Wymagania stawiane pracom dyplomowym przygotowywanym na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, na kierunku Architektura i UrbanistykaPobieranie 15.92 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar15.92 Kb.
Wymagania stawiane pracom dyplomowym przygotowywanym
na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej,
na kierunku Architektura i Urbanistyka  1. Przedmiot pracy dyplomowej

Przedmiotem pracy dyplomowej jest koncepcyjny projekt architektoniczny z elementami projektu budowlanego lub projekt urbanistyczny z elementami projektu architektonicznego. Każdy projekt dyplomowy składa się z części projektowej i opisowej (praca pisemna wyjaśnia przyjęte założenia i zastosowane rozwiązania funkcjonalne, techniczne i materiałowe).


  1. Zakres pracy dyplomowej

1. Część rysunkowa pracy dyplomowej

1.1. Część rysunkowa projektu architektonicznego powinna składać się minimum z 6 (a maksimum 10) plansz w formacie A-1 (594 x 840 mm w poziomie), na których należy pokazać:

a) usytuowanie obiektu/obszaru opracowania w szerszym kontekście przestrzennym (orientacja) przedstawione w odpowiedniej skali,

b) zagospodarowanie terenu w skali 1:500,

c) rzuty wszystkich kondygnacji, wszystkie elewacje, a także charakterystyczne przekroje projektowanego obiektu w skali 1:200 (lub 1:100 po konsultacjach z promotorem).

W przypadku projektu dotyczącego budynku istniejącego, a zwłaszcza budynku objętego ochroną konserwatorską wymagana jest plansza przedstawiająca stan aktualny budynku (inwentaryzacja) uzupełniony o rozwarstwienie historyczne i waloryzację pod względem architektonicznym i/lub konserwatorskim (elementy oryginalne a kolejne fazy przebudowy, elementy konieczne do zachowania a elementy możliwe do przebudowy, elementy szpecące, elementy konieczne do usunięcia, itp.);

d) perspektywy i wizualizacje (lub makieta) niezbędne do przedstawienia koncepcji projektowej,

e) fragmenty/detale konstrukcyjne narysowane w odpowiedniej skali, umożliwiające zrozumienie przyjętych rozwiązań technicznych (minimum dwa detale w skali 1:20 lub 1:10). W przypadku projektu dotyczącego budynku objętego ochroną konserwatorską na planszy tej należy także umieścić część rysunkową dotyczącą przyjętego programu konserwatorskiego.

1.2. Część rysunkowa projektu urbanistycznego powinna składać się minimum z 6 (a maksimum 10) plansz w formacie A-1 (594 x 840 mm w poziomie), na których należy pokazać:

a) wytyczne ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w skali 1:5000 lub 1:10 000,

b) analizy stanu istniejącego obszaru opracowania w skali 1:2000 lub 1:1000,

c) studia dotyczące podstawowych uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych miasta w skali 1:2000 lub 1:1000,  1. rysunek projektu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:1000 lub 1:500,

e) charakterystyczne przekroje ulic, ciągów pieszych, placów lub innych elementów przestrzeni publicznych w skali 1:500 lub 1:200,

f) schematy funkcjonalno-przestrzenne kształtowania obudowy (elewacji) przestrzeni publicznych,  1. fragmenty i detale urbanistyczne narysowane w odpowiedniej skali, umożliwiające zrozumienie przyjętych rozwiązań przestrzennych,

  2. bilans terenu i dyspozycja programowa,

  3. widok z lotu ptaka (aksonometria ewentualnie zdjęcia z makiety) i charakterystyczne widoki perspektywiczne,

2. Część pisemna pracy dyplomowej

Część pisemna pracy dyplomowej powinna posiadać charakter opracowania naukowego i zawierać:

a) stronę tytułową (wydział, kierunek, specjalność, tytuł pracy w języku polskim i angielskim, autor, promotor, miesiąc i rok złożenia pracy, słowa kluczowe),

b) oświadczenie opiekuna i autora pracy (druk do pobrania na stronie internetowej Wydziału lub w Dziekanacie),

c) spis treści wraz z numeracją stron,

d) tekst zasadniczy (minimum 25 stron), w którym przedstawiono:

– przedmiot opracowania (np.: obiekt, zespół obiektów, osiedle, itp.),

– cel i zakres opracowania,

– badania i analizy (np.: badania historyczne przeprowadzone przed przystąpieniem do projektowania, dyskusje ze wskazaniami Planów Miejscowych, Wytycznych Konserwatorskich, analizy komunikacyjne, itp.),

– opis inspiracji i dotychczasowych doświadczeń w rozwiązywaniu podobnych problemów projektowych,

– założenia do projektu,

– opis rozwiązań projektowych (formalnych, funkcjonalnych, konstrukcyjnych


i instalacyjnych) wzbogacony o schematy. W projekcie urbanistycznym punkt ten należy zastąpić opisem wytycznych funkcjonalno-programowych i przestrzennych do projektu,

– elementy opisu technicznego (rozwiązania przegród budowlanych, warstwy, szczegóły rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych, itp.). W przypadku projektu dotyczącego budynku objętego ochroną konserwatorską w punkcie tym należy przedstawić opis przyjętego programu konserwatorskiego.

W projekcie urbanistycznym punkt ten należy zastąpić podaniem ustaleń dotyczących podstawowych parametrów i wskaźników urbanistycznych dla poszczególnych jednostek funkcjonalnych (obszarów),

– bilans powierzchni,

– wnioski końcowe,

– spis literatury i innych źródeł,

– streszczenie w języku polskim i angielskim,

e) część graficzną, w której pokazano:

– szkice/rysunki/zdjęcia ułatwiające prawidłowe odczytanie projektu (inwentaryzacje działki/obiektu, detale konstrukcyjne, istotne szkice z etapu poszukiwań, itp.),

– materiały archiwalne,

– rzuty, przekroje i elewacje projektowanego budynku pomniejszone do formatu A3 (złożonego do formatu A4) z czytelnym opisem funkcji i powierzchni pomieszczeń,

– wszystkie plansze projektu końcowego pomniejszone do formatu A3 i złożone do formatu A4,

Okładka pracy pisemnej powinna odpowiadać standardom Politechniki Wrocławskiej (druk dostępny na stronie internetowej PWr). Egzemplarz pracy dyplomowej kierowany do recenzji musi zostać trwale spięty lub zszyty.
Do celów archiwizacji pracy dyplomowej należy przygotować:

– kopię części pisemnej pracy dyplomowej (w wersji drukowanej i elektronicznej),– kopię projektu dyplomowego w formie elektronicznej (CD): plansze (format *.jpg, rozdzielczość 300 dpi, rozmiar oryginalny) i wybrane wizualizacje (format *.jpg, rozdzielczość 300 dpi, zalecany poziom kompresji – 8, zapisane w osobnych plikach).


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna