Wydział Matematyczno FizycznyPobieranie 29.96 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar29.96 Kb.
Opis przedmiotu (sylabusu) na rok akademicki…2009/2010

Wydział Matematyczno - Fizyczny

Jednostka organizacyjna US: Katedra Edukacji Informatycznej i TechnicznejKierunek / Specjalność: Edukacja techniczno – informatyczna / technika komputerowa i informatyka

Rodzaj studiów : studia I stopniaKOD Przedmiotu: 2 D10

Nazwa przedmiotu: Metodyka technikiTryb studiów


Rok


Semestr


Rodzaj zajęć: 3

Liczba godzin

Punkty ECTS:

Typ przedmiotu

Język wykładowy

stacjonarne

II

III

wykłady

30

4

Obowiązkowy(specjalności)

Polski

III

laboratoria

45

niestacjo-narne (zaoczne)

II

III

wykłady

30

III

laboratoria

45

Prowadzący przedmiot dr Andrzej Serdyński, dr M. Abelite
Wymagania wstępne: 44 znajomość obsługi komputera oraz zagadnień z wybranych dziedzin techniki.

Cele przedmiotu: opanowanie umiejętności sporządzania konspektów różnych typów lekcji oraz praktycznego przeprowadzenia procesu dydaktycznego na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum z techniki.

Cele poznawcze: student zna zasady organizacji pracy szkoły – ogólne cele i zadania szkoły, strukturę działalności, prawa nauczyciela i ucznia, potrafi wskazać podręczniki i literaturę w zależności od tematu, wie jak dokonać podziału celów kształcenia technicznego, zna metody nauczania i ich klasyfikację. Student zna wybrane programy nauczania oraz podstawę programową z przedmiotu Technika na poszczególnych etapach nauczania. Wie na czym polega system oceniania i jak przeprowadzać ewaluację.

Cele praktyczne: student potrafi zaplanować jednostkę metodyczną i przeprowadzić ją w oparciu o przygotowaną przez siebie dokumentację (konspekt zajęć, karta pracy, karta obserwacji itp.). Student stosuje metody nauczania oraz realizuje odpowiednio zaplanowane cele lekcji, zgodnie z założeniami metodyki techniki. Istotnym założeniem jest stosowanie przez studentów odpowiedniej literatury, programów komputerowych, podręczników, programów metodycznych oraz innych środków dydaktycznych.

Cele wychowawcze: zachęcenie studentów do zawodu nauczyciela. Kształtowanie u studentów nawyków kontroli wychowawczej nad podopiecznymi oraz odpowiedzialności za wychowanie przyszłego pokolenia.

Metody dydaktyczne: wykład informacyjny, opis, pokaz, m. dyskusyjne, ćwiczenia, mikro-nauczanie

Treści merytoryczne przedmiotu: Program wykładów:

Przedmiot i zadania metodyki nauczania techniki. Proces dydaktyczny w edukacji ogólnotechnicznej. Rozwijanie procesów poznawczych ucznia w nauczaniu techniki. Cykl organizacyjny pracy wytwórczej w kształceniu technicznym. Zadania techniczne. Zastosowanie modelu czynności poznawczych i motorycznych do kształtowania umiejętności ogólnotechnicznych ucznia. Cele kształcenia – podział. Edukacja techniczna w podstawach programowych. Taksonomie celów stosowane w edukacji ogólnotechnicznej. Struktura konspektu lekcji techniki. Analiza przykładowych konspektów lekcji techniki. Metody kształcenia – podające, dyskusyjne, problemowe i praktyczne w nauczaniu techniki. Metoda projektu technicznego. Zasady i formy kształcenia ogólnotechnicznego. Rozwijanie umiejętności ogólnotechnicznych ucznia w oparciu o modelarstwo. Techniki autoprezentacji.Program ćwiczeń laboratoryjnych:

Organizacja pracy szkoły - ogólne cele i zadania zreformowanej szkoły, struktura działalności szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazj. i ponadpodstawowych, rola RR w życiu szkoły, rozwój kształcenia informatycznego w szkole, prawa nauczyc i ucz.

Cele kształcenia i wychowania - program wychowawczy szkoły, taksonomia celów kształcenia, mind map ping.

Technika w szkole - cele kształcenia technicznego w szkole, metody nauczania i ich klasyfikacja, podręczniki i komputerowe programy dydaktyczne do nauczania techniki dostępne na rynku, programy autorskie zatwierdzone przez MEN na poszczególnych etapach nauki w szkole, przygotowanie uczniów do ustawicznego samokształcenia.

Treści kształcenia technicznego w szkole podstawowej i gimnazjum - analiza treści programowych nauczania techniki, programy autorskie na podstawie standardów programowych Dziennika Ustaw, analiza i dobór podręczników i ćwiczeń do przedmiotu technika, przygotowanie środków dydaktycznych do nauczania techniki.

Jednostka metodyczna - jednostka metodyczna, analiza schematu planu metodycznego, przykładowy przebieg jednostki metodycznej, analiza przeprowadzonych lekcji, sporządzanie konspektu analizowanej lekcji.

Ewaluacja dydaktyczna w przedmiocie Technika - karta samooceny ucznia po lekcji, karty ćwiczeń, karta samooceny ucznia po bloku tematycznym, metody ustne, metody pisemne, metoda testów pisemnych, metoda testów praktycznych, testy osiągnięć szkolnych, metoda bieżącej obserwacji.

Podstawa programowa z przedmiotu Technika - system oceniania uczniów, korelacja między szkolnym i przedmiotowym systemem oceniania, monitorowanie działań wychowawczych, program wychowawczy szkoły i jego realizacja.

Opieka nad pracownią techniczną - projekt pracowni technicznej, rola i zadania opiekuna pracowni technicznej, regulamin pracowni technicznej, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w pracowni technicznej. Dobór sprzętu i zasady konserwacji.

Forma i warunki zaliczenia: wykłady – kolokwium ustne, laboratorium – ocenianie ciągłe, wygłoszenie referatu, przeprowadzenie mini-lekcji, praca kontrolna – konspekt lekcji teoretycznej i praktycznej.

Literatura podstawowa:

Furmanek W.: Zrozumieć technikę. Rzeszów 1987.

Kazimierski W.: Dydaktyczne problemy rozwijania myślenia technicznego. Radom 1998.

Okoń W.: Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa 1996.

Pochanke H.: Dydaktyka techniki. Warszawa 1985.

Plewka Cz.: Metodyka nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych. Radom 1999.

Serdyński A.: Podstawy dydaktyki techniki i informatyki. Szczecin 2003.

Szlosek F.: Wstęp do dydaktyki przedmiotów zawodowych. Radom 1995Literatura uzupełniająca:

Bereźnicki F. Dydaktyka kształcenia ogólnego. Kraków 2001.Kupisiewicz Cz.: Dydaktyka ogólna. Warszawa 2000.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna