Wytyczne odnośnie abstraktu (wzór jak przy artykule)Pobieranie 22.29 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar22.29 Kb.
Wytyczne odnośnie abstraktu (wzór jak przy artykule):

 • Czcionka: Times New Roman

 • Rozmiar czcionki: 12

 • Interlinia: 1,5

 • Maksymalna liczba znaków: 2.000

 • Język: polski

Wytyczne odnośnie artykułu:

 • Czcionka: Times New Roman

 • Rozmiar czcionki: 12

 • Interlinia: 1,5

 • Nazwy podrozdziałów: 12 pogrubione, numerowane

 • Minimalna liczba znaków: 20.000

 • Maksymalna liczba znaków: 22.000

 • Marginesy: każdy 2,5 cm

 • Abstrakt w języku polskim i angielskim

 • Słowa kluczowe w języku polskim i angielskim

 • Rysunki, tabele, wykresy:

  • opis nad obiektem np. Rys. 1. Roztocze Varroa destructor

  • źródło pod obiektem (rozmiar czcionki 9)

  • rysunki zgrupowane

 • bibliografia alfabetycznie na końcu:

 • cytowanie jako: [Szymański 2012] (strony należy podać bibliografii):

 • bibliografia wg wzoru:

Szymański E.M., Marketing-mix na tle pszczelarstwa w Polsce, Wydawnictwo Texter, Warszawa 2012, s. 120,

Szymański E.M., Artykuł w czasopiśmie naukowym lub popularnonaukowym, w: „Pasieka” nr 1/2014a, s. 42-45,

Dyrda D., Rozdział w monografii o ciekawym tytule, w: Szymański E.M. (red.), Już powstała taka publikacja, Wydawnictwo GSP, Zgorzelec 2014b, s. 15-16,


 • Należy zamieszczać pełne dane cytowanej literatury w bibliografii

 • Należy wypełnić i podpisać oświadczenie dołączone poniżej i przesłać je w formie skanu organizatorom wraz z artykułem według wzoru przedstawionego poniżej

UWAGA! Autor/-rzy artykułu dostarczają opracowany przez siebie rozdział monografii wraz z co najmniej jedną recenzją, którą powinien opracować i podpisać samodzielny pracownik naukowy (czyli osoba co najmniej posiadająca stopień naukowym dr hab.).

UWAGA! Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu artykułu do druku podejmuje redaktor naukowy.

Wzór:

Tytuł referatu/posteru

Imię/Imiona, Nazwisko autora/-ów

Nazwa Uczelni Wyższej
Słowa kluczowe: (min. 3, maks. 5)

Key words:


Abstrakt

Tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst.

Tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst tekst, tekst.

Wzór:

Tytuł artykułu

Imię/Imiona, Nazwisko autora/-ów

Nazwa Uczelni Wyższej
Słowa kluczowe: (min. 3, maks. 5)

Key words:


Wstęp

Tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst.


1. Tytuł pierwszej części

1.1. Tytuł punktu

Tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst [Szymański 2012] tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst.

1.2. Tytuł kolejnego punktu

Tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst.
2. Tytuł drugiej części

....
Zakończenie

Tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst.
Bibliografia

Nazwisko I., Tytuł, Wydawnictwo X, Zgorzelec 2014,


Abstrakt (w języku polskim)

Tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst.


Summary – Tytuł artykułu po angielsku (w języku angielskim)

Text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text.

Dane autorów Miejscowość, .................. r.

(imię, nazwisko, adres)


Oświadczenie


Świadomy(a)/-mi odpowiedzialności karnej oświadczam/-y, że praca pt.: Tytuł artykułu została napisana samodzielnie oraz nie narusza praw autorskich osób trzecich zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 roku Nr 80, poz. 904 z późn. zm.).

Wyrażam/-y zgodę na udostępnienie mojej pracy dla celów naukowych i dydaktycznych oraz przekazuję/-emy niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji do wydania tekstu, wraz z prawem do udzielania sublicencji, Górnołużyckiemu Stowarzyszeniu Pszczelarzy w Zgorzelcu. Wszelkie roszczenia osób trzecich spoczywają na mnie/nas jako autorze/autorach artykułu (rozdziału w monografii), ponosząc tym samym wszelkie koszty postępowań, szkód i wydatków, jakie mogą powstać w związku z żądaniami osób trzecich, zwalniając w ten sposób Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w Zgorzelcu od obowiązku świadczeń z tego tytułu.

Udzielenie licencji, o której mowa w oświadczeniu, obejmuje następujące pola eksploatacji:

a) utrwalanie, a także trwałe lub czasowe zwielokrotnienia w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w szczególności dla celów wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania, a także wytworzenia ich egzemplarzy dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b) wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy;

c) inne niż wymienione w lit. b) rozpowszechnianie, w szczególności publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.Zakres licencji obejmuje również prawo zezwalania na korzystanie z autorskich praw zależnych.

Akceptuję/-emy zapis „© Copyright by Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w Zgorzelcu. Wszelkie prawa zastrzeżone.” lub o zbliżonej treści, w tym nawiązujące do treści wynikających z oświadczenia.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna