Wyjaśnienia treści siwzPobieranie 22.89 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar22.89 Kb.
ZAG/3231/01/09 Zielona Góra 16.02.2008

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych( tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) Lubuski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Zielonej Górze przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do SIWZ ZAG/3231/01/09


Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
PYTANIE 1

Czy w związku z regulacją art. 144 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający zechce wprowadzić do wzoru umowy zapis o dopuszczalności wprowadzania zmian, w brzmieniu


przedstawionym poniżej ?

Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie:w sytuacji gdy;

- wprowadzony zostanie do sprzedaży przez wykonawcę produkt zmodyfikowany / udoskonalony

- wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową


  • zmieni się liczba badań objętych zapotrzebowaniem Zamawiającego

  • nastąpi zmiana organizacji pracy laboratorium Zamawiającego

  • zaistnieje konieczność wymiany/uzupełnienia elementów składowych aparatury w związku z postępem technologicznym

Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej, wartości umowy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.


PYTANIE 2

PAKIET I


Czy Zamawiający może określić dokładnie podłoże w pozycji 1, czy ma na myśli Columbia Agar plus krew, czy TSA plus krew?

ODPOWIEDŹ

Chodzi o Columbia Agar + Sheep blond.PYTANIE 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na inny sposób konfekcjonowania podłoża w pozycji 11 i dokona przeliczenia/ opakowania po 20 płytek, zamiast po 10/?ODPOWIEDŹ

Tak , jeżeli każda 10-tka płytek zabezpieczona jest folią, stanowiącą barierę

ochronną przed zakażeniem. Ilość planowanych płytek 260.
PYTANIE 4

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu, pozycji: 2, 15,18, 22,23?ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie osobnego pakietu z pozycji: 2,15,18,22,23


PYTANIE 5

Czy zamawiający wyrazi zgodę, aby Certyfikat Kontroli Jakości, nie zawierał składu pożywki, który podany jest w ulotkach technicznych, oraz czy ulotki takie mogą być dołączone do oferty w formie drukowanej (podpisane tylko na pierwszej stronie)?ODPOWIEDŹ

Tak, pod warunkiem, że do każdego certyfikatu będzie dołączona ulotka ze składem pożywki gotowej jak i suchej uwiarygodniona właściwą pieczątką i podpisem.


PYTANIE 6

Czy zamawiający wyrazi zgodę na minimalne terminy trwałości dla podłoży krwawych;


poz. 1,- 5 tyg. w przypadku podłoża Columbia,, oraz w pozycji 14, również 5 tyg., zamiast 6 -
8 tygodni?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.


PYTANIE 7

Czy zamawiający wyrazi zgodę na minimalne terminy trwałości, w pozycjach:4 - 7 tygodni


zamiast 8-10, poz. 5,9, - 5 tygodni zamiast 8-10, poz. 13-6 tygodni zamiast 8-10?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.PYTANIE 8

Proszę o podanie pełnej nazwy lub składu pożywki AKG z poz. 23.


ODPOWIEDŹ

Agar do ekspresji antygenów rzęskowych Salmonella.


PYTANIE 9

Dotyczy zadania nr 2:

Czy Zamawiający oczekuje w poz. 20 agaru TSYEA?ODPOWIEDŹ

Poz.20 - tak chodzi o TSYEA


PYTANIE 10

Czy Zamawiający oczekuje w poz. 21 bulionu TSYEB?ODPOWIEDŹ

Poz.21 - tak chodzi o TSYEBPYTANIE 11

Czy nie nastąpiła omyłka pisarska w poz. 28 i 29 i suplementy nie powinny być przeznaczone do Agaru Listeria wg Ottaviani i Agosti (poz. 27)?ODPOWIEDŹ

Poz. 28, 29 - nastąpiła pomyłka, przepraszamy, chodzi o suplementy do agaru Listeria wg Ottaviani i Agosti (poz.27 ).


PYTANIE 12

Czy Zamawiający dopuści w poz. 53 ekstrakt z mięsa w postaci sypkiej?ODPOWIEDŹ

Tak, Zamawiający dopuszcza w poz. 53 ekstrakt z mięsa w postaci sypkiej.PYTANIE 13

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby podłoża suche były w postaci granulatu? Podłoża w postaci granulatu posiada tylko jedna firma, co utrudnia uczciwą konkurencję.ODPOWIEDŹ

Tak, Zamawiający dopuszcza podłoża suche w postaci niskopylącego pudru.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy____________________________________

Lubuski Wojewódzki Lekarz Weterynarii


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna