Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie I gimnazjumPobieranie 97.92 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar97.92 Kb.
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI W KLASIE I GIMNAZJUM

zgodne z nową podstawą programową, dostosowane do programu: Bliżej sztuki. Program nauczania plastyki w gimnazjum, Beata Mikulik, WSiP, nr dop. MEN: DKOS-5002-43/07 i do podręcznika Bliżej sztuki nr dop. MEN: 68/2009
Temat lekcjiWymagania edukacyjne

podstawowe

ponadpodstawowe

dopuszczający

dostateczny

dobry

bardzo dobry, celujący

Wymagania edukacyjne. Kryteria oceniania. Dziedziny plastyki.


- uczeń zna zasady bezpiecznego posługiwania się materiałami plastycznymi

- rozróżnia dziedziny plastyki- uczeń rozróżniania pojęcia prawo autorskie (np. w korzystaniu z Internetu)

- zna różne dziedziny plastyki- uczeń dostrzega elementy dzieła plastycznego,

- rozróżnia pojęcie dzieło sztuki

- zna podział sztuki na użytkową i nieużytkową


- uczeń opisuje przykłady sztuki

- na ocenę celującą poszukuje informacji w różnych źródłach/tworzy prezentację multimedialnąPraca plastyczna:

„Kolorowa dżungla”

lub

„Jabłko. Jabłoń. Sad”
- zna podstawowe pojęcia dotyczące barw, plamy barwnej, faktury, kompozycji,

- tworzy prostą równoważną kompozycję na zadany temat, obrazującą różnice barw i faktury- wskazuje elementy formy plastycznej na wybranym, prostym przykładzie

- stosuje elementy perspektywy i wybranego rodzaju kompozycji we własnej pracy plastycznej

- wskazuje barwy o określonych własnościach, układy plam, zróżnicowaną fakturę

- zna zasady równowagi kompozycji

- stosuje elementy perspektywy i wybrany rodzaj kompozycji w pracy plastycznej


- świadomie korzysta z zasad perspektywy i światłocienia, uzyskuje równowagę w kompozycji

- na ocenę celującą świadomie i celowo tworzy oryginalną kompozycję ukazującą przestrzeń, z wykorzystaniem poznanych wiadomości o perspektywieSztuka starożytnej Grecji.

Praca plastyczna:

„Projekt kolumn i kariatyd w fantastycznej budowli”


- rozpoznaje budowle greckie

- wykonuje prosty szkic kolumn w różnych porządkach architektonicz-nych i wykorzystuje je w pracy plastycznej- określa orientacyjny czas trwania kultury greckiej

- zna charakterystyczne rodzaje, formy i plany budowli greckich
- zna zasady kontrapostu w rzeźbie

- wykonuje pracę plastyczną zainspirowaną formą kariatydy i kolumny

- zachowuje właściwe proporcje w rysunku


- dostrzega wpływ religii i filozofii na sztukę grecką

- rozróżnia cechy rzeźby okresu archaicznego, klasycznego i hellenistycznego /proporcje ciała i ideał piękna

- posługuje się walorem i światłocieniem,

- na ocenę celującą tworzy oryginalną pracę plastyczną zachowując właściwe proporcje w rysunku, różnicując kreskę, walor, światłocieńSztuka starożytnego Rzymu

Praca plastyczna: „Współczesny łuk triumfalny”

lub

„Pomnik konny”;
- projektuje łuk triumfalny nawiązujący do triumfalnego łuku starorzymskiego

- projektuje uproszczoną wersję pomnika konnego- wykazuje ogólną znajomość obszaru i przedziału czasowego kultury starożytnego Rzymu

- zna podstawowe typy budowli

rzymskiego miasta


- zna obszar Cesarstwa Rzymskiego i przedział czasowy kultury starożytnego Rzymu

- zna cechy realistycznego przedstawienia postaci ludzkiej

- zna pojęcie syntezy, deformacji i ekspresji jako środków wyrazu


- zna źródła sztuki rzymskiej, związki mitologii greckiej i rzymskiej, wpływ religii na sztukę

- projektuje pomnik konny lub łuk triumfalny nawiązujący do triumfalnego łuku starorzymskiego

- na ocenę celującą realizuje zadanie plastyczne w twórczy sposób; określa znaczenie architektury starożytnego Rzymu


Różnorodność dzieł sztuki.

Praca plastyczna: „Wiejska chata, współczesny wieżowiec, dom przyszłości”
- zna pojęcie formy dzieła, techniki jego wykonania, materiału, z którego jest zrobione

- przedstawia proste formy budowli o zbliżonej funkcji w pracy wykonanej znanymi technikami- zna środki wyrazu, którymi operują artyści tworzący dzieła w określonych dziedzinach sztuki

- określa wpływ materiału, techniki i upodobań estetycznych epoki na formę budowli, rzeźb, obrazów i grafiki
- rozróżnia pojęcia: forma dzieła, technika i materiał, przeznaczenie

- potrafi wskazać omawiane pojęcia na dowolnych przykładach

- zna cechy wspólne różnych dziedzin plastyki

- przedstawia budowle w pracy wykonanej różnymi technikami
- zna czynniki wpływające na powstawanie dzieł w określonym czasie

- zna specyfikę pracy architekta, artysty-rzemieślnika, projektanta wzorów do produkcji masowej

- starannie przedstawia temat plastyczny różnymi technikami

- na ocenę celującą realizuje zadanie plastyczne w twórczy sposób; poszukuje informacji w różnych źródłachSztuka romańska.

Praca plastyczna: „Fantastyczny zamek”

lub

„Kościół romański”
- zna najbardziej charakterystyczne formy i plany budowli romańskich

- przedstawia zamek nawiązujący do form architektury romańskiej- określa przybliżony czas trwania i najważniejsze cechy stylu romańskiego

- rysuje barwną pracę plastyczną przedstawiającą zamek nawiązujący do form architektury romańskiej- zna cechy stylu romańskiego

- omawia je na wybranych przykładach

- przedstawia fantastyczny zamek w barwnej kompozycji zainspirowanej architekturą romańską


- dostrzega związek rzeźby i malarstwa romańskiego z architekturą

- wykonuje starannie kompozycję z zastosowaniem światłocienia

- na ocenę celującą realizuje pracę plastyczną w twórczy sposób; poszukuje informacji w różnych źródłach


Sztuka gotycka.

Praca plastyczna: „Rozeta” lub

„Witraż świąteczny”


- rozpoznaje styl zabytków średniowiecznych

- projektuje rozetę, witraż prostymi środkami wyrazu

/rysunek/


- określa cechy sztuki gotyckiej na przykładzie kościoła

- dokonuje prostego porównania cech stylowych

- projektuje rozetę itp. inspirowaną gotyckim witrażem


- dostrzega podporządkowanie rzeźby i malarstwa architekturze w średniowieczu

- zna wybrane zabytki malarskie i rzeźbiarskie oraz ich podporządkowanie architekturze

- zna pojęcie: średniowieczne iluminacje


- określa związki sztuki średniowiecznej z religią

- rozpoznaje i porównuje cechy stylowe sztuki romańskiej i gotyckiej

- zna sylwetkę Wita Stwosza

- na ocenę celującą tworzy oryginalną kompozycję tematyczną; poszukuje informacji w różnych źródłachHarmonia i symetria w architekturze i rzeźbie renesansu.

Praca plastyczna: „Projekt attyki”

lub

„Budowla z kopułą”
- wskazuje źródła sztuki renesansu

- określa cechy budowli renesansowych

- projektuje attykę, budowlę nawiązującą do renesansowej prostymi środkami wyrazu


- określa przybliżony przedział czasowy epoki odrodzenia

- zna wybrane zabytki architektury polskiej z epoki renesansu

- wykonuje techniką kolażu projekt attyki, budowli nakrytej kopułą


- zna źródła sztuki renesansowej

- dostrzega wpływ humanizmu, dziedzictwa antyku, odkryć Kopernika

- określa czas trwania odrodzenia w różnych krajach

- zna cechy architektury renesansowej, formy i elementy budowli

- wykonuje techniką kolażu projekt attyki, budowli nakrytej kopułą


– rozróżnia

europejskie i polskie zabytki architektury epoki renesansu

- projektuje techniką kolażu attykę, budowlę nakrytą kopułą, celowo wykorzystując papier z kolorowych gazet

- na ocenę celującą tworzy oryginalną kompozycję tematyczną, świadomie posługując się rytmem w kompozycji otwartej
Znaczenie koloru w malarstwie renesansu.

Praca plastyczna: „Portret renesansowy na tle fantastycznego pejzażu”
- rozróżnia dawne i nowe sposoby malowania obrazów

- wykonuje techniką mieszaną kompozycję plastyczną z wykorzystaniem motywu znanego dzieła- dostrzega znaczenie dawnych i nowych sposobów malowania dla ogólnej kolorystyki obrazów

- określa cechy formy i tematyki dzieł renesansowych
- zna wybrane dzieła artystów renesansowych

- dostrzega związki przemian kolorystyki z odkryciami naukowymi

- zna zasady perspektywy linearnej, zbieżnej, malarskiej i powietrznej

- realizuje pracę plastyczną techniką mieszaną- wskazuje perspektywę linearną /zbieżnej/ malarską i powietrzną w poznanych dziełach renesansowych

- tworzy własną kopię znanego dzieła, dodając zaskakujące tło

- zna wybrane dzieła i twórców malarstwa renesansu m.in. Leonarda da Vinci, Michała Anioła, Rafaela

- na ocenę celującą tworzy oryginalną kompozycję tematyczną; poszukuje informacji w różnych źródłachSztuka manieryzmu i baroku.

Praca plastyczna: „Tańczące anioły i promienie światła”, „Światło w ciemności’, „W ciemnym pokoju”
- zna cechy kompozycji dynamicznej

- określa najważniejsze cechy malarstwa barokowego

- przedstawia w pracy plastycznej ruch, walor barw neutralnych


- określa przybliżony przedział czasowy manieryzmu i baroku

- określa cechy typowych rzeźb i budowli barokowych

- obrazuje ruch w kompozycji barwnej- zna przyczyny pojawienia się manieryzmu i baroku

- wskazuje przykłady najważniejszych cech architektury, rzeźby barokowej i malarstwa barokowego

- świadomie dobiera środki wyrazu w kompozycji dynamicznej


- zna przykłady dzieł baroku artystów z różnych krajów i Polski, - starannie przedstawia ruch w kompozycji barwnej ze światłocieniem

- na ocenę celującą:

tworzy oryginalną kompozycję tematyczną; poszukuje informacji w różnych źródłach


Cechy sztuki klasycystycznej.

Praca plastyczna: „Studium postaci z natury”
- wskazuje źródła sztuki klasycystycznej

- rozpoznaje najbardziej znane zabytki nawiązujące do dzieł antycznych

- wykonuje pracę plastyczną z natury przedstawiającą człowieka


- określa przybliżony czas trwania sztuki klasycystycznej

- rozróżnia główne cechy rzeźby i malarstwa klasycystycznego

- przedstawia postać w kompozycji równoważnej


- zna najważniejsze zabytki z różnych dziedzin sztuki

- zna formy i tematy rzeźbiarskie klasycyzmu

- określa związek elementów budowli klasycystycznych z architekturą antyczną- zna niektórych twórców okresu klasycyzmu

- określa środki wyrazu artystycznego stosowane w malarstwie klasycystycznym

- przedstawia starannie kompozycję tematyczną

- na ocenę celującą

uwzględnia odpowiednie proporcje postaci, miękki modelunek, stopniowanie różnic walorowych w rysunku; poszukuje informacji w różnych źródłach


Ekspresja malarstwa romantyzmu.

Prace plastyczne: „Tajemniczy, opuszczony ogród”, „Ruiny starego zamku”
- rozróżnia romantyczne cechy dzieł malarskich

- wykonuje pracę plastyczną na podany temat- określa zastosowane środki wyrazu artystycznego, tematykę

- przedstawia barwną pracę tematyczną- omawia cechy romantycznych dzieł malarskich

- przedstawia pracę plastyczną, nawiązującą poprzez tajemniczy nastrój do dzieł romantycznych
- określa zasięg i czas trwania nurtu romantycznego w sztuce

- analizuje i porównuje zastosowane środki wyrazu artystycznego, tematy w obrazach malarzy romantycznych

- wykonuje starannie kompozycję barwną, nawiązującą do dzieł romantycznych

- na ocenę celującą tworzy oryginalną kompozycję tematyczną; poszukuje informacji w różnych źródłachRealizm. Polskie malarstwo XIX wieku.

Praca plastyczna: „Ptaki na tle pejzażu” lub

karykatura


- określa formę i tematykę malarstwa okresu realizmu

- zna pojęcie sztafaż

- wykonuje pracę plastyczną na podany temat


- zna pojęcia: deformacja, synteza, ekspresja, realizm

- przedstawia kompozycję pejzażu ze sztafażem
- omawia charakterystyczne cechy obrazów realistycznych

- wskazuje przykłady najważniejszych dzieł epoki

- zna cechy twórczości polskich malarzy XIX wieku, - starannie przedstawia barwny pejzaż ze sztafażem


- dostrzega wpływ przemian społecznych na tematykę dzieł

- analizuje przykłady wybranych dzieł

- przedstawia starannie realistyczny pejzaż ze sztafażem

- na ocenę celującą określa cechy malarstwa historycznego i jego znaczenia w historii Polski; tworzy oryginalną pracę; poszukuje informacji w różnych źródłachMalarstwo impresjonizmu i postimpresjonizmu

Praca plastyczna:

„Dworzec kolejowy” lub „Spacer”, „Sad”


- dostrzega znaczenie malarstwa romantycznego i odkryć z optyki, dla rozwoju impresjonizmu

- wykonuje pracę plastyczną na podany temat

- rozróżnia cechy malarstwa impresjonizmu i postimpresjonizmu

- określa cechy, kierunków i różnice między nimi

- przedstawia pracę plastyczną na podany temat,

uwzględniając cechy malarstwa impresjonizmu- dostrzega zmiany w malarstwie od impresjonizmu do postimpresjonizmu - rozróżnia sposoby malowania, kolorystykę

- wskazuje elementy formy plastycznej w przykładach dzieł

- przedstawia impresję malarską


- wymienia najważniejszych artystów i ich dzieła

- analizuje i porównuje elementy dzieł

- tworzy ciekawą pracę plastyczną inspirowaną impresjonizmem i postimpresjonizmem

- na ocenę celującą tworzy oryginalną kompozycję tematyczną; poszukuje informacji w różnych źródłachSecesja i malarze polscy przełomu XIX i XX wieku.

Praca plastyczna: „Kwiaty i liście”

„ Secesyjny świecznik”


- rozróżnia cechy stylu secesyjnego

- wskazuje przykłady dzieł w podręczniku

- wykonuje pracę plastyczną na podany temat


- określa zasadnicze cechy stylu secesyjnego

- przestawia kompozycję tematyczną nawiązującą do ornamentów secesyjnych- omawia elementy stylowe secesji na przykładach dzieł

- analizuje i interpretuje wybrane dzieła Stanisława Wyspiańskiego, Jacka Malczewskiego i Witolda Wojtkiewicza

- przedstawia barwną lub czarno-białą kompozycję roślinną


- dostrzega zjawiska artystyczne w malarstwie polskim przełomu XIX i XX wieku, symbolizmu, secesji

- tworzy staranną pracę plastyczną o płynnych liniach, silnych kontrastach barwnych lub walorowych

- na ocenę celującą tworzy oryginalną kompozycję tematyczną; poszukuje informacji w różnych źródłach


Malarstwo 1. połowy XX wieku.

/fowizm, ekspresjonizm, kubizmu, abstrakcjonizm i surrealizm/

Praca plastyczna: „Drzewo i człowiek”-


- rozróżnia ogólne cechy fowizmu, ekspresjonizmu, kubizmu, abstrakcjonizmu i surrealizmu oraz nurtów malarstwa polskiego 1. połowy XX wieku

- wykonuje pracę plastyczną na podany temat
- określa zasadnicze cechy fowizmu, ekspresjonizmu, kubizmu, abstrakcjonizmu i surrealizmu oraz nurtów malarstwa polskiego 1. połowy XX wieku

- przedstawia kompozycję nawiązującą do stylistyki jednego z omawianych nurtów- określa różnice i podobieństwa między omawianymi kierunkami sztuki

- dostrzega związki nurtów europejskich z twórczością artystów polskich

- tworzy kompozycję, stosując środki wyrazu plastycznego charakterystyczne dla wybranego kierunku


- analizuje stosowane środki wyrazu artystycznego w twórczości wybranych artystów, m.in. Matisse’a, Picassa, Chagalla, Dalego, Kandinskiego, Malewicza oraz artystów polskich m.in. Stanisława Ignacego Witkiewicza,

Władysława Strzemińskiego

- wykonuje staranną pracę, nawiązującą do omawianych nurtów

- na ocenę celującą tworzy oryginalną kompozycję tematyczną; poszukuje informacji w różnych źródłachRzeźba XIX i XX wieku.

Praca plastyczna:

„Pomnik sportowca”


- rozróżnia w sztuce dzieła przedstawiające i nieprzedstawiają- ce

- zna pojęcia: realizm, synteza, deformacja

- wykonuje pracę na podany temat


- określa stosowane w rzeźbie środki wyrazu (realizm, synteza, deformacja)

- wykonuje formę przestrzenną w plastelinie z zastosowaniem wybranych środków wyrazu
- wskazuje przykłady rodzajów rzeźb

- dostrzega przeobrażenia rzeźby /od realizmu poprzez deformacje i syntezę formy do abstrakcji/

- przedstawia rzeźbę w plastelinie z zastosowaniem poznanych środków wyrazu


- zna sylwetki artystów i dzieła rzeźbiarskie XIX i XX wieku: Rodina, Maillola, Brăncuşiego, Lipchitza oraz artystów polskich: Kobro, Zemły, Abakanowicz, Szapocznikow

- tworzy z różnych materiałów ciekawą pracę przestrzenną na podany temat

- na ocenę celującą tworzy oryginalną kompozycję przestrzenną; poszukuje informacji w różnych źródłach


Architektura współczesna.

Praca plastyczna: „Projekt stacji kosmicznej, lotniska, centrum handlowego, budynku szkoły przyszłości”
- rozróżnia cechy i formy architektury nowoczesnej i współczesnej

- zna najważniejsze budowle

- wykonuje pracę plastyczną na podany temat- określa wpływ materiału budowlanego na formę budowli

- dostrzega związek formy i funkcji budowli

- zna przyczyny przemian w architekturze

- wykonuje makietę z dostępnych materiałów- określa cechy i form architektury nowoczesnej i współczesnej / geometryzacja kształtów/

- omawia formę wybranych budowli

- określa przyczyny przemian w architekturze

- projektuje budynek przyszłości, dostosowując formę budowli do spełnianej funkcji- wymienia znane budowle i ich twórców

- rozumie związki przyczynowo-skutkowe między formą budowli a zmianami upodobań estetycznych, nowymi funkcjami, nowymi materiałami, rozwojem miast

- tworzy pomysłową makietę budynku szkoły przyszłości z różnych materiałów

- na ocenę celującą tworzy oryginalną kompozycję przestrzenną; poszukuje informacji w różnych źródłachMedialny charakter współczesnych wydarzeń artystycznych.

Praca plastyczna:

„Plakat o wystawie znanego malarza” lub innej treści


- rozróżnia twórczość tradycyjną i awangardową

- wykonuje plakat na podany temat prostymi środkami wyrazu plastycznego- zna podstawowe różnice między twórczością tradycyjną i awangardową

- wymienia cechy plakatu /liternictwo, znak plastyczny/

- wykonuje plakat na podany temat wykorzystanie kolażu


- określa cechy plakatu jako złożonego znaku graficznego

- dostrzega znaczenie promocji sztuki współczesnej dla popularyzacji plastyki

- wykonuje plakat na podany temat, łącząc znaki plastyczne i kompozycję tekstu


- zna pojęcia: galeria, wernisaż, katalog

- wskazuje przykłady wybranych dzieł w twórczości artysty polskiej szkoły plakatu

- projektuje i wykonuje starannie plakat tematyczny o ciekawej formie

- na ocenę celującą tworzy oryginalną kompozycję znaku plastycznego i liternictwa; poszukuje informacji w różnych źródłachMalarstwo po II wojnie światowej.

Praca plastyczna: „Obraz abstrakcyjny - świat wewnętrznych przeżyć”
- rozróżnia dzieła malarskie o charakterze przed-

stawiającym i nieprzedstawiają-cym

- wykonuje kompozycję abstrakcyjną prostymi środkami wyrazu plastycznego


- wymienia przykładowe kierunki w malarstwie po II wojnie światowej

- zna dwa rodzaje abstrakcji geometryczną i niegeometryczną /spontaniczną

/gorącą

- wykonuje barwną kompozycję abstrakcyjną- zna cechy kierunków w malarstwie po II wojnie światowej (action painting, op-art, neofiguracja, hiperrealizm, tendencja zerowa)

- omawia i porównuje dzieła w ramach jednego lub różnych kierunków

- przedstawia kompozycję abstrakcyjną o silnym zabarwieniu uczuciowym


- omawia środki wyrazu artystycznego stosowane w wybranych dziełach

-wyjaśnia pojęcie abakan

- przedstawia złożoną kompozycję, świadomie nawiązując do nurtu abstrakcji gorącej /spontanicznej

- na ocenę celującą tworzy oryginalną kompozycję abstrakcyjną; poszukuje informacji w różnych źródłachFotografia, film i sceny teatralne.

Praca plastyczna: fotomontaż surrealistyczny „Niezwykły pejzaż”

lub scenografia dla teatru plastycznego lub

komiks na wybrany temat
- zna pojęcia dotyczące fotografii, teatru, filmu: dagerotyp, kadr, ujęcie, fotomontaż, scenografia, scena

- zna różne nośniki do zapisu zdjęć, filmów

- wykonuje pracę plastyczną na podany temat


- określa pojęcia dotyczące fotografii, teatru, filmu

- wykonuje pracę plastyczną nawiązującą do surrealizmu

- projektuje scenografię do wybranej sztuki teatralnej lub komiks wybranymi technikami plastycznymi


- określa specyfikę teatru, fotografii, filmu

- podaje i omawia wybrane przykłady

- wykonuje fotomontaż z cechami surrealizmu

- przedstawia scenografię do sztuki teatralnej lub komiks wybranymi technikami plastycznymi

- dostrzega związki tych dziedzin ze sztukami plastycznymi

- wykonuje starannie fotomontaż

- projektuje komiks, ciekawą scenografię do sztuki teatralnej różnymi technikami plastycznymi

- na ocenę celującą tworzy oryginalną kompozycję tematyczną z różnych materiałów lub przy wykorzystaniu programu graficznego
Nowy świat sztuki.

Pop-art, happening, konceptualizm asamblażach, performance, environment, instalacje, Land art, wideo-art i sztuka publiczna.

Praca:

„Logogryf na temat sztuki nowoczesnej”
- zna różne zjawiska sztuki współczesnej i ich cechy

- zna rolę artysty

- próbuje ułożyć logogryf /z hasłem pionowym: sztuka nowoczesna, stosując pojęcia związane ze sztuką


- wymienia twórców poznanych kierunków sztuki nowoczesnej

- układa logogryf /z hasłem pionowym: sztuka nowoczesna, stosując nazwy i pojęcia związane z tematem lekcji
- zna cechy sztuki współczesnej i jej wybrane przykłady

- określa rolę artysty i uczestnictwa odbiorcy w działaniach sztuki współczesnej

- układa poprawnie logogryf na podany temat


- zna różne zjawiska sztuki współczesnej

- dostrzega zacieranie się granic między dziedzinami plastyki

- układa poprawnie logogryf tematyczny

/z hasłem pionowym: sztuka nowoczesna, z pytaniami- na ocenę celującą układa krzyżówkę tematyczną /hasła poziome i pionowe/ z pytaniami


Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań podstawowych.©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna