Wymagania taktyczno-technicznePobieranie 31.52 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar31.52 Kb.


Załącznik nr 6 do SIWZ

Sprawa nr: 87/2016


WYMAGANIA TAKTYCZNO-TECHNICZNE 1. Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa automatów umożliwiających samoobsługowe tankowanie na stacjach paliw, wymienionych w załączniku nr 2, podległych pod centrale wraz z identyfikatorami w ilości 600 szt. na każdą stację paliw.


 1. Warunki pracy urządzenia:

 • praca na zewnątrz w zakresie temperatur co najmniej od -30° C do +50°C,

 • kontakt elementów urządzenia z paliwami płynnymi typu olej napędowy, benzyna bezołowiowa 95.
 1. Wymagania technologiczne:

  1. Automat w wykonaniu wolnostojącym, powinien posiadać obudowę wykonaną z materiału nierdzewnego, odpornego na paliwa takie jak ON, Pb95, F-34, np. z aluminium lub stali nierdzewnej niemalowanej o grubości min. 3 mm

  2. Automat musi być wyposażony w:

 • dodatkowe ogrzewanie zapewniające bezawaryjną pracę w temperaturze do -30 stopni C;

 • moduł zasilania awaryjnego, który w wyniku zaniku zasilania zakończy transakcję i bezpiecznie wyłączy system;

 • czytelny wyświetlacz LCD oraz odporną na zniszczenia klawiaturę piezo-elektryczną czytelną w porze dziennej i nocnej,

 • autonomiczną, dodatkową pamięć umożliwiającą gromadzenie kopii danych z tankowań z min. 30 dni. (wyklucza się wrażliwe na uszkodzenia dyski magnetyczne). Dane z kopii wykorzystywane będą do odtworzenia transakcji w przypadku ew. awarii pamięci podstawowej.

 • pamięć umożliwiającą zapisanie min. 5000 transakcji i 100.000 identyfikatorów,

 • drukarkę niefiskalną do drukowania paragonów potwierdzających tankowanie (opcja). Rolka papieru do paragonów powinna wystarczyć na okres ok. 30 dni przy założeniu 100 tankowań dziennie.

  1. Automat musi umożliwiać:

 • współpracę z dystrybutorami typu:

PETRO-MULTI, QANTIUM 100 i 110, TATSUNO BMP 2044, GILBARCO,
ADAST SYSTEMS V-LINE 899, PETROTEC EURO 5000 oraz równorzędnych,


 • współpracę z sondami pomiarowymi produkcji PetroVend, Veeder-Root oraz Hectronic,

 • bezpośrednie wprowadzanie dostaw paliwa,

 • identyfikację i sprawdzenie uprawnień do pobrania paliwa przez pojazd i kierowcę,

 • sterowanie wydawaniem paliwa przez wybrany dystrybutor, rejestrację w pamię-ci, w plikach w formacie XML dane w zakresie obejmującym co najmniej: moment wydania paliwa (dzień, godzina), dane identyfikujące pojazd, kierowcę, ilość i rodzaj wydanego paliwa, stan licznika pojazdu,

 • wprowadzanie danych dotyczących stanu licznika pojazdu lub agregatu, które będą warunkować uruchomienie dystrybutora,

 • wprowadzenie limitów tankowania na poszczególne identyfikatory,

 • wyłączenie układu dystrybucji przy braku reakcji na pobranie paliwa po czasie 2 minut,

 • wylogowanie użytkownika w czasie nie dłuższym niż 30 sekund po odłożeniu pistoletu nalewczego na wieszaku dystrybutora,

 • wybór numeru dystrybutora z rodzajem paliwa, na który został zaprogramowany identyfikator,

 • transmisję informacji o stopniu napełnienia zbiorników stacji paliw do centrali zarządzającej danymi,

 • odczyt z sond pomiarowych danych o stanie poziomu medium w zbiornikach poprzez przeglądarkę internetową automatu oraz na jego wyświetlaczu LCD;

 • możliwość zadeklarowania minimalnego poziomu paliwa w zbiornikach magazynowych;

 • sygnalizowanie w systemie (na monitorze) i na wyświetlaczu LCD informacji (ostrzeżenie) o obniżeniu poziomu paliwa poniżej ilości zadeklarowanej;

 • wyłączenie systemu przez upoważniony personel (ograniczony dostęp) i tankowanie sprzętu z pominięciem automatu w przypadku jego awarii;

 • pobieranie paliwa z wykorzystaniem automatu przez upoważnionego pracownika na cele inne niż tankowanie pojazdu. Pobrane paliwo powinno być wykazywane w raporcie z odniesieniem na ww. upoważnionego pracownika, z możliwością przyporządkowania mu określonego przeznaczenia np. próby techniczne, przeglądy, itp.

 • dostęp do danych ostatnich tankowań i parametrów technicznych automatu powinien być możliwy poprzez przeglądarkę internetową z wykorzystaniem WEB Servera zainstalowanego w automacie lub modem telefoniczny,

 • automatyczne przeprowadzenie zdalnych aktualizacji oprogramowania,

 • w przyszłości współpracę z systemem automatycznej identyfikacji pojazdów składającego się z identyfikatorów instalowanych na wlewach paliwa pojazdów oraz rejestratorów montowanych w pojazdach transmitujących do automatu podczas procesu tankowania informacje o stanie licznika kilometrów lub ilości przepracowanych godzin pojazdu oraz dane kierowcy,

 • wyświetlenie na ekranie LCD i monitorze w centrali odpowiedniego komunikatu (kod błędu) w przypadku wystąpienia awarii automatu. Opcjonalnie automat powinien posiadać możliwość wyposażenia w dodatkowy system aktywnego automatycznego wysyłania informacji o zdarzeniach wymagających interwencji serwisu.
 1. Wymagania w zakresie norm i certyfikatów posiadanych przez producenta

  1. Automat powinien spełniać następujące wymagania:

 • w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej zgodnie z EMC 2004/108/EC, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3,

 • w zakresie dopuszczalnych poziomów zaburzeń radioelektrycznych zgodnie z EN 55011 + A2:2007 B,

 • w zakresie bezpieczeństwa odnoszącego się do sprzętu elektrycznego: LVD 2006/95/EC,

 • w zakresie bezpieczeństwa urządzeń techniki informatycznej: EN 60950-1 + A11:2004,

 • System powinien posiadać certyfikat zgodności z zaleceniami R117 i R118 OIML (International Organization of Legal Metrology) wydany przez niezależny instytut badawczy,

 • Producent automatów do tankowania i ich dostawca powinien posiadać aktualny certyfikat ISO 9001:2008 w zakresie rozwoju, produkcji i sprzedaży urządzeń dla stacji paliw lub równoważny.
 1. Wymagania w zakresie funkcji systemu automatycznego tankowania dla sieci stacji paliw

  1. System powinien składać się z pracujących autonomicznie wolnostojących auto-matów do tankowania sterujących procesem wydawania i rozliczania paliwa, które współpracują z oprogramowaniem zainstalowanym w centrali dokonującej rozliczeń tankowań na podstawie danych zgromadzonych przez automaty do tankowania.

  2. Format wymiany danych pomiędzy automatami i centralą: pliki XML.

  3. System powinien posiadać możliwość:

 • dołączania kolejnych stacji paliw i zarządzania odczytem i analizą danych z centrali,

 • autoryzacji on-line identyfikatorów uprawnionych do tankowania w sieci stacji paliw.

 • kontroli on-line limitów tankowania dla sieci stacji paliw,

 • generowania dowolnych zestawień i ich wydruku bezpośrednio na stacji paliw jak również w centrali on-line.
 1. Wyposażenie dodatkowe

  1. Z urządzeniem należy dostarczyć:

 • szczegółową instrukcję obsługi oraz zasady użytkowania w języku polskim,

 • identyfikatory w ilości 600 szt. na stację paliw.

  1. Identyfikatory muszą spełniać następujące kryteria:

 • forma breloczka w kształcie owalu z kółkiem metalowym umożliwiającym podpięcie kluczyka do pojazdu,

 • do każdego identyfikatora należy dołączyć dwa wyróżniki w postaci przywieszki plastikowej jedna koloru brązowego i druga koloru żółtego,

 • wykonane z trwałego tworzywa sztucznego odpornego na zniszczenie i działanie warunków atmosferycznych,

 • umożliwiać pracę w temperaturach od -30° C do +50°C,

 • trwale oznakowane numerem identyfikacyjnym, forma oznakowania odporna na ścieranie.

 • zastosować urządzenia do transmisji danych między automatem do bezobsłu-gowego tankowania a centralą z wykorzystaniem sieci GSM użytkownika.
 1. Gwarancja

Wykonawca udzieli gwarancji na całość systemu automatów umożliwiających samo-obsługowe tankowanie na okres min. 36 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru dostawy przez Wykonawcę i Odbiorcę a także zapewni serwis pogwarancyjny na terenie kraju przez co najmniej 5 lat od zakończenia gwarancji zapewniający usunięcie awarii w terminie 14 dni od chwili zgłoszenia.

W okresie trwania gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatnie:

 • obsługę informatyczną w zakresie np. rozszerzenia uzyskiwanych w systemie danych wg potrzeb użytkownika,

 • uaktualnianie oprogramowania systemu automatycznego tankowania.
 1. Pozostałe wymagania:

 • Automaty do tankowania muszą być z produkcji nie starszej niż z 2016 roku,

 • przed dokonaniem odbioru technicznego urządzenia po zamontowaniu muszą być poddane testom kontrolnym potwierdzającym prawidłowość ich działania przez okres co najmniej 1 dnia eksploatacji,

 • Wykonawca na własny koszt przeszkoli personel stacji z obsługi systemu tankowania w trakcie testów kontrolnych zainstalowanego systemu,

 • dostawa urządzeń odbywa się na koszt Wykonawcy,

 • wszelkie prace związane z podłączeniem, montażem i uruchomieniem automatów odbywają się na koszt Wykonawcy.
 1. Warunki odbioru:

 • dostarczenie kompletu dokumentacji technicznej i gwarancyjnej,

 • automaty umożliwiające samoobsługowe tankowanie zostaną odebrane pod względem prawidłowości działania, stanu technicznego i ukompletowania po jego zainstalowaniu przez komisję z udziałem Wykonawcy i przedstawicieli wskazanych użytkowników systemów tankowania.

 • termin dostawy: do 31.10.2016 r.
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna