Wydział Prawa UŁ Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne Miasta ŁodziPobieranie 54.36 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar54.36 Kb.
Stały Komitet Mediewistów Polskich

Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego
Wydział Filologiczny UŁ

Wydział Prawa UŁ

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne Miasta Łodzi

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Łodzi


Mają zaszczyt zaprosić na :

POLSKA I EUROPA W ŚREDNIOWIECZU -

PRZEMIANY STRUKTURALNE
Pod honorowym patronatem

Prezydenta Miasta Łodzi i Rektora Uniwersytetu Łódzkiego


22 WRZEŚNIA 2008

OTWARCIE – godz. 10:00


Aula im. Prof. J. Zieleniewskiego w Gmachu Wydziału Zarządzania UŁ, Łódź, ul. J. Matejki 22/26

Referaty plenarne


1. Tadeusz Makiewicz, U źródeł średniowiecza ziem polskich

2. Teresa Michałowska, W kierunku semiotyzmu uniwersalnego: poezja - estetyka - filozofia

3. Tadeusz Nowak, Alicja Szymczakowa, Jaka była średniowieczna Łódź?

Sesja popołudniowa – godz. 15:00-18:00


Instytut Historii UŁ, ul. A. Kamińskiego 27a

Człowiek wobec środowiska przyrodniczego – moderatorzy: Jan Tyszkiewicz, Alicja Szymczakowa, s. 47

a/. Jan Tyszkiewicz, Człowiek średniowieczny jako element i moderator przyrody

b/. Anna Filbrandt-Czaja, Dawny krajobraz w I tys. n.e. - przyrodnicze metody ustaleń

c/. Urszula Sowina, Woda w społeczeństwie miejskim

d/.Teresa Wolińska, Zaopatrzenie Konstantynopola w wodę we wczesnym średniowieczu

e/. Grzegorz Myśliwski, Kupcy a przyroda w późnym średniowieczu. Naturalia - transport - podróże


Granice i przełomy w literaturze polskiego średniowiecza – moderator: Mieczysław Mejor, s. 14

a/. Wacław Twardzik, Jak właściwie rozumieć niewłaściwie dotąd rozumiane ostatnie cztery zwrotki staropolskiej pieśni Maryja, czysta dziewice...

b/. Tomasz Mika, Domniemany przełom. Styl i składnia Kazań świętokrzyskich wobec późniejszych polskich kazań

c/. Paweł Stępień, O polskiej literaturze pasyjnej XV i XVI w.

d/. Michał Rzepiela, Struktura narracji Kroniki Jana Długosza

e/. Agnieszka Maciąg, Łacińskie pieśni i listy miłosne w Polsce w XV w.


Zmagania teologii z naukami wyzwolonymi – moderator: Elżbieta Jung, s. 204

a/. Elżbieta Jung, Robert Podkoński, Upadek czy rozkwit teologii? Wpływy nominalizmu na teologię późnego średniowiecza

b/. Mikołaj Olszewski, Dyskusja nad naukowym statusem teologii w 2. połowie XIII w.

c/. Janusz Pyda OP, Mikrokosmizm teologiczny św. Tomasza z Akwinu na tle średniowiecznych antropologii mikrokosmicznych

d/. Agnieszka Kijewska, Renesans karoliński: przełom i kontynuacja

e/. Artur Andrzejuk, Pojęcie pogranicza w historii filozofii

f/. Marta Szewczyk, Metafora wielkiego łańcucha bytów w mistyce angielskiej. Inspiracje neoplatońskie
Komunikacja społeczna w średniowiecznym mieście – moderatorzy: Janusz Tandecki, Roman Czaja, Jerzy Piekalski, s. 22

a/. Roman Czaja, Słowo, znak i pismo w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej miast pruskich

b/. Janusz Tandecki, Rola pisarzy i kancelarii miejskich w komunikacji społecznej w średniowieczu

c/. Jerzy Piekalski, Ulice średniowiecznego Wrocławia. Warunki komunikacji

d/. Paweł Jeziorski, Rola miejsc egzekucji w komunikacji ze środowiskami marginesu społecznego na przykładzie miast Inflant i Rusi północno-zachodniej w średniowieczu i czasach nowożytnych
Jak i kiedy Europa i Polska stały się chrześcijańskie? Od konwersji we wczesnym średniowieczu do chrystianizacji w średniowieczu pełnym i w czasach nowożytnych – moderator: Leszek Słupecki, s. 103 (Rady Wydziału)

a/. Sławomir Moździoch, Czy monarchia pierwszych Piastów była krajem chrześcijańskim? Spojrzenie archeologa

b/. Christian Lübke, Das Christentum als Herausforderung gentilreligiöser Gesellschaften in östlichen Europa

c/. Stanisław Rosik, Polskie misje do krajów pogańskich we wczesnym średniowieczu - komunikat

d/. Przemysław Kulesza, Polityka chrystianizacyjna władców i możnych na terenie Danii i Polski w X w.

e/. Leszek Poniewozik, Kształtowanie się sieci parafialnej w średniowiecznej Polsce - stan badań - komunikat

f/. Leszek P. Słupecki, Powstawanie sieci parafialnej a kolonizacja na prawie niemieckim - komunikat

g/. Andrzej Radzimiński, Relikty pogaństwa w średniowiecznym ustawodawstwie synodalnym i w rozporządzeniach biskupów w Prusach i Inflantach

h/. Krzysztof Bracha, Uboże. Z katalogu imion rodzimych duchów i demonów w źródłach średniowiecznych

Powrót (do) rzeczy” – moderator: Przemysław Urbańczyk, s. 203

a/. Danuta Minta-Tworzowska, Człowiek i rzecz w perspektywie archeologicznej

b/. Andrzej P. Kowalski, Kulturoznawcza interpretacja materialnego statusu historycznych artefaktów

c/. Jacek Kowalewski, Rzecz w ujęciu antropologii historycznej (podstawy koncepcyjne)

d/. Ewa Domańska, Asamblaze

e/. Anna Zalewska, Wymiary znaczenia (w) wiedzy na temat średniowiecza. Studium przypadku przez pryzmat semantyki uprzedmiotowionej
Mechanizmy przemian, normy i wzorce kulturowe – referaty plenarne w bloku, moderatorzy: Jacek S. Matuszewski, Andrzej Janeczek, s. 23

1. Przemysław Wiszewski, Historiografia jako twórca zmieniających się wizji polskiej przeszłości

2. Przemysław Urbańczyk, Wpływ postępu cywilizacyjnego (ze szczególnym uwzględnieniem technicznego) na wyniki badań na przykładzie archeologii

3. Marek Cetwiński, Wpływ metodologii na zmiany obrazu dziejowego

4. Vratislav Vaniček, Středověká modernizace jako koncept strukturální proměny pro středovýchodní Evropu (13. - 14. století)

5. Michał Kopczyński, Metodologiczne rozterki - Biologiczny standard życia: klucz do poznania przeszłości czy pogoń za chimerą?


WSPÓLNA KOLACJA - GODZ. 19:00

CENTRUM KONFERENCYJNE

ul. Kopcińskiego 16/1823 WRZEŚNIA 2008

9:00-13:00 – Instytut Historii UŁCzłowiek w społeczeństwie. Więzi grupowe i środowiskowe – moderator: Jan Wroniszewski, s. 47

a/. Witold Brzeziński, Koligacje małżeńskie oraz ich rola i znaczenie dla funkcjonowania i kariery rodziny szlacheckiej w późnym średniowieczu

b/. Sobiesław Szybkowski, Szlacheckie elity urzędnicze we wspólnocie terytorialnej w późnym średniowieczu (na przykładzie ziem środkowopolskich)

c/. Andrzej Marzec, Protekcja, pokrewieństwo, koleżeństwo i rywalizacja. Mechanizmy funkcjonowania elit politycznych w późnośredniowiecznej Polsce

d/. Marta Czyżak, Wikariusze katedry gnieźnieńskiej jako grupa i ich wzajemne relacje w XV w.

e/. Piotr Oliński, Relacje między jednostką a grupą w wielkich miastach pruskich w średniowieczu

f/. László Tapolcai, Polanie – plemię, dynastia, państwo? Poloni i Polonia w źródłach zachodnich od końca X w. do połowy XI w.
Język i tekst w kulturze średniowiecza – moderator: Marek Cybulski, s. 22

a/. Krystyna Kleszczowa, Echa wierzeń przedchrześcijańskich w słownictwie staropolskim

b/. Mateusz Przanowski OP, Per sensibilia ad intelligibilia. Koncepcja metafory w dziełach św. Tomasza z Akwinu

c/. Marek Cybulski, Co nam zostawiło średniowiecze w polskich obyczajach językowych

d/. Krystyna Krauze-Błachowicz, Monika Michałowska, Warstwy i przenikanie się wpływów w filozofii języka w Krakowie w XV w.

e/. Andrzej Dąbrówka, Zasięg adaptacji i wkładu własnego w obiegu literackim w Polsce średniowiecznejHistoria sztuki – moderator: Zbigniew Bania, s. 203

a/. Leszek Kajzer, Początki architektury monumentalnej w Polsce Centralnej

b/. Adam Soćko, Romańskie tradycje w gotyckiej architekturze państwa krzyżackiego

c/. Jacek Kowalski, Z badań nad późnogotycką architekturą Wielkopolski

d/. Jarosław Jarzewicz, Kaplica św. Jadwigi w Trzebnicy

e/. Robert Kunkel, Zmienność dekoracji wobec stałości struktury architektonicznej

f/. Marek Walczak, Tendencja historyzująca w sztuce gotyckiej Małopolski
Duchowieństwo a wierni – moderator: Anna Pobóg-Lenartowicz, s. 14

a/. Ewa Wółkiewicz, Keyn gutes bleibet unbelonet von gote dem hernn. Praktyki dewocyjne mieszczan śląskich w średniowieczu

b/. Krzysztof Kaczmarek, Średniowieczna duchowość polskich dominikanów na przykładzie Wrocławia

c/. Przemysław Wiszewski, Modele i formy religijności kobiecej

d/. Dariusz Karczewski, Kto mógł przyczynić się do zbawienia wiernych? Spory o udzielanie sakramentów pomiędzy średniowiecznym klerem diecezjalnym a zakonnym na przykładzie polskich franciszkanów

e/. Anna Kowalska-Pietrzak, Spory duchownych i świeckich w Polsce Centralnej, czyli między panem, wójtem i plebanem

f/. Renata Trawka, Metropolici lwowscy obrządku łacińskiego wobec misji ewangelizacyjnej na Rusi w średniowieczu. Zarys problematyki

Rozmaitości „archeologiczno – historyczno –literackie...” – moderator: Jan Szymczak, s. 23

a/. Kazimierz Grążawski, Recepcja wzorców kultury zachodnioeuropejskiej w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach w świetle wybranych znalezisk archeologicznych (z badań miast i zamków)

b/. Jan Grzeszczak, Tertius status Joachima z Fiore – wyłom w średniowiecznej wizji dziejów

c/. Leszek Wojciechowski, Obraz świata w Liber de natura rerum Tomasza z Cantimpre (XIII w.)

d/. Maciej Kokoszko, Dieta średniowiecznego Bizancjum. Krótka historia kandaulos.

e/. Mirosław Leszka, Niepokoje społeczne w Konstantynopolu w świetle Kroniki Marcellina Komesa

f/. Karol Kollinger, Bolesław Chrobry jako nadawca listu do Bazylego II w 1018 r.
Jednostka jako czynnik zmian – moderator: Stanisław Rosik, s. 204

a/. Henryk Samsonowicz, Zagajenie

b/. Andrzej Pleszczyński, Bolesław Chrobry – władca wobec wyzwań cywilizacyjnych?

c/. Wojciech Mrozowicz, Ego Henricus – o roli Henryka Brodatego w przemianach społeczno-gospodarczych na Śląsku

d/. Dagmara Adamska, Margrabia Prokop starostą na Śląsku? O problemach badania człowieka z przeszłości w późnośredniowiecznych źródłach

e/. Wioletta Zawitkowska, Biskup Zbigniew Oleśnicki i kanclerz Jan Taszka Koniecpolski - wielkie osobowości i ich rola polityczna w Polsce I połowy XV wieku

f/. Marcin Stabrowski, O perspektywie personalistycznej w historii kultury

Od godziny 15:00 – wycieczki po Łodzi i regionie

24 WRZEŚNIA 2008

9:00-13:00 – Instytut Historii UŁCzłowiek w sztuce średniowiecznej. Od prywatności do funkcji społecznej – moderatorzy: Ewa Marxen-Wolska, Jowita Jagla, Krzysztof Cichoń, s. 203

a/. Jacek Dębicki, Filozofia i sztuka: Jan z Głogowa i Wit Stwosz. Rozważania o wpływie krakowskiego naturalizmu późnoscholastycznego na sztukę Wita Stwosza

b/. Jowita Jagla, Krzysztof Cichoń, Od mikrokosmosu do res cogitans. Ikonografia melothesji w sztuce średniowiecznej i renesansowej

c/. Monika Ożóg, Przemiany w strukturze kościoła zakonu żebraczego na przykładzie lubelskiej świątyni dominikanów

d/. Przemysław Mrozowski, Z problematyki obrazowania człowieka w kulturze średniowiecza

e/. Andrzej Wolański, Minnesang piastowskich książąt wrocławskich - mit czy rzeczywistość?Jedna czy wiele filozofii średniowiecznych? – moderator: Agnieszka Kijewska, s. 22

a/. Krzysztof Ożóg, Uniwersytet Krakowski: przykład późnośredniowiecznego eklektyzmu

b/. Małgorzata Frankowska-Terlecka, Dwunastowieczna unia filozofii z poezją – tryumf i upadek

c/. Marek Gensler, Przykry obowiązek czy świetny pretekst? Komentarze do Arystotelesa jako sposób prezentacji poglądów filozoficznych w XIII i XIV wieku

d/. Stanisław Bafia, Wilhelm Ockham i jego filozofie polityczne

e/. Zdzisław Kuksewicz, Przemiana awerroizmu od średniowiecza do renesansuGrupy zawodowe i przepływy międzygrupowe w miastach – moderatorzy: Zdzisław Noga, Tadeusz Grabarczyk, s. 14

a/. Mateusz Goliński, Grupy zawodowe i przepływy międzygrupowe na Śląsku

b/. Krzysztof Mikulski, Grupy zawodowe i przepływy międzygrupowe w wielkich miastach pruskich i wielkopolskich

c/. Zdzisław Noga, Grupy zawodowe i przepływy międzygrupowe w miastach województwa krakowskiego

d/. Ryszard Szczygieł, Grupy zawodowe i przepływy międzygrupowe w miastach

województwa sandomierskiego i Rusi Czerwonej

e/. Tadeusz Grabarczyk, Żołnierze zaciężni - konglomerat zawodowy i międzynarodowy
Mobilność społeczna – moderator: Tomasz Jurek, s. 103 (Rady Wydziału)

a/. Jürgen Heyde, Grupy etniczne i społeczne w Polsce i ruch między nimi

b/. Andrzej Janeczek, Migracje szlachty polskiej na Rusi - w poszukiwaniu awansu społecznego i majątkowego

c/. Stanisław Sroka, Studia mieszczan z Bardiowa na Uniwersytecie Krakowskim jako droga karier i awansu

d/. Adam Szweda, Służba w dyplomacji królewskiej - droga awansu społecznego?

e/. Marek Derwich, Klasztor a mobilność społeczna w Polsce średniowiecznej


Obiekty badań – moderatorzy: Leszek Kajzer, Hanna Kočka-Krentz, s. 204

a/. Wojciech Chudziak, Miejsca kultowe na wczesnośredniowiecznym Pomorzu

b/. Artur Dębski, Kontrowersje wokół polskich pieczęci ołowianych - znaki własnościowe czy źródło do dziejów kancelarii Piastów

c/. Anna Marciniak-Kajzer, Kultura materialna średniowiecznego dworu rycerskiego w optyce archeologa

d/. Artur Różański, Problematyka badań nad jednoprzestrzennymi kościołami romańskimi w Wielkopolsce

e/. Krzysztof Wachowski, Blisko i daleko od morza, czyli z badań kultury materialnej miast hanzeatyckichCzy historyk stwarza źródło historyczne? moderator: Przemysław Wiszewski, s. 47

a/. Stefan Kwiatkowski, Mediewistyka jako „nauka normalna” a wzory interpretacji źródeł

b/. Tomasz Wiślicz, Analiza źródłowa jako lektura kłusownicza

c/. Wojciech Mischke, Prolegomena krytyki źródła ikonograficznego

d/. Lesław Spychała, Legenda dynastyczna Arpadów. Między pulpitem średniowiecznego skryby a „warsztatem” współczesnego badacza

e/. Stanisław Rosik, Wokół tłumaczeń Kroniki Thietmara z Merseburga (komunikat)

f/. Monika Siama, „Od słowa do mitu”, czyli o niezwykłej karierze pewnego XII-wiecznego motywu (Chretien de Troyes Percewal czyli opowieść o Graalu)

g/. Edward Skibiński, Słowiańskie dzieje bajeczne i schematy Dumezila. Próba analizy źródłoznawczejWładza królewska w Polsce późnego średniowiecza: między nowymi wyzwaniami a powstawaniem państwa stanowego – moderator: Sławomir Gawlas, s. 23

a/. Sławomir Gawlas, Dziedziczność i elekcyjność tronu polskiego: konsekwencje ustrojowe

b/. Roman Sobotka, Zakres uprawnień władzy królewskiej w ideologii monarchicznej i świadomości poddanych i ich odbicie w przywilejach, statutach i laudach

c/. Piotr Węcowski, Ideologia monarchiczna Kazimierza Jagiellończyka

d/. Jacek S. Matuszewski, Zastawy królewszczyzn w służbie władzy i elity politycznej

e/. Jan Szymczak, Wpływ postępu technicznego na koszty wojny i możliwości polityki królewskiej


Sekcja młodych – moderator: Krzysztof Latocha, s. 12

a/. Anna Obara, Gospodarka a polityka. Decyzje Władysława Łokietka w sprawach gospodarki na pograniczu wschodnim

b/. Andrzej Kompa, Zbieżność losów a zbieżność narracji. Kilka uwag o strukturze Chronografii Teofanesa

c/. Zofia Brzozowska, Wyobrażenia na temat serafinów i cherubinów w traktacie O hierarchii niebiańskiej Pseudo-Dionizego Areopagity i ich reminiscencje w tradycji ikonograficznej chrześcijaństwa wschodniego

d/. Sebastian Adamkiewicz, Średniowieczne inspiracje prawno-ustrojowe w pierwszym bezkrólewiu po śmierci Zygmunta Augusta

e/. Jarosław Pietrzak, Ryksa - córka Władysława Wygnańca, cesarzowa Hiszpanii

f/. Piotr Kręzel, Wizerunek cara Piotra w źródłach hagiograficznych, hymnograficznych i apokryficznych prowiniencji bułgarskiej

g/. Tomasz Pałgan, Pierwsze podróże Portugalczyków do Afryki i kontakty z miejscową ludnością w XV w.Dyskusja panelowa: godz. 14:30 – 16:00


Kondycja polskiej mediewistyki, s. 103 (Rady Wydziału)

moderator: Wojciech Iwańczak

uczestnicy:

Piotr Bering - filologia klasyczna; Andrzej Buko - archeologia; Agnieszka Kijewska - filozofia; Henryk Samsonowicz - historia, Piotr Skubiszewski - historia sztuki, Elżbieta Witkowska-Zaremba - muzykologia; Wiesław Wydra - filologia polskaZAMKNIĘCIE - godz. 16:00-16:30INFORMACJE PRAKTYCZNE


Biuro Kongresowe

Instytut Historii UŁ, ul. Kamińskiego 27a, p. 17

tel. 042 635 61 83

Noclegi:

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Kopcińskiego 16/18, tel. 042 635 54 90, 042 635 54 60


Dom Studencki II, ul. Lumumby 16/18, tel. 042 665 54 45

Posiłki: Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Kopcińskiego 16/18, tel. 042 635 49 55
Śniadania – godz. 8:00

Obiady – godz. 13:30Kolacje – godz. 19:00 (z wyjątkiem 24.09 – godz.18:00)
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna