Z dnia 13 maja 1996 rPobieranie 11.83 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar11.83 Kb.
DYREKTYWA RADY 96/30/WE
z dnia 13 maja 1996 r.
zmieniająca dyrektywę Rady 94/80/WE ustanawiającą szczegółowe warunki wykonywania prawa głosowania i kandydowania w wyborach lokalnych przez obywateli Unii, mających miejsce zamieszkania w Państwie Członkowskim, którego nie są obywatelami

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 8b ust. 1,
uwzględniając wniosek Komisji,
uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego1
uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno - Społecznego2
a także mając na uwadze, co następuje:
Załącznik do dyrektywy Rady 94/80/WE z dnia 19 grudnia 1994 r. ustanawiającej szczegółowe warunki wykonywania prawa głosowania i kandydowania w wyborach lokalnych przez obywateli Unii, mających miejsce zamieszkania w Państwie Członkowskim, którego nie są obywatelami3 zawiera listę wspólnot lokalnych stopnia podstawowego w każdym Państwie Członkowskim;
w wyniku przystąpienia Austrii, Finlandii i Szwecji, Załącznik do dyrektywy 94/80/WE należy zmienić, uwzględniając w nim wspólnoty lokalne stopnia podstawowego tych trzech państw;
zgodnie z Aktem Przystąpienia tych państw, dyrektywę 94/80/WE stosuje się do wysp Alandzkich, gdzie obywatele fińscy, którzy nie mają regionalnego obywatelstwa tych wysp oraz obywatele innych Państw Członkowskich muszą przez pewien okres mieć miejsce zamieszkania, aby móc wykonywać prawo głosowania i kandydowania w wyborach lokalnych,
PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W Załączniku do dyrektywy 94/80/WE dodaje się:


w Austrii:
Gemeinden, Bezirke in der Stadt Wien
w Finlandii:
kunta, kommun, kommun på Åland
w Szwecji:
kommuner. landsting”.

Artykuł 2

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.


Sporządzono w Brukseli, dnia 13 maja 1996 r.W imieniu Rady
S. AGNELLI
Przewodniczący


1 Dz.U. nr C 65 z 4.03.1996, str. 201.

2 Opinia wydana dnia 29 lutego 1996 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich).

3 Dz.U. nr L 368 z 30.12.1994, str. 38.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna