Z dnia 23 grudnia 2003 r ustanawiająca agencję wykonawczą, „Agencja Wykonawcza ds. Inteligentnej Energii”, w celu zarządzania działaniami wspólnotowymi w dziedzinie energii w zastosowaniu rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003Pobieranie 19.31 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar19.31 Kb.

DECYZJA KOMISJIz dnia 23 grudnia 2003 r.
ustanawiająca agencję wykonawczą, „Agencja Wykonawcza ds. Inteligentnej Energii”, w celu zarządzania działaniami wspólnotowymi w dziedzinie energii w zastosowaniu rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003
(2004/20/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 58/2003 z dnia 19 grudnia 2002 r. ustanawiające statut agencji wykonawczych, którym zostaną powierzone niektóre zadania w zakresie zarządzania programami wspólnotowymi1 w szczególności jego art. 3 ust. 1,
a także mając na uwadze, co następuje:


 1. W ramach strategii stałego rozwoju Unia Europejska podjęła środki zmierzające do wspierania i rozwoju energii odnawialnej i efektywności energetycznej w celu przyczynienia się w sposób zrównoważony do osiągnięcia następujących celów: bezpieczeństwa dostaw energii, konkurencyjności i ochrony środowiska.
 1. Środki te obejmują decyzję nr 1230/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. przyjmującą wieloletni program działania w dziedzinie energii: „Inteligentna Energia – Europa” (2003–2006), której obszarem działania jest rozwój odnawialnej energii i efektywności energetycznej, w tym w sektorze transportowym, i promowanie ich w krajach rozwijających się.
 1. Rozporządzenie (WE) nr 58/2003 upoważnia Komisję do ustanowienia agencji wykonawczych zgodnie z ogólnym statutem ustanowionym tym rozporządzeniem i do powierzenia im niektórych zadań w zakresie jednego lub więcej programów wspólnotowych.
 1. Celem upoważnienia Komisji do ustanowienia agencji wykonawczych jest umożliwienie jej skupienia się na działaniach podstawowych i funkcjach, których wykonanie nie może być zlecone na zewnątrz, bez zrzeczenia się kontroli lub bezpośredniej odpowiedzialności za działania, którymi zarządzają te agencje.
 1. Zarządzanie programem Inteligentna Energia - Europa obejmuje wykonanie projektów technicznych, które nie pociąga za sobą decyzji politycznych i wymaga wysokiego poziomu ekspertyz technicznych i finansowych w trakcie całego cyklu projektowego.
 1. Przekazanie agencji wykonawczej zadań związanych z wdrożeniem programu jest możliwe przy jasnym podziale programowania, ustaleniem priorytetów i ocenie programu przeprowadzanymi przez Komisję i wykonaniem projektów powierzonym agencji wykonawczej.
 1. Analiza kosztów i korzyści przeprowadzona w tym celu wykazała, że niektóre zadania zarządzania, takie jak wykonanie budżetu, kontrola techniczna i finansowa projektów oraz rozpowszechnianie i wykorzystanie wyników, mogą być przeprowadzone bardziej skutecznie przez agencję wykonawczą przy zapewnieniu wdrożenia przez Komisję programu Inteligentna Energia – Europa zgodnie z decyzją przyjmującą program, jego programem pracy i wytycznymi przyjętymi przez Komisję przy wsparciu komitetu zarządzającego przewidzianego w art. 8 decyzji.
 1. Wykorzystanie agencji wykonawczej oznaczałoby, że nowy program, który jest znacznie większy w porównaniu z poprzednimi, może być efektywniej zarządzany.
 1. Wykonywanie określonych zadań przez agencję wykonawczą pozwoliłoby Komisji na skupienie się na kwestiach strategicznych i regulacyjnych, przy jednoczesnym zwiększeniu pomocy wspólnotowej na działania wielonarodowe w Państwach Członkowskich. Jest to najlepszy sposób na osiągnięcie celów energetycznych określonych w różnych aktach legislacyjnych i innych środkach w obszarze energii odnawialnej i efektywności energetycznej, w tym w sektorze transportowym.
 1. Wykonanie priorytetów Komisji, a w szczególności strategii stałego rozwoju może doprowadzić do przyjęcia środków w obszarach cytowanych pociągając za sobą działanie Komisji, które mogłoby zostać wdrożone przez agencję. Należy przewidzieć możliwość przydzielenia agencji dodatkowych zadań w zakresie zarządzania i wykonania.
 1. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Agencji Wykonawczych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:Artykuł 1
Ustanowienie Agencji

1. Niniejszym ustanawia się agencję wykonawczą (dalej zwana „Agencją”) w celu zarządzania działaniem wspólnotowym w dziedzinie energii, której statut został ustanowiony w rozporządzeniu Rady (WE) nr 58/2003.


2. Nazwą agencji jest: „Agencja Wykonawcza ds. Inteligentnej Energii”.

Artykuł 2
Lokalizacja

Agencja mieści się w Brukseli.Artykuł 3
Czas trwania

Niniejszym ustanawia się Agencję na okres zaczynający się w dniu 1 stycznia 2004 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2008 r.Artykuł 4
Cele i zadania

1. Na mocy programu wspólnotowego Inteligenta Energia – Europa, ustanowionego decyzją nr 1230/2003/WE, Agencja odpowiedzialna jest za zadania dotyczące pomocy wspólnotowej w zakresie programu, z wyjątkiem oceny programu, kontroli prawodawstwa i studiów strategicznych lub wszystkich innych działań, które objęte są wyłączną kompetencją Komisji. Odpowiedzialna jest za następujące zadania:
 1. zarządzanie wszystkimi fazami w trakcie trwania projektów szczególnych w kontekście wdrożenia programu wspólnotowego Inteligentna Energia – Europa na podstawi decyzji 1230/2003/WE i programu pracy przewidzianego w niniejszej decyzji i przyjętego przez Komisję w następstwie zasięgnięcia rady komitetu wykonawczego programu, oraz niezbędnymi kontrolami w tym celu, przez przyjęcie odpowiednich decyzji, w przypadku gdy Komisja upoważniła ją do tego;
 1. przyjęcie instrumentów wykonania budżetu w zakresie przychodów i wydatków oraz przeprowadzenie, gdy Komisja upoważniła ją do tego, wszystkich działań niezbędnych do zarządzania programem wspólnotowym, a w szczególności tych związanych z przyznawaniem umów i dotacji;
 1. zbieranie, analizowanie i przekazywanie Komisji wszystkich informacji potrzebnych do poprowadzenia wdrożenia programu wspólnotowego oraz innych informacji lub sprawozdań dla Komisji przewidzianych w programie pracy lub innych instrumentach przekazania.

2. Komisja może powierzyć Agencji, w następstwie opinii komitetu ustanowionego w art. 24 rozporządzeniu (WE) nr 58/2003, przeprowadzanie zadań tego samego typu, co zadania określone w ust. 1, lub ich wspieranie, na mocy innych programów wspólnotowych, w rozumieniu art. 2 tego rozporządzenia, pod warunkiem że te programy lub projekty pozostają w granicach rozwoju energii odnawialnej i efektywności energii, w tym w sektorze transportowym, i że nie spowoduje to znacznego zwiększenia zadań Agencji.


3. Decyzja Komisji przekazująca władzę określa szczegółowo powierzone jej zadania jest przyjęta w świetle wszelkich dodatkowych zadań, które mogą zostać powierzone Agencji. Decyzja Komisji zostanie przekazana, w celach informacyjnych, komitetowi ustanowionemu w art. 24 rozporządzenia (WE) nr 58/2003.

Artykuł 5
Struktura organizacyjna

1. Agencja zarządzana jest przez Komitet Sterujący i Dyrektora powoływanego przez Komisję.


2. Członkowie Komitetu Sterującego powoływani są na trzy lata.
3. Dyrektor powoływany jest na pięć lat.

Artykuł 6
Dotacje

Agencja otrzymuje dotację wpisaną do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich z funduszy przydzielonych na program wspólnotowy Inteligentna Energia – Europa i, gdzie właściwe, innych wspólnotowych programów lub działań powierzonych Agencji do wykonania na mocy art. 4 ust. 2.
Artykuł 7
Wymóg nadzoru i sprawozdawczości

Agencja podlega nadzorowi Komisji i regularnie składa sprawozdanie w sprawie postępu we wdrażaniu programów, za które jest odpowiedzialna zgodnie z uzgodnieniami terminami określonymi w instrumencie przekazania.Artykuł 8
Wykonanie budżetu administracyjnego

Agencja wykonuje swój budżet administracyjny zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia finansowego.


Sporządzono w Brukseli, dnia 23 grudnia 2003 r.
W imieniu Komisji

Loyola DE PALACIOWiceprzewodnicząca

1 Dz.U. L 11 z 16.1.2003, str. 1.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna