Wydział humanistyczny samodzielny zakład neofilologiiPobieranie 0.77 Mb.
Strona1/7
Data08.05.2016
Rozmiar0.77 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
AKADEMIA ŚWIĘTOKRZYSKA

im. Jana Kochanowskiego

w Kielcach

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY


SAMODZIELNY ZAKŁAD NEOFILOLOGIIKierunek:

FILOLOGIA ANGIELSKA

STUDIA LICENCJACKIE


Pakiet informacyjny

Rok akademicki 2006/2007 i 2007/2008

ul. Kościuszki 13 Kierownik Zakładu – dr Ewa Piotrowska-Oberda

25-310 Kielce Sekretariat i kierownik

tel. (041) 344 23 20 administracyjny – mgr Maria Wydymus

fax. (041) 344 23 20 Koordynator ECTS - dr Ewa Piotrowska-Oberda

E-mail: znf@pu.kielce.plAKADEMIA ŚWIĘTOKRZYSKA


IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

Samodzielny Zakład Neofilologii

ul. Kościuszki 13, 25-310 Kielce,

tel.: (0-41) 349 68-01 / 03
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
Kierownik Zakładu – dr Ewa Piotrowska–Oberda
Sekcja niemiecka


 1. Prof. dr hab. Antoni Dębski – profesor

 2. Prof. dr hab. Eugeniusz Lewicki – profesor

 3. Dr Grażyna Lewicka – adiunkt

 4. Dr Małgorzata Mochoń – starszy wykładowca

 5. Dr Beata Bogdał – adiunkt

 6. Mgr Bożena Wierus – starszy wykładowca

 7. Mgr Beata Domagała – wykładowca

 8. Mgr Ewa Dziewięcka – wykładowca

 9. Mgr Elżbieta Rurarz – wykładowca

 10. Mgr Donata Wójcik – asystent

 11. Mgr Ewa Piasta – asystent

 12. Mgr Paweł Jelonkiewicz – asystent

Sekcja angielska
 1. Prof. dr hab. Wolfgang Strauss – profesor

 2. Prof. dr hab. Piotr Ruszkiewicz – profesor

 3. Prof. dr hab. Irina Oukhvanova – profesor

 4. Dr Andrzej Diniejko – adiunkt

 5. Dr Ewa Piotrowska-Oberda – adiunkt

 6. Dr Anna Słoń - adiunkt

 7. Dr Magdalena Ożarska – adiunkt

 8. Dr Anna Musiał – starszy wykładowca

 9. Mgr Dariusz Koniewicz – starszy wykładowca

 10. Mgr Marta Chmielewska – wykładowca

 11. Mgr Sylwester Łodej – asystent

 12. Mgr Hanna Mijas – asystent

 13. Mgr Elżbieta Stępniewska-Dworak – asystent

 14. Mgr Agnieszka Szwach – asystent

 15. Mgr Anna Szczepanek–Guz - asystentInformacja o studiach w Samodzielnym Zakładzie Neofilologii AŚ w Kielcach
Wyższe studia zawodowe stacjonarne i niestacjonarne na specjalności nauczycielskiej: filologia angielska trwają sześć semestrów (trzy lata) i obejmują:

 • intensywny kurs języka ze szczególnym uwzględnieniem sprawności mówienia, czytania i pisania;

- metodykę nauczania języka angielskiego oraz praktyki nauczycielskie

 • kurs gramatyki opisowej i kontrastywnej z uwzględnieniem gramatyki i fonetyki praktycznej

 • kurs podstawowy z zakresu wiedzy o krajach anglojęzycznych

 • program podstawowy z zakresu wybranych zagadnień historii literatury brytyjskiej i amerykańskiej

- podstawy językoznawstwa ogólnego i wiedzy o języku angielskim
Wyższe (licencjackie) studia zawodowe mają na celu przygotowanie wysokokwalifikowanych nauczycieli języka angielskiego do pracy w szkolnictwie podstawowym i średnim, a ponadto przygotowują absolwentów do kontynuacji studiów na kursach magisterskich w instytutach anglistyki lub lingwistyki stosowanej.

Zajęcia odbywają się w formie wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów, seminariów dyplomowych i praktyk pedagogicznych. Studia kończą się obroną pracy dyplomowej i egzaminem dyplomowym. Absolwenci uzyskują tytuł licencjata i dyplom ukończenia wyższych studiów zawodowych na kierunku filologia, specjalność: język angielski nadawany przez AŚ w Kielcach i mogą ubiegać się o przyjęcia na studia magisterskie.

Wyższe studia zawodowe w Samodzielnym Zakładzie Neofilologii AŚ w Kielcach mają jednolity program, obowiązujący wszystkich studentów studiów dziennych i wieczorowych (na studiach wieczorowych realizuje się 80% ogólnej ilości zajęć audytoryjnych).
WARUNKI PRZYJĘCIA
O przyjęcie do Samodzielnego Zakładu Neofilologii mogą ubiegać się absolwenci szkół średnich posiadający świadectwo dojrzałości.

WYMAGANE DOKUMENTY:


 • świadectwo dojrzałości;

 • 3 fotografie;

 • kwestionariusz przyjęcia na studia wyższe

RekrutacjA:
W roku akademickim 2007/08 przewiduje się przyjęcie po 45 osób na studiach stacjonarnych oraz na studiach niestacjonarnych (weekendowych).
Dokumenty należy składać do dnia 31 sierpnia 2007 r. w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego AŚ w Kielcach przy ulicy Leśnej 16 w godzinach od 9:00 do 14:00.
Studia stacjonarne są bezpłatne, zaś opłata za studia niestacjonarne za rok akademicki 2007/08 wynosi 3800 zł. i jest płatna w czterech ratach. Opłata za egzamin wstępny wynosi 85 zł i należy ją wpłacić na konto AŚ w Kielcach. Bank PeKaO S.A. I/O Kielce Nr: 59124013721111000013591540

Informacje ogólne

Niniejszy Pakiet Informacyjny zawiera informacje o studiach prowadzonych na kierunku filologia angielska, które powinny być pomocne studentom i kandydatom pragnącym studiować w Samodzielnym Zakładzie Neofilologii.
Co to jest ECTS ?


European Credit Transfer System - ECTS opracowany został przez Komisję Wspólnoty Europejskiej w celu umożliwienia i ułatwienia międzynarodowej i lokalnej wymiany studentów, a także ustalenia spójnego sposobu uznawania części studiów odbytych za granicą lub w innej uczelni w kraju. Dostarcza jednolitego sposobu pomiaru i oceny zdobytej wiedzy przez studentów.

Wspólnota Europejska popiera międzyuczelnianą współpracę. Służy ona bowiem nie tylko doskonaleniu jakości edukacji, które przynosi korzyść zarówno studentom jak i instytucjom wyższej edukacji, ale także międzynarodowej integracji systemu kształcenia i jego ciągłego doskonalenia.

Uznanie lokalnych studiów i dyplomów stanowi wstępny warunek dla stworzenia otwartego obszaru edukacji europejskiej, w której studenci i nauczyciele będą aktywnie współpracować niezależnie od miejsca pochodzenia. W oparciu o powyższą misję Wspólnoty Europejskiej rozwinął się ECTS na zasadzie planu pilotażowego w ramach programu Erasmus jako środka usprawniającego i doskonalącego sposób uznania studiów zagranicznych.

ECTS zatem dostarcza narzędzia do tworzenia przejrzystości, rozwijania międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz rozszerzenia dostępnej oferty kształcenia zagranicznego dla studentów. System ten ułatwia instytucjom uznanie osiągnięć kształcenia studentów poprzez zastosowanie powszechnie akceptowanego i zrozumiałego system pomiaru – punktów kredytowych i ocen. Umożliwia on także łatwą interpretację różnych lokalnych systemów oceniania na poziomie wyższego kształcenia.

System ECTS oparty jest na trzech kluczowych elementach: informacji (na temat programu studiów i osiągnięć studentów), wzajemnym porozumieniu (pomiędzy instytucją partnerską a studentem) oraz zastosowaniu systemu punktów kredytowych ECTS (w celu oceny nakładu pracy studenta przy zaliczaniu poszczególnych przedmiotów).
  1   2   3   4   5   6   7


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna