Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowychPobieranie 21.7 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar21.7 Kb.

Załącznik nr 3Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Załącznik do umowy Nr.................Umowa Nr ............................

Zawarta w dniu .......................... r. w Warszawie pomiędzy:

Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 00-828 Warszawa, Al. Jana Pawła II 13 zwanym w dalszej części niniejszej umowy „Zleceniodawcą” reprezentowanym przez:

........................................... – Prezesa Zarządu

a

.................................................................................................................................................... .zwanym w dalszej części niniejszej umowy „Wykonawcą”

reprezentowanym przez:

...........................................................

o następującej treści:§ 1

Powierzenie przetwarzania danych osobowych
1. W związku z realizacją umowy nr ........................ z dnia .............. r. pomiędzy (......................) a (.......................................), o ............................... Zleceniodawca powierza Wykonawcy trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) zwanej dalej ,,ustawą” przetwarzanie danych osobowych.

2. Zleceniodawca oświadcza, że jest administratorem danych, które powierza.

3. Powierzone dane zawierają informacje o osobach fizycznych /pracownikach Funduszu, pracownikach pracodawców lub pracodawcach będących osobami fizycznymi/.

4.  Zleceniodawca powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym w § 2.§ 2

Zakres i cel przetwarzania danych

1. Wykonawca będzie przetwarzał, powierzone na podstawie niniejszej Umowy, następujące kategorie danych osobowych/zbiory danych osobowych/:

1) imię i nazwisko,

2) numer ewidencyjny PESEL,

3) seria i numer dowodu osobistego,

4) ................................................... .


2. Powierzone przez Zleceniodawcę dane osobowe będą przetwarzane przez Wykonawcę wyłącznie w celu wykonywania przez Wykonawcę na rzecz Zleceniodawcy usług szczegółowo opisanych w umowie , o której mowa w § 1 ust. 1 i w sposób zgodny z niniejszą Umową.

§ 3

Sposób wykonania Umowy w zakresie przetwarzania danych osobowych

1. Wykonawca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu danych osobowych, o których mowa


w § 2 ust 1, do ich zabezpieczenia poprzez podjęcie środków technicznych i organizacyjnych, o których mowa w art. 36 – 39 a ustawy.

2. Wykonawca oświadcza, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U.


Nr 100, poz. 1024):

1) prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych,

2)  znajdujące się w jego posiadaniu urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych zapewniają poziom bezpieczeństwa określony, jako wysoki,

3) stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, w zakresie, za który odpowiada Wykonawca.

3. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą Umową, ustawą oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

4. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Zleceniodawcę o:

1) każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu organowi państwa, chyba, że zakaz zawiadomienia wynika z przepisów prawa, a szczególności przepisów postępowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienia poufności wszczętego dochodzenia,

2) każdym nieupoważnionym dostępie do danych osobowych,

3) każdym żądaniu otrzymanym od osoby, której dane przetwarza, powstrzymując się jednocześnie od odpowiedzi na żądanie.

5. Zleceniodawca ma prawo do kontroli sposobu wykonywania niniejszej Umowy poprzez przeprowadzenie zapowiedzianych na 7 dni kalendarzowych wcześniej doraźnych kontroli dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę oraz żądania składania przez niego pisemnych wyjaśnień.

6. Na zakończenie kontroli, o których mowa w ust. 8, przedstawiciel Zleceniodawcy sporządza protokół w 2 egzemplarzach, który podpisują przedstawiciele obu stron. Wykonawca może wnieść zastrzeżenia do protokołu w ciągu 5 dni roboczych od daty jego podpisania przez strony.

7.  Wykonawca zobowiązuje się dostosować do zaleceń pokontrolnych mających na celu usunięcie uchybień i poprawę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

8.  Wykonawca zobowiązuje się odpowiedzieć niezwłocznie i właściwie na każde pytanie Zleceniodawcy dotyczące przetwarzania powierzonych mu na podstawie Umowy danych osobowych.

9.  Wykonawca może „podpowierzyć” usługi objęte umową, o której mowa w § 1 ust. 1 i niniejszą umową podwykonawcom jedynie za zgodą Zleceniodawcy.§4

Odpowiedzialność Wykonawcy

1.  Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z Umową, a w szczególności za udostępnienie osobom nieupoważnionym.

2.  W przypadku naruszenia przepisów ustawy lub niniejszej Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w następstwie, czego Zleceniodawca, jako administrator danych osobowych zostanie zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub zostanie ukarany karą grzywny, Wykonawca zobowiązuje się pokryć Zleceniodawcy poniesione z tego tytułu straty i koszty.

§5

Czas obowiązywania Umowy powierzenia

Niniejsza Umowa powierzenia zostaje zawarta na czas określony od dnia ..….. do dnia ………. .§ 6

Warunki wypowiedzenia Umowy

1. Zleceniodawca ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia, gdy Wykonawca:  1. wykorzystał dane osobowe w sposób niezgodny z niniejszą Umową,

  2. powierzył przetwarzanie danych osobowych podwykonawcom bez zgody Zleceniodawcy,

  3. nie zaprzestanie niewłaściwego przetwarzania danych osobowych,

  4. zawiadomi o swojej niezdolności do dalszego wykonywania niniejszej Umowy,
    a w szczególności niespełniania wymagań określonych w §3.

2. Rozwiązanie niniejszej Umowy przez Zleceniodawcę jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy, o której mowa w § 1 ust. 1.

§ 7

Rozwiązanie Umowy

Wykonawca, w przypadku wygaśnięcia umowy, o której mowa §1 ust.1 i niniejszej umowy niezwłocznie, ale nie później niż w terminie do 5 dni kalendarzowych, zobowiązuje się zwrócić lub usunąć wszelkie dane osobowe, których przetwarzanie zostało mu powierzone, w tym skutecznie usunąć je również z nośników elektronicznych pozostających w jego dyspozycji i potwierdzić powyższe przekazanym Zleceniodawcy protokołem.§8

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.§9

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych


(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.).

§10

Spory wynikłe z tytułu Umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla miejsca siedziby Zleceniodawcy.§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

......................................... .........................................

za Zleceniodawcę za Wykonawcę


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna