Z działalności i wykorzystania środków finansowychPobieranie 172.41 Kb.
Strona1/2
Data03.05.2016
Rozmiar172.41 Kb.
  1   2

Zał. 7

SPRAWOZDANIE

ZA 2008 ROK


z działalności i wykorzystania środków finansowych


w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi

Szklarska Poręba


Miejski Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie w Szklarskiej Porębie, w 2008 r realizowany jest na podstawie Uchwały Nr XVII/170/07 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 28 grudnia 2007 r.

W wyżej wymienionej uchwale Rada Miejska upoważnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej do realizacji zadań przewidzianych w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008.

Finansowanie działań następuje ze środków uzyskanych z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z dotacji z budżetu miasta.
CEL I ZADANIA PROGRAMU
Głównym celem programu jest ograniczenie spożycia alkoholu, używania narkotyków oraz ograniczenie związanych z uzależnieniami problemów ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania przemocy w rodzinie uzależnionej i współuzależnionej. Do osiągnięcia zamierzonego celu gmina zmierzała poprzez:


 1. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, współuzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniami, a także dla członków rodzin, w których występuje problem przemocy;

 2. udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występuje problem uzależnień oraz osobom narażonym na przemoc ze strony najbliższych;

 3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania uzależnieniom, a także w zakresie rozpoznawania objawów przemocy domowej w szczególności wśród dzieci i młodzieży; tu również prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo -wychowawczych i socjoterapeutycznych;

 4. wspieranie merytoryczne i finansowe działań organizacji pozarządowych i osób fizycznych w zakresie profilaktyki i pomocy rodzinom dysfunkcyjnym;

 5. doskonalenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

 6. wspieranie reintegracji społecznej i zawodowej osób wykluczonych społecznie oraz podejmowanie czynności zapobiegających alienacji.

W ramach wyżej określonych grup działań realizowano różnorodne zadania.Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, współuzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniami a także dla członków rodzin, w których występuje problem przemocy

W 2008 roku członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów AlkoholowychLp.

Skład Komisji

Funkcja

1

Krystyna Jerszyńska

Przewodnicząca

2

Iwona Abramowicz

Wiceprzewodnicząca

3

Elżbieta Pawłowska

Członek

4

Adam Duk

Członek

5

Piotr Lepka

Członek

6

Mirosław Karpiej

Członek

spotykali się 37 razy. W trakcie spotkań przyjęto 116 pism, w tym 71 z Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, 7 z Komisariatu Policji w Szklarskiej Porębie, 2 pisma z Prokuratury w Jeleniej Górze oraz 36 innych pism, głównie od osób prywatnych z prośbą o podjedzie działań w stosunku do osób nadużywających alkoholu lub/i stosujących przemoc domową. W tym okresie wysłano 136 pism, w tym 27 do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze ( głównie wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w stacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego z zastrzeżeniem pozostania w wyznaczonej placówce do momentu ukończenia terapii do zaproszeń na spotkanie do osób w stosunku, do których zaistniało podejrzenie o nadużywanie alkoholu i wywieranie przemocy), 1 pismo do Prokuratury w Jeleniej Górze, 1 pismo do Komisariatu Policji w Szklarskiej Porębie, oraz 106 zaproszeń na spotkanie, skierowanych do osób w stosunku, do których zaistniało podejrzenie o nadużywanie alkoholu i wywieranie przemocy. Konsekwencją wysłanych zaproszeń było przeprowadzenie 49 rozmów, w tym: • 41 rozmów z osobami nadużywającymi alkoholu,

 • 8 rozmów z osobami podejrzanymi o wywieranie przemocy domowej

W 2008 roku ściśle współpracowano z Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współuzależnień „Radzimowice” w Szklarskiej Porębie. Współpraca skutkowała między innymi przyjmowaniem uzależnionych mieszkańców Szklarskiej Poręby bez kilkumiesięcznego okresu oczekiwania. Należy zauważyć, że zatrudnienie fizjoterapeuty skutkowało podniesieniem jakości usług oferowanych osobom uzależnionym. Fizjoterapeuta Sara Leiss w ciągu 10 godzin ( 2 x w tygodniu) dyżuru pracowała z dorosłymi osobami uzależnionymi od alkoholu, współuzależnionymi dorosłymi członkami rodzin, z dziećmi rodzin uzależnionych, z DDA, z ofiarami przemocy i sprawcami przemocy, osobami uzależnionymi od narkotyków, osobami z anoreksją.

Ponadto członkowie Komisji w ramach merytorycznego i finansowego wsparcia współpracują z Klubem Integracji Społecznej, w którym funkcjonuje grupa samopomocowa rodziców zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze względu na niepełnosprawność (zaburzenia psychiczne) dzieci. Współpraca zaowocowała zatrudnieniem socjoterapeuty i logopedy, który pracuje zarówno z dziećmi autystycznymi jak i dziećmi z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznych z uwagi na alkoholizm rodziców. Komisja podjęła także decyzję o zatrudnieniu terapeuty – lekarza psychiatry, zarówno do pracy z dorosłymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym, jak i z dziećmi spotykającymi się w KIS i w Świetlicy „Cegiełka” (1 raz w miesiącu).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nadzorował modernizację Punktu Konsultacyjnego, ul. Sikorskiego 8, w Szklarskiej Porębie. Komisja postanowiła równocześnie wstrzymać się z realizacją zadań określonych w § 2 pkt I ust. 8 MPRPA (w części: zakup sprzętu audio – video), z uwagi na ograniczone środki. Zakres robót, zajęcia prowadzone z dziećmi w czasie roku szkolnego, a także ograniczone fundusze przewidziane pierwotnie na modernizację, uniemożliwiły realizację zadania w pierwotnie wskazanym w Programie terminie (styczeń – czerwiec 2008). Prace te przeprowadzone zostały w sierpniu i we wrześniu 2008 roku. Wykonano remont pomieszczeń przy ul. Słowackiego 13. Planowano pierwotnie na styczeń – czerwiec 2008 r. Wykonano wówczas nową podłogę w pomieszczeniu Świetlicy Środowiskowej „Plus” oraz w pomieszczeniu nad świetlicą, przeznaczonym na zajęcia z wychowankami oraz na spotkania rodzicami. Ponadto wymieniono grzejniki, pomalowano ściany, postawiono ściankę działową, wymieniono instalację elektryczną, założono nowe oświetlenie w obu pomieszczeniach oraz na korytarzu przed świetlicą.

W ramach realizacji Programu (określonych w § 2 pkt I, ust. 7, pkt II, ust 1,2; pkt. III ust.2) kierownik i wychowawcy świetlic podejmowali różnorodne działania profilaktyczne.

Celem działalności świetlic jest pomoc uczniom w: realizacji zadań, głównie szkolnych, przezwyciężaniu trudności w kontaktach z nauczycielami i innymi dorosłymi, w rozwiązywaniu problemów z rówieśnikami i trudności dotyczących przestrzegania norm oraz reguł szkolnych i społecznych. W ramach realizacji programu świetlic podjęta została współpraca z rodzicami, psychologiem, terapeutą, kuratorami i policją, pedagogami szkolnymi, nauczycielami.

W świetlicy „Cegiełka” program realizowało dwóch wychowawców.

W pierwszym półroczu 2008 roku świetlica obejmowała opieką 32 wychowanków w wieku od 6 do 16 lat. W zajęciach systematycznie uczestniczyło 18 wychowanków. Z zajęć korzystały przede wszystkim dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, oraz ze środowisk w których często stosowana jest przemoc domowa.

Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach od 14:00 do 19:00 i w soboty od 10:00 do 14:00.

Poza zajęciami stałymi takimi jak np.:

-pomoc w nauce,

-wspólne przygotowanie posiłku,

-organizowanie dzieciom czasu wolnego,

-rozwijanie kultury osobistej dzieci,

-poprawa sprawności fizycznej,

-rozwój umiejętności interpersonalnych,


dodatkowo prowadzono zajęcia dotyczące:


 • Kształtowania podstawowych nawyków współżycia w grupie

poprawnego zachowania i wzajemnej życzliwości

 • Troski o psychiczne i fizyczne zdrowie dzieci i młodzieży

 • Rozwijania indywidualnych zainteresowań i twórczych zamiłowań

 • Kształtowanie umiejętności w wymiarze intelektualnym

 • Kształtowania umiejętności w wymiarze moralno-społecznym

 • Kształtowanie umiejętności w wymiarze zdrowotnym(edukacja prozdrowotna)-(wizyty u lekarza-ginekologa)

 • Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach

 • Profilaktyka uzależnień (alkohol, narkotyki, nikotyna, komputer-internet)

Wychowankowie świetlicy środowiskowo-terapeutycznej brali udział w organizowanych uroczystościach i imprezach okolicznościowych takich jak:


-19.01.2008 r.-Bal Karnawałowy- organizowany przez Świetlice środowiskowo-terapeutyczną „Cegiełka” dla wszystkich dzieci ze Szklarskiej Poręby Dolnej(ok 20 wychowanków+ok 40 gości).
-21.01.2008 r.-Dzień Babci i Dziadka- odwiedziny u starszych pacjentów przebywających w oddziale opiekuńczo-leczniczym w Szklarskie Porębie(program artystyczny wykonany przez wychowanków, upominek dla pacjentów: laurka i jabłko) (ok 20 wychowanków)
-12.02.08 r. do 22.02.08r.-Ferie z Bałwankiem-uczestnictwo dzieci w zajęciach zorganizowanych przez MOPS w Szklarskiej Porębie (wyjście na basen, wizyta w Muzeum Okręgowym, Karkonoskim Centrum Edukacji, Teatrze Animacji, MZK, Komendzie Policji, restauracji Mc Donalds, wycieczka do Schroniska „Orle”, wyjazd na lodowisko).

W czasie ferii zimowych w zajęciach uczestniczyło od 20 do 24 wychowanków. W pracy wychowawcom pomagała grupa wolontariuszy z Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA.


-7.03.2008 r.-Dzień Kobiet-uroczyste przyjęcie połączone ze składaniem życzeń, wręczaniem kwiatów i upominków wychowankom świetlicy (16 wychowanków)
-19.03.2008 r.-Święta Wielkanocne-uroczysta kolacja świąteczna z udziałem mieszkańców Szklarskiej Poręby Dolnej. (15 wychowanków).
-20.03.08 r.-Święta Wielkanocne-Wizyta dzieci i młodzieży u starszych pacjentów przebywających w oddziale opiekuńczo-leczniczym w Szklarskie Porębie.(wychowankowie świetlicy wręczyli pacjentom przygotowane wcześniej stroiki oraz pomarańcze).(18 wychowanków)
-24.05.08 r.-Ognisko integracyjne z Grupą Samopomocową-wspólne zabawy wychowanków świetlicy z niepełnosprawnymi dziećmi(10 wychowanków +ok 10 gości)
-26.05.08 r.-Dzień Matki-organizowany przez Świetlice środowiskowo-terapeutyczną „Cegiełka” dla mam wychowanków.(15 wychowanków)
-1.06.2008 r.-Festyn rodzinny-uczestnictwo wychowanków w rodzinnej paradzie oraz w zaproponowanych przez organizatorów atrakcjach.(11 wychowanków)
-2.06.2008 r.-Dzień Dziecka-organizowane przez Świetlice środowiskowo-terapeutyczną „Cegiełka” dla wychowanków świetlicy.(16 wychowanków)
-20.06.2008 r.-Zakończenie roku szkolnego przez wychowanków Świetlicy środowiskowo-terapeutycznej „Cegiełka”- ognisko.(16 wychowanków)
Dzieci uczestniczące w zajęciach miały zapewnioną pomoc w rozwiązywaniu problemów, które dotyczyły najczęściej problemów w szkole, w domu, w grupie rówieśniczej oraz problemów osobistych.
W drugim półroczu 2008r.świetlica obejmowała opieką 26 wychowanków wieku od 6 do 16 lat.

W okresie wakacyjnym, gdzie były prowadzone półkolonie w miesiącu lipcu, w zajęciach uczestniczyło od 26 do 34 wychowanków, kiedy świetlica objęła dodatkowo opieką 10 chętnych dzieci z miasta.


W pracy wychowawcom pomagały cztery grupy wolontariuszy z Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA

Zajęcia w tym czasie odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 15.00 . W przypadku wyjazdów lub pieszych wycieczek oraz innych zajęć na świetlicy, zajęcia były przedłużane do 1 lub 2 godz.


Program półkolonii obejmował ;

- w każdy poniedziałek i piątek wyjście na basen do KRUS-u

- w przypadku brzydkiej pogody, prowadzone były zajęcia przez wolontariuszy z autoterapii i muzykoterapii w pomieszczeniach świetlicy;

- gry i zabawy na świeżym powietrzu;

- wycieczka na wodospad ,, Szklarka,,;

- wycieczka na ,,Chybotek,, połączona z podchodami;

- ognisko integracyjne z wychowankami ze świetlicy ,, Plus,,;

- wycieczka na Zamek ,,Chojnik,, wspólnie ze świetlicą ,,Plus,,;

- wycieczka na Zbójeckie Skały i Groty;

- warsztaty gry na bębnach afrykańskich;

- wycieczka do Starej Chaty Walońskiej wspólnie ze świetlicą ,,Plus,,;

- wycieczka do lasu na ,,grzybobranie,,;

- wycieczka na Szrenicę wspólnie ze świetlicą ,, Plus,,;

- wycieczka do Piechowic;

- zakończenie półkolonii, uroczysty poczęstunek w pizzerni ,,U BAZYLA”, wręczenie upominków, pożegnalne gry i zabawy.

Półkolonie były organizowane pod kątem kształcenia umiejętności w wymiarze zdrowotnym – edukacja prozdrowotna.


W ramach realizacji całorocznego programu świetlicy środowiskowo – terapeutycznej „Cegiełka” kontynuowana była współpraca z rodzicami, z nauczycielami, pedagogiem szkolnym, psychologiem, terapeutą. W programie duży nacisk kładziono na zajęcia grupowe, oraz co jest bardzo istotne na pomoc dzieciom w nauce.
Prowadzone były korepetycje z języka angielskiego, chemii, fizyki i matematyki.

Kontynuowano współpracę z Klubem Integracji Społecznej Zdolna Dolna, oraz kontynuowano współpracę z MOPS w Szklarskiej Porębie. Wspólnie były organizowane spotkania z okazji, „Mikołajek”, Świąt Bożego Narodzenia.

MOPS zapewnił środki finansowe na dożywianie naszych wychowanków.

W programu duży nacisk kładziono na zajęcia grupowe, oraz co jest bardzo istotne na pomoc dzieciom w nauce.


W II półroczu 2008 r. prowadzone były zajęcia;

- z profilaktyki uzależnień;

- rozwijanie zainteresowań i twórczych zamiłowań;

- w wymiarze moralno – społecznym np. kształtowanie takich cech jak; pracowitość, odpowiedzialność, rzetelność, wytrwałość;

- kształtowanie umiejętności efektywnego uczenia się, pomoc w nauce dzieciom z klas I i II Szkoły Podstawowej jak i Szkoły Gimnazjalnej, organizacja korepetycji;

- kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Dzieci uczestniczące w zajęciach świetlicowych miały zapewnioną pomoc w rozwiązywaniu problemów, z którymi się spotykały w codziennym życiu. Najczęściej były to niepowodzenia w szkolne, konflikty rodzinne, problemy w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych, problemy z samoakceptacją czy samorealizacją.

Praca z dziećmi w II półroczu 2008r, podobnie jak w I półroczu nastawiona była na indywidualną pracę z wychowankiem. Pozwoliło to dokładnie poznać podopiecznych, dzięki czemu w razie potrzeby udzielano określonego wsparcia przy wykorzystaniu strategii korekcyjnej.


W II półroczu 2008r. odbyły się następujące imprezy;
- 5.12.2008r. ,,Mikołajki,, - zorganizowane były paczki dla dzieci. Zaproszone były niepełnosprawne dzieci z grupy samopomocowej;

- 6. 12.2008r. Wyjazd z dziećmi na ,, Mikołajki,, organizowane przez Urząd Miasta Szklarskiej Poręby, pod wyciągiem;

- 17.12.2008r. Święta Bożego Narodzenia – zorganizowanie wspólnej kolacji wigilijnej z Klubem Integracji Społecznej Zdolną Dolną, oraz z zaproszonymi gośćmi, Burmistrzem Szklarskiej Poręby, Proboszczem Parafii Bożego Ciała, radnymi, kierownictwem MOPS;

- 19.12.2008r. Świąteczna wizyta w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym w Szklarskiej Porębie Dolnej. Świąteczne odwiedziny pacjentów były połączone z wręczaniem przez dzieci i młodzież upominków przez nich wykonanych oraz krótką inscenizację świąteczną.


W świetlicy PLUS” program realizowało dwóch wychowawców.
        W pierwszym półroczu 2008 r., świetlica obejmowała opieką 40  wychowanków w wieku od   6 do 16 lat. Z zajęć korzystały przede wszystkim dzieci z rodzin dysfunkcyjnych , z problemem alkoholowym.   Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 18.00. W przypadku wyjazdów, spotkań okolicznościowych czy uroczystości świetlicowych były przedłużane lub prowadzone w soboty czy niedziele.  Wspólnie z pracownikami MOPS w Szklarskiej Porębie, organizowano spotkania z okazji:

- Dnia Kobiet,

- Świąt Wielkanocnych 

- Festynu Rodzinnego.


W ramach realizacji programu duży nacisk kładziono na zajęcia grupowe. W 2008 roku, prowadzone były:

1. Zajęcia z profilaktyki uzależnień dotyczące używek np.: alkoholu, narkotyków i nikotyny.

( „Alkohol, tytoń i inne używki – co wiemy o uzależnieniach?”, „To jest możliwe. Jak się trzeba zachować, gdy chcę komuś odmówić? Jak uniknąć z tego powodu konfliktu?”, „Czy to prawda, że alkohol jest chorobą i trzeba ją leczyć?”, „Czy warto ryzykować życiem dla poznania nowych doznań?”, „Nie daj się skusić”). 
2. Zajęcia z pedagogiki zabawy służące rozładowaniu emocji, uczące współpracy i udzielania sobie wsparcia („Mówimy nie agresji”, „Nasze uczucia”, „Koleżeństwo i przyjaźń”) .
3. Zajęcia z elementami psychodramy.

4. Zajęcia plastyczno-techniczne również z uwzględnieniem treści terapeutycznych, np. diagnoza środowiska rodzinnego dziecka.

5. Zajęcia sportowe – m.in. zajęcia na basenie w hotelu „Sasanka” (bezpłatne) – około 18 wychowanków.

6.Zajęcia kulinarne.

7.Zajęcia komputerowe.

Dodatkowo prowadzono zajęcia: rozwijające umiejętności manualne ( zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami, wycinanie, wyklejanie, modelowanie przy użyciu plasteliny itp.)· wzbogacające posiadane wiadomości, zaspokajające ciekawość świata (czytanie książek, rozmowy i pogadanki z dziećmi, gry dydaktyczne i edukacyjne, zabawy tematyczne)


· kształtujące umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy ( konkursy, rozwiązywanie krzyżówek, zagadek, gry dydaktyczne, quizy, rebusy, odrabianie prac domowych i przygotowywanie się do zajęć szkolnych)
· rozwijające pamięć i koncentrację uwagi,
· wzbogacające ekspresję twórczą ( wymyślanie fragmentów np. zakończenia lub całości bajek, opowiadań, prace plastyczne itp.)
· kształtujące ekspresję ruchową ( np. zabawy ruchowe przy muzyce)
· relaksujące, wyciszające ( spacery, oglądanie bajek itp. )
Dzieci uczestniczące w zajęciach miały zapewnioną pomoc w rozwiązywaniu problemów, z którymi się spotykały. Najczęściej były to niepowodzenia w szkole, konflikty rodzinne, problemy w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych, problemy z samoakceptacją czy samorealizacją.
Prowadząc zajęcia dużo uwagi poświęcono kształtowaniu umiejętności współżycia i współdziałania w grupie świetlicowej. Dbano o wdrażanie wychowanków do przestrzegania przyjętych zasad w kontaktach z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb, przekonań i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, a także ćwiczenia umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, trudnej sztuki panowania nad emocjami. Starano się nauczyć dzieci oceniania siebie i postaw kolegów, zachowania się w sytuacjach trudnych, ponoszenia odpowiedzialności za indywidualne i wspólne wykonywanie zadań oraz wdrażanie do utrzymania porządku w czasie zabaw i zajęć.
Ponadto dzieci uczestniczące w zajęciach miały zapewnioną fachową pomoc w odrabianiu lekcji, nadrabianiu zaległości, przygotowywaniu się do odpowiedzi ustnych czy sprawdzianów pisemnych. Praca z dziećmi w  I półroczu 2008 r. roku , podobnie jak w latach poprzednich nastawiona była na indywidualną pracę z wychowankiem. Pozwoliło to dokładnie poznać podopiecznych, a w razie potrzeby udzielić im określonego wsparcia poprzez indywidualne strategie korekcyjne- opracowane przez wychowawcę , rozmowy i wsparcie emocjonalne. Pomimo tego, że głównie czas, który dzieci spędzały na świetlicy z konieczności był poświęcany odrabianiu lekcji ( w większości przypadków jest to jedyne miejsce gdzie dzieci przygotowują się do lekcji).
 W I półroczu  2008 roku odbyły się następujące imprezy:
  - 21.01.08 r. - Dzień Babci i Dziadka (12 zaproszonych gości + 20 wychowanków);

 -  11.02 do 22.02 – ferie zimowe pod hasłem „Radość tworzenia”. Zajęcia odbywały się wg przygotowanego programu od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 15.00,


Program-ferii:


- 12.02. - wyjazd do Muzeum Okręgowego w Jeleniej Górze - „Ginące rzemiosło Dolnego Śląska” i wizyta w restauracji Mc Donalds;

-13.02. - wycieczka do Karkonoskiego Centrum Edukacji – w programie zwiedzanie i prelekcja z pokazem slajdów na temat „Skały i minerały”, „Zwierzęta i rośliny chronione Karkonoszy i Gór Izerskich”;


-14.02. - zajęcia świetlicowe i sportowe na sali gimnastycznej: nauka gry w „Mini tenisa” oraz wyprawa w teren;


-15.02. - ognisko z zabawami na śniegu w schronisku „Orle”;


-16.02. - „Teatralny zawrót głowy” - zabawy ruchowe ze śpiewem, taniec, nauka piosenek;


-18.02.- Zajęcia świetlicowe i sportowe na sali gimnastycznej – cd. gry w „Mini tenisa”; Zawody wyłaniające najlepszego tenisistę.


-19.02. - wyjazd do Teatru Animacji w Jeleniej Górze na spektakl pt.: „Potęga teatru, czyli Muminki”. Wizyta w MZK – Muzeum Komunikacji – prelekcja pt. „Bezpieczna  droga do szkoły”, „Jak zachować się, gdy jesteśmy sami w domu”;


-20.02. - ognisko zorganizowane dla dzieci przez Hotel „Sasanka”;


-21.02. -  wyjazd do Jeleniej Góry - lodowisko w Paru Zdrojowym. Wizyta w Komendzie

Policji oraz spotkanie z jednostką straży pożarnej;

-22.02. - Pokaz walki przez grupę Aikido. Konkursy, zabawy świetlicowe  .  Zakończenie ferii – wręczenie dyplomów i nagród za udział w różnych konkurencjach. Wizyta w kawiarni „Fantazja” -  słodki poczęstunek.


W czasie ferii zimowych w zajęciach uczestniczyło od 23 do 27 wychowanków. W pracy wychowawcom pomagały dwie grupy wolontariuszy z Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów  i Animatorów KLANZA.


W pakiecie całorocznego programu działań podejmowanych w Świetlicy „Plus” zrealizowano:
-07.03.08 r. -  Dzień Kobiet (życzenia , dyskoteka, przyjęcie) - udział wzięło 19 wychowanków;

-19.03.08 r. - spotkanie zajączkowe z okazji Świąt Wielkanocnych – uczestniczyło 18 podopiecznych;


-  01.06.08 r.- Festyn Rodzinny na terenie „Esplanady” – występy artystyczne naszych wychowanków (piosenki + taniec) – udział wzięło 16 dzieci;

- 27.06.08. - oficjalne zakończenie I półrocza – podsumowanie zajęć, wręczenie nagród   i wyróżnień, słodki poczęstunek, dyskoteka;


W II półroczu 2008 r. w miesiącu lipcu w świetlicy zorganizowana była akcja letnia, w której uczestniczyło około 40 wychowanków świetlicy, w tym również dzieci z miasta.

Zajęcia prowadziło 2 wychowawców, których wspomagała grupa harcerzy oraz studenci – wolontariusze. Było sporo atrakcji i moc wrażeń. W programie znalazły się m.in.: • wycieczka piesza do chaty walońskiej (wysłuchanie historii o walończykach, przejście prób czterech żywiołów zakończonych otrzymaniem certyfikatu, zwiedzanie muzeum minerałów , pieczenie kiełbasek oraz wręczenie pamiątek i upominków);

 • wyjazd wyciągiem na Szrenicę, przejście na czeską stronę do żródeł rzeki Łaby;

 • wycieczka piesza do świetlicy „Cegiełka” w Szklarskiej Porębie Dolnej – ognisko z pieczeniem kiełbasek, dyskoteka i wyjście na basen do KRUS-u;

 • wycieczka piesza do Szklarskiej Poręby Dolnej – gry i zabawy na boisku prowadzone przez wychowawców i wolontariuszy;

 • ciekawe zajęcia świetlicowe: nauka żonglowania, zabawy w teatr, podchody, rozgrywki między „drużynami kolorowych”, poznanie i ćwiczenie alfabetu Braillea, zabawy przy użyciu chusty Klanzy, zajęcia plastyczne i taneczne, turnieje, zawody;

 • wizyta prof. Jerzego Buzka i szefa Wolontariatu oraz władz miasta Szklarska Poręba i kierownika MOPS – wspólne gry i zabawy, poczęstunek oraz pamiątkowe zdjęcia.

W miesiącu sierpniu wychowankowie świetlicy wyjechali na kolonie letnie do Jarosławca.

1 września rozpoczął się nowy rok szkolny i zapisy na świetlicę. Opieką objęto 30 wychowanków w wieku od 6 do 16 lat. Z zajęć, jak w poprzednim półroczu korzystały przede wszystkim dzieci z rodzin dysfunkcyjnych głównie z problemem alkoholowym.

W II półroczu pracowano zgodnie z celami i zadaniami ujętymi w rocznym i miesięcznym planie pracy. Kontynuowano zajęcia z: profilaktyki uzależnień, pedagogiki zabawy, psychodramy, plastyki i techniki, jak również sportowe, kulinarne i komputerowe.

Praca z dziećmi, tak jak w I półroczu nastawiona była na indywidualną pracę z wychowankiem, który miał zapewnioną fachową pomoc w odrabianiu lekcji, w przygotowaniu się do sprawdzianów i prac klasowych. Wychowawcy wspierali rodziców w wychowaniu dzieci, pomagali rozwiązywać różne problemy – prowadzili rozmowy, udzielali fachowych porad.

Dzieci wykonały własnoręcznie pod kierunkiem wychowawców 100 kartek świątecznych, które zostały przekazane burmistrzowi do Urzędu Miasta. Kartki te wysłano do osób prywatnych i różnych instytucji.

W okresie sprawozdawczym w świetlicy odbywało praktyki czterech studentów z Kolegium Karkonoskiego, z którym współpracujemy od wielu lat.

W II półroczu 2008 odbyły się następujące imprezy:


 • zajęcia sportowe przy współudziale studentów – wolontariuszy;

 • zajęcia taneczne;

 • impreza pt. „Dzień pieczonego ziemniaka” (konkurencje, konkursy, zgadywanki, rebusy, pieczenie ziemniaków i kiełbasek przy ognisku, układanie wierszy i piosenek o ziemniaku);

 • Święto Zmarłych –porządkowanie grobów najbliższych, zapalenie zniczy;

 • zabawa Andrzejkowa – wróżby, lanie wosku, dyskoteka;

 • Mikołajki – dyskoteka, wręczenie paczek ze słodyczami, słodki poczęstunek;

 • wspólna wigilia z udziałem wychowanków i rodziców (12 potraw) – opłatek, składanie życzeń, śpiewanie kolęd.

Warunkiem skutecznego działania świetlicy terapeutycznej są regularne kontakty z rodziną dziecka, a jeśli zajdzie taka potrzeba - interwencja w środowisku szkolnym i lokalnym ucznia.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej już od 2007 roku współpracuje z Wolontariatem studenckim organizowanym przez Stowarzyszenie KLANZA w Lublinie. W ramach współpracy organizowane są różnorodne zajęcia dla dzieci, których rezultatem są nie tylko uzyskana wiedza i doświadczenie wynikające ze współpracy ze starszymi kolegami, ale też absorbowanie pożądanych wzorców postępowania – wolontarystycznej pracy na rzecz innych. Dodatkową korzyścią dla świetlic jest wsparcie rzeczowe w postaci – materiałów do prac plastycznych, sprzętu sportowego, gier planszowych i innych. Ponadto w wyniku dobrej, wciąż rozwijającej się współpracy, w lipcu 2008 roku Świetlicę „Plus” odwiedził premier Jerzy Buzek oraz prezes Stowarzyszenia KLANZA Zdzisław Hofman. W programie spotkania w ramach Letniej Akademii PROJEKTORa odbyła się dyskusja na temat roli edukacji w rozwoju społeczności lokalnej z udziałem prof. Jerzego Buzka, Gospodarzy Gminy, Kierownika MOPS, Dyrekcji Szkoły, Rodziców i Zespołu Programu; odbyły się zajęcia z uczniami rozwijające ciekawość świata i kreatywność; rozmowa ze studentami wolontariuszami.Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występuje problem uzależnień oraz osobom narażonym na przemoc ze strony najbliższych

1. Różnorodną pomoc (psychologiczną, pedagogiczną, terapeutyczną, wychowawczą oraz pomoc w nauce) uzyskują dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym i uzależnieniami w świetlicach środowiskowo terapeutycznych. Dwie Świetlice środowiskowo – terapeutyczne dla dzieci w Szklarskiej Porębie przy ul.Kolejowej 22 - „Cegiełka” oraz przy ul. Słowackiego 13 – świetlica „Plus” oferują schronienie i pomoc przez cały rok, za wyjątkiem 1 miesiąca w okresie letnim, kiedy to dzieci z obu świetlic wyjeżdżają na organizowane przez MKRPA i MOPS kolonie letnie.

Wychowawcy zatrudnieni w świetlicach środowiskowo – terapeutycznych: Irena Puch kierownik świetlic – starszy wychowawca, Ewa Filipiak starszy wychowawca, Ewa Dmytryszyn wychowawca, Angelika Mitura- Goszczyńska wychowawca, realizowali zadania, które określone są w Rozporządzeniu o placówkach opiekuńczo – wychowawczych, Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy i Regulaminie organizacyjnym ośrodka, a przede wszystkim zadania określone w Miejskim Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie w Szklarskiej Porębie, na rok 2008.

Zatrudnione pracownice świetlic oddziaływały na swych podopiecznych wychowawczo, wpajając pożądane wzorce oraz kształtując akceptowalne postawy społeczne. Dzieci włączane były w krąg życia społecznego, poprzez organizowanie i czynne uczestnictwo w imprezach integrujących środowisko lokalne. Ponadto dzieci uzyskiwały bieżącą pomoc w odrabianiu lekcji i w nadrabianiu zaległości. Wychowawczynie pomagały również w rozwiązywaniu problemów nurtujących młodzież w okresie dorastania, nawiązywały i kontynuowały współpracę z rodzicami, pracownikami socjalnymi, policją, pedagogami, terapeutami, psychologiem.2. Ponadto w obu świetlicach środowiskowej „Plus” oraz środowiskowo- terapeutycznej „Cegiełka” prowadzony był program profilaktyczny. Jego autorem i realizatorem była terapeuta-pedagog Magdalena Słomka a kontynuatorkami oddziaływań wychowawczych obu świetlic.

Program obejmował działania związane z profilaktyką I- i II-rzędową, skierowaną do grup ryzyka występowania uzależnień. Adresatami była młodzież z gimnazjum oraz szkół podstawowych ze Szklarskiej Poręby.Program realizowany był pod czas 218 spotkań, zakładał realizację takich celów jak przekazanie wiedzy na temat substancji psychoaktywnych, ich rodzajów oraz mechanizmów rozwoju uzależnienia, a także rozwój ważnych umiejętności psychologicznych i interpersonalnych:

 • podejmowanie racjonalnych wyborów w sprawie używania środków uzależniających ( w tym mówienia „nie”);

 • informacje dotyczące negatywnego wpływu substancji psychoaktywnych na życie człowieka (konsekwencje związane z zażywaniem nielegalnych substancji);

 • wzmacnianie pozytywnego obrazu własnej osoby;

 • komunikowanie się z ludźmi;

 • radzenie sobie ze stresem oraz nieśmiałością;

 • budowanie udanych relacji z ludźmi;

 • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów;

 • pomoc w wycofaniu się z dysfunkcji poprzez kwestionowanie błędnych przekonań normatywnych;

 • nauka i generalizacja korzystnych kompetencji osobistych i społecznych

Zajęcia polegały na indywidualnych oraz grupowych spotkaniach z młodzieżą, podczas których poruszana była problematyka związana z założeniami programu oraz praca na bieżących problemach i trudnościach wychowanków, z którymi spotkają się w życiu codziennym:

L.p.
  1   2


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna