Wymogi edytorskie struktura artykułu tekst artykułu – format B5Pobieranie 13.83 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar13.83 Kb.
Wymogi edytorskie

STRUKTURA ARTYKUŁU

Tekst artykułu – format B5, minimalna objętość: pół arkusza wydawniczego (co oznacza nie mniej niż 20 000 znaków łącznie ze spacjami), powinien składać się z czterech części:

1. Wprowadzenia – w którym są zaprezentowane główne motywy podjęcia danego tematu, określenie problematyki badawczej i postawienie tez/celów głównych;

2. Części głównej – w której treść artykułu zostaje podzielona na części ze śródtytułami;

3. Podsumowania – czyli przedstawienia głównych wniosków i konkluzji, ewentualne określenia kierunków dalszych badań;

4. Bibliografii.

Streszczenie artykułu (objętość: 0,5 - 1 strony) powinno zawierać syntetyczną prezentację obszaru podjętej analizy, główne problemy badawcze oraz wnioski autora (autorów) artykułu. Streszczenie powinno być przygotowane w języku angielskim.

INFORMACJE TECHNICZNE

Tekst w programie Word, w formacie DOC, zalecana czcionka: Times New Roman, 12 p.

Numeracja stron ciągła w obrębie całej pracy (środek na dole).

Przypisy dolne zalecana czcionka: Times New Roman, 10 p, powinny być redagowane według poniższych wzorów:
Wzór 1. Elementy przypisów dolnych dla wydawnictw zwartych (książek)

1. Nazwa autora:

a) autor indywidualny – inicjały imion i nazwisko(a); gdy autorów jest kilku, wówczas należy zamieszczać nazwiska wszystkich, w kolejności, w jakiej są umieszczone na karcie tytułowej

b) autor korporatywny – nazwa wydawnictwa zbiorowego, tj. instytucji, organizacji;

c) gdy publikacja jest pracą zbiorową (np. artykuły wielu autorów), opis zaczyna się od tytułu, a nazwę redaktora całości podaje się po tytule, poprzedzoną skrótem red.;

d) gdy publikacja jest pracą zbiorową, a cytowany autor jest autorem rozdziału w tej pracy, opis zaczyna się od nazwy autora rozdziału, następnie tytuł rozdziału i tytuł pracy zbiorowej, poprzedzony skrótem w: ;

 2. Pełny tytuł książki (z dodatkami, np. z podtytułem);

 3. Nazwa edytora naukowego lub redaktora naukowego, gdy praca jest zbiorowa;

 4. Nazwa wydawnictwa;

 5. Miejsce wydania;

 6. Rok wydania;

 7. Numer stronicy lub stronic, gdy cytowany jest fragment.


Przykład 1a: E. Górnicz, J. Ruszkowski, M. Żurek, Leksykon integracji europejskiej, Warszawa 1998, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 226-228, 234-244.

Przykład 1b: GUS, Mały rocznik statystyczny 2010, Warszawa 2010, s.45.

Przykład 1 c: ABC samorządu terytorialnego, red. Agnieszka Korzeniowska, Oficyna Wydawnicza Branta, Warszawa 2005, s. 34-36.

Przykład 1 d: J. Danecki, Ubóstwo jako kwestia społeczna we współczesnej Polsce, w: Polska bieda II, red. S. Golimowska, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 1997, s.331.
Wzór 2. Elementy przypisów dolnych dla artykułów w wydawnictwach ciągłych (czasopisma, serie wydawnicze itp.):

1. Autor(rzy) artykułu - inicjały imion i nazwisko(a);

2. Tytuł artykułu;

3. Opis wydawnictwa, w którym zamieszczony jest artykuł:

a) tytuł czasopisma ujęty w cudzysłów;

b) nazwa wydawcy;

c) miejsce wydania;

d) data i oznaczenie części;

4. Numer strony lub stron.
Przykład 2: P. Francuz, E-learning a kształcenie uniwersyteckie, „Ethos” Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL, nr (85-86), Lublin 2009, s. 184-187.

I. Kotowska, Zmiany modelu rodziny. Polska - kraje europejskie, „Polityka społeczna” 2002, nr 4, s.2-8.


Wzór 3 Elementy przypisów dolnych dla dokumentów prawnych:

1. Pełna nazwa dokumentu;

2. Pełna data powstania;

3. Numer Dziennika Ustaw;

4. Pozycja;

5. W przypadku nowelizacji - oznaczenie: ze zm. ;

6. Numer artykułu, paragrafu (ewentualnie punktu i podpunktu), na który się powołujemy.
Przykład 3: Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004r. (Dz. U. Nr 265, poz.2644), § 8, pkt. 2.
Wzór 4 Elementy przypisów dolnych dla źródeł internetowych:

1. Nazwa domeny głównej;

2. Pełna data pobrania materiału.

Adresy internetowe umieszczamy bez podkreślenia.


Przykład 4: http://www.stalowawola.pl/pl/14/2/gospodarka.html, [dostęp: 12 stycznia 2011r.].
Bibliografia:

Bibliografia powinna być przygotowana według podziału na:

- dokumenty prawne,

- wydawnictwa zwarte,

- artykuły prasowe,

- materiały internetowe.


Bibliografia w przypadku wydawnictw zwartych i artykułów powinna być ustawiona w porządku alfabetycznym (według nazwiska autora), natomiast w przypadku dokumentów prawnych według rangi i daty publikacji (od najnowszej do najstarszej).
Rysunki i tabele:

- Rysunki i tabele powinny zostać przygotowane w wersji czarno-białej, edytowalnej. Zalecane programy: Word lub Excel.

- Rysunki i tabele powinny być tytułowane i osobno numerowane.

- Każdy rysunek i każda tabela muszą mieć podane źródło. Jeśli autor artykułu jest jednocześnie autorem uzupełnienia, wówczas podaje jako źródło: „opracowanie własne”.- Każdy rysunek i każda tabela muszą mieć odwołanie w tekście, ponieważ po złamaniu może zmienić się miejsce ich pierwotnego położenia.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna