WZÓR – nie wypełniać! Sąd Okręgowy w Tarnowie I wydział Cywilny ul. J. Dąbrowskiego 27Pobieranie 6.05 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar6.05 Kb.
Tarnów, dnia ….. WZÓR – NIE WYPEŁNIAĆ!
Sąd Okręgowy w Tarnowie

I Wydział Cywilny

ul. J. Dąbrowskiego 27

33-100 Tarnów
Powód: Imię, nazwisko, adres, PESEL

Pozwany : Imię, nazwisko, adres


POZEW O SEPARACJĘ
Powód/ka wnosi o :

I. Orzeczenie separacji małżeństwa . . . (Imię, nazwisko powoda) . . . z pozwanym . . . (Imię, nazwisko pozwanego). . . zawartego w dniu . . . (Data zawarcia małżeństwa). . . w USC . . . (Miejscowość) . . . bez orzekania o winie, z winy pozwanego, z winy obu stron

II. Powierzenie powodowi . . . (Imię, nazwisko powoda) . . . władzy rodzicielskiej nad synem/córką ur. dnia . . . (Data urodzenia dziecka). . . w . . . (Miejscowość urodzenia dziecka)

III. Zobowiązanie pozwanego do ponoszenia kosztów utrzymania syna/córki w kwocie . . . (Kwota świadczeń alimentacyjnych). . . złotych;

IV. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu wg norm przepisanych.

Uzasadnienie

(uzasadnienie pozwu powinno zawierać opisowy przebieg pożycia małżeńskiego, przyczyny rozkładu i stopień rozkładu oraz jego długotrwałość, oraz kwotę alimentów jakie ma płacić zobowiązany do alimentacji)


Własnoręczny podpis

Załączniki :

1. odpis pozwu w 3 egz. każdy własnoręcznie podpisany (2 egz. dla sądu,1 dla strony)

2. odpis skrócony aktu małżeństwa

3. odpisy skrócone aktów urodzenia małoletnich dzieci

4. zaświadczenie o wysokości zarobków (zarobków wraz ze wszystkimi dodatkami pobieranymi z racji zatrudnienia, renty, emerytury, zasiłku, itp.)

5. odpisy wyroku lub ugody ostatnio przeprowadzonej sprawy o alimenty

6. jeżeli jedna ze stron przebywa zagranicą należy pozew napisać pismem maszynowym lub komputerowym


Opłata stała 600 zł
Uwaga

Skutki rozwodu i separacji są zbliżone aczkolwiek orzeczenie separacji wyklucza zawarcie ponownego związku małżeńskiego


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna