Wytyczne dla studentów dotyczące wymogów, jakie powinny spełniać prace licencjackie i magisterskie, w Wyższej Szkole Zdrowia, Urody i Edukacji w PoznaniuPobieranie 55.53 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar55.53 Kb.Wytyczne dla studentów dotyczące wymogów, jakie powinny spełniać prace licencjackie i magisterskie,

w Wyższej Szkole Zdrowia, Urody i Edukacji

w Poznaniu

 1. Zasady ogólne

Prace licencjackie oraz prace magisterskie realizowane w WSZUiE w Poznaniu należą do szeroko rozumianych prac w naukach:

 • biomedycznych,

 • rolniczych,

 • ścisłych

 • humanistycznych

 • społecznych.

Wobec tych prac zastosowanie mają międzynarodowe wytyczne i konwencje oraz zwyczaje i standardy przyjęte w tych dziedzinach.

Prace dyplomowe mogą być: • poglądowe,

 • badawcze

 • kazuistyczne,

 • projektowe.

Praca licencjacka powinna być pracą poglądową lub projektową, choć dopuszcza się przygotowanie pracy badawczej i kazuistycznej.

Praca magisterska powinna być pracą badawczą, opartą na źródłach typu archiwalnego (dokumenty, prasa, fachowa literatura itp.) lub pracą empiryczną opartą o źródła wywołane (ankieta) lub na wynikach badań laboratoryjnych lub klinicznych przeprowadzonych przez studenta.

Praca magisterska może być również pracą poglądową bądź kazuistyczną, opartą na opisie nie mniej niż trzech przypadków.

 1. Budowa i konstrukcja pracy

 • Objętość pracy - zaleca się, aby praca licencjacka liczyła minimum 30 stron, a magisterska minimum 40 stron, nie wliczając w to strony tytułowej, spisu treści, piśmiennictwa i streszczeń, które odpowiednio powiększają objętość pracy.

 • Nazwa pracy - obowiązująca na okładce, odpowiednio:

Praca licencjacka,

Praca magisterska.podany na stronie tytułowej, w języku polskim i angielskim;

(tytuł pracy nie może być hasłem, np. Łuszczyca).
Struktura pracy
Praca poglądowa składowe pracy, podane w kolejności występowania:

 1. strona tytułowa – wg zał. 1 (na końcu dokumentu),

 2. ew. podziękowania,

 3. ew. wykaz skrótów,

 4. Spis treści,

 5. Cel pracy - (może być umieszczony na początku pracy lub przed

metodologią badań, w zależności od charakteru pracy,

właściwe miejsce wskaże promotor), 1. Wstęp,

 2. rozdziały pracy1 - wg własnego opracowania,

 3. Podsumowanie,

 4. Streszczenie - (w obu wersjach językowych)

 5. Piśmiennictwo2 - (osobno wyszczególnione pozycje internetowe),

 6. Wykaz ilustracji i tabel - wraz z numerami stron

 7. Oświadczenia - wg zał. 2 i 3 ( na końcu dokumentu).Praca badawcza – składowe pracy, w kolejności występowania:

 1. strona tytułowa – zał. 1 dokumentu,

 2. ew. podziękowania,

 3. ew. wykaz skrótów,

 4. Spis treści,

 5. Wstęp - powinien zawierać przesłanki skłaniające do

podjęcia tematu,

 1. Część teoretyczna1 powinna zawierać przegląd aktualnego stanu badań

w zakresie podjętej w pracy tematyki, dokonany na podstawie literatury,

 1. Cel pracy – powinien jasno precyzować cel badań wraz z opisem

materiału badawczego,

 1. Metodologia badań – powinna zawierać dokładny opis zastosowanych

metod badawczych,

 1. Wyniki – należy przestawić wyniki badań w postaci tekstu,

tabel, wykresów, fotografii, itd.; zaleca się podanie

wyników w postaci statystyki opisowej, 1. Dyskusja wyników – powinna zawierać omówienie własnych wyników

badań, z ew. wyjaśnieniem zjawisk i hipotez im

towarzyszących oraz porównanie własnych

wyników z danymi piśmiennictwa.,


 1. Wnioski - powinny być sformułowane w punktach

najistotniejszych dla tematu pracy (3-5 punktów),

 1. Streszczenie - (w obu wersjach językowych),

 1. Piśmiennictwo2 - (osobno wyszczególnione pozycje internetowe),

 2. Wykaz ilustracji i tabel - wraz z numerami stron,

 3. Oświadczenia - wg zał. 2 i 3 (na końcu dokumentu).


{Nazwy rozdziałów podano dużą literą, inne elementy pracy podano małą literą}.
1 Rozdziały pracy bądź część teoretyczna - dotyczy kolejnych rozdziałów (oznaczonych cyframi rzymskimi), które mogą być podzielone na podrozdziały (oznaczone cyframi arabskimi), w których przedstawiony jest tekst merytoryczny. Integralną część pracy w tych rozdziałach mogą stanowić ilustracje, mapy, tabele, każdorazowo opatrzone pełnym opisem bibliograficznym, wskazującym na źródło i datę ich pozyskania (można posłużyć się mniejszą czcionką).
2 Piśmiennictwo powinno być prowadzone według zasad wskazanych przez promotora i stosowane konsekwentnie w całej pracy.

Istnieją następujące sposoby umieszczenia piśmiennictwa oraz zasady jego cytowania: • tradycyjny (oksfordzki), stosowanie tzw. przypisu dolnego u dołu strony,

 • system vancouverski - spis piśmiennictwa umieszczony na końcu pracy według alfabetu bądź zgodnie z kolejnością pojawiania się po raz pierwszy w tekście; w tekście prace cytowane są w nawiasach [ ] lub jako indeks górny przed kropką kończącą zdanie,

 • system harwardzki - system podawania źródeł w nawiasach znajdujących się bezpośrednio w tekście i zawierających - nazwisko autora, rok wydania, ewentualnie stronę - cytowanej publikacji. Publikacja z takimi przypisami zawiera zawsze załącznik z alfabetycznie posortowaną szczegółową bibliografią.

W pracy powinny być wykorzystane publikacje naukowe najnowsze i aktualne, chyba, że wobec ich braku konieczne jest wykorzystanie starszych źródeł. Zaleca się, aby praca licencjacka zawierała co najmniej 15 pozycji piśmiennictwa, magisterska co najmniej 25 pozycji piśmiennictwa.

Adresy internetowe powinny być zestawione osobno, w rozdziale Piśmiennictwo, zaleca się, aby ich liczba nie przekraczała 10 pozycji, chyba, że promotor zdecyduje inaczej.

Praca projektowa – dotyczy prac licencjackich i magisterskich na kierunkach o profilu praktycznym


 1. strona tytułowa – zał. 1 (na końcu dokumentu)

 2. ew. podziękowania

 3. ew. wykaz skrótów

 4. Spis treści,

 5. Cel i zakres projektu - (cel/cele do osiągnięcia i sposób realizacji)

 6. Wstęp - krótkie wprowadzenie w zagadnienie,

 7. Część teoretyczna – istotne dla tematu projektu zagadnienia na podstawie przeglądu literatury przedmiotu; zwykle część teoretyczna jest dzielona na podrozdziały tematyczne stosownie do wyznaczonych celów1

 8. Część praktyczna projektu - jest zasadniczą dla projektu licencjackiego częścią pracy; powinna zawierać: np. zestawienie i charakterystykę stosowanych materiałów, omówienie metod, technik i narzędzi badawczych, przedstawienie wyników własnych badań oraz ich analizę.2

 9. Podsumowanie i wnioski końcowe - studenci prezentują podsumowanie wyników projektu, własne wnioski i uwagi dotyczące zarówno samego projektu, jak i zastosowanych metod (wnioski dot. możliwości ich ulepszenia, modyfikacji, kierunków i perspektyw rozwoju).

Przygotowanie prezentacji w Power-Point

 1. Streszczenie (w obu wersjach językowych)

 2. Piśmiennictwo

 3. Wykaz tabel i rysunków

 4. Oświadczenie o samodzielnym napisaniu i realizacji projektu wg wzoru.

Projekt dyplomowy, a także praca badawcza, mogą mieć charakter zespołowy. W pracach dwuosobowych należy jednoznacznie określić autorów poszczególnych części pracy dyplomowej. Indywidualny wkład każdego współautora jest oceniany niezależnie, w oddzielnych recenzjach. Studenci otrzymują tę samą liczbę punktów ECTS, ale oceniani są indywidualnie; egzamin dyplomowy zdają indywidualnie.
Redakcja pracy - niezależnie od charakteru pracy, powinna być pisana:

 • czcionką Times New Roman 12,

 • interlinia 1,5 ( ok. 30 wersów na stronę),

 • marginesy: górny, dolny i prawy - 2,5 cm,

lewy – 3,5 cm (centymetr na oprawę),

(wykresy, fotografie, reprodukcje)

3 W przypadku zaczerpnięcia materiału (rysunku, zdjęcia, tabeli) należy

podać źródło i datę pozyskania)W dziekanatach należy złożyć oprawioną pracę licencjacką lub magisterską

w dwóch egzemplarzach wraz z dwoma zapisami elektronicznymi na płytach CD:

 • jeden egzemplarz pracy w miękkiej oprawie, drukowany dwustronnie z wklejoną na końcu pracy płytką CD, z cyfrowym zapisem pracy w formacie PDF - całość do archiwum,

 • drugi egzemplarz pracy w twardej oprawie, drukowany jednostronnie, dla recenzenta,

 • osobno płytkę CD z cyfrowym zapisem pracy w formacie .doc lub .docx (do sprawdzenia programem antyplagiatowym); WAŻNE! bez załączników 2 i 3, ponieważ program identyfikuje je jako „plagiat”,

 • trzeci egzemplarz pracy, oprawiony i drukowany wg życzenia promotora, dyplomant przekazuje osobiście ( bez angażowania dziekanatów).

Teksty w wydruku komputerowym oraz w zapisie elektronicznym muszą być identyczne.Student ponosi pełną odpowiedzialność za identyczność obu wersji pracy

składając stosowne oświadczenia – Załącznik 2.Zaprezentowane wytyczne stanowią, jedynie, swoistą pomoc w procesie przygotowywania pracy dyplomowej; nadrzędne i obowiązujące dla dyplomanta są uwagi i zalecenia promotora.

PRZYKŁADY ZAPISU BIBLIOGRAFICZNEGO


Książka autora polskiego:

(T) Ciborowska H., Rudnicka A., Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka. Wyd. 3 zm. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2007, s. 52-54.

(V) Ciborowska H, Rudnicka A, Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka. Wyd. 3 zm. Warszawa:Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2007:52-4.

(H) Ciborowska H., Rudnicka A. (2007), Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka, Poznań, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, s. 52-4.
Książka autora zagranicznego:

(T) Erickson C.K., Nauka o uzależnieniach. Od neurobiologii do skutecznych metod leczenia. Tł. J. Vetulani. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa 2010, s. 100-105.

(V) Erickson C.K, Vetulani J (tł) Nauka o uzależnieniach. Od neurobiologii do skutecznych metod leczenia. Warszawa:Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego; 2010:100-5.

(H) Erickson C.K., Vetulani J (tł.) (2010), Nauka o uzależnieniach. Od neurobiologii do skutecznych metod leczenia, Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 100-5.

Praca zbiorowa pisana pod redakcją naukową:

(T) Kosmetologia pielęgnacyjna i lekarska. Red. nauk. M. Noszczyk. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2010, s. 370.

(V) Noszczyk M (red) Kosmetologia pielęgnacyjna i lekarska. Warszawa:Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2010:370.

(H) Noszczyk M. (red.) (2010), Kosmetologia pielęgnacyjna i lekarska, Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, s. 370.
Książka autora zagranicznego wydana pod polską redakcją naukową/redakcją naukową tłumaczenia:

(T) Rhein L.D., Fluhr J.W., Starzenie skóry. Aktualne strategie terapeutyczne. Red. wyd. pol. W. Placek. Medpharm Polska. Wrocław 2010, s. 95-112.

(V) Rhein L.D, Fluhr J.W, Placek W (red) Starzenie skóry. Aktualne strategie terapeutyczne. Wrocław:Medpharm Polska; 2010:95-112.

(H) Rhein L.D., Fluhr J.W., Placek W. (red.) (2010), Starzenie skóry. Aktualne strategie terapeutyczne, Wrocław, Medpharm Polska, s. 95-112.
Artykuł z czasopisma polskojęzycznego:

(T) Arct J., Gulba M., Matrykiny w kosmetyce pielęgnacyjnej. „Polish Journal of Cosmetology” 2014, nr 2, s. 103-107.

(V) Arct J, Gulba M, Matrykiny w kosmetyce pielęgnacyjnej. Pol J Cosm 2014; 2:103-7.

(H) Arct J., Gulba M. (2014), Matrykiny w kosmetyce pielęgnacyjnej. Polish Journal of Cosmetology nr 2, s. 103-107.
Uwagi:

 1. Interpunkcja, spacje (lub ich brak) oraz kolejność poszczególnych elementów zapisu nie są przypadkowe i charakteryzują dany styl zapisu;

 2. W zapisie nie ujmuje się informacji o pierwszym wydaniu książki, tylko od drugiego wzwyż.

 3. Litery T, V, H oznaczają: T - system tradycyjny,

V – system Vancouver,

H – system Harvard.WYŻSZA SZKOŁA ZDROWIA,

URODY I EDUKACJI W POZNANIU

Wydział Kosmetologii i Nauk Edukacyjnych
(załącznik 1)

Imię i nazwisko

Tytuł pracy licencjackiej/magisterskiej

mniejszymi literami tytuł w j. angielskim

Praca licencjacka/ magisterska napisana

pod kierunkiem ……………………..

(tytuł naukowy, imię i nazwisko promotora)

POZNAŃ 201?

Załącznik 2

Wzór oświadczenia 1

OŚWIADCZENIE

(STUDENTA/KI)


………………………..

Imię i Nazwisko Studenta/ki

………………..

nr albumu

Oświadczam, że moja praca pt.:
……………………………………………………………………………………………….......


 1. została przygotowana przeze mnie samodzielnie,*

 2. nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) oraz dóbr osobistych chronionych prawem,

 3. nie zawiera danych i informacji, które uzyskałem/am w sposób niedozwolony,

 4. nie była podstawą nadania dyplomu uczelni wyższej lub tytułu zawodowego ani mnie ani innej osobie.

Ponadto oświadczam, że treść pracy przedstawionej przeze mnie do obrony, zawarta na przekazywanym nośniku elektronicznym, jest identyczna z jej wersją drukowaną

………………….., dn……………… ……………………….

podpis studenta

* Uwzględniając merytoryczny wkład promotora (w ramach prowadzonego seminarium dyplomowego).

Załącznik 3

Wzór oświadczenia 2

OŚWIADCZENIE

(STUDENTA/KI)

Oświadczam, że poinformowano mnie o prawach i obowiązkach studenta Uczelni,
a także o zasadach dotyczących kontroli samodzielności prac dyplomowych
i zaliczeniowych. W związku z powyższym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich prac pisemnych ( w tym prac zaliczeniowych i pracy dyplomowej) powstałych w toku studiów i związanych z realizacją kształcenia w Uczelni, a także na przechowywanie ich w celach realizowanej procedury antyplagiatowej w bazie cyfrowej Systemu Antyplagiatowego.

………………….....dn………………………… …………………………….Podpis studenta


1 Jeżeli projekt przygotowują dwie osoby, należy szczegółowo opisać podział pracy

2 Jeżeli projekt przygotowują dwie osoby, należy szczegółowo opisać podział pracy


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna