Wymagania podstawowe I ponadpodstawowe z muzyki dla klasy IVPobieranie 0.89 Mb.
Strona1/12
Data01.05.2016
Rozmiar0.89 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z MUZYKI DLA KLASY IV


Nr lekcji

Temat (i nr lekcji w podręczniku)

Numer z podstawy programowej

Treści nauczania
Wymagania podstawowe

Wymagania ponadpodstawowe

Po przeprowadzonych zajęciach uczeń

pracujący wolno

pracujący standardowo

pracujący szybko

1.

1. A wokół wszystko gra

I. 1: 1);

II. 2: 2), 5) • wprowadzenie pojęć: gestodźwięki, arcydzieło, meloman,

 • higiena słuchu i hałas

 • nauka piosenki Wokół wszystko gra

 • wymienia z namysłem trzy odgłosy otaczającego świata

 • wymienia co najmniej pięć odgłosów otaczającego świata i używa do ich opisania zróżnicowanego i bogatego słownictwa

 • z pomocą nauczyciela śpiewa piosenkę w grupie i wystukuje rytm kropel deszczu

 • bez pomocy nauczyciela śpiewa piosenkę w grupie i wystukuje rytm kropel deszczu

 • potrafi zaśpiewać fragmenty piosenki solo oraz wystukuje na różne sposoby rytm kropel deszczu przejawiając własną inwencję

 • wyjaśnia i pokazuje, czym jest gestodźwięk, potrafi stworzyć dwa różne gestodźwięki

 • wyjaśnia czym jest gestodźwięk i podaje jego trzy przykłady

 • wyjaśnia znaczenie słowa gestodźwięk, wymyśla co najmniej cztery różne gestodźwięki i łączy ich wykonanie z zapisem

 • wymienia kilka źródeł dźwięku obecnych w przyrodzie

 • nazywa kilka odgłosów przyrody, używając różnych czasowników

 • rozpoznaje, jaka muzyka jest niebezpieczna lub szkodliwa dla słuchu człowieka

 • wykazuje się znajomością zasad dlaczego i jak należy chronić swój słuch

 • wymienia kilka zasad bezpiecznego i właściwego słuchania muzyki

2.

2. Na muzycznych tropach

I. 1: 1), 2);

II. 2: 2), 4), 5);III. 3: 1), 2)

 • wprowadzenie pojęć: puls muzyczny, akompaniament, zwrotka i refren, dynamika: piano, forte, coraz głośniej, coraz ciszej

 • nauka piosenki Na tropach muzyki

 • A. Dvorak, Taniec słowiański C-dur - słuchanie utworu

 • gra na marakasach i tamburynie

 • śpiewa piosenkę Wokół wszystko gra z pomocą kolegów i nauczyciela, ilustrując zmieniane przez nauczyciela wersy odpowiednimi odgłosami

 • śpiewa piosenkę Wokół wszystko gra samodzielnie ilustrując zmieniane przez nauczyciela wersy odpowiednimi odgłosami

 • śpiewa piosenkę Wokół wszystko gra, ilustrując samodzielnie zmieniane przez nauczyciela wersy odpowiednimi odgłosami; wykazuje kreatywność i inicjatywę

 • samodzielnie akompaniuje do piosenki Na tropach muzyki z zachowaniem pulsu

 • akompaniuje solo do piosenki Na tropach muzyki z zachowaniem pulsu

 • reaguje na zmiany pulsu, z pomocą kolegów lub nauczyciela stara się utrzymać stały puls

 • samodzielnie reaguje na zmiany pulsu, utrzymuje nadany puls

 • szybko reaguje na zmiany pulsu, utrzymuje nadany puls, uwzględnia dynamikę

 • z pomocą kolegów lub nauczyciela reaguje na zmiany dynamiki

 • szybko reaguje na zmiany dynamiki

 • poprawnie odczytuje oznaczenia f i p, nie zawsze pamiętając o właściwej dynamice

 • poprawnie odczytuje sekwencje oznaczeń f i p, zazwyczaj pamiętając o właściwej dynamice

 • właściwie odczytuje oznaczenia f i p, pamiętając o właściwej dynamice

 • gra na instrumentach z pomocą nauczyciela

 • gra na instrumentach z niewielką podpowiedzią nauczyciela

 • gra na instrumentach bez pomocy nauczyciela, realizuje właściwą dynamikę

 • wskazuje refren w piosence

 • odróżnia zwrotkę i refren w piosence, prawidłowo je wskazuje

3.

3. Wędrujące dźwięki

I. 1: 1), 2), 3);

II. 2: 2), 4), 5);III. 3: 1), 2)

 • wprowadzenie pojęć: wysoko, nisko, melodia, pięciolinia, klucz wiolinowy

 • dźwięk h1

 • R. Schumann, Baśń zimowa - słuchanie utworu

 • gra na trójkącie i bębenku

 • ćwiczenia przygotowawcze do gry na dzwonkach

 • realizuje krótki rytm z piosenki z pomocą nauczyciela (pomoc może dotyczyć właściwego wykonania rytmu lub trzymania instrumentu)

 • realizuje krótki rytm z piosenki z podpowiedzią nauczyciela (może ona dotyczyć właściwego wykonania rytmu lub trzymania instrumentu)

 • realizuje krótki rytm z piosenki bez pomocy nauczyciela

 • realizuje zmiany dynamiki i rejestru z pomocą kolegów lub nauczyciela

 • samodzielnie realizuje zmiany dynamiki i rejestru

 • samodzielnie realizuje zmiany dynamiki i rejestru, wykazuje się szybką reakcją

 • rozpoznaje słuchowo czy dźwięk jest wysoki, czy niski

 • samodzielnie rozpoznaje czy dźwięk jest wysoki, czy niski, szybko udziela odpowiedzi

 • z trudnością odczytuje rejestr z zapisu na pięciolinii (określa czy dźwięk jest wysoki, czy niski)

 • z niewielką podpowiedzią nauczyciela odczytuje rejestr z zapisu na pięciolinii (określa czy dźwięk jest wysoki, czy niski)

 • samodzielnie odczytuje rejestr z zapisu na pięciolinii (określa czy dźwięk jest wysoki, czy niski)

 • liczy i nazywa linie pięciolinii z pomocą kolegów lub nauczyciela

 • prawidłowo liczy i nazywa linie pięciolinii

 • licząc linie pięciolinii podwyższa rejestr dźwięków (im wyższa linia, tym wyższym głosem ją czyta)

 • wskazuje w nutach dźwięk h

 • z pamięci podaje , na której linii leży dźwięk h

 • z pomocą kolegów lub nauczyciela wymienia jeden element słuchanej muzyki, np. od jakich dźwięków się zaczyna - wysokich, czy niskich lub jaka jest dynamika w wybranym fragmencie utworu

 • samodzielnie nazywa przynajmniej dwie cechy słuchanej muzyki, dotyczące rejestru lub dynamiki wybranych fragmentów

 • swobodnie wypowiada się o słuchanej muzyce, zauważając kilka cech charakterystycznych utworu

 • wykonuje ćwiczenia przygotowawcze do gry na dzwonkach z pomocą kolegów lub nauczyciela

 • samodzielnie wykonuje ćwiczenia przygotowawcze do gry na dzwonkach

 • samodzielnie wykonuje ćwiczenia przygotowawcze do gry na dzwonkach, szybko reaguje na zmiany wysokości dźwięków granych przez nauczyciela

 • akompaniuje do piosenki Na tropach muzyki z pomocą kolegów lub nauczyciela

 • samodzielnie akompaniuje do piosenki Na tropach muzyki

 • śpiewa piosenkę Na tropach muzyki, jednocześnie akompaniując

 • wymienia jedną zasadę dotyczącą zapisu nutowego

 • wymienia co najmniej dwie zasady dotyczące zapisu nutowego

 • spytany wskazuje pięciolinię, poszczególne jej linie, klucz wiolinowy, nuty odpowiadające dźwiękom niskim lub wysokim

4.

4. Spiesz się powoli

I. 1: 1), 2), 3);

II. 2: 2), 4), 5);III. 3: 1), 2)

 • wprowadzenie pojęć: kontrast, tempo (szybkie i wolne), repetycja

 • gra na flecie i dzwonkach - dźwięk h1

 • nauka piosenki Zabawa w echo

 • E. Grieg, W grocie króla gór - słuchanie utworu

 • po chwili namysłu dobiera pojęcia przeciwstawne do podanych

 • dobiera pojęcia przeciwstawne do podanych

 • szybko i sprawnie dobiera pojęcia przeciwstawne do podanych, potrafi podać własne przykłady

 • poprawnie realizuje zmiany tempa, sporadycznie nie dość wyraźnie różnicuje kontrast wolno-szybko

 • sprawnie realizuje zmiany tempa, wyraźnie różnicuje wolno i szybko

 • wymienia jedną z cech słuchanej muzyki, o które pytał nauczyciel

 • wymienia dwie cechy słuchanej muzyki, o które pytał nauczyciel (do wyboru: początek wolno, koniec szybko, początek cicho, koniec głośno)

 • wymienia wszystkie cechy słuchanej muzyki, o które pytał nauczyciel

 • zauważa w piosence jeden powtarzający się element

 • zauważa w piosence kilka powtarzających się elementów

 • śpiewa w grupie wybrane fragmenty piosenki (np. powtarzające się części zwrotek)

 • śpiewa w grupie dłuższe fragmenty piosenki

 • prowadzi śpiew w grupie

 • z pomocą kolegów lub samego nauczyciela powtarza motywy muzyczne lub ruchowe prezentowane przez nauczyciela

 • powtarza motywy muzyczne lub ruchowe prezentowane przez nauczyciela

 • tworzy motywy muzyczne lub ruchowe do powtarzania przez kolegów

 • wyjaśnia słowami i pokazuje na przykładach znaczenie pojęć: kontrasty, tempo wolne i szybkie

 • obszernie wyjaśnia i pokazuje na szczególnie ciekawych przykładach, znaczenie pojęć: kontrasty, tempo wolne i szybkie

5.

5. Na tropach rytmu

I.: 1. 1), 2), 3)

II.: 2. 2), 4), 5)III.: 3. 1)

 • wprowadzenie pojęć: rytm i wartości rytmiczne, ćwierćnuta i pauza ćwierćnutowa, ósemka

 • dźwięk a1

 • gra na kołatce i klawesach

 • J. Sibelius, Krople wody – słuchanie utworu

 • śpiewa w grupie pierwsze dwie zwrotki piosenki

 • śpiewa w grupie wszystkie zwrotki piosenki

 • śpiewa solo wskazane przez nauczyciela fragmenty piosenki

 • z pomocą nauczyciela podpisuje sylaby „ti-ti” pod połączonymi kreskami i sylaby „ta” pod pojedynczymi, próbuje wykonywać podane wzory z kresek stosując odpowiednią relację czasową (połączone kreski są wykonywane dwa razy szybciej od pojedynczej)

 • samodzielnie podpisuje sylaby „ta” i „ti-ti” pod wzorem kresek i prawidłowo je odczytuje, powtarza bez błędu podane wzory kresek po wysłuchaniu przykładu z płyty lub przykładu zaprezentowanego przez nauczyciela

 • samodzielnie tworzy nowe wzory kresek („ta” i „ti-ti”), po wysłuchaniu prostego przykładu potrafi go zapisać

 • prawidłowo nazywa symbole ćwierćnut i ósemek, wyjaśnia ich relację czasową (ćwierćnuta dwa razy dłuższa od ósemki)

 • definiuje co to jest rytm

 • z pomocą nauczyciela odczytuje i wykonuje rytm złożony z ósemek i ćwierćnut

 • samodzielnie odczytuje i wykonuje rytm złożony z ósemek i ćwierćnut

 • sprawnie odczytuje i wykonuje rytm złożony z ósemek i ćwierćnut, tworzy nowe rytmy

 • z pomocą nauczyciela wykonuje rytm z pauzą ćwierćnutową

 • samodzielnie prawidłowo wykonuje rytm z pauzą, prawidłowo nazywa odpowiadającą jej sylabę rytmiczną

 • sprawnie wykonuje rytm z pauzą ćwierćnutową, samodzielnie układa nowe rytmy używając wszystkich poznanych wartości rytmicznych

 • pokazuje położenie nowego dźwięku a1 na dzwonkach/ na flecie, próbuje grać obydwa dźwięki na dzwonkach/flecie w podanym rytmie

 • gra dźwięki a1 i h1 na dzwonkach/flecie w podanym rytmie

 • gra dźwięki a1 i h1 na dzwonkach/flecie w podanym rytmie, prawidłowo wydobywając dźwięk

6.

6. Na dwa, trzy czy cztery

I. 1), 2), 3)

II. 2), 3), 5)

III. 1)


 • wprowadzenie pojęć: akcent muzyczny, takt, kreska taktowa, podwójna kreska taktowa, metrum, oznaczenie metrum 2/4, 3/4 i 4/4

 • P. Czajkowski, Walc kwiatów z baletu Dziadek do orzechów, S. Prokofiew, Marsz myśliwych z uwięzionym wilkiem z bajki muzycznej Piotruś i wilk - słuchanie utworów

 • z pomocą nauczyciela nazywa rytm sylabami rytmicznymi i wykonuje go

 • samodzielnie nazywa rytm sylabami rytmicznymi wykonuje go klaskaniem z zapisu

 • prawidłowo wykonuje zapisany rytm klaskaniem bez konieczności uprzedniego nazwania go sylabami rytmicznymi

 • wymienia trzy najczęściej występujące oznaczenia metrum - 2/4, 3/4, 4/4

 • tłumaczy związek między oznaczeniem metrum a liczbą ćwierćnut w takcie w przykładach podanych w podręczniku

 • tłumaczy, jakie informacje zawiera oznaczenie metrum

 • z pomocą nauczyciela określa, na ile „liczy się” muzyka w prezentowanych utworach muzycznych (2 lub 3)

 • właściwie określa, na ile „liczy” się muzyka w prezentowanych utworach muzycznych (2 lub 3)

 • z pamięci podaje przykłady piosenek lub innych utworów muzycznych w metrum na 2/4 lub 4/4 i w metrum na 3/4

7.

7. Białe i czarne

I, 1: 1), 3), 4), 7);

II, 2: 4), 6), 8);

III, 3: 1)


 • wprowadzenie pojęć: klawiatura, fortepian, grupa instrumentów strunowych klawiszowych

 • dźwięk g1

 • śpiew i gra rymowanek na dźwiękach g1, a1, h1

 • L. van Beethoven, Sonata As-dur - słuchanie utworu

 • realizuje głosem kontrasty muzyczne, korzystając z pomocy kolegów lub nauczyciela

 • realizuje głosem kontrasty muzyczne

 • samodzielnie realizuje głosem kontrasty muzyczne

 • z pomocą kolegów lub nauczyciela wskazuje g, a i h na klawiaturze komputera i fortepianu

 • wskazuje g,a i h na klawiaturze komputera i fortepianu

 • szybko znajduje g, a i h na klawiaturze komputera i fortepianu

 • tworzy bardzo proste improwizacje (na jednym dźwięku, z różnym rytmem)

 • tworzy improwizacje z zastosowaniem dwóch różnych dźwięków

 • posługuje się wybranymi instrumentami (perkusyjnymi i melodycznymi) korzystając z podpowiedzi kolegów lub nauczyciela

 • samodzielnie posługuje się wybranymi instrumentami (perkusyjnymi i melodycznymi)

 • samodzielnie posługuje się wybranymi instrumentami, wykazując dużą kreatywność

 • krótko wypowiada się na temat fortepianu (dwa zdania)

 • wypowiada się na temat fortepianu (więcej niż dwa zdania)

 • swobodnie opowiada o fortepianie

 • wskazuje na klawiaturze dźwięki g, a i h z podpowiedzią nauczyciela

 • samodzielnie wskazuje dźwięki g, a i h na klawiaturze i na pięciolinii

 • samodzielnie wskazuje dźwięki g, a1 i h1 na klawiaturze, pięciolinii oraz wybranym instrumencie (dzwonki/flet)

8.

8. Mistrz fortepianu

I. 1: 1), 2), 3), 4), 7);

II. 2: 2), 4);III. 3: 1), 2), 6)

 • wprowadzenie pojęć: preludium, improwizacja,

 • Fryderyk Chopin - sylwetka kompozytora

 • dźwięk c2

 • śpiew do melodii Preludium e-moll

 • F. Chopin, Preludium e-moll, Polonez dziecięcy - słuchanie utworów

 • zna podstawowe fakty dotyczące biografii F. Chopina: czas i miejsce urodzenia, ulubiony instrument, miejsce w Europie, w którym kompozytor przebywał

 • oprócz podstawowych faktów dotyczących biografii kompozytora, wie, że Chopin zaczął grać na fortepianie i komponować jako kilkuletni chłopiec, oraz że bardzo dobrze improwizował

 • umie powiedzieć minimum 6 zdań o Fryderyku Chopinie (wykazując się znajomością faktów zawartych w infografice)

 • z pomocą kolegów lub nauczyciela przyporządkowuje słowom na literę h i ch odpowiednie dźwięki na flecie/dzwonkach

 • przyporządkowuje słowom na literę h i ch odpowiednie dźwięki na flecie/dzwonkach

 • bez trudu przyporządkowuje słowom na literę h i ch odpowiednie dźwięki na flecie/dzwonkach, wymyśla też nowe przykłady
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna