Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny – „Swoimi słowami” klasa 3Pobieranie 365.99 Kb.
Strona1/5
Data08.05.2016
Rozmiar365.99 Kb.
  1   2   3   4   5
Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny – „Swoimi słowami” klasa 3

Wymagania edukacyjne są zintegrowane z planem wynikowym materiału zawartego w podręczniku Swoimi słowami w klasie 3.

Literatura

Temat lekcji

Wymagania konieczne

(ocena dopuszczająca)


Uczeń:

Wymagania podstawowe

(ocena dostateczna)
Uczeń potrafi to,
co na ocenę dopuszczającą, oraz:


Wymagania rozszerzające

(ocena dobra)
Uczeń potrafi to, co na ocenę dostateczną, oraz:

Wymagania dopełniające

(ocena bardzo dobra)
Uczeń potrafi to, co
na ocenę dobrą, oraz:


Wymagania wykraczające

(ocena celująca)
Uczeń potrafi to,
co na ocenę
bardzo dobrą, oraz:


Rozdział I. ODEJŚCIA I POWROTY


Podróż niejedno

ma imię

rozpoznaje w tekście metaforę drogi jako życia pełnego zmagań

wyjaśnia znaczenie terminów: klasyczny, klasycystyczny, antyktworzy własne hasło do rozdziału, np. „W poszukiwaniu drogi życiowej”

tłumaczy, że zgodnie z metaforą drogi zakręt to etap w życiu, który przynosi nowe wyzwania i problemyobjaśnia, dlaczego ludzi nazywa się „wygnańcami Ewy”


właściwie stosuje termin neoklasycyzm

wskazuje w przykładowych tekstach kultury cechy stylu klasycznego
Z dala od domu...

opowiada, co było przyczyną wyjazdu Odyseusza z rodzinnej Itaki

nazywa uczucia i emocje bohatera tekstu

wymienia cechy eposu


opisuje sytuację, w której znalazł się bohater

podaje przykłady i wyjaśnia przyczyny ingerencji bogów w los Odyseusza

wypisuje epitety określające Odysa, Kalipso i Penelopę

wyjaśnia znaczenie pojęć: egida, hekatomba i stosuje te terminy w zdaniach w znaczeniu dosłownym oraz przenośnym
krótko opisuje postać Homera

gromadzi informacje na temat innych niezwykłych zdarzeń mających miejsce w czasie powrotu Odyseusza do domu
wskazuje powody, dla których ludzie opuszczają rodzinny dom lub ojczyznę

stosuje w wypowiedzi wyraz dom w znaczeniu gniazdo rodzinne i ojczyzna
redaguje opowiadanie dotyczące przygody Odyseusza przedstawionej na wazie greckiej


Z punktu widzenia wiernej Penelopy, czyli o reinterpretacji mitu

opisuje uczucia kobiety opowiadającej przedstawioną historię

wypisuje cechy Odyseusza wynikające z tradycyjnego ujęcia mitu oraz te ze współczesnej wersji tekstu

stosuje w wypowiedzi przysłowie niedaleko pada jabłko od jabłoni


charakteryzuje Penelopę

wyjaśnia, na czym polega reinterpretacja tekstu kultury

porównuje opowieść Margaret Atwood z fragmentem Odysei


tłumaczy, czemu służy reinterpretacja mitu


podaje przykłady współczesnych powieści i filmów wykorzystujących klasyczne postacie i wątki zaczerpnięte z mitologii lub podań ludowych

redaguje opis sytuacjiz elementem opisu przeżyć


wykonuje kolaż ilustrujący powrót Odysa do Itaki


Kiedy wyruszasz w stronę Itaki...

określa temat wiersza

wskazuje osobę mówiącą w tekście
tłumaczy, jaką funkcję w utworze pełni odwołanie do historii Odysa

ustala, co w wierszu symbolizuje podróż, Itaka oraz postać Odyseusza

wyjaśnia sens zwrotu „podróże kształcą”

układa na podstawie utworu listę wskazówek dla podróżującychwyjaśnia, jak wędrówka może wpłynąć na człowieka


objaśnia pojęcie aluzji literackiej

wypowiada się na temat intencji nadawcydokonuje interpretacji ostatnich wersów wiersza


Trudne powroty

do domu

podaje definicję przypowieści (paraboli)

opowiada dzieje syna marnotrawnego

nazywa cechy bohatera


wyjaśnia metaforyczny sens przypowieści

gromadzi argumenty do dyskusji

tłumaczy, dlaczego synem marnotrawnym może być każdy człowiek

opisuje obrazy Rembrandta i Hieronima Boscha nawiązujące do fragmentów przypowieściwypowiada się, w jaki sposób można zdobyć mądrość życiową

omawia postępowanie starszego syna i ocenia jego zachowanie

odpowiada na pytanie, dlaczego umiejętność przebaczenia jest trudną sztuką


wskazuje cechy paraboli widoczne w biblijnej historii


przekształca wybrany fragment opowieści w scenę dramatu, wprowadza didaskalia


Praca klasowa

wyszukuje w wypowiedzi potrzebne informacje


tworzy krótki opis

formułuje tezę

podaje argumenty


redaguje dłuższą wypowiedź pisemną na podany temat

w wypowiedzi pisemnej stosuje bogate słownictwo oraz dba o poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną


Na początku nowej drogi...

wymienia cechy babci Jacques’a


układa ramowy plan wydarzeń

charakteryzuje środowisko, z którego wywodził się bohater

uzasadnia decyzję bohaterki

tłumaczy, dlaczego Jacques mimo odniesionego sukcesu czuje się zagubiony i samotnykrótko przedstawia postać Alberta Camusa

podaje cechy autorytetu

redaguje opis przeżyć Jacques’a

wymienia powody, dla których warto kontynuować naukę
omawia, jaką rolę odegrał w życiu Jacques’a i jego rodziny pan Bernard

pisze charakterystykę nauczycielaprzeprowadza dyskusję na temat możliwości rozwoju uczniów z małych miejscowości


Kiedy trzeba opuścić dom.

określa, kim jest narrator tekstu

wskazuje w tekście cechy pamiętnika

rozróżnia w komiksie wypowiedzi bohaterów i komentarze narratora


wyjaśnia, dlaczego język potoczny nadaje tekstowi autentyzm

tłumaczy, że zastosowanie krótkich zdań, równoważników i pojedynczych wyrazów ukazuje natłok zdarzeń, przeżyć i odczuć narratora

tłumaczy, co to jest komiks i od kiedy znana jest ta forma wypowiedzi

rozważa, co łączy komiks Adriana Madeja i Barbary Seidler z fragmentem utworu Mirona Białoszewskiego

uzasadnia, dlaczego komiks – zjawisko kultury masowej – może pomóc ludziom z XXI w. zrozumieć powstanie warszawskie


krótko przedstawia postać Mirona Białoszewskiego

wypisuje z tekstu neologizmy i wyjaśnia, w jaki sposób zostały utworzone

stosuje właściwe zasady pisowni nazw wydarzeń historycznych


wykazuje, czemu służy pominięcie w tekście obrazów walk powstańczych

wyjaśnia, odwołując się do wiedzy z historii, dlaczego wyjście ze zrujnowanej Warszawy narrator uznał za zbieranie się na Sąd Ostateczny
wymienia przykłady najpopularniejszych światowych i polskich serii komiksowychKiedy nagle trzeba uciekać z domu...

wskazuje w przeczytanym fragmencie cechy reportażu

ustala, że nienawiść i szowinizm prowadzą do konfliktów i wojenwyjaśnia znaczenie terminów: uchodźca, emigracja

opowiada na podstawie tekstu o sytuacji kobiet w obozie dla uchodźców w czasie starć między mieszkańcami Cypru w latach 1963–1964

tłumaczy, w jakim celu autor wprowadził do tekstu elementy charakterystyczne dla języka potocznego

analizuje, na czym polega uniwersalny charakter sytuacji ukazanej przez Ryszarda Kapuścińskiegokrótko przedstawia postać Ryszarda Kapuścińskiego

wymienia cechy reportażu

tłumaczy, co znaczą słowa, że przed wojną „we wsiach istniała równowaga nienawiści”


określa funkcję pytań zadawanych w tekście

pisze notatkę na temat warunków życia współczesnych uchodźców wojennychCzy można tęsknić za gniazdem bociana? – wiersz Cypriana Norwida

Moja piosnka (II)


wskazuje elementy kultury i tradycji, za którymi tęskni osoba mówiąca w utworze


redaguje notatkę biograficzną na temat emigracyjnych losów Cypriana Norwida

przedstawia argumenty potwierdzające, że podmiot liryczny można utożsamiać z autorem wiersza

odnajduje w wierszu przykłady sakralizacji ojczyzny

objaśnia znaczenie pojęć: emigrant, reemigrant

tłumaczy zastosowanie wielokropka


krótko przedstawia postać Cypriana Norwida

omawia, czym jest zjawisko sakralizacji
wyjaśnia sens neologizmu bez-myślenie oraz tłumaczy, dlaczego ten stan jest dla podmiotu lirycznego wartością pozytywną

pisze list, w którym przedstawia emocje osoby zmuszonej do pozostania poza granicami kraju rodzinnego
wskazuje w malarstwie polskim obrazy mogące ilustrować utwór Moja piosnka (II)Przeprowadzka za przeprowadzką


charakteryzuje osobę mówiącą w wierszu

wymienia cechy właściwie zredagowanego referatu

wypisuje niezbędne elementy budowy tej formy prezentacji


wyjaśnia, co – według podmiotu lirycznego – jest „ojczyzną” emigranta

określa, jak osoba mówiąca odbiera odwiedzane miejsca

tłumaczy, w jaki sposób został ujęty w wierszu motyw pielgrzyma

opisuje formę wypowiedzi, jaką jest referat

omawia kolejne czynności przydatne w opracowaniu referatu

objaśnia, co jest istotą rodziny

przedstawia mocne i słabe strony wyjazdu za pracą z kraju rodzinnego


krótko przedstawia postać Kazimierza Wierzyńskiego

przypomina, w jakim okresie działała grupa poetycka Skamander i wymienia jej członków

wskazuje środki poetyckie, za pomocą których zostały ukazane w wierszu tęsknota za ojczyzną i tułaczka


omawia funkcję motywu pielgrzyma w literaturze

wymienia skutki psychologiczne, jakie może wywołać u dziecka wyjazd jednego z rodzicówprzygotowuje referat na temat: Jak w dobie telewizji i internetu funkcjonuje Polonia na całym świecie?Podsumowanie

wyjaśnia znaczenie terminów: klasycyzm, klasycyzm renesansowy, neoklasycyzm

wymienia poznane utwory, w których wystąpił motyw podróży

podaje, kim jest homo viator

tłumaczy, dlaczego ludzie decydują się na los emigranta

przygotowuje plakat na temat: Odejścia i powroty w poznanych tekstach literackich


Sprawdź swoją wiedzę – praca klasowa

definiuje podane wyrazy

rozwija wypowiedzenia, tworząc notatki
wyjaśnia sens przysłowia


wskazuje podobieństwa między życiem ludzkim a podróżą


opisuje wybrane dzieło sztuki

przygotowuje referat na podany temat

Rozdział II. KARNAWAŁ


Czas postu i czas zabawy

podaje przykłady średniowiecznych wzorców osobowych

tworzy własne hasło do rozdziału, np. „Powaga i żart”


wyjaśnia, że europejskie tradycje karnawałowe mają źródło w średniowieczu


tłumaczy, dlaczego w średniowieczu oprócz ideału ascety i rycerza zrodziła się postać wesołego łotrzyka i spryciarza

opisuje scenę dworską przedstawioną na miniaturze z XV w.O tym, jak mędrzec rozmawiał

z Marchołtem

przedstawia postać Marchołta i króla Salomona


tłumaczy, na jakiej zasadzie zostali zestawieni bohaterowie tekstu

opisuje stosunek Marchołta do władcy

charakteryzuje sposób udzielania odpowiedzi przez Marchołta


omawia, na czym polega przewrotność opisanej sytuacji

korzysta ze słownika języka polskiego w celu wyjaśnienia znaczenia słowa chytrość
interpretuje słowa Marchołta: „Ten ci wydaje się mądry, który samego siebie uważa za głupca”

podaje przyczyny popularności Marchołta i podobnych do niego postaciwymienia bohaterów tego typu spotykanych we współczesnej kulturze


Kontrowersyjne zabawy w dawnych czasach

opisuje, w jaki sposób wybierano papieża błaznów

wypisuje cechy „dziwacznego oblicza”
wyjaśnia, dlaczego Quasimodo wygrał konkurs

odszukuje w tekście przykłady hiperboli

wskazuje środki językowe, dzięki którym przytoczony fragment powieści ma emocjonalny charakter

objaśnia funkcje archaizmów występujących w tekściekrótko opisuje postać Wiktora Hugo

redaguje notatkę na temat katedry Notre Dame w Paryżu

zapisuje nazwy średniowiecznych zawodów i wyjaśnia, czym dana osoba się zajmowała


odtwarza w klasie zabawę opisaną we fragmencie powieści

ustala, co dawały ludziom w średniowieczu rozrywki podobne do opisanej przez Wiktora Hugo
tłumaczy za pomocą słownika języka polskiego znaczenie słowa juwenalia i dostrzega związek studenckiego zwyczaju z tradycją średniowiecza


Poprawmy sobie humor

wyjaśnia znaczenie związku frazeologicznego wstać lewą nogą

charakteryzuje postacie biorące udział w scence
ocenia sposób na dobry humor zastosowany przez Piekielnego Piotrusia

wyszukuje w tekście wyrazy nacechowane emocjonalnie i określa ich funkcję

redaguje poradnik dla tych, którym często zdarza się wstawać z łóżka lewą nogą


krótko przedstawia postać Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

uczestniczy w dyskusji na temat potrzeby większej ilości „zielonych sznureczków” w Polsce
odpowiada, w czym przejawia się groteskowość przedstawionej scenki


przedstawia inscenizację utworu Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego techniką pantomimy


Post i zabawa, czyli o naszym życiu

opisuje, gdzie rozgrywają się sceny ukazane na obrazie

przedstawia plany malarskie w dziele

wymienia typowe zachowania karnawałowe uwiecznione przez malarza

określa osobę mówiącą w utworze

wypisuje współczesne zwyczaje związane ze świętowaniem karnawału


redaguje notatkę na temat zwyczajów związanych z ostatkami, Środą Popielcową i tłustym czwartkiem

wskazuje fragmenty utworu Jacka Kaczmarskiego korespondujące z dziełem Pietera Bruegla starszego

wyjaśnia tytuł utworu Wojna postu z karnawałem

nadaje tytuły częściom wiersza

interpretuje refren piosenki


krótko przedstawia postać Pietera Bruegla starszego

krótko opisuje postać Jacka Kaczmarskiego

odsłuchuje piosenkę w wykonaniu autora i tłumaczy, jak sposób interpretacji utworu wpływa na jego wymowę

objaśnia, jak rozumie puentę utworu

wykonuje plakat informujący o wydarzeniu odbywającym się w trakcie Wielkiego Postu lub karnawału


proponuje własne symbole dla postu i karnawału

wskazuje, które z postaci na płótnie można uznać za personifikacje postu i karnawału

argumentuje, że wizje życia ascetycznego oraz hulaszczego mają zarówno wady, jak i zalety


wyjaśnia, w jaki sposób opozycja post ‒ karnawał kształtuje wizerunek człowieka naszych czasów


Ukryć się pod maską

opisuje, jak wyglądają maski karnawałowe i tłumaczy, po co się je zakłada

charakteryzuje bohatera wiersza
wyjaśnia znaczenie związków frazeologicznych: nosić maskę, zrzucać maskę

tłumaczy sformułowania z utworu: „przywdziewa maskę błazna”, „przylepia sztuczny uśmiech”
uczestniczy w dyskusji na temat powodów, z jakich ludzie zakładają maskiprzedstawia swoją opinię na temat prezentowanej w utworze postawy

określa stosunek podmiotu lirycznego do kwestii ucieczki przed światemwskazuje podobieństwa i różnice między sytuacją przedstawioną w utworze a ilustracją Szymona Kobylińskiego


Kolorowe jarmarki

opisuje jarmark przedstawiony we fragmencie powieści

charakteryzuje narratora tekstu
tłumaczy, w jakim celu ludzie przybywali na targ

wyszukuje cytaty, które potwierdzają, że opis jarmarku przypomina wypowiedź ustną

dostrzega elementy gwary w języku narratora

wskazuje w tekście przykłady powtórzeń i tłumaczy funkcję zastosowanego środka stylistycznego

porównuje jarmark opisany przez Władysława Stanisława Reymonta ze współczesnym targowiskiem

pisze sprawozdanie z jarmarku opisanego w wierszu Kaziuki

wskazuje cytaty, które potwierdzałyby tezę, że forma jarmarku w dniu św. Kazimierza jest niezmienna od wielu lat

zapisuje informacje na temat świąt, których nazwy pochodzą od imion własnych

wyjaśnia różnice między znaczeniami podanych wyrazów


krótko przedstawia postać Władysława Stanisława Reymonta

odszukuje w wybranych źródłach informacje, czym jest jarmark i z jaką kulturą związane jest to zjawisko

podaje wyrazy bliskoznaczne do rzeczownika jarmark

podaje przykłady dawnych zawodów w Polsce

wykonuje plakat informujący o jarmarku mającym się odbyć w jego miejscowości


tłumaczy, czemu służy nagromadzenie szczegółów w opisie jarmarku

formułuje notatkę dotyczącą dialektów występujących we współczesnej polszczyźnie

wyjaśnia, co symbolizuje motyw serca w utworze Witolda Hulewicza

interpretuje przesłanie utworu
przygotowuje inscenizację jarmarku opisanego w powieściIdziemy do cyrku

tłumaczy, czym zajmują się poszczególni artyści cyrkowiwskazuje dobre i złe strony pracy w cyrku

podaje cechy artysty cyrkowego

tłumaczy, dlaczego polscy cyrkowcy wolą pracować za granicą


wyjaśnia przenośne znaczenie określeń: iluzjonista, klown, linoskoczek, treser

uzasadnia, dlaczego wielu ludzi pragnie uczyć się sztuki cyrkowej

pisze ogłoszenie informujące o występach cyrku w jego miejscowości

stosuje wyrazy nacechowane emocjonalnieredaguje tekst do ulotki reklamowej zachęcającej do nauki w szkole cyrkowej

analizuje obraz Georges’a Seurata Cyrk
  1   2   3   4   5


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna