Wydział Biologiczno-Chemiczny Uwb rok akademicki 2011/2012 Tryb studiówPobieranie 36.26 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar36.26 Kb.
Wydział Biologiczno-Chemiczny UwB

Rok akademicki 2011/2012
Tryb studiów

Studia stacjonarne


Kierunek studiów

Chemia


Rok i typ studiów

II rok, I stopień


Kod przedmiotu

0200-CS1-4CHO


Liczba punktów kredytowych ECTS

8


Tytuł przedmiotu

Synteza i analiza organiczna


Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego

prof. dr hab. Jacek W. Morzycki


Imiona, nazwiska oraz tytuły / stopnie członków zespołu dydaktycznego

dr Zenon Łotowski, dr A. Wojtkielewicz, dr Dorota Szczykowska-Czajkowska, mgr Agnieszka Hryniewicka, mgr Karol Wołosewicz, mgr. Aneta Baj, mgr Karolina Markiewicz, mgr Aneta Nodzewska, mgr Aneta Tomkiem, mgr Jekaterina Sidorovitch


Forma zaliczenia przedmiotu

Forma przedmiotu

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Seminarium

Ogólna ilość godzin

30
90

30

Liczba godzin

w tygodniu

2
6

1

Forma zaliczenia

Egzamin
Zaliczenie z oceną

Zaliczenie z oceną


Prerogatywy

zaliczony przedmiot: podstawy chemii organicznej


Krótki opis tematyki przedmiotu

Celem wykładów, ćwiczeń i seminariów jest przekazanie podstawowych informacji oraz zdobycie umiejętności związanych z syntezą oraz identyfikacją zawiązków organicznych.


Wykład

Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów

L. godz.

Aromatyczne związki heterocykliczne.

2

Związki tlenowe: alkohole i fenole, reakcja wymiany grupy hydroksylowej na inne podstawniki, eliminacja. Utlenianie alkoholi i fenoli, reakcje dioli. Etery, rozpad eterów.

4

Związki azotowe: aminy, rzędowość amin, zasadowość i nukleofilowość amin, eliminacja Hofmanna, sole diazoniowe, związki azowe. Związki nitrowe. Nitryle i izonitryle.

4

Aldehydy i ketony, tautomeria ketoenolowa. Nukleofilowa addycja do grupy karbonylowej. Utlenianie i redukcja aldehydów i ketonów. Halogenowanie i alkilowanie, reakcja aldolowa.

4

Kwasy karboksylowe i ich pochodne, podstawienie nukleofilowe przy acylowym atomie węgla. Estry, kondensacja Claisena, halogenowanie i alkilowanie. Amidy i ich reakcje.

4

Polarne i koordynacyjne związki metaloorganiczne i ich reakcje.

2

Selektywność reakcji: chemo-, regio- i stereoselektywność.

2

Elementy strategii syntezy organicznej. Grupy ochronne, analiza retrosyntetyczna.

2

Wybrane zagadnienia chemii produktów naturalnych.

6

Razem godzin

30


Seminarium/konwersatoria

Zawartość tematyczna

L. godz.

Wprowadzenie do analizy związków chemicznych metodami spektroskopii IR i spektroskopii 1H-NMR 13C-NMR.

3

Zadania i ćwiczenia dotyczące reakcji aldehydów i ketonów

6

Zadania i ćwiczenia dotyczące reakcji pochodnych kwasów karboksylowych

6

Zadania i ćwiczenia dotyczące reakcji związków azotowych

4

Zadania i ćwiczenia dotyczące reakcji związków heterocyklicznych

3

Zadania i ćwiczenia dotyczące chemii produktów naturalnych

3

Zadania i ćwiczenia dotyczące reakcji grup funkcyjnych (grupy ochronne) oraz rozbudowy szkieletu węglowego. Analiza retrosyntetyczna.

3

Kolokwium zaliczeniowe

2

Razem

30


Laboratoria

Zawartość tematyczna

L. godz.

Reakcja Dielsa-Aldera (otrzymywanie bezwodnika kwasu 4-cyklohekseno-cis-1,2-dikarboksylowego);

8

Redukcja związków organicznych - najważniejsze metody redukcji w syntezie organicznej (otrzymywanie kwasu p-aminobenzoesowego w wyniku redukcji kwasu p-nitrobenzoesowego);

8

Reakcje eliminacji - przebieg stereochemiczny, zastosowanie w syntezie organicznej (otrzymywanie cykloheksenu w wyniku eliminacji wody z cykloheksanolu);

8

Utlenianie związków organicznych - najważniejsze utleniacze w syntezie organicznej (otrzymywanie kwasu adypinowego w wyniku utleniania cykloheksanolu);

8

Podstawienie elektrofilowe w związkach aromatycznych - efekty stereoselektywne (otrzymywanie p-bromonitrobenzenu w wyniku podstawienia bromobenzenu);

8

Substytucja nukleofilowa - czynniki wpływające na przebieg reakcji podstawienia (otrzymywanie chlorku tert-butylu w reakcji podstawienia grupy hydroksylowej w tert-butanolu);

8

Cukry - budowa, stereochemia, cykliczne formy cukrów, glikozydy (otrzymanie peracetylo-β-D-glukozy przez acetylację β-D-glukozy w bezwodniku octowym);

8

Addycja nukleofilowa do grupy karbonylowej, podstawowe typy przegrupowań (otrzymywanie oksymu benzofenonu w reakcji benzofenonu z hydroksyloaminą oraz otrzymywanie benzylidenoazyny w reakcji aldehydu benzoesowego z hydrazyną).

16

Pracownia zaliczeniowa

8

Razem

90


Zalecana literatura

Literatura podstawowa:

Mastalerz P. 1998. Podręcznik chemii organicznej, Wydawnictwo Chemiczne, Wrocław.


Mastalerz P. 1984. Chemia organiczna, PWN, Warszawa.
Solomons T. W. G. 1992. Organic Chemistry, Wiley & Sons New York.
March J. 1992. Advanced Organic Chemistry, Wiley & Sons New York.
Skarżewski J. 1999. Wprowadzenie do syntezy organicznej, PWN, Warszawa.
McMurry J. 2005. Chemia organiczna, T. 1-5, PWN, Warszawa.
Literatura uzupełniająca:

Vogel A. I. 2006. Preparatyka organiczna, WNT, Warszawa.


Preparatyka organiczna, tłum. z niemieckiego pod red. B. Bochwica, 1975, PWN, Warszawa.
Zieliński W., Rajcy A (red.) 1995. Metody spektroskopowe i ich zastosowanie do identyfikacji związków organicznych, WNT, Warszawa.

Gawroński J. Gawrońska K., Kasprzak K., Kwit M., 2004 Współczesna synteza organiczna, PWN, Warszawa


Silverstein R. M., Bassler G. C., Morrill T. C. 1991. Spectrometric Identification of Organic Compounds, J. Wiley & Sons, Inc. New York.
Clayden J. Grerves N., Warren S., Wothers P. 2001. Organic Chemistry, Oxford University Press, New York.


Warunki zaliczenia

Warunkiem przystąpienia do egzaminu (pisemny) jest zaliczenie na ocenę laboratorium i seminarium. Zaliczenie laboratorium polega na zaliczeniu kolokwium wstępnego oraz ćwiczeń (sprawozdania i kolokwia). Zaliczenie seminarium polega na zaliczeniu kolokwiów.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna