Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Uniwersytetu Pedagogicznego im. KenPobieranie 96.01 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar96.01 Kb.
KARTA KURSU

Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN
JEDNOSTKA

Katedra Informatyki i Metod Komputerowych

KIERUNEK I SPECJALNOŚC

Informatyka

FORMA STUDIÓW (STACJONARNE, NIESTACJONARNE)

niestacjonarne

ROK I SEMESTR

II

NAZWA I POZIOM KURSU

jęz. francuski B, B2

NAZWA W J. ANGIELSKIM

French B, B2

GRUPA TREŚCI KSZTAŁCENIA (podstawowe, kierunkowe, specjalnościowe, poszerzające wiedzę ogólną, praktyki)

poszerzające wiedzę ogólną

KOD

09.1-0000-001

PUNKTACJA ECTS*

4
KOORDYNATOR

mgr Anna Fertner

ZESPÓŁ DYDAKTYCZNY

mgr Danuta K. Bielawska

OPIS KURSU (cele kształcenia)**  1. Rozumienie dłuższych wypowiedzi na temat studentom znany. Rozumienie najważniejszych informacji w programach radiowych i telewizyjnych dotyczących wydarzeń współczesnych lub tematów związanych z zainteresowaniami osobistymi lub zawodowymi (materiały w wersji oryginalnej). Przygotowanie do samodzielnego korzystania z francuskojęzycznych źródeł w tym stron internetowych.

  2. Zwrócenie szczególnej uwagi na umiejętność swobodnej ustnej i pisemnej wypowiedzi w języku francuskim w codziennej komunikacji na umiejętność uzasadnienia własnego punktu widzenia w danej kwestii oraz podawania argumentów za i przeciw względem możliwych rozwiązań. Rozbudowanie zasobu słownictwa, jak też zwrócenie uwagi na frazeologię. Doskonalenie umiejętności korzystania z jednojęzycznych słowników.

  3. Zapoznanie studentów z formą napisania listu motywacyjnego oraz CV, jak również innych listów o charakterze formalnym i nieformalnym.

  4. Dostarczenie wiedzy związanej z elementami języka specjalistycznego z zakresu kierunku kształcenia.

WARUNKI WSTĘPNEWIEDZA

nabyta w trakcie kursu AUMIEJĘTNOŚCI

nabyte w trakcie kursu AKURSY

Kurs A


TREŚCI MERYTORYCZNE***Tematyka zajęć lektoratowych ( 30x2)
1/2 Phrase conditionnelle III type - ćwiczenia

Tekst : lettre officielle - comprendre la correspondance ( rozumienie tekstu pisanego )

3/4 TEST LEXICAL ( la famille, l’énergie nucléaire, le temps, l’environnement physique, la consommation, l’amitié )

5/6 Poprawa testu leksykalnego

Tekst : » La lettre de Gustave Eiffel «  - analiza tekstu

7/8 Tekst : » La lettre de Gustave Eiffel «  ( cd. ) - etapy argumentowania

Verbes n°1 – sprawdzian

Phrase conditionnelle I, II, III type ‘ ćwiczenia - Zadanie

9/10 Tekst : « Dur, dur d’être mère et femme au travail » - słownictwo specjalistyczne

Lire pour s’orienter

11/12 Tekst : « Dur, dur d’être mère et femme au travail «  ( cd ) - praca nad tekstem

13/14 Texte : » Un ordinateur pour chaque enfant du tier-monde » - słownictwo specjalistyczne – informatyka

15/16 Verbes n°2 – sprawdzian

Lettre de demande et de réclamation – formuły - Zadanie

17/18 ECOUTE « Routes de France » ( France Info ) – rozumienie ze słuchu

19/20 ECOUTE « Routes de France » ( France Info ) – rozumienie ze słuchu ( cd ) - compléter le questionnaire

21/22 Concordance des temps : passé composé - imparfait - ćwiczenia

Révision lexicale

23/24 Przygotowanie do « rozwinięcia » un exposé w sposób prosty i jasny

25/26 L’exposé informatif - przekazać informacje wg planu

27/28 Verbes n°3 - sprawdzian

L’exposé sur le SLAM - ( spectacle vivant ) - praca w grupach - Zadanie

29/30 Concordance des temps : passé - conditionnel présent

présent – futur

ECOUTE - France Info - Interview - « Le stress au travail « 

Evaluation

31/32 ECOUTE « Le français est-il menacé ? » - rozumienie ze słuchu – compléter le résumé

Futur antérieur - tworzenie

33/34 ECOUTE - rozumienie reportaży radiowych - „ Le tour du Mont-Blanc”

35/36 Les prix littéraires - émission radiophonique - «  Le Goncourt des lycées »

37/38 Verbes n°1 -sprawdzian

Concordance des temps : futur simple - futur antérieur

Tekst «  Le stress » ( umiejętność precyzowania swoich reakcji, swoich odczuć, mówienie o sobie )

39/40 Messages et lettres d’opinions - comment faire

41/42 Messages et lettres d’opinions ( cd ) - wypracowanie - redagowanie - Zadanie

43/44 Subjonctif présent - tworzenie, zastosowanie

Présenter une oeuvre d’art, une affiche, une gravure etc. ( sujet, composition, couleurs, lumière etc. )

45/46 Subjopnctif passé - tworzenie, zastosowanie, - ćwiczenia

Tekst : «  Faut-il travailler le dimanche » - artykuł prasowy

47/48 Tekst : «  Faut-il travailler le dimanche » ( cd ) – debata

Verbes n° 2 - sprawdzian

49/50 TEST LEXICAL ( famille, travail,ordinateur, stress )

51/52 Korekta testu leksykalnego

ECOUTE - Interview - savoir prendre la place d’un interlocuteur

53/54 Verbes n°3 – sprawdzian

Tekst «  L’univers des blogs « – słownictwo specjalistyczne – informatyczne

55/56 Tekst «  L’univers des blogs » - (cd ) – trouver les informations

57/58 TEST DE GRAMMAIRE ( ph. conditionnelle I,II,III type, subjonctif présent/passé, concordance des temps )

59/60 Poprawa testu gramatycznego

Podsumowanie
EFEKTY KSZTAŁCENIA****


WIEDZAEfekt kształcenia dla kursu

Efekty kształcenia dla kierunku

W 1 Student zacytuje słownictwo dotyczące takich

dziedzin jak:

praca, konsumpcja, otoczenie, problemy

rodzinne, reklamacja, exposé

W 2 Student wskaże słownictwo specjalistyczne z

zakresu informatyki, dot. rodzicielstwa

W 3 Student rozpoznaje struktury zdań

warunkowych

zgodności czasów


K_U19UMIEJĘTNOŚCI
Efekt kształcenia dla kursu

Efekty kształcenia dla kierunku

W 1 Student zacytuje słownictwo dotyczące takich

dziedzin jak:

praca, konsumpcja, otoczenie, problemy

rodzinne, reklamacja, exposé

W 2 Student wskaże słownictwo specjalistyczne z

zakresu informatyki, dot. rodzicielstwa

W 3 Student rozpoznaje struktury zdań

warunkowych

zgodności czasów


K_U19KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Efekt kształcenia dla kursu

Efekty kształcenia dla kierunku

K 1 Student komunikuje się za pomocą

korespondencji oficjalnej

K 2 Student inicjuje exposé

K 3 Student inicjuje debatyK_U19

ORGANIZACJA ZAJĘCFORMA ZAJĘC

WYKŁAD


CWICZENIA W GRUPACH

LICZBA GODZIN

A

K

L

S

P

E

6060
OPIS METOD PROWADZENIA ZAJĘCKonwersatorium – metoda komunikacyjna, mająca na celu rozwinięcie umiejętności skutecznego i swobodnego porozumiewania się w języku francuskim. Szczególnie preferowane są ćwiczenia w parach lub grupach. Wykorzystuje się materiały autentyczne takie jak nagrania telewizyjne, prasa ogólna i fachowa. Materiały te mają przybliżyć uczących się do prawdziwych sytuacji z życia codziennego jak i wypowiedzi z użyciem języka specjalistycznego.

FORMY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA


E-nauczanie

Gry dydaktyczne

Ćwiczenia
w szkole

Zajęcia terenowe

Praca laboratoryjna

Projekt indywidualny

Projekt grupowy

Udział
w dyskusji

Referat

Praca pisemna (esej)

Egzamin ustny

Egzamin pisemny

Inne 1. Testy 2. Rozmowa/ wypowiedź na określony temat

W 1

x

X

x
x

W 2

x

X

x
x

W 3

x

X

x
x

U 1
x
x
xx

U 2
x
x
xx

U 3
x
x
xx

K 1
K 2
K 3OCENA

e-naucz- 5%,gry dyd.-5%, projekt ind.10%,projekt gr.5%,udział w dysk. 25%,praca pisemna-10%,testy-15%,wypowiedź na dany temat.25%
UWAGILITERATURA*****

PODSTAWOWA
- « Activités pour le Cadre européen » B2-CLE

International 2007

- DELF A1,A2,A3,A4 - CLE International -1999

- Ch.Abbadie-“L’expression française écrite et orale

Grenoble 1999

- Francine Cicurel –« Communiquer en français »-

Hatier International 2000

- D.Abry-« La grammaire des premiers temps »-

Grenoble1999

- A.T.Schubring –« France2000 »Warszawa1995

- Krystyna Stawinska-« Idiomy francuskie w

cwiczeniach”2005UZUPEŁNIAJĄCA
 »Presse-Papier », »Ensemble », »Passe-Partout », »Figaro », « Le Monde »

« La Croix », « Femme Actuelle »


Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta)Ilość godzin w kontakcie z

prowadzącymiKonwersatorium

60

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym

10

Ilość godzin pracy studenta

bez kontaktu z

prowadzącymi
Przygotowanie do kolokwium

6

Przygotowanie do prezentacji

4

Przygotowanie ustnej wypowiedzi

4

Przygotowanie prac pisemnych

4

Przygotowanie do pracy w grupach

4

Przygotowanie do czytania tekstów ogólnych

6

Przygotowanie do czytania tekstów specjalistycznych

6

Utrwalanie poznanych struktur leksykalnych i gramatycznych

6

Ogółem bilans czasu pracy

110

Ilość punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika


4


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna