Wydziału chemicznego politechniki warszawskiejPobieranie 14.54 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar14.54 Kb.

ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW W POLITECHNICE WARSZAWSKIEJ - WYDZIAŁ CHEMICZNY W RAMACH PROJEKTU „KSZTAŁCENIE ZAMAWIANE NA KIERUNKACH BIOTECHNOLOGIA I TECHNOLOGIA CHEMICZNA
WYDZIAŁU CHEMICZNEGO POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ” 1. Stypendia przyznaje się po każdym semestrze maksymalnie połowie studentów danego semestru każdego z kierunków zamawianych aż do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na dany semestr.
 1. Stypendium przyznaje się w danym semestrze roku akademickiego na 5 miesięcy, a w siódmym semestrze studiów na 3 miesiące, łącznie nie dłużej niż na okres 33 miesięcy, przy czym prawo do stypendium wygasa wcześniej w przypadku otrzymania urlopu długoterminowego, ukończenia studiów, skreślenia z listy studentów, rezygnacji ze studiów, zawieszenia w prawach studenta lub podjęcia studiów równoległych z jednoczesnym przystąpieniem do projektu na innym kierunku zamawianym.
 1. Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium jest złożenie w terminie jednego tygodnia od rozpoczęcia roku akademickiego oświadczenia uczestnika projektu i deklaracji uczestnictwa w projekcie. Wzory tych dokumentów znajdują się na wydziałowej stronie internetowej: www.ch.pw.edu.pl/kierunki zamawiane.
 1. W ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia każdego semestru, powołany przez Dziekana Zespół Zarządzający Projektem sporządza listy rankingowe studentów.
 1. Listy, o których mowa w pkt 4, są podawane do wiadomości studentów na wydziałowej stronie internetowej i na tablicach ogłoszeń w postaci numerów albumu studentów. W ciągu tygodnia od ich ogłoszenia student ma prawo zgłosić do Zespołu Zarządzającego Projektem swoje zastrzeżenia dotyczące list rankingowych.
 1. Decyzje o przyznaniu stypendiów podejmuje Dziekan w oparciu o listy stypendystów przygotowane przez Zespół Zarządzający Projektem w terminie czterech tygodni od rozpoczęcia semestru. Listy stypendystów w postaci numerów albumu studentów są podawane do wiadomości studentów na wydziałowej stronie internetowej i tablicach ogłoszeń.
 1. Stypendia na pierwszym semestrze studiów przyznaje się osobom, które uzyskały największą liczbę punktów w procedurze kwalifikacyjnej na studia.
 1. Jeżeli wymienione w pkt. 7 kryterium przyznawania stypendiów nie pozwoli na jednoznaczne ustalenie list rankingowych tzn. na ostatnim miejscu w każdej części listy dotyczącej poszczególnych kategorii znajdzie się więcej niż jedna osoba, co spowoduje przekroczenie warunku 50% studentów danego kierunku, którym może być wypłacone stypendium, zostanie również wzięta pod uwagę średnia punktów kwalifikacyjnych na studia z matematyki, fizyki i chemii dla studentów kierunku Technologia Chemiczna oraz dodatkowo z biologii dla studentów kierunku Biotechnologia.
 1. Stypendia na drugim i kolejnych semestrach studiów będą przydzielane studentom zgodnie z kolejnością na liście rankingowej wg malejącej średniej ważonej wszystkich ocen uzyskanych w poprzednim semestrze.
 1. Stypendium na drugim i kolejnych semestrach studiów może otrzymać student, który spełnia łącznie warunki:

 1. nie później niż do końca sesji egzaminacyjnej w danym semestrze zaliczył wszystkie przedmioty obowiązkowe przypisane do tego semestru studiów, a do końca okresu rejestracyjnego uzyskał rejestrację na kolejny rok akademicki;

 2. uzyskał w poprzednim semestrze studiów średnią ze wszystkich ocen nie niższą niż 4,00, liczoną z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, będącą średnią ważoną ocen łącznych z wszystkich przedmiotów z wagami proporcjonalnymi do liczby przyporządkowanych im punktów ECTS (średnia okresowa);

 3. wziął udział w poprzednim semestrze w co najmniej jednej formie zajęć dodatkowych oferowanych w ramach Projektu.
 1. Jeżeli wymienione w pkt. 9 kryterium przyznawania stypendiów nie pozwoli na jednoznaczne ustalenie list rankingowych tzn. na ostatnim miejscu w każdej części listy dotyczącej poszczególnych kategorii znajdzie się więcej niż jedna osoba, co spowoduje przekroczenie warunku 50% studentów danego kierunku, którym może być wypłacone stypendium, pod uwagę zostaną dodatkowo wzięte inne osiągnięcia studenta, jak:

 1. liczba zdobytych w ostatnim semestrze punktów ECTS;

 2. liczba zajęć dodatkowych oferowanych w ramach Projektu, w których student wziął udział w poprzednim semestrze;

 3. praca w kołach naukowych.
 1. Jeżeli wymienione kryteria nie dadzą możliwości jednoznacznego ustalenia list rankingowych, Dziekan, na wniosek Zespołu Zarządzającego Projektem, może podjąć decyzję o nie rozdzieleniu całej puli stypendiów.
 1. Ustala się następujące kategorie stypendiów:

 1. I kategoria - do 10% studentów każdego kierunku - stypendia w wysokości 1 000 zł miesięcznie netto;

 2. II kategoria - do 15% studentów każdego kierunku - w wysokości 800 zł miesięcznie netto;

 3. III kategoria -do 25% studentów każdego kierunku - 600 zł miesięcznie netto.
 1. Stypendia są wypłacane co miesiąc, od października do lipca włącznie, przy czym pierwsza wypłata w danym semestrze może nastąpić z opóźnieniem, po zakończeniu procesu przyznawania stypendiów. Stypendia wypłacane są wyłącznie na rachunek bankowy wskazany przez studenta. 1. Student uzyskujący stypendium w ramach projektu „Kształcenie zamawiane na kierunkach Biotechnologia i Technologia Chemiczna Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej” może jednocześnie otrzymywać inne stypendia przyznawane przez Uczelnię z Funduszu Pomocy Materialnej.

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna