Wydział humanistyczny samodzielny zakład neofilologiiPobieranie 0.81 Mb.
Strona1/11
Data07.05.2016
Rozmiar0.81 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
AKADEMIA ŚWIĘTOKRZYSKA

im. Jana Kochanowskiego

w Kielcach

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY


SAMODZIELNY ZAKŁAD NEOFILOLOGIIKierunek:

FILOLOGIA GERMAŃSKA

STUDIA LICENCJACKIE


Pakiet informacyjny

Rok akademicki 2006/2007 i 2007/2008
ul. Kościuszki 13 Kierownik Zakładu – dr Ewa Piotrowska-Oberda

25-310 Kielce Sekretariat i kierownik

tel. (041) 344 23 20 administracyjny – mgr Maria Wydymus

fax. (041) 344 23 20 Koordynator ECTS - dr Ewa Piotrowska-Oberda

E-mail: znf@pu.kielce.pl

AKADEMIA ŚWIĘTOKRZYSKA

IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

Samodzielny Zakład Neofilologii

ul. Kościuszki 13, 25-310 Kielce,

tel.: (0-41) 34-423-20
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
Kierownik Zakładu – dr Ewa Piotrowska–Oberda
Sekcja niemiecka


 1. Prof. dr hab. Antoni Dębski – profesor

 2. Prof. dr hab. Eugeniusz Lewicki – profesor

 3. Dr Grażyna Lewicka – adiunkt

 4. Dr Małgorzata Mochoń – starszy wykładowca

 5. Dr Beata Bogdał – adiunkt

 6. Mgr Bożena Wierus – starszy wykładowca

 7. Mgr Beata Domagała – wykładowca

 8. Mgr Ewa Dziewięcka – wykładowca

 9. Mgr Elżbieta Rurarz – wykładowca

 10. Mgr Donata Wójcik – asystent

 11. Mgr Ewa Piasta – asystent

 12. Mgr Paweł Jelonkiewicz – asystent

Sekcja angielska
 1. Prof. dr hab. Wolfgang Strauss – profesor

 2. Prof. dr hab. Piotr Ruszkiewicz – profesor

 3. Prof. dr hab. Irina Oukhvanova – profesor

 4. Dr Andrzej Diniejko – adiunkt

 5. Dr Ewa Piotrowska-Oberda – adiunkt

 6. Dr Anna Słoń - adiunkt

 7. Dr Magdalena Ożarska – adiunkt

 8. Dr Anna Musiał – starszy wykładowca

 9. Mgr Dariusz Koniewicz – starszy wykładowca

 10. Mgr Marta Chmielewska – wykładowca

 11. Mgr Sylwester Łodej – asystent

 12. Mgr Hanna Mijas – asystent

 13. Mgr Elżbieta Stępniewska-Dworak – asystent

 14. Mgr Agnieszka Szwach – asystent

 15. Mgr Anna Szczepanek–Guz - asystentInformacja o studiach w Samodzielnym Zakładzie Neofilologii AŚ w Kielcach
Wyższe studia zawodowe stacjonarne i niestacjonarne na specjalności nauczycielskiej: filologia germańska trwają sześć semestrów (trzy lata) i obejmują:

 • intensywny kurs języka ze szczególnym uwzględnieniem sprawności mówienia, czytania i

pisania;

 • szeroki program kształcenia nauczycielskiego obejmujący podstawy pedagogiki i psychologii dla nauczycieli,

- metodykę nauczania języka niemieckiego oraz praktyki nauczycielskie

 • kurs gramatyki opisowej i kontrastywnej z uwzględnieniem gramatyki i fonetyki praktycznej

 • kurs podstawowy z zakresu wiedzy o krajach niemieckojęzycznych

program podstawowy z zakresu wybranych zagadnień historii literatury niemieckiej

- podstawy językoznawstwa ogólnego i wiedzy o języku niemieckim


Wyższe (licencjackie) studia zawodowe mają na celu przygotowanie wysokokwalifikowanych nauczycieli języka niemieckiego do pracy w szkolnictwie podstawowym i średnim, a ponadto przygotowują absolwentów do kontynuacji studiów na kursach magisterskich w instytutach germanistyki lub lingwistyki stosowanej.

Zajęcia odbywają się w formie wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów, seminariów dyplomowych i praktyk pedagogicznych. Studia kończą się obroną pracy dyplomowej i egzaminem dyplomowym. Absolwenci uzyskują tytuł licencjata i dyplom ukończenia wyższych studiów zawodowych na kierunku filologia, specjalność: język niemiecki nadawany przez WSP w Kielcach i mogą ubiegać się o przyjęcia na studia magisterskie.

Wyższe studia zawodowe w Zakładzie Neofilologii AŚ w Kielcach mają jednolity program, obowiązujący wszystkich studentów studiów dziennych i wieczorowych (na studiach wieczorowych realizuje się 80% ogólnej ilości zajęć audytoryjnych).
WARUNKI PRZYJĘCIA
O przyjęcie do Zakładu Neofilologii mogą ubiegać się absolwenci szkół średnich posiadający świadectwo dojrzałości.

WYMAGANE DOKUMENTY:


 • świadectwo dojrzałości;

 • 3 fotografie;

 • kwestionariusz przyjęcia na studia wyższeRekrutacjA:
W roku akademickim 2007/08 przewiduje się przyjęcie po 45 osób na studiach stacjonarnych oraz na studiach niestacjonarnych (weekendowych).
Dokumenty należy składać do dnia 31 sierpnia 2007 r. w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego AŚ w Kielcach przy ulicy Leśnej 16 w godzinach od 9:00 do 14:00.
Studia stacjonarne są bezpłatne, zaś opłata za studia niestacjonarne za rok akademicki 2007/08 wynosi 3800 zł. i jest płatna w czterech ratach. Opłata za egzamin wstępny wynosi 85 zł i należy ją wpłacić na konto AŚ w Kielcach. Bank PeKaO S.A. I/O Kielce Nr: 59124013721111000013591540.

Informacje ogólne

Niniejszy Pakiet Informacyjny zawiera informacje o studiach prowadzonych na kierunku filologia germańska, które powinny być pomocne studentom i kandydatom pragnącym studiować w Zakładzie Neofilologii.
Co to jest ECTS ?


European Credit Transfer System - ECTS opracowany został przez Komisję Wspólnoty Europejskiej w celu umożliwienia i ułatwienia międzynarodowej i lokalnej wymiany studentów, a także ustalenia spójnego sposobu uznawania części studiów odbytych za granicą lub w innej uczelni w kraju. Dostarcza jednolitego sposobu pomiaru i oceny zdobytej wiedzy przez studentów.

Wspólnota Europejska popiera międzyuczelnianą współpracę. Służy ona bowiem nie tylko doskonaleniu jakości edukacji, które przynosi korzyść zarówno studentom jak i instytucjom wyższej edukacji, ale także międzynarodowej integracji systemu kształcenia i jego ciągłego doskonalenia.

Uznanie lokalnych studiów i dyplomów stanowi wstępny warunek dla stworzenia otwartego obszaru edukacji europejskiej, w której studenci i nauczyciele będą aktywnie współpracować niezależnie od miejsca pochodzenia. W oparciu o powyższą misję Wspólnoty Europejskiej rozwinął się ECTS na zasadzie planu pilotażowego w ramach programu Erasmus jako środka usprawniającego i doskonalącego sposób uznania studiów zagranicznych.

ECTS zatem dostarcza narzędzia do tworzenia przejrzystości, rozwijania międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz rozszerzenia dostępnej oferty kształcenia zagranicznego dla studentów. System ten ułatwia instytucjom uznanie osiągnięć kształcenia studentów poprzez zastosowanie powszechnie akceptowanego i zrozumiałego system pomiaru – punktów kredytowych i ocen. Umożliwia on także łatwą interpretację różnych lokalnych systemów oceniania na poziomie wyższego kształcenia.

System ECTS oparty jest na trzech kluczowych elementach: informacji (na temat programu studiów i osiągnięć studentów), wzajemnym porozumieniu (pomiędzy instytucją partnerską a studentem) oraz zastosowaniu systemu punktów kredytowych ECTS (w celu oceny nakładu pracy studenta przy zaliczaniu poszczególnych przedmiotów).

Punkty kredytowe w ECTS


Punkty kredytowe, które są przyporządkowane poszczególnym przedmiotom, określają nakład pracy studenta (wykłady, ćwiczenia, laboratoria itp., a także praca własna w domu czy tez w bibliotece), jaki powinien on ponieść, aby uzyskać zaliczenie danego przedmiotu. Nakładowi pracy wymaganemu do zaliczenia semestru, przyporządkowano (umownie) 30 punktów kredytowych (i odpowiednio 60 punktów dla roku studiów). Przedmiotowi przypisuje się odpowiednią ilość punktów, która odpowiada nakładowi pracy potrzebnemu do zaliczeń, danego przedmiotu w stosunku do nakładu pracy niezbędnego do zaliczenia semestru. Punkty kredytowe określają więc względny, a nie bezwzględny nakład pracy studenta do zaliczenia danego przedmiotu.

Uzyskanie przez studenta odpowiedniej ilości punktów kredytowych daje podstawę do zaliczenia semestru (roku) studiów. System punktów kredytowych nie eliminuje stopni; do oceny poziomu wiedzy studenta stosowane są stopnie.

Instytucje stosujące punkty kredytowe mają swobodę w przydzielaniu ich poszczególny n przedmiotom z danego semestru (roku) studiów. Praktyki zawodowe lub przedmiotowe oraz przedmioty do wyboru są punktowane, jeśli stanowią integralną część danych studiów. Pozostałym przedmiotom, np. zajęciom z W F oraz z języków obcych, nie przydziela się punktów kredytowych; powinny być uwzględnione tylko przy przepisaniu ocen. Punkty kredytowe otrzymuje się po zaliczeniu, w wymaganej regulaminem studiów formie, danego przedmiotu.

Transfer punktów kredytowych w ECTS


Wprowadzenie systemu punktów kredytowych pozwala na wzajemne uznawanie części studiów odbytych przez studenta za granica Wyjazd na studia do uczelni zagranicznych odbywać może się m.in. w ramach międzynarodowych programów SOCRATES. CEEPUS i in. Studenci odbywają studia w gościnnej uczelni na podstawie wcześniejszego porozumienia. Porozumienie między macierzystą a goszcząca uczelnią powinno określić okres pobytu oraz listę przedmiotów realizowanych w tym czasie przez studenta. Za zaliczone pomyślnie przedmioty student otrzymuje stopnie oraz odpowiednią ilość punktów kredytowych. Po powrocie do macierzystej uczelni zaliczone przedmioty i uzyskane za nie punkty będą w pełni uznane i wpisane do rejestru (indeksu) studenta. Student będzie kontynuował studia bez straty czasu (pobytu) oraz punktów kredytowych.

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH

kierunek: FILOLOGIA GERMAŃSKA - STUDIA LICENCJACKIE

Lp.

Nazwa przedmiotu

Kod przedmiotu

01

Praktyczna nauka języka niemieckiego

09.1-1FN-C01-PN

02

Wstęp do językoznawstwa

09.3-1FN-C02 –WJ

03

Gramatyka opisowa

09.3-1FN-C03- GO

04

Gramatyka kontrastywna

09.3-1FN-C04-GK

05

Historia języka

09.3-1FN-C05-HJ

06

Wstęp do literaturoznawstwa

09.2-1FN-C06-WL

07

Historia literatury niemieckiej

09.2-1FN-C07-HL

08

Wiedza o krajach obszaru niemieckojęzycznego

08.3-6FN-C08-WK

09

Historia Niemiec

08.3-6FN-C09-HN

10

Kulturoznawstwo

08.3-6FN-C10-KL

11

Psychologia

05.8-8FN-B11-PS

12

Pedagogika

05.7-8FN-C12-PD

13

Zasady opieki o ochrony w szkole

05.1-8FG-C13-OO

14

Emisja głosu

05.1-2FG-C14-EG

15

Teoria uczenia się i nauczania

05.0-8FN-C15-TU

16

Metodyka

05.0-8FN-C16-MT

17

Dydaktyka kulturoznawstwa

05.1-8FN-C17-DK

18

Edukacja multimedialna

11.3-2FG–C18-EM

19

Filozofia

08.1-6FN-B19-FL

20

Język obcy

09.1-1FN-C20-J0

21

Proseminarium

09.0-1FN-D21-PS

22

Seminarium dyplomowe

09.0-1FN-D22-SD

23

Wychowanie fizyczne

16.1-9FG-A23 WF


PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH

kierunek: FILOLOGIA GERMAŃSKA - STUDIA LICENCJACKIE

Lp.

Nazwa przedmiotu

Kod przedmiotu

01

Praktyczna nauka języka niemieckiego

09.1-1FN-C01-PN

02

Wstęp do językoznawstwa

09.3-1FN-C02-WJ

03

Gramatyka opisowa

09.3-1FN-C03-GO

04

Gramatyka kontrastywna

09.3-1FN-C04-GK

05

Historia języka

09.3-1FN-C05-HJ

06

Wstęp do literaturoznawstwa

09.2-1FN-C06-WL

07

Historia literatury niemieckiej

09.2-1FN-C07-HL

08

Wiedza o krajach obszaru niemieckojęzycznego

08.3-6FN-C08-WK

09

Historia Niemiec

08.3-6FN-C09-HN

10

Kulturoznawstwo

08.3-6FN-C10-KL

11

Psychologia

05.8-8FN-B11-PS

12

Pedagogika

05.7-8FN-C12-PD

13

Zasady opieki i ochrony w szkole

05.1-8FG-C13-OO

14

Emisja głosu

05.1-2FG-C14-EG

15

Teoria uczenia się i nauczania

05.0-8FN-C15-TU

16

Metodyka

05.0-8FN-C16-MT

17

Dydaktyka kulturoznawstwa

05.1-8FN-C17-DK

18

Filozofia

08.1-6FN-B19-FL

19

Proseminarium

09.0-1FN-D21-PS

20

Seminarium dyplomowe

09.0-1FN-D22-SD


Punkty ECTS

Filologia Germańska — studia stacjonarne

Semestr I

Lp.

Przedmiot

Kod przedmiotu

Ilość godzin

Forma zaliczenia

Punkty ECTS

1.

PNJN

09.1-1FG-C01-PN1

120 ćw.

zal. z oceną

8

2.

Fonetyka praktyczna

09.1-1FG-C02-FP1

30 ćw.

zal. z oceną

3

3.

Wstęp do językoznawstwa

09.3-1FG-C02-WJI

30 w.

zal. z oceną

5

4.

Gramatyka opisowa

09.3-1FG-C03-G02

30 w. + 15 ćw.

egzamin

5

5.

Wstęp do literaturoznawstwa

09.2-1FG-C06-WL1

30 w.

egzamin

5

6.

Psychologia

05.8-8FG-B11-PS1

30 w.

zal. z oceną

2

7.

Filozofia

08.1-6FG-B19-FL1

30 w.

zal. z oceną

2

8.

Wychowanie fizyczne

16.1-9FG-A23 WF2

30 ćw.

zal.

-


Semestr II

Lp.

Przedmiot

Kod przedmiotu

Ilość godzin

Forma zaliczenia

Punkty ECTS

1.

PNJN

09.1-1FG-C01-PN2

120 ćw.

egzamin

12

2.

Gramatyka opisowa

09.3-1FG-C03-G02

30 w. + 15 ćw.

egzamin

3

3.

Historia literatury

09.2-1FG-C07-HL1

30 w.

zal.

3

4.

Wiedza o krajach...

08.3-6FG-C08-WK1

30 w.

egzamin

3

5.

Psychologia

05.8-8FG-B11-PS2

15 w. + 30 ćw.

egzamin

2

6.

Teoria uczenia i nauczania

05.0-8FG-C15-TU1

30 w.

egzamin

3

7.

Edukacja multimedialna

11.3-2FG–C18-EM1

30ćw.

zal. z oceną

2

8.

Język obcy

09.1-1FG-C20-JO1

30 ćw.

zal. z oceną

2

9.

Wychowanie fizyczne

16.1-9FG-A23 WF2

30 ćw.

Zal.

-

Semestr III

Lp.

Przedmiot

Kod przedmiotu

Ilość godzin

Forma zaliczenia

Punkty ECTS

1.

PNJN

09.1-1FG-C01-PN3

150 ćw.

zal. z oceną

10

2.

Gramatyka opisowa

09.3-1FG-C03-GO3

30 w. + 30 ćw.

egzamin

5

3.

Historia literatury

09.2-1FG-C07-HL2

15 w. + 30 ćw.

egzamin

5

4.

Historia

08.3-6FG-C09-HN1

30 w.

zal.

2

6.

Pedagogika

05.7-8FG-C12-PD1

30 w.

zal.

2

7.

Metodyka

05.0-8FG-C16-MT1

30 ćw.

zal. z oceną

4

8.

Język obcy

09.1-1FG-C20-JO2

30 ćw.

zal. z oceną

2Semestr IV

Lp.

Przedmiot

Kod przedmiotu

Ilość godzin

Forma zaliczenia

Punkty ECTS


1.

PNJN

09.1-1FG-C01-PN4

150 ćw.

egzamin

12

2.

Gramatyka kontrastywna

09.3-1FG-C04-GK1

30 ćw.

zal. z oceną

2

3.

Historia literatury

09.2-1FG-C07-HL3

15 w. + 15 ćw.

zal. z oceną

2

4.

Historia

08.3-6FG-C09-HN2

30 w.

egzamin

3

5.

Kulturoznawstwo

08.3-6FG-C10-KL1

30 w.

zal.

2

6.

Pedagogika

05.7-8FG-C12-PD2

15 w. + 30 ćw.

egzamin

2

7.

Metodyka

05.0-8FG-C16-MT2

60 ćw.

egzamin

3

8.

Język obcy

09.1-1FG-C20-JO3

30 ćw.

zal. z oceną

2

9.

Proseminarium

09.0-1FG-D21-PS1

30 sem.

zal. z oceną

2

Semestr V

Lp.

Przedmiot

Kod przedmiotu

Ilość godzin

Forma zaliczenia

Punkty ECTS

1.

PNJN

09.1-1FG-C01-PN5

120 ćw.

zal. z oceną

8

2.

Historia literatury

09.2-1FG-C07-HL4

15 w. + 30 ćw.

egzamin

5

3.

Kulturoznawstwo

08.3-6FG-C10-KL2

30 w.

egzamin

5

4.

Zasady opieki i ochrony w szkole

05.1-8FG-C13-OO1

15 w.

zal.

-

5.

Metodyka

05.0-8FG-C16-MT3

30 ćw.

egzamin

5

6.

Język obcy

09.1-1FG-C20-JO4

30 ćw.

egzamin

2

7.

Seminarium

09.0-1FG-D22-SD1

30 sem.

zal.

5

Semestr VI

Lp.

Przedmiot

Kod przedmiotu

Ilość godzin

Forma zaliczenia

Punkty ECTS

1.

PNJN

09.1-1FG-C01-PN6

120 ćw.

egzamin

12

2.

Historia języka

09.3-1FG-C05-HJ1

30 w

egzamin

2

3.

Emisja głosu

05.1-2FG-C14-EG1

15 w.

egzamin

2

4.

Dydaktyka kulturoznawstwa

05.1-8FG-C17-DK1

30 ćw.

zal. z oceną

2

5.

Seminarium

09.0-1FG-D22-SD2

30 sem.

zal.

4

5.

Praktyka pedagogiczna

05.1-8FG-C15-PP1
zal.

-

6.

Obrona pracy dyplomowej

09.1-1FG-C01-OD1
egzamin

8Punkty ECTS

Filologia Germańska — studia niestacjonarne

Semestr I

Lp.

Przedmiot

Kod przedmiotu

Ilość godzin

Forma zaliczenia

Punkty ECTS

1.

PNJN

09.1-1FG-C01-PN1

120 ćw.

zal. z oceną

12

2.

Fonetyka praktyczna

09.1-1FG-C02-FP1

30 w.

zal. z oceną

4

3.

Wstęp do językoznawstwa

09.3-1FG-C02-WJI

30 w.

egzamin

6

4.

Gramatyka opisowa

09.3-1FG-C03-G01

15w.+15ćw.

zal. z oceną

6

5

Psychologia

05.8-8FG-B11-PS1

30 w.

zal.

2


Semestr II

Lp.

Przedmiot

Kod przedmiotu

Ilość godzin

Forma zaliczenia

Punkty ECTS

1.

PNJN

09.1-1FG-C01-PN2

120 ćw.

egzamin

12

2.

Gramatyka opisowa

09.3-1FG-C03-GO2

15w. + 15ćw.

egzamin

3

3.

Wstęp do literaturoznawstwa

09.2-1FG-C06-WL1


30w.

egzamin

4

4.

Wiedza o krajach .....

08.3-6FG-C08-WK1

30 w.

egzamin

4

5.

Psychologia

05.8-8FG-B11-PS2

15 w. + 30 ćw.

egzamin

2

6.

Teoria uczenia i nauczania

05.0-8FG-C15-TU1

30 w

egzamin

3

7.

Filozofia

08.1-6FG-B19-FL2

15 w.

egzamin

2

Semestr III

Lp.

Przedmiot

Kod przedmiotu

Ilość godzin

Forma zaliczenia

Punkty ECTS

1.

PNJN

09.1-1FG-C01-PN3

150ćw.

zal. z oceną

12

3.

Gramatyka opisowa

09.3-1FG-C03-GO3

30 ćw.

egzamin

5

4.

Historia literatury

09.2-1FG-C07-HL2

30 w.

egzamin

5

5.

Historia

08.3-6FG-C09-HN1

30 w.

zal.

3

6.

Pedagogika

05.7-8FG-C12-PD1

30 w.

zal.

2

7.

Metodyka

05.0-8FG-C16-MT1

30 ćw.

zal. z oceną

3


Semestr IV

Lp.

Przedmiot

Kod przedmiotu

Ilość godzin

Forma zaliczenia

Punkty ECTS


1.

PNJN

09.1-1FG-C01-PN4

90 ćw.

egzamin

12

2.

Historia literatury

09.2-1FG-C07-HL3

15 w. + 30 ćw.

zal. z oceną

4

3.

Historia Niemiec

O8.3-6FG-C09-HN2

30 w.

egzamin

3

4.

Kulturoznawstwo

08.3-6FG-C10-KL1

30w.

zal.

2

5.

Pedagogika

05.7-8FG-C12-PD2

15 w. + 30 ćw.

egzamin

2

6.

Metodyka

05.0-8FG-C16-MT2

60 ćw.

egzamin

4

7.

Proseminarium

09.0-1FG-D21-PS1

30 sem.

zal. z oceną

3

Semestr V

Lp.

Przedmiot

Kod przedmiotu

Ilość godzin

Forma zaliczenia

Punkty ECTS

1.

PNJN

09.1-1FG-C01-PN5

120 ćw.

zal. z oceną

8

2.

Gramatyka kontrastywna

09.3-1FG-C04-GK1

30 ćw.

zal. z oceną

4

3.

Historia literatury

09.2-1FG-C07-HL4

15 w. + 30 ćw.

egzamin

5

4.

Kulturoznawstwo

08.3-6FG-C10-KL2

30 w.

egzamin

4

5.

Zasady opieki i ochrony w szkole

05.1-8FG-C13-OO1

15w.

zal.

2

6.

Metodyka

05.0-8FG-C16-MT3

30 ćw.

egzamin

4

7.

Seminarium

09.0-1FG-D22-SD1

30 sem.

zal. z oceną

3

Semestr VI

Lp.

Przedmiot

Kod przedmiotu

Ilość godzin

Forma zaliczenia

Punkty ECTS


1.

PNJN

09.1-1FG-C01-PN6

120 ćw.

egzamin

12

2.

Historia języka

09.3-1FG-C05-HJ1

30 w.

egzamin

5

3.

Emisja głosu

05.1-2FG-C14-EG1

15 ćw.

Zal.

-

3.

Dydaktyka kulturoznawstwa

05.1-8FG-C17-DK1

30 ćw.

zal. z oceną

3

4.

Seminarium

09.0-1FG-D22-SD2

30 sem.

zal.

2

5.

Obrona pracy dyplomowej

09.1-1FG-C01-OD1
egzamin

8


RAMOWY PROGRAM NAUCZANIA

NA SPECJALNOŚCI FILOLOGIA GERMAŃSKA

Studia w ZNF AŚ w Kielcach w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym na specjalności nauczycielskiej: język niemiecki trwają sześć semestrów (trzy lata) i obejmują: • intensywny kurs doskonalenia języka (praktyczna nauka języka niemieckiego)

 • ze szczególnym uwzględnieniem sprawności mówienia, czytania i pisania;

 • podstawy językoznawstwa ogólnego i wiedzy o języku niemieckim

 • kurs gramatyki opisowej oraz fonetyki

 • kurs podstawowy z zakresu historii, kultury i wiedzy o krajach niemieckojęzycznych

 • kurs podstawowy z zakresu wybranych zagadnień historii literatury krajów

niemieckojęzycznych

 • zwięzły kurs filozofii

 • program kształcenia nauczycielskiego obejmujący podstawy pedagogiki i

psychologii dla nauczycieli oraz metodykę nauczania języka niemieckiego,

 • praktyki nauczycielskie,

Studia w ZNF AŚ w Kielcach mają na celu przygotowanie wysokokwalifikowanych nauczycieli języka niemieckiego do pracy w szkolnictwie podstawowym i średnim, a ponadto przygotowują absolwentów do egzaminu licencjackiego i kontynuacji studiów na studiach magisterskich uzupełniających w instytutach germanistyki lub lingwistyki stosowanej.

Zajęcia odbywają się w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów dyplomowych i praktyk pedagogicznych. Studia kończą się obroną pracy dyplomowej i egzaminem licencjackim.
Absolwenci uzyskują dyplom ukończenia wyższych studiów zawodowych oraz tytuł licencjata i posiadają pełne kwalifikacje pedagogiczne i merytoryczne do nauczania języka niemieckiego w szkolnictwie podstawowym i średnim.
Ramowy program nauczania obejmuje następujące bloki przedmiotów:
I. Blok A – przedmioty ogólne

filozofia 30 godzin – studia stacjonarne 30 godzin – studia niestacjonarne

WF 60 godzin – studia stacjonarne

Język obcy 120 godzin – studia stacjonarne


II. Blok B i C – przedmioty podstawowe i kierunkowe

1. Blok praktycznej nauki języka niemieckiego (PNJA):

1.1. PNJA Słuchanie

1.2. PNJA Czytanie

1.3. PNJA Mówienie

1.4. PNJA Pisanie

1.5. Sprawności zintegrowane

1.6. PNJA Gramatyka praktyczna

1.7. PNJA Fonetyka praktyczna
Ogólna liczba godzin 660 godzin – studia stacjonarne 600 godzin– studia niestacjonarne

Osoby odpowiedzialne: dr Beata Bogdał, mgr Ewa Piasta, mgr Elżbieta Rurarz, mgr Beata Domagała, mgr Ewa Dziewięcka, mgr Donata Wójcik, mgr Bożena Wierus, mgr Paweł Jelonkiewicz


2. Wiedza o krajach obszaru niemieckiego obszaru językowego

2.1. Kulturoznawstwo  1. Historia

  2. Wiedza o krajach obszaru niemieckojęzycznego

Ogólna liczba godzin 150 godzin – studia stacjonarne 150 godzin– studia niestacjonarne

Osoby odpowiedzialne: prof. dr hab. Wolfgang Strauss, mgr Ewa Piasta, mgr Donata Wójcik


3. Blok przedmiotów literaturoznawczych:

3.1. Wstęp do wiedzy o literaturze

3.2. Historia literatury krajów niemieckiego obszaru językowego

Ogólna liczba godzin 150 godzin – studia stacjonarne 120 godzin– studia niestacjonarne

Osoby odpowiedzialne: dr Małgorzata Mochoń, mgr Beata Domagała
4. Blok przedmiotów językoznawczych:


  1. Gramatyka opisowa

  2. Gramatyka kontrastywna

4.2. Wstęp do językoznawstwa

  1. Historia języka niemieckiego i jego odmiany

  2. Wprowadzenie do analizy dyskursywnej

Ogólna liczba godzin 240 godzin – studia stacjonarne 210 godzin – studia niestacjonarne

Osoby odpowiedzialne: prof. dr hab. Antoni Dębski, prof. dr hab. Wolfgang Strauss, mgr Ewa Dziewięcka, mgr Paweł Jelonkiewicz


III. Blok D – przedmioty specjalizacyjne
5. Blok przedmiotów specjalizacyjnych i metodycznych:

5.1. Psychologia nauczycielska

5.2. Pedagogika nauczycielska


  1. Metodyka nauczania języka niemieckiego

  2. Dydaktyka literatury i kultury

5.4. Teoria uczenia się i nauczania
Ogólna liczba godzin 330 godzin – studia stacjonarne 330 godzin– studia niestacjonarne

Osoby odpowiedzialne: dr Teresa Gumuła, mgr Katarzyna Krzystanek, mgr Elżbieta Rurarz, mgr Beata Bogdał, mgr Bożena Wierus


6. Praktyki pedagogiczne 150 godzin– studia stacjonarne 150 godzin– studia niestacjonarne

Osoba odpowiedzialna: mgr Elżbieta Rurarz

7. Seminarium dyplomowe 60 godzin– studia stacjonarne 45 godzin – studia niestacjonarne

FILOZOFIA
RODZAJ ZAJĘĆ : wykład

FORMA ZALICZENIA : egzamin

CEL ZAJĘĆ : Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z głównymi prądami i kierunkami filozofii, oraz przedstawienie najważniejszych filozofów europejskich i ich wkładu w rozwój myśli filozoficznej. Ukazanie historycznych dróg w podstawowych dziedzinach filozofii takich jak metafizyka, etyka, logika powinno dać studentom podstawy myślenia filozoficznego oraz rozwinąć ich formację humanistyczną, zapewnić przyszłym filologom zrozumienie dziedzictwa kulturowego cywilizacji europejskiej.

PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA NIEMIECKIEGO ROK I, II, III
semestry I-VI
RODZAJ ZAJĘĆ: ćwiczenia

FORMA ZALICZENIA: po każdym semestrze zaliczenie na podstawie testów semestralnych oraz oceny uczestnictwa w zajęciach; egzamin z praktycznej nauki języka niemieckiego w sesji letniej po II,IV i VI semestrze

CEL ZAJĘĆ:
MÓWIENIE: Rozwijanie podstawowych strategii komunikacyjnych, usprawnianie płynności, poprawności i jasności wypowiedzi, nabywanie umiejętności wyrażania opinii na różne tematy w sposób logiczny i zorganizowany, wzbogacanie słownictwa, tworzenie banku funkcji językowych, rozwijanie formalnych technik argumentacji oraz ulepszanie umiejętności wygłaszania krótkich prezentacji;

Systematyczne i wszechstronne rozwijanie umiejętności mówienia w języku niemieckim na poziomie zaawansowanym, rozwijanie umiejętności wypowiadania się w sposób poprawny i płynny na szeroki zakres tematów.


Zapewnienie studentom możliwie jak najwięcej okazji do mówienia poprzez zastosowanie różnego rodzaju ćwiczeń z szerokim zakresem tematów formalnych i nieformalnych, połączenie umiejętność mówienia z umiejętnością słuchania, czytania i pisania, rozwijanie płynności wypowiedzi w przekazywaniu swoich poglądów itp., rozwijanie poprawności wymowy i gramatyczność wypowiedzi, rozwijanie zasobu słownictwa poprzez zastosowanie autentycznych nagrań i tekstów, angażowanie całej grupy do wypełniania zadań, angażowanie studentów w proces przygotowywania ćwiczeń
Ćwiczenie różnych form wypowiedzi, np. wywiady, dyskusje, narracja, opis, prezentacje oraz gry językowe. Zakres tematów obejmuje wydarzenia bieżące, analizę osobowości, ochronę środowiska, szkolnictwo, kulturę, reklamę, środki masowego przekazu, nowe technologie oraz inne zagadnienia zasugerowane przez studentów. Proces wzajemnej oceny oraz analiza błędów językowych. Praca nad usprawnianiem poprawności gramatycznej, fonetycznej wypowiedzi oraz nad rozwojem słownictwa.
CZYTANIE: Nauka oraz ćwiczenie sprawności ułatwiających zrozumienie rożnego rodzaju tekstów czytanych. Zaznajomienie z różnego rodzaju technikami czytania, które pomagają w zrozumieniu faktycznej treści tekstu; czytanie analityczne tekstów specjalistycznych i literackich.

Czytanie tekstów o zróżnicowanej tematyce i rejestrze: artykuły naukowe, raporty, instrukcje, ogłoszenia, fragmenty powieści i dramatów; techniki obejmują ćwiczenia z lukami, odpowiedzi na pytania, twierdzenia prawdziwe i fałszywe, dokończenie zdań. Doskonalenie umiejętności krytycznego czytania; poszerzanie słownictwa i znajomości kolokacji; pomaganie studentom w selekcji materiałów do pracy dyplomowej.


Zastosowanie różnych technik czytania, np. szybkie czytanie (skimming, scanning), czytanie na ogólne zrozumienie tekstu i wyszukiwanie szczegółowych informacji, wypełnianie testu luk i wielokrotnego wyboru, itd.; udoskonalenie umiejętności rozpoznawania różnych stylów, rejestrów, stanowiska autora; czytanie różnego typu tekstów ( z podręczników, gazet, tygodników, reklam, artykułów, wierszy, wykresów; praca na poszerzaniem słownictwa (prowadzenie banku słów, tłumaczenia); praca w grupach, indywidualna, w parach; nad całym tekstem, nad urywkami tekstów lub pomieszanym tekstem.
PISANIE: Przygotowanie do pisania prostych tekstów użytkowych (np. listów, podań) oraz wypracowań i esejów na różne tematy. Poszerzanie kompetencji językowej, słownictwa i poprawności użycia podstawowych struktur gramatyczno-stylistycznych. Rozwijanie umiejętności pisania dobrze uargumentowanych esejów. Pomaganie studentom w ich samodzielnych pracach badawczych, w organizacji ich materiałów pisanych, w rozwijaniu refleksyjnej postawy względem pisania, w prezentacjach ich prac pisanych. Robienie notatek, zbieranie i sortowanie informacji, robienie planów, układanie paragrafów, pisanie na brudno i poprawianie błędów, pisanie paragrafów wprowadzających i zakończających, dbanie o spójność tekstu, czytanie esejów wzorcowych, pisanie bibliografii i przypisów, dbanie o urozmaicone słownictwo. Rozwinięcie umiejętności pisania dłuższych form na poziomie zaawansowanym, wprowadzenie koncepcji organizacyjnej eseju. Pisanie krótkiego eseju (wybieranie tematu, zawężanie tematyki, odbiorcy i ton pisemnej wypowiedzi),teza podstawowa, paragrafy jako elementy zasadnicze eseju, jak zakończyć esej, jak pisać efektywnie: style, jak formułować swoje myśli w zdaniach, wybór słownictwa, często powtarzające się błędy gramatyczne oraz zasady interpunkcji, zasadnicze formy i strategie rozwinięcia eseju, różne formy pism formalnych. Pomoc w organizacji pisania pracy dyplomowej.
SŁUCHANIE: Budowanie umiejętności rozumienia języka mówionego, rozszerzanie zakresu słownictwa i doskonalenie różnych technik odbioru tekstu mówionego. Słuchanie i analiza nagrań zróżnicowanych pod względem rejestru, tematyki oraz dialektu; wykorzystanie nagrań codziennych rozmów, wykładów, wiadomości; zadania z zastosowaniem testu luk, testu niedokończonych zdań oraz testów wielokrotnego wyboru.
GRAMATYKA PRAKTYCZNA:

Opanowanie przez studentów gramatyki języka niemieckiego na poziomie co najmniej umożliwiającym zdanie egzaminu na poziomie Ein kleines Sprachdiplom (według standardów europejskich poziom C).

Uświadomienie studentom jak gramatyka funkcjonuje na poziomie tekstu; wykształcenie wrażliwości studentów na różne typy dyskursu i ich cechy - zarówno gramatyczne jak i retoryczne, podniesienie świadomości językowej studentów, rozwinięcie umiejętność nauczania gramatyki na różnych poziomach kompetencji

Kurs gramatyki praktycznej obejmuje główne zagadnienia gramatyki, tj. konstrukcje wyrażające relacje czasowe, czasowniki modalne, strona bierna, konstrukcje bezokolicznikowe oraz inne jak : dopełnienie czasownika, rzeczowniki i przedimki, zaimki, przymiotniki i przysłówki, przyimki i czasowniki frazowe, mowa zależna, zdania warunkowe, konstrukcje odnoszące się do sytuacji nierzeczywistych.


Ponadto kurs koncentruje się na różnych rodzajach tekstu (dyskursu) oraz na jego spójności. Analizowane są różne typy tekstów, pod kątem ich cech gramatycznych i retorycznych. Gramatyka omawiana jest głównie na poziomie tekstu, to znaczy wybory gramatyczne, jakie są dokonywane znajdują swe uzasadnienie w kontekście językowym lub sytuacyjnym. Zajęcia zwykle opierają się o konkretny tekst pisany lub mówiony. Przykładowe zagadnienia: części mowy i zdania, „wybór czasu gramatycznego’, bezokolicznikowe, modalne, stosowanie przyimków, przedimków, układ informacji w zdaniu, temat/remat. Techniki nauczania: wypełnianie luk, porównanie tekstów, przekształcanie tekstów, tłumaczenie, prezentacja. Formy i techniki nauczania gramatyki na różnych poziomach kompetencji językowej.

FONETYKA PRAKTYCZNA


RODZAJ ZAJĘĆ: ćwiczenia

FORMA ZALICZENIA: zaliczenie na ocenę


CEL I PROGRAM ZAJĘĆ: Zapoznanie słuchaczy z systemem dźwięków danej odmiany języka (RP), praca nad ulepszaniem wymowy poprzez rozpoznawanie i produkcję niemieckich dźwięków w różnych kontekstach, zaznajomienie się z transkrypcją fonetyczną w celu sprawnego korzystania ze słownika wymowy.
Wprowadzenie teoretyczne dotyczące artykulatorów mowy, klasyfikacji i opisu samogłosek i spółgłosek oraz transkrypcji zgodnie ze standardami IPA. Praktyczne zajęcia z wymowy obejmujące samogłoski, dyftongi i spółgłoski, w formie różnorodnych ćwiczeń fonetycznych np. dryli, czytania zdań oraz dialogów. Elementy intonacji i akcentu wyrazowego oraz tzw. formy słabe czyli redukcja samogłosek w nieakcentowanych sylabach.
Zaznajomienie studentów ze wzorami intonacyjnymi, ćwiczenie płynnej wymowy poprzez głośne czytanie, nagrywanie się; rozpoznawane podstawowych akcentów niemieckich, uświadomienie ważności higieny głosu.
Akcent wyrazowy i zdaniowy, sylaby prominentne, procesy zachodzące podczas szybkiego mówienia; intonacja: definicja, funkcje, rodzaje, ćwiczenia, ćwiczenia emisji głosu.

WIEDZA O KRAJACH NIEMIECKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO (NIEMCY, AUSTRIA, SZWAJCARIA)
RODZAJ ZAJĘĆ: wykład i ćwiczenia

FORMA ZALICZENIA: zaliczenie i egzamin


CEL ZAJĘĆ:

Zapoznanie studentów z życiem i funkcjonowaniem różnych instytucji w krajach niemieckiego obszaru językowego, rozwijanie zainteresowań studentów związanych z tym przedmiotem, zachęcanie studentów do poszukiwań podobieństw i różnic kulturowych pomiędzy ich Polską a Niemcami, Austrią i Szwajcarią.


PROGRAM ZAJĘĆ:

Geografia, tożsamość narodowa, turystyka, instytucje (Parlament, rząd centralny i lokalny, prawo), środki transportu, szkolnictwo, religia, opieka społeczna państwa, zwyczaje i święta, społeczeństwo (subkultury, zatrudnienie, pozycja kobiety w społeczeństwie), środki masowego przekazu, sztuka, muzyka i film.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna