Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia zawiadomienie o wyniku postępowaniaPobieranie 59.24 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar59.24 Kb.Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki

im. Jana Bożego

DZP.3311-8/2016 Lublin, dnia 21.04.2016 r.WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ    

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

ZAWIADOMIENIE

O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2013r. poz.907 ze zm.), Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie, ul. Biernackiego 9 informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę bielizny pościelowej – 5 zadań, ogłoszonym w BZP pod numerem 23627 - 2016 z dnia 07.03.2016r
I. wybrano oferty n/w firm:
Zadanie nr 3 – Dostawa poduszek
UNIMED Jacek Kwiatkowski, ul.Prożka 11, 91-335 Łódź

uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania określone w SIWZ oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, tj. cena 90%, termin dostaw cząstkowych 10%.
Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z przyznaną punktacją

Numer oferty

Nazwa Wykonawcy

Liczba pkt

w kryterium

cena

Liczba pkt

w kryterium

termin dostaw cząstkowych

RAZEM


2

Drzewiarz-Bis” Sp. o.o. ,

ul. Kard.Wyszyńskiego 46a,

87-600 Lipno

oferta nie oceniana

oferta nie oceniana

oferta nie oceniana


3

F.P.H.U. „BARBAT”

Grzegorz Stawiarski,

ul.Grunwaldzka 86,

33-300 Nowy Sącz

oferta nie oceniana

oferta nie oceniana

oferta nie oceniana


5

REWA Wiesław Rewers,

ul.Kolumba 5,

70-035 Szczecin

oferta nie oceniana

oferta nie oceniana

oferta nie oceniana


9

UNIMED Jacek Kwiatkowski, ul.Prożka 11,

91-335 Łódź

45,00

5,00

50,00


Zadanie nr 5 – Dostawa kaftanów, rożków dla noworodków oraz pieluch tetrowych
GRAPIL Grażyna Sobieraj Sp. j. al.Niepodległości 80, 64-920 Piła

uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania określone w SIWZ oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, tj. cena 90%, termin dostaw cząstkowych 10%.
Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z przyznaną punktacją

Numer oferty

Nazwa Wykonawcy

Liczba pkt

w kryterium

cena

Liczba pkt

w kryterium

termin dostaw cząstkowych

RAZEM


1

W&A Adam Wasilewski,

ul. Powstańców Wlkp. 47/5,

63-800 Gostyń

oferta nie oceniana

oferta nie oceniana

oferta nie oceniana


2

Drzewiarz-Bis” Sp. o.o. ,

ul. Kard.Wyszyńskiego 46a,

87-600 Lipno

oferta nie oceniana

oferta nie oceniana

oferta nie oceniana


4

GRAPIL Grażyna Sobieraj Sp. j. al.Niepodległości 80,

64-920 Piła

45,00

5,00

50,00

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4, w związku z art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta nie wcześniej niż w dniu 27.04.2016r.


II. odrzucono oferty n/w firm :

Na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp

1. Zamawiający odrzuca w zakresie Zadania nr 5 ofertę firmy : W&A Adam Wasilewski, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ.

Zamawiający odrzuca ofertę firmy W&A Adam Wasilewski, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ w n/w zakresie:  1. Zamawiający wymagał podania warunków kontraktowych w zakresie terminu realizacji całości zamówienia (12 miesięcy) zgodnie z pkt. 4 SIWZ. Tymczasem w ofercie brak jest takiego oświadczenia, gdyż w pkt.4.b). „Oferty Wykonawcy” wpisano w miejsce terminu realizacji całości zamówienia „7 dni” , co jest sprzeczne z warunkami wymaganymi.

  2. Zamawiający w celu potwierdzenia spełniania parametrów granicznych wymagał dołączenia do oferty prawidłowo wypełnionej tabeli parametrów granicznych, z zaznaczeniem właściwej kolumny „TAK” lub „NIE” dla każdego z parametrów, jako warunku koniecznego do spełnienia. Tymczasem w ofercie w Zad. Nr 5 brak jest wypełnienia tabeli parametrów granicznych, co jest sprzeczne z warunkami wymaganymi.

Niezależnie od powyższego, Zamawiający informuje, iż z uwagi na decyzję o odrzuceniu oferty w zakresie j.w. nie skorzystał z prawa wezwania do uzupełnienia dokumentów, zgodnie z dyspozycją art.26 ust.3 ustawy Pzp. w poniższym zakresie:

- na potwierdzenie spełniania wymagań, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany był do dołączenia do oferty nw. dokumentów :9.5. Kartę techniczną tkaniny wystawioną przez producenta tkaniny, potwierdzającą gramaturę i skład chemiczny lub inny równoważny dokumenty wydany przez producenta tkaniny z której będzie wykonany przedmiot zamówienia zawierający wymagane dane.

Tymczasem do oferty nie dołączono dla zadania nr 5 karty technicznej tkaniny potwierdzającej gramaturę i skład chemiczny, wystawionej przez producenta tkaniny – zgodnie z wymaganiem Zamawiającego określonym w pkt. 9.5 SIWZ.


2. Zamawiający odrzuca w zakresie Zadania nr 1, 4 ofertę firmy : Zakład Produkcji Pościeli „ŚWIT” Izabela Wintoniak, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ.

Zamawiający wymagał sporządzenia oferty w zakresie określonym we wzorze „Oferty Wykonawcy”, stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ. Tymczasem w ofercie firmy Zakład Produkcji Pościeli „ŚWIT” Izabela Wintoniak brak jest wymaganych warunków kontraktowych określonych w:

- pkt. 4.b) nie podano terminu realizacji całości zamówienia, gdyż w miejsce terminu realizacji całości zamówienia wpisano „7” dni, co jest sprzeczne z warunkami wymaganymi,

- pkt. 4.d) nie podano terminu dostaw cząstkowych od chwili złożenia zamówienia – brak wpisu.

Brak wymaganych informacji należy rozpatrywać w kategorii niezgodności treści oferty z treścią SIWZ, ponieważ Zamawiający w pkt. 11.1) SIWZ „Opis sposobu przygotowania ofert”, wymienił niezbędne elementy formularza oferty, stanowiącego Załącznik nr 10 do SIWZ, nie wyłączając równocześnie możliwości modyfikacji formularza oferty, przy zachowaniu merytorycznych informacji, które muszą znaleźć się w treści składanej oferty.

Brak istotnych elementów treści oferty tj. terminu realizacji całości zamówienia oraz terminu dostaw cząstkowych , powoduje niezgodność treści oferty z treścią SIWZ, co skutkuje odrzuceniem jej w oparciu o art. 89 pkt 1 ust. 2) ustawy Pzp.


3. Zamawiający odrzuca w zakresie Zadania nr 1, 2 ofertę firmy : UNIMED Jacek Kwiatkowski, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ.

Zamawiający wymagał sporządzenia oferty w zakresie określonym w Wykazie asortymentowym i ilościowym, stanowiącym Załącznik nr 1 i nr 2 do SIWZ. Tymczasem w ofercie firmy UNIMED Jacek Kwiatkowski w Zał. nr 1 i nr 2 brak jest wypełnienia kol. nr 9 „Producent”. Brak wymaganych informacji należy rozpatrywać w kategorii niezgodności treści oferty z treścią SIWZ, ponieważ Zamawiający w pkt. 11.2) SIWZ „Opis sposobu przygotowania ofert”, wymienił niezbędne elementy formularza „Wykaz asortymentowy i ilościowy”, stanowiącego Załącznik nr 1 i 2 do SIWZ, nie wyłączając równocześnie możliwości modyfikacji formularza oferty, przy zachowaniu merytorycznych informacji, które muszą znaleźć się w treści składanej oferty.

Brak istotnych elementów treści oferty tj. producenta zaoferowanego asortymentu, powoduje niezgodność treści oferty z treścią SIWZ, co skutkuje odrzuceniem jej w oparciu o art. 89 pkt 1 ust. 2) ustawy Pzp.
4. Zamawiający odrzuca w zakresie Zadania nr 5 ofertę firmy : OLTEX Toruń Sebastian Dembowski, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ.

Zamawiający wymagał podania warunków kontraktowych w zakresie terminu realizacji całości zamówienia (12 miesięcy) zgodnie z pkt. 4 SIWZ. Tymczasem w ofercie brak jest takiego oświadczenia, gdyż w pkt.4.b). „Oferty Wykonawcy” wpisano w miejsce terminu realizacji całości zamówienia „14 dni” , co jest sprzeczne z warunkami wymaganymi.

Niezależnie od powyższego, Zamawiający informuje, iż z uwagi na decyzję o odrzuceniu oferty w zakresie j.w. nie skorzystał z prawa wezwania do uzupełnienia dokumentów, zgodnie z dyspozycją art.26 ust.3 ustawy Pzp. w poniższym zakresie:

- na potwierdzenie spełniania wymagań, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany był do dołączenia do oferty nw. dokumentów :9.5. Kartę techniczną tkaniny wystawioną przez producenta tkaniny, potwierdzającą gramaturę i skład chemiczny lub inny równoważny dokumenty wydany przez producenta tkaniny z której będzie wykonany przedmiot zamówienia zawierający wymagane dane.

Tymczasem do oferty nie dołączono dla zadania nr 5 karty technicznej tkaniny potwierdzającej gramaturę i skład chemiczny, wystawionej przez producenta tkaniny – zgodnie z wymaganiem Zamawiającego określonym w pkt. 9.5 SIWZ.


5. Zamawiający odrzuca w zakresie Zadania nr 1 ofertę firmy : ALGA-BIS Ewa Andrzejewska Krzysztof Krysiak s.c., gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ.

Zamawiający w celu potwierdzenia spełniania parametrów granicznych wymagał dołączenia do oferty prawidłowo wypełnionej tabeli parametrów granicznych, z zaznaczeniem właściwej kolumny „TAK” lub „NIE” dla każdego z parametrów, jako warunku koniecznego do spełnienia. Tymczasem w ofercie w Zad. Nr 1 brak jest wypełnienia tabeli parametrów granicznych dla pozycji nr 3, co jest sprzeczne z warunkami wymaganymi.


6. Zamawiający odrzuca w zakresie Zadania nr 1, 2, 3 ofertę firmy : REWA Wiesław Rewers, z powodu niezgodności ze specyfikacją oraz nie uzupełnieniem dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy warunków wymaganych przez Zamawiającego w złożonej ofercie.

Dot. Zadania nr 1, 2

1) Zamawiający w pkt. 9.5. SIWZ w celu potwierdzenia spełniania wymagań określonych przez Zamawiającego żądał aby Wykonawca dołączył do oferty:

9.5. Kartę techniczną tkaniny wystawioną przez producenta tkaniny, potwierdzającą gramaturę i skład chemiczny lub inny równoważny dokumenty wydany przez producenta tkaniny z której będzie wykonany przedmiot zamówienia zawierający wymagane dane”.

Tymczasem do oferty dla Zad. nr 1, 2 nie dołączono w/w dokumentu i pomimo wezwania Zamawiającego z dnia 07.04.2016r. do uzupełnienia brakującego dokumentu zgodnie z dyspozycją wskazaną w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. nie uzupełniono oferty o w/w dokument, co uniemożliwia potwierdzenie, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Wobec powyższego oferta podlega odrzuceniu w w/w zakresie.

Dot. Zadania nr 3

2) Zamawiający wymagał w zakresie zad. nr 3- Dostawa poduszek, aby asortyment określony w w/w zadaniu, był dopuszczony do obrotu i używania na rynku krajowym, zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych. Tymczasem zaoferowany w ofercie asortyment nie spełnia w/w warunku, gdyż w tabeli wykazu asortymentowego i ilościowego w kol. nr 10 nie wskazano, że zaoferowany produkt posiada dowód dopuszczenia do obrotu na rynku krajowym, nie dołączono również do oferty w/w dokumentu a zaoferowana stawka 23% VAT świadczy, że produkt nie jest wyrobem medycznym. Powyższe powoduje, iż zaoferowany przedmiot zamówienia jest sprzeczny z wymaganiem Zamawiającego, a tym samym niezgodny z treścią SIWZ. Wobec powyższego oferta podlega odrzuceniu w w/w zakresie.
Niezależnie od powyższego, Zamawiający informuje, iż z uwagi na decyzję o odrzuceniu oferty w zakresie j.w. nie skorzystał z prawa wezwania do uzupełnienia dokumentów, zgodnie z dyspozycją art.26 ust.3 ustawy Pzp. w poniższym zakresie:

- na potwierdzenie spełniania wymagań, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany był do dołączenia do oferty nw. dokumentów :9.5. Kartę techniczną tkaniny wystawioną przez producenta tkaniny, potwierdzającą gramaturę i skład chemiczny lub inny równoważny dokumenty wydany przez producenta tkaniny z której będzie wykonany przedmiot zamówienia zawierający wymagane dane.

Tymczasem do oferty nie dołączono dla zadania nr 3 karty technicznej tkaniny potwierdzającej gramaturę i skład chemiczny, wystawionej przez producenta tkaniny – zgodnie z wymaganiem Zamawiającego określonym w pkt. 9.5 SIWZ.


7. Zamawiający odrzuca w zakresie Zadania nr 2, 3, 5 ofertę firmy : „Drzewiarz-Bis” Sp. o.o. Zamawiający podjął decyzję o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o art.24 ust.2 pkt.5 ustawy Prawa zamówień publicznych z uwagi na nie potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, z uwagi na nie dołączenie do oferty dokumentów:

7.1. Listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2015r., poz. 2164), lub oświadczenia Wykonawcy że nie należy do grupy kapitałowej.Wzór zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SIWZ.”

Zamawiający pismem z dnia 12.04.2016r. wezwał do uzupełnienia w/w dokumentów w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień Publicznych. W terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie uzupełniono w/w dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Wobec powyższego Zamawiający postanawia jak na wstępie i wyklucza firmę „Drzewiarz-Bis” Sp. o.o. z postępowania o udzielenie zamówienia Publicznego.

Jednocześnie zgodnie z dyspozycją art. 24 ust.4 ustawy Prawa zamówień publicznych Zamawiający ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje za odrzuconą.


Niezależnie od powyższego oferta podlegałaby odrzuceniu w oparciu o art. 89 ust.1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164), z uwagi na nie spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego:

Dot. Zadania nr 2

1) Zamawiający w pkt. 9.5. SIWZ w celu potwierdzenia spełniania wymagań określonych przez Zamawiającego żądał aby Wykonawca dołączył do oferty:

9.5. Kartę techniczną tkaniny wystawioną przez producenta tkaniny, potwierdzającą gramaturę i skład chemiczny lub inny równoważny dokumenty wydany przez producenta tkaniny z której będzie wykonany przedmiot zamówienia zawierający wymagane dane”.

Tymczasem do oferty dla Zad. nr 2 nie dołączono w/w dokumentu i pomimo wezwania Zamawiającego z dnia 07.04.2016r. do uzupełnienia brakującego dokumentu zgodnie z dyspozycją wskazaną w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. nie uzupełniono oferty o w/w dokument, co uniemożliwia potwierdzenie, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

Dot. Zadania nr 3

2) Zamawiający wymagał w zakresie zad. nr 3- Dostawa poduszek, aby asortyment określony w w/w zadaniu, był dopuszczony do obrotu i używania na rynku krajowym, zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych. Tymczasem zaoferowany w ofercie asortyment nie spełnia w/w warunku, gdyż w tabeli wykazu asortymentowego i ilościowego w kol. nr 10 nie wskazano, że zaoferowany produkt posiada dowód dopuszczenia do obrotu na rynku krajowym, nie dołączono również do oferty w/w dokumentu a zaoferowana stawka 23% VAT świadczy, że produkt nie jest wyrobem medycznym. Powyższe powoduje, iż zaoferowany przedmiot zamówienia jest sprzeczny z wymaganiem Zamawiającego, a tym samym niezgodny z treścią SIWZ.
Niezależnie od powyższego, Zamawiający informuje, iż z uwagi na decyzję o odrzuceniu oferty w zakresie j.w. nie skorzystał z prawa wezwania do uzupełnienia dokumentów, zgodnie z dyspozycją art.26 ust.3 ustawy Pzp. w poniższym zakresie:

- na potwierdzenie spełniania wymagań, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany był do dołączenia do oferty nw. dokumentów :9.5. Kartę techniczną tkaniny wystawioną przez producenta tkaniny, potwierdzającą gramaturę i skład chemiczny lub inny równoważny dokumenty wydany przez producenta tkaniny z której będzie wykonany przedmiot zamówienia zawierający wymagane dane.

Tymczasem do oferty nie dołączono dla zadania nr 3 karty technicznej tkaniny potwierdzającej gramaturę i skład chemiczny, wystawionej przez producenta tkaniny – zgodnie z wymaganiem Zamawiającego określonym w pkt. 9.5 SIWZ, co uniemożliwia potwierdzenie, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.


Dot. Zadania nr 5

Zamawiający w pkt. 9.5. SIWZ w celu potwierdzenia spełniania wymagań określonych przez Zamawiającego żądał aby Wykonawca dołączył do oferty:

9.5. Kartę techniczną tkaniny wystawioną przez producenta tkaniny, potwierdzającą gramaturę i skład chemiczny lub inny równoważny dokumenty wydany przez producenta tkaniny z której będzie wykonany przedmiot zamówienia zawierający wymagane dane”.

Tymczasem do oferty dla Zad. nr 5 nie dołączono w/w dokumentu i pomimo wezwania Zamawiającego z dnia 07.04.2016r. do uzupełnienia brakującego dokumentu zgodnie z dyspozycją wskazaną w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. nie uzupełniono oferty o w/w dokument, co uniemożliwia potwierdzenie, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

Ponadto Zamawiający w celu potwierdzenia spełniania parametrów granicznych wymagał dołączenia do oferty prawidłowo wypełnionej tabeli parametrów granicznych, z zaznaczeniem właściwej kolumny „TAK” lub „NIE” dla każdego z parametrów, jako warunku koniecznego do spełnienia. Tymczasem w ofercie w Zad. Nr 5 brak jest wypełnienia tabeli parametrów granicznych, co jest sprzeczne z warunkami wymaganymi.
7. Zamawiający odrzuca w zakresie Zadania nr 1, 2, 3 ofertę firmy : F.P.H.U. „BARBAT” Grzegorz Stawiarski

Zamawiający podjął decyzję o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o art.24 ust.2 pkt.2 ustawy Prawa zamówień publicznych z uwagi na brak zgody na przedłużenie okresu związania ofertą.


Zamawiający pismem z dnia 11.04.2016r. zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni. W terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie wyrażono zgody na przedłużenie okresu związania ofertą.

Wobec powyższego Zamawiający postanawia jak na wstępie i wyklucza firmę F.P.H.U. „BARBAT” Grzegorz Stawiarski z postępowania o udzielenie zamówienia Publicznego.

Jednocześnie zgodnie z dyspozycją art. 24 ust.4 ustawy Prawa zamówień publicznych Zamawiający ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje za odrzuconą.
Niezależnie od powyższego oferta podlegałaby odrzuceniu w oparciu o art. 89 ust.1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164), z uwagi na:

Dot. Zadania nr 1, 2

1) Zamawiający w pkt. 9.5. SIWZ w celu potwierdzenia spełniania wymagań określonych przez Zamawiającego żądał aby Wykonawca dołączył do oferty:

9.5. Kartę techniczną tkaniny wystawioną przez producenta tkaniny, potwierdzającą gramaturę i skład chemiczny lub inny równoważny dokumenty wydany przez producenta tkaniny z której będzie wykonany przedmiot zamówienia zawierający wymagane dane”.

Tymczasem do oferty dla Zad. nr 1, 2 nie dołączono w/w dokumentu i pomimo wezwania Zamawiającego z dnia 07.04.2016r. do uzupełnienia brakującego dokumentu zgodnie z dyspozycją wskazaną w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. nie uzupełniono oferty o w/w dokument, co uniemożliwia potwierdzenie, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

Dot. Zadania nr 3

2) Zamawiający wymagał w zakresie zad. nr 3- Dostawa poduszek, aby asortyment określony w w/w zadaniu, był dopuszczony do obrotu i używania na rynku krajowym, zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych. Tymczasem zaoferowany w ofercie asortyment nie spełnia w/w warunku, gdyż w tabeli wykazu asortymentowego i ilościowego w kol. nr 10 nie wskazano, że zaoferowany produkt posiada dowód dopuszczenia do obrotu na rynku krajowym, nie dołączono również do oferty w/w dokumentu a zaoferowana stawka 23% VAT świadczy, że produkt nie jest wyrobem medycznym. Powyższe powoduje, iż zaoferowany przedmiot zamówienia jest sprzeczny z wymaganiem Zamawiającego, a tym samym niezgodny z treścią SIWZ.
Niezależnie od powyższego, Zamawiający informuje, iż z uwagi na decyzję o odrzuceniu oferty w zakresie j.w. nie skorzystał z prawa wezwania do uzupełnienia dokumentów, zgodnie z dyspozycją art.26 ust.3 ustawy Pzp. w poniższym zakresie:

- na potwierdzenie spełniania wymagań, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany był do dołączenia do oferty nw. dokumentów :9.5. Kartę techniczną tkaniny wystawioną przez producenta tkaniny, potwierdzającą gramaturę i skład chemiczny lub inny równoważny dokumenty wydany przez producenta tkaniny z której będzie wykonany przedmiot zamówienia zawierający wymagane dane.

Tymczasem do oferty nie dołączono dla zadania nr 3 karty technicznej tkaniny potwierdzającej gramaturę i skład chemiczny, wystawionej przez producenta tkaniny – zgodnie z wymaganiem Zamawiającego określonym w pkt. 9.5 SIWZ.


III. unieważniono postępowanie.

Na podstawie art. 93 ust 1 pkt. 1ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie, w zakresie Zadania nr 1, 2, 4 bowiem w niniejszym postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Dziękujemy za udział w postępowaniu przetargowym.

Z poważaniem,


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna