Wykaz osóB, które bęDĄ uczestniczyć w wykonaniu zamówienia świadczenie usług w zakresie koordynacji projektu „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez wdrożenie sieci lądowych korytarzy ekologicznych na terenie Polski”Pobieranie 15.19 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar15.19 Kb.BAK-WZP-ZZP.261.22.2014

47/GDOŚ/2014

Załącznik Nr 5 do SIWZ
.....................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)


WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA
Świadczenie usług w zakresie koordynacji projektu „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez wdrożenie sieci lądowych korytarzy ekologicznych na terenie Polski”


Lp.

Imię i nazwisko

Nazwa usługi (zamówienia), opis wykonywanych zadań, w których dana osoba nabyła doświadczenie/posiadane umiejętności

1

2

3  1. wykształcenie wyższe:


Należy podać posiadane wykształcenie:

……………………………………………………….  1. co najmniej 3-letnie doświadczenie związane z realizacją projektów potwierdzone udziałem w co najmniej jednym (1) projekcie w ciągu ostatnich 7 lat przed terminem składania ofert:

Należy podać datę wykonania usługi poświadczające 3-letnie doświadczenie (od dd-mm-rr do dd-mm-rr)

………………………………………………………………………………………Należy podać nazwę projektu i nazwę podmiotu realizującego projekt

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………


  1. doświadczenie związane z pełnieniem funkcji koordynatora projektu w co najmniej jednym (1) projekcie, w ramach którego wymagane było m.in. składanie okresowych sprawozdań i rozliczeń finansowych i merytorycznych, przez co najmniej 1 rok w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert:

Należy podać nazwę projektu i nazwę podmiotu realizującego projekt :

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Należy podać rolę pełnioną w projekcie i okres jej pełnienia (od dd-mm-rr do dd-mm-rr) oraz zakres projektu:

……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………  1. umiejętność posługiwania się językiem angielskim minimum na poziomie B2, w zakresie niezbędnym do realizacji zadania, w szczególności do czytania dokumentacji z obszaru ochrony przyrody:

Należy podać poziom znajomości:

……………………………………………………………………………………….  1. praktyczna znajomość Excel na poziomie co najmniej średniozaawansowanym:

Należy podać poziom znajomości:

……………………………………………………………………………………….__________________, dnia _________2015 r.

…...........................................................................(podpis i pieczęć Wykonawcy)©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna