Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny LaboratoryjnejPobieranie 50.1 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar50.1 Kb.

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

Nazwa kierunku

Farmacja

Poziom i forma studiów

jednolite studia magisterskie

stacjonarne/

niestacjonarneNazwa przedmiotu

Biochemia

Punkty ECTS

6

Jednostka realizująca

Zakład Biochemii Farmaceutycznej

Osoba odpowiedzialna

Dr hab. n. farm. Marzanna Cechowska-Pasko

Rodzaj przedmiotu

Obowiązkowy

Semestr

V


Rodzaj zajęć i liczba godzin

wykłady 30

ćwiczenia

75


seminaria

0


Cel kształcenia

Poznanie prawidłowych procesów biochemicznych zachodzących w organizmie człowieka w stopniu pozwalającym na zrozumienie molekularnych podstaw stanów patologicznych i przydatności diagnostycznej wskaźników biochemicznych

Treści programowe

Wykłady

Struktura i funkcje biologiczne peptydów i białek. Enzymologia – grupy czynne enzymów, kinetyka reakcji, jednostki i regulacja aktywności, enzymy allosteryczne, izoenzymy, diagnostyczne znaczenie enzymów. Utlenianie biologiczne i bioenergetyka, cykl kwasów trójkarboksylowych, fosforylacja substratowa, wytwarzanie energii w komórce łańcuch oddechowy i jego inhibitory, fosforylacja oksydacyjna. Metabolizm węglowodanów, glikoliza, oksydacyjna dekarboksylacja i glukoneogeneza, szlak pentozofosforanowy, metabolizm monosacharydów, disacharydów, skrobi, glikogenu, zaburzenia i regulacja przemiany węglowodanów. Metabolizm lipidów, wchłanianie i transport (lipoproteiny osoczowe), katabolizm i biosynteza kwasów tłuszczowych, ketogeneza, prostaglandyny, tromboksany i prostacykliny, biosynteza acylogliceroli i cholesterolu, fosfolipidów, sfingolipidów i steroidów, zaburzenia przemiany lipidowej, współzależność szlaków metabolicznych na przykładzie przemiany węglowodanów i lipidów. Katabolizm białek i aminokwasów, enzymy hydrolizujące białka, wchłanianie aminokwasów, deaminacja, mechanizmy usuwania jonów NH4+, transaminacja i dekarboksylacja aminokwasów, aminy biogenne, bloki metaboliczne. Nukleotydy, katabolizm puryn i pirymidyn, budowa i funkcje kwasów nukleinowych, molekularne mechanizmy replikacji i transkrypcji, organizacja genomu i regulacja ekspresji genów, mutageneza i systemy naprawcze DNA. Biosynteza białka, kod genetyczny, aktywacja aminokwasów i translacja, postranslacyjna modyfikacja białek. Struktura i funkcje błon biologicznych, mechanizmy transportu, budowa receptorów i transmisja sygnałów w komórce. Swoistość metaboliczna tkanek.

Molekularne mechanizmy biotransformacji leków. Leki jako modyfikatory procesów metabolicznych

Ćwiczenia

Izolacja frakcji subkomrókowych z homogenatu tkankowego metodą wirowania różnicowego. Metody oznaczania aktywności enzymów lizosomalnych. Wyznaczanie zależności prędkości reakcji enzymatycznej od pH środowiska reakcji. Wyznaczanie zależności prędkości reakcji enzymatycznej od czasu inkubacji. Kinetyka reakcji enzymatycznej - wyznaczanie stałej Michaelisa i szybkości maksymalnej reakcji enzymatycznej. Izoenzymy. Inhibicja i inhibitory. Metody izolacji i oznaczania kwasów nukleinowych. Obliczenia bichemiczne. Elektroforeza białek na żelu poliakrylamidowym. Oksydacyjna dekarboksylacja pirogronianu. Struktura i funkcje błon komórkowych. Modelowanie budowy i ocena właściwości błon komórkowych. Transaminacja. Wykrywanie aminotransferazy alaninowejFormy i metody dydaktyczne

wykłady z prezentacją multimedialną

ćwiczenia laboratoryjneForma i warunki zaliczenia

Forma zaliczenia: egzamin

Warunki zaliczenia: Przedmiot kończy się sprawdzeniem wiadomości w formie dłuższej wypowiedzi pisemnejLiteratura podstawowa

  1. Edward Bańkowski Biochemia. Podręcznik dla studentów uczelni medycznych. Wydanie drugie. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2009.

  2. Krzysztof Zwierz (red.) Ćwiczenia z Biochemii dla studentów Wydziału Farmaceutycznego. Akademia Medyczna w Białymstoku. Białystok 2005.

  3. Edward Bańkowski (red.) Ćwiczenia z biochemii dla studentów Wydziału Lekarskiego i Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok 2009.

  4. Robert K. Murray, Daryl K. Granner, Peter A. Mayes, Victor W. Rodwell: Biochemia Harpera, Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2000.

Literatura uzupełniająca

  1. Berg J. M, Stryer L, Tymoczko J., L. Biochemia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

  2. David B. Hames, Nigel M. Hooper. Biochemia. Krótkie wykłady (wydanie II), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Przedmiotowe efekty kształcenia

Efekty kształcenia

Odniesienie do

kierunkowych efektów kształcenia

P-W01

Zna budowę i funkcje biologiczne białek, kwasów nukleinowych, węglowodanów, lipidów hormonów i witamin.

KA.W9

P-W02

Zna strukturę i funkcje błon biologicznych oraz mechanizmów transportu przez błony.

KA.W10

P-W03

Wykazuje znajomość molekularnych aspektów transdukcji sygnałów.

KA.W11

P-W04

Zna główne szlaki metaboliczne i ich współzależności, mechanizmy regulacji metabolizmu i wpływu leków na te procesy

KA.W12

P-U01

Potrafi stosować wiedzę biochemiczną do analizy i oceny procesów fizjologicznych i patologicznych - w tym do oceny wpływu leków i substancji toksycznych na te procesy.

KA.U8

P-U02

Umie wykrywać i oznaczać białka, kwasy nukleinowe, węglowodany, w materiale biologicznym Potrafi wykonać badania kinetyki reakcji enzymatycznych.

KA.U9, KA.U10

P-K01

Jest zdolny do wyciągania i formułowania wniosków z własnych pomiarów i obserwacji.

KB.K2

Bilans nakładu pracy studenta

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:udział w wykładach

15 x 2h

30h

udział w ćwiczeniach

15 x 5h

75h

udział w konsultacjach związanych z zajęciami

2 x 1h

2h
Razem

107h

Samodzielna praca studentaprzygotowanie do ćwiczeń

15 x 1h

15h

przygotowanie do kolokwiów

2 x 3h

6h

przygotowanie do egzaminu

2 x 15h

30h
Razem

51h
Ogółem

158h
ECTS

6

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela

107h

ECTS

4

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym

110h

4

Nr efektu kształcenia

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Formujące

Podsumowujące

P-W01

wejściówka na ćwiczenia,

zaliczenie praktyczne ćwiczeniakolokwia, egzamin
P-W02

wejściówka na ćwiczenia,

zaliczenie praktyczne ćwiczeniakolokwia, egzamin
P-W03

wejściówka na ćwiczenia,

zaliczenie praktyczne ćwiczeniakolokwia, egzamin
P-W04

wejściówka na ćwiczenia,

zaliczenie praktyczne ćwiczeniakolokwia, egzamin
P-U01

obserwacja pracy studenta w trakcie ćwiczeń

Zaliczenie zajęć
P-U02

ocena wyciąganych wniosków z eksperymentów

Zaliczenie zajęć
P-K01

obserwacja studenta w czasie pracy

Zaliczenie zajęć
Data opracowania programu

28.03.2013

Program opracowała

Dr hab. n. farm. Marzanna Cechowska-Pasko


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna