Xiv „Wojewódzkim Konkursie o Unii Europejskiej dla skePobieranie 36.3 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar36.3 Kb.
XIV WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ

dla Szkolnych Klubów Europejskich
Zapraszamy do wzięcia udziału w XIV „Wojewódzkim Konkursie o Unii Europejskiej dla SKE działających przy szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach średnich i innych placówkach oświatowych. Zapraszamy do udziału wszystkie dzieci i młodzież, które pragną wzbogacić swoją wiedzę o Unii Europejskiej.

Organizatorem Konkursu jest Pracownia Edukacji Czytelniczej, Regionalnej i Obywatelskiej Pałacu Młodzieży w Katowicach.
Patronat nad Konkursem objął poseł do Parlamentu Europejskiego

Profesor Adam Gierek

Nagrodę w postaci wycieczki do Parlamentu Europejskiego

ufundował także poseł do Parlamentu Europejskiego

Pan Marek Plura
Wśród wielu sponsorów, nagrody fundują - Wydawnictwo National Georgaphic Polska oraz Urząd Miasta Katowice.

Patronat honorowy objął Punkt informacyjny EUROPE DIRECT w Katowicach.Celem Konkursu jest rozpowszechnienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat Unii Europejskiej.
Tematyka Konkursu:

 1. Geneza Unii Europejskiej,

 2. Struktura organizacyjna UE,

 3. Swobody unijne,

 4. Symbole UE,

 5. Ogólna wiedza geograficzna, historyczna i kulturowa na temat krajów członkowskich.

Bibliografia:

 1. Leonard D. „Przewodnik po Unii Europejskiej”,

 2. Barczykowska A. „Unia Europejska – pytania i odpowiedzi”,

Publicat S.A. Poznań 2003 r.

 1. Budge I. „Polityka nowej Europy”, Książka i Wiedza,

Warszawa 1999 r.

 1. Geografia Unii Europejskiej red. Nauk. Jerzy Makowski, Warszawa, PWN 2008 r.

 2. Konopka H. „Edukacja europejska” Graf – Punkt, Warszawa 2000 r.

 3. Popiuk Rysińska I. „Unia Europejska: geneza, kształt i konsekwencje integracji”, WSiP, Warszawa 1998 r.

 4. Parlament Europejski: vademecum dla młodzieży ze Śląska, Cieszyn SWIG „Delta Partner”, 2006 r.

 5. Wojciechowski Jerzy Andrzej „Instytucje i porządek prawny Wspólnot europejskich, Warszawa „Infor” 1996 r.

 6. Prasa codzienna, audycje radiowe i telewizyjne oraz Internet,

 7. Podręczniki do nauczania geografii i historii w gimnazjum i szkole średniej.

Uwaga: wymienione pozycje książkowe znajdują się również w bibliotece Pałacu Młodzieży.
Forma Konkursu:

Eliminacje odbędą się w 08 lutego 2016 r. w sali audiowizualnej Pałacu Młodzieży przy ul. Mikołowskiej 26 w Katowicach i będą miały formę pisemnego testu dla każdej grupy wiekowej. Czas na napisanie testu dla każdej grupy to 50 minut.Wszystkie szkoły i placówki piszą test od godziny 10.00.

Finał czyli uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień planowany jest na7 marca 2016 r. w tym samym miejscu o godzinie 12.00.
Założenia organizacyjne:


 • uczestnikami Konkursu mogą być członkowie Klubów Europejskich działających przy wszystkich typach szkół i placówek oświatowych,

 • jeden Klub reprezentowany może być przez jedną lub dwie dwuosobowe drużyny, które wypełniają jeden arkusz testowy,

 • uczestnicy Konkursu zostaną podzieleni na trzy kategorie wiekowe: 1 - uczniowie szkół podstawowych, 2 - gimnazjaliści, 3 - młodzież szkół ponadgimnazjalnych,

 • wszystkie drużyny będą pisały test o tej samej godzinie,tj. 10.00
 • zgłoszenia do udziału w Konkursie powinny być przesłane w terminie do 14 stycznia 2016 r. koniecznie z dopiskiem „Wojewódzki Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej dla SKE” w formie e-maila na adres: alinawilinska@wp.pl lub listownie na adres:

Pałac Młodzieży, ul. Mikołowska 26, 40 – 066 Katowice,

Pracownia Edukacji Czytelniczej, Regionalnej i Obywatelskiej


 • w zgłoszeniu należy podać koniecznie następujące informacje: czytelnie imiona i nazwiska oraz wiek członków drużyny, nazwisko i tytuł naukowy opiekuna SKE, adres szkoły z kodem, numerem telefonu i adresem e-mailowym, (w zał.1 wzór zgłoszenia)

 • na eliminacje drużyny przyjeżdżają z opiekunem na własny koszt,

 • trzy najlepsze drużyny, które w każdej grupie wiekowej zostaną laureatami Konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody,

 • SKE biorące udział w eliminacjach otrzymają pamiątkowe dyplomy,

 • konkurs jest bezpłatny, udział w konkursie jest dobrowolny,

 • arkusze konkursowe nie są udostępniane,

 • wyniki konkursu ogłaszane są na stronie internetowej Pałacu Młodzieży,

 • nagroda w postaci wyjazdu do Europerlamentu dotyczy tylko gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (osoby muszą mieć ukończone 15 lat)


UWAGA! Do zgłoszenia uczestników należy koniecznie dołączyć dokumenty dot. zgody opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych. (wzór zał. nr 2)
Kontakt w sprawie organizacji i przebiegu Konkursu:

mgr Alina Wilińska – Pracownia Edukacji Czytelniczej,

Regionalnej i Obywatelskiej Pałacu Młodzieży

w Katowicach, ul. Mikołowska 26, 40-066 Katowice, tel. 32 2516 431 wewn. 1212, 1219

e-mail: alinawilinska@wp.pl
ORGANIZATORZY KONKURSU

Załącznik nr 1 : FORMULARZ ZGŁOSZENIAUwaga!

Formularz należy wypełnić pismem drukowanym.

Szkoła : .................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

(pełna nazwa szkoły z adresem, kodem, nr telefonu, aktualnym e-mailem)

zgłasza do udziału w XIV Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej dla SKE następujące osoby:
 1. .......................................................................................................................

(nazwisko, imię, wiek i klasa)


 1. .......................................................................................................................

(nazwisko, imię, wiek i klasa)

Drużyna reprezentuje Szkolny Klub Europejski, którego opiekunem jest:

................................................................................................................

(nazwisko, imię i tytuł naukowy opiekuna)

...................................................................

data i podpis osoby zgłaszającej drużynę

(telefon kontaktowy do tej osoby)

Załącznik nr 2:


1.Zgoda opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych:
„Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska autora pracy w związku z udziałem w XIV Wojewódzkim Konkursie wiedzy o Unii Europejskiej, we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym konkursie i jego wynikach.

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych umieszczonych w zgłoszeniu, w zakresie prowadzenia i realizacji konkursu. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania"


............................................................................................................

(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy)
2.Zgoda opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy na udział w konkursie

i rozpowszechnianie przesłanej pracy:
„Wyrażam zgodę na udział w XIV Wojewódzkim Konkursie wiedzy o Unii Europejskiej organizowanym przez PAŁAC MŁODZIEŻY w Katowicach oraz na wykorzystanie nadesłanej pracy w działalności placówki.
..............................................................................................................

(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy)
* imię i nazwisko autora pracy
3.Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu
Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem w/wym Konkursu organizowanym przez Pracownię Edukacji Czytelniczej, Regionalnej i Obywatelskiej Pałacu Młodzieży oraz akceptuję jego warunki.
..............................................................................................................

(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy)

4.Oświadczenie

Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku / wizerunku mojego dziecka , w/na* : ………………………………………………………………………………..………………..data i czytelny podpis


* w: wydawnictwach, materiałach marketingowych


na: stronach internetowych©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna