Wydział / Kierunek / Specjalność wydział nauk o zdrowiuPobieranie 63.84 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar63.84 Kb.Syllabus

Wydział / Kierunek / Specjalność

WYDZIAŁ NAUK o ZDROWIU

INFORMACJE OGÓLNE

Studia (odpowiednie podkreślić)

I stopnia - stacjonarne

I stopnia - niestacjonarne

I stopnia - pomostowe: poziom AB/ C/ DII stopnia - stacjonarne

II stopnia - niestacjonarne

Podyplomowe


Profil kształcenia (odpowiednie podkreślić): ogólnoakademicki, praktyczny, praktyczno-ogólnoakademicki

Nazwa przedmiotu (zgodnie z obowiązującym standardem kształcenia i/lub programem nauczania zatwierdzonym przez Radę WNoZ).

Genetyka zachowań, etologia, socjobiologia

Kod przedmiotu
Jednostka organizacyjna prowadząca zajęcia

Katedra Biologii i Ochrony Środowiska

Stopień/tytuł/nazwisko i imię osób realizujących przedmiot

Osoba odpowiedzialna za przedmiot

prof. Krzysztof WiktorowiczWykaz osób prowadzących zajęcia

mgr K.Kaszkowiak

mgr J. Rutkowska

dr J. ZurawskiPrzedmioty wprowadzające. Wymagania wstępne

Biologia, genetyka, psychologia

Znajomość podstawowych pojęć z genetyki i socjologiiPunkty ECTS

2

Forma zajęć

Liczba godzin dydaktycznych

Warunki zaliczenia przedmiotu

Forma zaliczenia przedmiotu (odpowiednie podkreślić)

  1. Ogółem

30

Opanowanie materiału z wykładów, zajęć seminaryjnych i samokształcenia

Egzamin

Zaliczenie z oceną

Zaliczenie  1. Wykłady

10

  1. Seminaria

20

  1. Ćwiczenia
  1. Zajęcia praktyczne
  1. Praktyki zawodowe
  1. Samokształcenie

20

8. E – learning
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Cele kształcenia przedmiotu (C) wynikowe: wiedza (W), umiejętności (U), kompetencje społeczne (KS)

Symbol

Cele kształcenia

C(W)1

Zrozumienie przyczyn, funkcji, ewolucji i kształtowania się zachowań zwierząt a także ludzi

C(W)2

Rozpoznawanie zachowań manifestujących się spontanicznie

C(U)1

Nabycie umiejętności analizy i interpretowania zachowania się w kontekście uwarunkowań środowiskowych

C(KS)1
Przewidywane efekty kształcenia studenta w zakresie wiedzy (W), umiejętności (U), kompetencji społecznych (KS).


Symbol

Przewidywane efekty kształcenia studenta (EK): wiedza (W), umiejętności (U), kompetencje społeczne (KS).

Odniesienie do celów kształcenia (symbol)

EK (W)1

Definiuje znaczenie przystosowawcze zachowań zwierzęcych

C(W)1

EK (W)2

Identyfikuje czynniki wywołujące tworzenie społeczeństw zwierzęcych

C(W)1, C(W)2

EK (U)1

Klasyfikuje ważność uwarunkowania genetycznego, czynników środowiskowych, stylu życia jako wyznaczników wpływających na zachowania zwierząt

C(U)1

EK (KS)1

Zachowuje ostrożność w ocenie ludzkich zachowań

C(KS)1

Treści programowe (TP): opis przedmiotu wynikający z obowiązującego standardu kształcenia i/lub programu nauczania zatwierdzonego przez Radę WNoZ

Symbol

Forma realizacji treści kształcenia: np. wykład, seminaria, ćwiczenia, zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe, samokształcenie, E- learning

Odniesienie do efektów kształcenia (symbol)

TP1

Metody badania genetyki zachowania ludzkiego: badania adopcyjne, badania bliźniąt. Eksperymenty genetyczne dotyczące zachowania zwierząt

EK (W)1

EK (U)1


TP2

Zachowania wrodzone, nabyte, mechanizmy biologiczne Zachowanie się jako wynik doboru naturalnego, ewolucja adaptacji behawioralnych. Etologia jako nauka zwyczajach zwierząt, obejmująca opis naturalnych zachowań oraz badania eksperymentalne. Podstawowe koncepcje i pojęcia etologii. Charakterystyka zachowania się zwierząt: obrona przed drapieżnikiem, zdobywanie pokarmu, zachowania rozrodcze. Wzorce behawioralne, formy, funkcje regulacyjne zachowania się. Instynkt i koordynacja wrodzona. Zachowanie jako przetwarzanie i wymiana informacji ze środowiskiem. Podział mechanizmów wyzwalających na zamknięte i otwarte.

EK (W)1

EK (W)2


EK (U)1

TP3

Sposoby komunikowania się. Feromony. Agresja i jej antagoniści. Biologiczne korzenie norm etycznych. Zmienność kulturowa a biologiczne powszechniki.

EK (W)1

EK (W)2


EK (U)1

TP4

Zachowania społeczne a podstawowe mechanizmy biologiczne. Dobór naturalny zachowań społecznych. Definicje cech uspołecznienia, altruizmu i ewolucji kooperacji w kontekście nauk przyrodniczych.

EK (W)1

EK (W)2


EK (U)1

TP5

Mechanizmy biologiczne odgrywające rolę w dobrze partnera u ludzi. Założenia psychologii ewolucyjnej.

EK (W)1

EK (W)2


EK (U)1 EK (KS)1

Metody dydaktyczne (sposób pracy nauczyciela, umożliwiający osiągnięcie celów kształcenia)

podające (, wykład, opis);

eksponujące (pokaz z elementami zangażowania emocjonalnego);

programowe ( przy użyciu książki, komputera, filmu);

praktyczne (metoda projektu);

problemowe (metody aktywizujące).


Środki dydaktyczne wykorzystywane w procesie kształcenia

Środki naturalne

Środki techniczne: wzrokowe, słuchowe, audiowizualneWykaz piśmiennictwa dla studenta

Piśmiennictwo podstawowe

do 4 pozycjiEdward Wilson, Alison Wadeley, Socjobiologia, Wydawnictwo Zysk i S-ka, 2001

Richard Dawkins, Fenotyp rozszerzony, Prószyński i S-ka, 2003

Robert Plomin, Peter McGuffin, Gerald M. McClearn, John C. DeFries. Genetyka zachowania. Wydawnictwo Naukowe PWN 2001


Piśmiennictwo uzupełniające

do 4 pozycjiStephen Jay Gould, Niewczesny pogrzeb Darwina. Wybór esejów. Prószyński i S-ka, 1999

Bogdan Sadowski, Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt. Wydawnictwo Naukowe PWN 2003Irenaus Eibl-Eibesfeldt, Miłość i nienawiść, PWN, Warszawa 1987

Sposób oceny pracy studenta

Typ oceny: diagnostyczne (D), formujące (F), podsumowujące (P)
Metody oceny np. test wiedzy, test umiejętności, studium przypadku, proces pielęgnowania, projekt
Kryteria oceny

Ocena lokalna

Definicja lokalna

Ocena ECTS

Definicja ECTS

5

Bardzo dobry – znakomita wiedza, umiejętności, kompetencje

A

Celujący – wybitne osiągnięcia

4,5

Ponad dobry – bardzo dobra wiedza, umiejętności, kompetencje

B

Bardzo dobry – powyżej średniego standardu, z pewnymi błędami

4

Dobry – dobra wiedza, umiejętności, kompetencje

C

Dobry – generalnie solidna praca z szeregiem zauważalnych błędów

3,5

Dość dobry – zadowalająca wiedza, umiejętności, kompetencje, ale ze znacznymi niedociągnięciami

D

Zadowalający – zadowalający, ale ze znaczącymi błędami

3

Dostateczny – zadowalająca wiedza, umiejętności, kompetencje, z licznymi błędami (próg 60% opanowania W,U,KS)

E

Dostateczny – wyniki spełniają minimalne kryteria

2

Niedostateczny – niezadowalająca wiedza, umiejętności, kompetencje (poniżej 60% opanowania W,U,KS)

FX, F

Niedostateczny – podstawowe braki w opanowaniu materiału

INFORMACJE DODATKOWE

Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod oceniania

Symbol efektu kształcenia dla przedmiotu

Numery symboli treści kształcenia realizowanych w trakcie zajęć

Sposoby prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych efektów kształcenia

Typy (D,F- dyskusja, P) i metody oceniania stopnia osiągnięcia założonego efektu kształcenia

EK (W)1

TP1, TP2, TP3, TP4, TP5

Wykład, seminaria, zajęcia praktyczne, samokształcenie

D, F, P

EK (W)2

TP2, TP3, TP4, TP5

Wykład, seminaria, zajęcia praktyczne, samokształcenie

F, P

EK (U)1

TP1, TP2, TP3, TP4, TP5

Wykład, seminaria, zajęcia praktyczne, samokształcenie

F, P

EK (KS)1

TP5

Wykład, seminaria, zajęcia praktyczne, samokształcenie

F, P

Zestawienie przewidywanych efektów kształcenia przedmiotu do efektów kształcenia dla programu studiów tzw. programowych efektów kształcenia (PEK) oraz efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia (wyłącznie symbolami)

Efekty kształcenia

dla przedmiotu (EK)


Przyporządkowanie efektu kształcenia dla przedmiotu do efektów zdefiniowanych dla całego programu (PEK)

Odniesienie efektu kształcenia dla przedmiotu do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia

EK (W)1

Definiuje znaczenie przystosowawcze zachowań zwierzęcych

K_W01, K_W09, K_W13

M2_W04, M2_W09,

EK (W)2

Identyfikuje czynniki wywołujące tworzenie społeczeństw zwierzęcych

K_W46

M2_W01

EK (U)1

Klasyfikuje ważność uwarunkowania genetycznego, czynników środowiskowych, stylu życia jako wyznaczników wpływających na zachowania zwierząt

K_U05

SA2­_U06

EK (KS)1

Zachowuje ostrożność w ocenie ludzkich zachowań

K_K15

M2_K06-08
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna