Wyższa Szkoła HumanitasPobieranie 143.21 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar143.21 Kb.
Wyższa Szkoła Humanitas Sosnowiec, 2 kwietnia 2015 r.

ul. Kilińskiego 43

41- 200 Sosnowiec

www.humanitas.edu.pl

Zapytanie ofertowe nr 1/ IH/ 2015

(dot. zamówienia na dostarczenie siedziby Wyższej Szkoły Humanitas do biblioteki książek dla studentów kierunku bezpieczeństwo i higien pracy)


W związku z realizacją przez Wyższą Szkołę Humanitas projektu „Inżynier z Humanitas – wzmocnienie potencjału Wyższej Szkoły Humanitas w zakresie nauk technicznych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, stosując zasadę konkurencyjności, zapraszamy Państwa do złożenia oferty na dostarczenie podręczników dla studentów
kierunku bezpieczeństwo i higien pracy oraz studentów kierunku filologia angielska specjalność „Język techniczny i biznesu”.

Charakterystyka projektu

Projekt „Inżynier z Humanitas – wzmocnienie potencjału Wyższej Szkoły Humanitas w zakresie nauk technicznych” został zatwierdzony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach POKL, IV Priorytet Szkolnictwo Wyższe i Nauka, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.


Głównym celem projektu jest wsparcie procesu kształcenia studentek/ów, udostępnienie oferty edukacyjnej osobom niepełnosprawnym oraz zmiana jakościowa realizacji dydaktyki poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych kadry dydaktycznej WSH.
Okres realizacji projektu:1 sierpnia 2011 r. – 30 września 2015 r.

I. ZAMAWIAJĄCY

Wyższa Szkoła Humanitas

ul. Kilińskiego 43

41- 200 SosnowiecNIP 644-24-46-977, REGON 273-470-470

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


 1. CPV:  22113000-5 Książki biblioteczne
 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostarczeniu do siedziby Wyższej Szkoły Humanitas do biblioteki książek dla studentów kierunku bezpieczeństwo i higien pracy.
 1. Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie: www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl  
 1. Specyfikacja:
Lp

Tytuł

Autor

Wydawca

Rok wydania

Sztuk

1

Bezpieczeństwo i higiena pracy: podręcznik do nauki zawodu

Wanda Bukała, Krzysztof Szczęch

WSiP

2013

3

2

Analiza uwarunkowań decyzji menadżerskich dotyczących wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

Daniel Podgórski

CIOP-PIB

2011

2

3

Organizacja bezpiecznej pracy

Stanisław Wieczorek, Paweł Żukowski

Tarbonus

2014

2

4

BHP w zakładach pracy. Zagadnienia prawne i praktyczne

Ewa Tomaszewska

Difin

2014

2

5

Prawo karne materialne w nauce o bezpieczeństwie

Piotr Starzyński, Maciej Nawacki

Difin

2014

3

6

BHP w służbie zdrowia: szkolenia, ryzyko zawodowe, czynniki szkodliwe, wymagania dla pomieszczeń, wypadki i choroby zawodowe

Mateusz Kaczocha, Anna Kujawa

C.H. Beck

2014

3

7

Zdrowie publiczne w Polsce

Maria D Głowacka, Joanna Zadanowska.

WoltersKluwer

2013

2

8

Regulamin pracy: tworzenie, wprowadzenie, ruchome rozkłady

Maciej Nałęcz

C.H. Beck

2014

4

9

Zintegrowany System Bezpieczeństwa Transportu Synteza

red. Ryszard Krystek

Wydaw. Komunikacji i Łączności

2011

4

10

Podstawy rekonstrukcji wypadków drogowych

Leon Prochowsk i in

Wydaw. Komunikacji i Łączności

2014

2

11

Technologia transportu kolejowego

Paweł Zalewski, Piotr Siedlecki, Arkadiusz Drewnowski

Wydaw. Komunikacji i Łączności

2013

4

12

BHP 2014 Obowiązki pracodawcy wobec pracownika

red.Michał Abramowski

C.H. Beck

2014

4

13

BHP w szkole. Bezpiecznie od momentu wejscia na teren szkoły

Katarzyna Giruć

Oficyna Prawa Polskiego

2013

2

14

Choroby zawodowe Prawo, orzecznictwo, postępowanie

Domańska-Jakubowska Agnieszka.

Verlag Dashofer

2013

2

15

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe Świadczenia ubezpieczeniowe i cywilne

Jachimowicz Marcin

Difin

2013

4

16

Ergonomia

Stanisław Wieczork

Tarbonus

2014

3

17

Prawo do ochrony zdrowia

Mokrzycka A

Wyd. UJ

2015

2

18

Pracownik administracyjno-biurowy Organizacja pracy Zagrożenia i szkolenia BHP

Zygmunt Wieczorek

Wydaw Wiedza i praktyka

2014

2

19

Kodeks pracy. Komentarz

red. nauk. Krzysztof W. Baran

Wolters Kluwer

2014

2

20

Prawo pracy

red. Jakub Stelina

C.H.Beck

2014

2

21

Ocena ryzyka zawodowego

Iwona Romanowska-Słomka, Adam Słomka

Tarbonus

2014

2

22

Międzynarodowe prawo zdrowia publicznego

Jacek Barcik

C.H.Beck

2013

2

23

Akta dochodzenia w sprawie wypadku przy pracy

 

ODDK

2014

2

24

Oddziaływanie środowiska termicznego na organizm człowieka - Wwa 2012

Anna Bogdan, Anna Marszałek, Joanna Bugajska, Magdalena Zwolińska

CIOP-PIB

2012

2

25

Ocena ryzyka mobbingu w pracy

Magdalena Warszewska-Makuch

CIOP-PIB

2013

2

26

Zagrożenia zdrowia publicznego. Wybrane zagadnienia

Andrzej Denys

WoltersKluwer

2014

3 1. Termin wykonania zamówienia – do 20 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.


III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferent zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:

  1. wypełniony FORMULA RZ OFERTOWY (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego),

  2. podpisane OŚWIADCZENIE (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego)

  3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 1. Brak któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów skutkuje odrzuceniem oferty.

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT


 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres Wyższej Szkoły Humanitas (z dopiskiem: Biuro Projektu „Inżynier z Humanitas”) lub złożona osobiście w kopercie w Sekretariacie Uczelni do 21 kwietnia 2015r. do godz. 12.00. Decyduje data wpływu.

 2. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. Zaleca się, aby oferta była napisana na komputerze, maszynie do pisania lub w sposób czytelny, ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.

 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.V. OCENA OFERT I TRYB WYBORU WYKONAWCY


 1. Ocena oraz wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi do dnia 24 kwietnia 2015 r., o czym zamawiający poinformuje wykonawców droga mailową. Wyniki zostaną opublikowane na stronie www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl do dnia  24 kwietnia 2015 r.

 2. Wykonawca nie może pozostawać powiązany zarówno z Zamawiającym jak i osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo (tzn. uczestniczyć w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej, posiadać udziały lub co najmniej 10% akcji, pełnić funkcję członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawać w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli), co potwierdza w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

 3. Kryterium wyboru oferty jest cena brutto poszczególnych elementów zawartych w zapytaniu ofertowym.
Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

1.

Cena brutto

100%
 1. Zamawiający oceni złożone oferty odrębnie dla każdego z elementów zamówienia.

 2. Za najkorzystniejszą zostaną wybrane ofert Dostawców, który zaoferuje najniższą cenę za dany element zamówienia.

 3. Spośród oferentów, które złożą ofertę, wyłoniony zostanie Dostawca/Dostawcy, z którym zostanie podpisana umowa zlecenia. W umowie zostanie zawarty paragraf zastrzegający prawo Zamawiającego do weryfikacji czynności Wykonawcy związanych z realizacją zamówienia.

 4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z powyższymi zasadami, ze względu na złożenie ofert o takiej samej cenie brutto poszczególnych elementów zawartych w zamówieniu, zamawiający może wezwać dostawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych lub zaprosić ich do negocjacji. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe lub przystępując do negocjacji, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 5. Jeżeli złożona zostanie tylko jedna ważna oferta przewyższająca kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, lub kilka ofert, z których każda z osobna przewyższać będzie ww kwotę - Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania przedstawionych cen i innych warunków związanych z realizacją zadania.VI. DODATKOWE INFORMACJE


 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury wyboru ofert na każdym etapie postępowania.

 2. Dodatkowych informacji udziela Mateusz Kokosiński pod numerem telefonu: (32) 3631 221.

 3. Termin płatności: do 30 dni od terminu realizacji.

.
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO


FORMULARZ OFERTOWY
/Nazwa i adres Oferenta/
Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr 1/ IH/ 2015 dot. zamówienia na dostarczenie do siedziby Wyższej Szkoły Humanitas do biblioteki książek dla studentów kierunku bezpieczeństwo i higien pracy
w ramach projektu
Inżynier z Humanitas – wzmocnienie potencjału Wyższej Szkoły Humanitas w zakresie nauk technicznych ", składam niniejszym ofertę jak w poniższej tabeli:Lp

Tytuł

Sztuk

Cena jednostkowa brutto

Suma brutto

(ilość sztuk x cena jednostkowa brutto)

1

Bezpieczeństwo i higiena pracy: podręcznik do nauki zawodu, Wanda Bukała, Krzysztof Szczęch, WSiP, 2013

32

Analiza uwarunkowań decyzji menadżerskich dotyczących wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, Daniel Podgórski, CIOP-PIB, 2011

23

Organizacja bezpiecznej pracy, Stanisław Wieczorek, Paweł Żukowski, Tarbonus, 2014

24

BHP w zakładach pracy. Zagadnienia prawne i praktyczne, Ewa Tomaszewska, Difin, 2014

2


5

Prawo karne materialne w nauce o bezpieczeństwie, Piotr Starzyński, Maciej Nawacki Difin, 2014

3


6

BHP w służbie zdrowia: szkolenia, ryzyko zawodowe, czynniki szkodliwe, wymagania dla pomieszczeń, wypadki i choroby zawodowe, Mateusz Kaczocha, Anna Kujawa, C.H. Beck, 2014

3


7

Zdrowie publiczne w Polsce, Maria D Głowacka, Joanna Zadanowska., Wolters Kluwer, 2013

28

Regulamin pracy: tworzenie, wprowadzenie, ruchome rozkłady, Maciej Nałęcz, C.H. Beck, 2014

4


9

Zintegrowany System Bezpieczeństwa Transportu Synteza, red. Ryszard Krystek, Wydaw. Komunikacji i Łączności, 2011

4


10

Podstawy rekonstrukcji wypadków drogowych , Leon Prochowsk i In, Wydaw. Komunikacji i Łączności, 2014

2


11

Technologia transportu kolejowego, Paweł Zalewski, Piotr Siedlecki, Arkadiusz Drewnowski, Wydaw. Komunikacji i Łączności, 2013

4


12

BHP 2014 Obowiązki pracodawcy wobec pracownika, red.Michał Abramowski, C.H. Beck, 2014

413

BHP w szkole. Bezpiecznie od momentu wejscia na teren szkoły, Katarzyna Giruć, Oficyna Prawa Polskiego, 2013

2


14

Choroby zawodowe Prawo, orzecznictwo, postępowanie, Domańska-Jakubowska Agnieszka, Verlag Dashofer, 2013

215

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe Świadczenia ubezpieczeniowe i cywilne, Jachimowicz Marcin, Difin, 2013

4


16

Ergonomia , Stanisław Wieczork, Tarbonus, 2014

317

Prawo do ochrony zdrowia, Mokrzycka A, Wyd. UJ, 2015

218

Pracownik administracyjno-biurowy Organizacja pracy Zagrożenia i szkolenia BHP, Zygmunt Wieczorek, Wydaw Wiedza i praktyka, 2014

219

Kodeks pracy. Komentarz, red. nauk. Krzysztof W. Baran, Wolters Kluwer, 2014

220

Prawo pracy, red. Jakub Stelina, C.H.Beck, 2014

221

Ocena ryzyka zawodowego, Iwona Romanowska-Słomka, Adam Słomka, Tarbonus, 2014

222

Międzynarodowe prawo zdrowia publicznego, Jacek Barcik, C.H.Beck, 2013

223

Akta dochodzenia w sprawie wypadku przy pracy, ODDK, 2014

224

Oddziaływanie środowiska termicznego na organizm człowieka, Anna Bogdan, Anna Marszałek, Joanna Bugajska, Magdalena Zwolińska, CIOP-PIB, 2012

225

Ocena ryzyka mobbingu w pracy, Magdalena Warszewska-Makuch, CIOP-PIB, 2013

226

Zagrożenia zdrowia publicznego. Wybrane zagadnienia, Andrzej Denys, Wolters Kluwer, 2014

3

 1. Ceny wskazane w tabeli uwzględniają wszystkie koszty związane z realizacją umowy.

 2. Ceny oferowane są cenami stałymi w okresie obowiązywania umowy.

 3. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego oraz że przyjmuję bez zastrzeżeń wymagania zawarte w jego treści.

 4. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym.

 5. Zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

………………………………………………….. ………………………………………..

Miejscowość i data podpis i pieczęć Oferenta

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
OŚWIADCZENIE

/Nazwa i adres Oferenta/

Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr 1/IH/2015 dot. dostarczenia podręczników dla studentów
kierunku bezpieczeństwo i higien pracy oraz studentów kierunku filologia angielska specjalność „Język techniczny i biznesu” w ramach projektu „Inżynier z Humanitas – wzmocnienie potencjału Wyższej Szkoły Humanitas w zakresie nauk technicznych”, oświadczam, że:


 1. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 2. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia.

 3. W ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządziłem szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie.

 4. Nie istnieją żadne powiązania osobowe ani kapitałowe pomiędzy mną a Zamawiającym. Nie pozostaję powiązany zarówno z Zamawiającym jak i osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo (w szczególności poprzez. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej, posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji, pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli).

………………………………………………….. ………………………………………..

Miejscowość i data podpis i pieczęć Oferenta
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna