Z posiedzenia komisji samorządowej odbytego w dniu 25 marca 2008rPobieranie 25.68 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar25.68 Kb.


Protokół Nr 12/08

z posiedzenia komisji samorządowej odbytego w dniu 25 marca 2008r.

Posiedzenie otworzył przewodniczący komisji Marek Malinowski i przewodniczył posiedzeniu. W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji zgodnie z załączoną listą obecności do niniejszego protokółu (obecni wszyscy członkowie komisji). Ponadto w posiedzeniu komisji wzięli udział: Wójt Andrzej Łopaciński, Przewodniczący Rady Gminy Artur Kułagowski oraz Prezes Gminnego Zakładu Oczyszczania Spółka z o.o. w Pierzchnicy Andrzej Kmiecik (w temacie obsługi wodociągów i kanalizacji).

Tematem posiedzenia było:

1.Wydanie opinii w temacie obsługi wodociągów i kanalizacji w gminie Pierzchnica.

2.Wydanie opinii o projektach uchwał w sprawie:

a)wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działki od Agencji Nieruchomości Rolnej
Oddział Terenowy w Rzeszowie,

b)wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości


niezabudowanych położonych w Pierzchnicy

c)oddania w użyczenie pomieszczenia w budynku komunalnym w Podlesiu dla Parafii


Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Małgorzaty w Pierzchnicy.

3.Sprawy różne.


Ad.1.Przewodniczący komisji zwrócił się do Wójta o przybliżenie tematu obsługi
wodociągów i kanalizacji w gminie.

Wójt poinformował, że właścicielem Gminnego Zakładu Oczyszczania Spółka z o.o. w Pierzchnicy jest w 100% Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy. Fundacja pismem z dnia 31 stycznia 2008r. zwróciła się z ofertą sprzedaży udziałów spółki dla gminy za nominalną kwotę 50.000zł (pismo w załączeniu do protokółu). Drugie pismo wpłynęło od Zarządu Gminnego Zakładu Oczyszczania Spółka z o.o. w Pierzchnicy z dnia 27 lutego 2008r, że w przypadku nie zakupienia przez gminę spółki istnieje możliwość rozwiązania umowy na dzierżawę urządzeń wodno kanalizacyjnych za porozumieniem stron z dniem 30 czerwca 2008r. Ponadto spółka może odsprzedać sprzęt i wyposażenie razem 54 pozycje na kwotę 16 748 zł i dwie pompy za 5 820 zł. Zarząd spółki sugeruje również o możliwości przekazania pracowników w trybie art. 231 tj. główna księgowa, konserwator wodociągów 2 osoby, konserwator oczyszczalni 1 i 1/2 etatu, elektryk 1 etat i specjalista do spraw kontaktów z odbiorcami i dostawcami 1 etat (pismo w załączeniu do protokółu).

Poinformował, że wystąpił do Zarządu GZO o przedstawienie specyfikacji oferowanego do odsprzedaży sprzętu i wyposażenia. Prezes spółki przekazał zestawienie wyposażenia i środków trwałych razem 54 pozycje na kwotę 16 748 zł i dwie pompy na kwotę 5 820, 04 zł (pismo w załączeniu do protokółu).

Wójt powiedział, że działania podjęte ze strony właściciela spółki jak również zarządu spółki są sygnałem i wskazane jest podjęcie działań w celu zabezpieczenia obsługi wodociągów i kanalizacji w gminie Pierzchnica.

Rozwiązanie umowy na dzierżawę urządzeń wodno kanalizacyjnych może ulec rozwiązaniu za 6 miesięcznym okresem wypowiedzenia albo za porozumieniem stron. Sprawę należy rozważyć po kątem czy gmina kupi spółkę, czy do obsługi wodociągów i kanalizacji gmina utworzy zakład komunalny.

Zwrócił się do Prezesa GZO z pytaniem czy jak gmina kupi spółkę za zaoferowaną kwotę 50 000 zł to w tej kwocie będzie sprzęt i wyposażenie, które spółka proponuje odsprzedać.

Prezes Gminnego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. w Pierzchnicy Andrzej Kmiecik powiedział, że jeśli chodzi o sprzedaż spółki to nie jest jego zakres kompetencji i nie może w tym temacie się wypowiadać. Może natomiast proponować sprzedaż wyposażenia i sprzętu, bo to jest jego kompetencja. Mówił, że jego zdaniem jak ktoś kupuje spółkę to ze wszystkim, z wyposażeniem z pracownikami. Powiedział, że sprzęt jest z amortyzowany i stanowi środki trwałe, które są na majątku spółki.

Wójt powiedział, że należy rozumieć, że jeśli gmina wystąpi o odsprzedanie sprzętu bez kupna spółki to wartość sprzętu i wyposażenia tyle będzie wynosić ile Prezes wyliczył w zestawieniu.

Prezes powiedział, że kierując pismo sugerował się tym, że spółka będzie sprzedana i żeby zachować ciągłość w obsłudze niezależnie od tego czy gmina kupi spółkę, czy powoła własny zakład to może skorzystać z doświadczonych pracowników oraz oprogramowania i bazy danych.

Wójt zapytał jakie obowiązują okresy wypowiedzenia umów o prace pracownikom gdyby do tego doszło.

Prezes odpowiedział, że wszystkich pracowników obowiązuje trzy miesięczny okres wypowiedzenia stosunku pracy.

Wójt poruszył sprawę pomp, że koszty ich były wykazane przy taryfach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Wychodzi na to, że mieszkańcy jakby zapłacili już za te pompy.

Prezes odpowiedział, że pompy były wykazane w planie remontów ale stanowią one własność spółki.

Wójt powiedział, że zakładając, iż gmina zakupi sprzęt i wyposażenie w związku z tym zapytał Prezesa co dalej ze spółką, bo zostaje tylko spółka na papierze.

Prezes odpowiedział, że zostaje papier i jeszcze jakiś sprzęt. Może znajdzie się nabywca, który zapłaci 100 albo 150 tys. zł za spółkę. Kapitałem spółki jest to, że jest zarejestrowana, jest na rynku, nie ma zaległości ma bogate referencje budowlane.

Wójt zwrócił uwagę na to, że jak gmina zakupi spółkę to do rady nadzorczej trzeba powołać osoby z uprawnieniami, które mają skończony kurs państwowy dla członków rad nadzorczych zakończony egzaminem.

Radny Grzegorz Świt zapytał co stało się ze starymi pompami skoro zostały zakupione nowe.

Prezes odpowiedział, że stare pompy są na stanie, które można remontować, ale nie opłaci się tego robić, bo żywotność pompy po remoncie wynosi około roku. Nowe pompy są bardziej energooszczędne, a to nie jest bez znaczenia.

Radny Grzegorz Świt zapytał co stanie się z długami za wodę przy założeniu, że gmina kupi spółkę.

Prezes odpowiedział, że gmina jak kupi spółkę to z długami. Mówił, że są pozwy w Sądzie za nie płacenie rachunków za zużytą wodę. Są wyroki sądowe nie realizowane, bo komornik sporządza protokół brak przedmiotów do zajęcia.

Radny Adam Chmiel zwrócił uwagę na to, że przez 8 lat spółka obsługiwała wodociągi i kanalizację i gmina nie miała z tego dochodu. Porównał do samochodu, że przez 8 lat użytkowania nic się do niego nie dokładało ale przyjdzie czas, że trzeba będzie ponosić koszty remontów i zapytał kto ma ponosić te koszty.

Przewodniczący komisji zapytał Prezesa w jakiej kondycji jest sieć wodociągowa i kanalizacyjna, jakie są wymagane remonty.

Prezes powiedział, że ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków reguluje kwestie gospodarki wodociągami i ściekami. Dodał, że jest to dobra ustawa, bo dokładnie precyzuje zadania. Odnośnie sieci wodociągowej powiedział, że źle nie jest. Na tą chwilę jest niesprawnych 7 hydrantów, które nie zagrażają w zabezpieczeniu pożarowym. Najczęściej awarie na wodociągu spowodowane są przegniłymi śrubami na nawiertkach przyłącz. Siec trzyma się dobrze, bo jest wykonana z rur PCV. Studnia na Wierzbiu uspokoiła się, jest odpowiedni poziom wody. Występuje problem z bakteriologią na ujęciu, w związku z tym woda jest chlorowana. Na stacji wodociągowej w Wierzbiu trzeba remontować pompy płaskie.

Odnośnie kanalizacji powiedział, że sieć jest niezła, natomiast może być bomba na oczyszczalni w Pierzchnicy, nie z tego powodu, że jest nie dofinansowana czy nie remontowana tylko dlatego, że jest zaprojektowana na ścieki mniej agresywne niż dopływają do oczyszczalni. Ładunek BZT 5 jest obliczony na 600 jednostek tak jest zaprojektowane, a dopływa 1400 jednostek tj. ponad dwa razy więcej niż przewiduje norma.

Radny Adam Chmiel powiedział, że skoro nie jest źle to dlaczego chce zrezygnować z obsługi wodociągów i kanalizacji.

Prezes powiedział, że dlatego chce odejść, bo spółka zamykała swój budżet gdzie alokowane koszty wody i ścieków zamykały się na poziomie 48%. Resztę czyli 52% spółka zarabiała na robotach budowlanych i w związku z tym cena równowagi wody i ścieków kształtowała się na takim poziomie. Zaczyna brakować pieniędzy, bo spółka nie dostaje zleceń od gminy. Jako prezes firmy musiał zareagować, bo strat w spółce nie może zrobić. Powiedział, że sprzedał walec i inne sprzęty żeby nie dopuścić do strat.

Radny Grzegorz Świt zapytał co stanie się z bazą danych, którą zgromadził Gminny Zakład Oczyszczania.

Prezes odpowiedział, że spółka musi z archiwizować dane i będą przechowywane w archiwum zakładowym.

Przewodniczący komisji zapytał jaką wartość będzie miała spółka po wypowiedzeniu umowy na dzierżawę urządzeń wodno-kanalizacyjnych.

Prezes powiedział, że wg jego oceny wartość spółki to kwota 150-200 tys. zł. Powiedział, że kto by nie był właścicielem spółki dopóki będzie zawarta umowa na dzierżawę urządzeń to obsługę będzie sprawowała spółka.

Na pytanie przewodniczącego komisji czy GZO powinno zostać na rynku i obsługiwać urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne Prezes odpowiedział, że spółka powinna zostać na rynku gminy. Gmina dla swojej spółki może zlecać wszystkie roboty bez przetargu i tu jest korzyść - zaznaczył.

Radny Grzegorz Świt zapytał Prezesa kiedy będzie naprawiony asfalt w Wierzbiu koło Marcjana po rozkopaniu drogi z uwagi na usuwaną awarię wodociągu.

Prezes odpowiedział, że wiosną zostanie naprawiony asfalt. Powiedział, że największy koszt to ściągnięcie masy z daleka. Jak będzie gdzieś blisko kładziona masa to wtedy zostanie zrobione.

Komisja po dyskusji w głosowaniu jawnym 7 głosami za (jednogłośnie) wydała opinię w temacie obsługi wodociągów i kanalizacji w gminie Pierzchnica.

Komisja po rozpatrzeniu sprawy obsługi wodociągów i kanalizacji w gminie Pierzchnica w świetle prowadzonej korespondencji w tym temacie pomiędzy gminą a właścicielem spółki i zarządem spółki uznaje za niecelowy zakup udziałów spółki ponieważ narazi to gminę na dodatkowe koszty związane z utrzymaniem rady nadzorczej. Obsługę wodociągów i kanalizacji przekazać dla zakładu komunalnego, który w tym celu należy powołać.

Powierzając obsługę wodociągów i kanalizacji dla zakładu komunalnego gmina będzie miała pełny wpływ na funkcjonowanie zakładu.


Ad.2.a)Przewodniczący komisji przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na nieodpłatne nabycie działki od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie i otworzył dyskusję nad projektem.

Radny Grzegorz Świt poinformował, że działka była kiedyś własnością kółka rolniczego na działce jest usytuowany budynek. Po przejęciu spółdzielni produkcyjnej przez Igloopol na części budynku był warsztat, a z drugiej strony był sklep. W budynku urządzona zostanie świetlica wiejska po jego wyremontowaniu.

Członkowie komisji nie wnosili uwag do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działki od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie w związku z tym przewodniczący poddał pod głosowanie kto jest za wydaniem pozytywnej opinii o projekcie uchwały.

Na 7-osobowy skład komisji za było 7 członków komisji.

Komisja jednogłośnie wydała pozytywną opinię o projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działki od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie wnosząc do rady o przyjęcie projektu uchwały.
Ad.2.b)Przewodniczący komisji przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych położonych w Pierzchnicy i otworzył dyskusję nad projektem.

Przewodniczący rady poinformował, że działki położone są za osiedlem Kamionki przy ulicy Jana Pawła. Działki te powstały w wyniku wymiany i proponuje się je do sprzedaży celem osiągnięcia dochodu do budżetu gminy.

Członkowie komisji nie wnosili uwag do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych położonych w Pierzchnicy w związku z tym przewodniczący poddał pod głosowanie kto jest za wydaniem pozytywnej opinii o projekcie uchwały.

Na 7-osobowy skład komisji za było 7 członków komisji.

Komisja jednogłośnie wydała pozytywną opinię o projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych położonych w Pierzchnicy wnosząc do rady o przyjęcie projektu uchwały.
Ad.2.c)Przewodniczący komisji przedstawił projekt uchwały w sprawie oddania w
użyczenie pomieszczenia w budynku komunalnym w Podlesiu dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Małgorzaty w Pierzchnicy i otworzył dyskusję.

Radna Małgorzata Wojciechowska przedstawiła protokół z zebrania mieszkańców Strojnowa i Podlesia w temacie przekazania pomieszczenia kaplicy w użyczenie dla Parafii. Powiedziała, że w pomieszczeniu praktycznie wszystko jest do remontu i jeżeli gmina nie przekaże to remont będzie należał do gminy. Proboszcz Parafii w Pierzchnicy zapewnił, że będzie szukał sponsorów do odnowienia Kaplicy jak zostanie przekazane w użyczenie.

Radny Grzegorz Świt powiedział, że był na zebraniu i potwierdził, że mieszkańcy wnoszą o nieodpłatne korzystanie z pomieszczenia na cele kultu religijnego. Zwracał uwagę, że jak będzie gmina remontować budynek to remont kaplicy będzie przeprowadzony na końcu, bo najpierw będzie przeprowadzany remont mieszkań.

Radny Adam Chmiel sugerował żeby pomieszczenie przekazać w użyczenie na czas określony.

Członkowie komisji nie podzielali zdania radnego Chmiela ponieważ to mieszkańcy wnoszą o użyczenie pomieszczenia. Ponadto jest możliwość wypowiedzenia umowy za 6 miesięcznym okresem także nie pozbawia to gminy wpływu na ten lokal.

Radna Małgorzata Wojciechowska zwracała się do Wójta o sprawdzenie metrażu pomieszczenia zajmowanego przez Błaszczyka, bo może udało by się wygospodarować z korytarza pomieszczenie na świetlicę i przebieralnię dla księdza. Wnosiła żeby w umowie użyczenia zawrzeć zapis żeby w kaplicy mogły odbywać się zebrania mieszkańców Strojnowa i Podlesia.

Członkowie komisji nie wnosili uwag do projektu uchwały w sprawie oddania w użyczenie pomieszczenia w budynku komunalnym w Podlesiu dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Małgorzaty w Pierzchnicy w związku z tym przewodniczący poddał pod głosowanie kto jest za wydaniem pozytywnej opinii o projekcie uchwały.

Na 7-osobowy skład komisji za było 7 członków komisji.

Komisja jednogłośnie wydała pozytywną opinię o projekcie uchwały w sprawie oddania w użyczenie pomieszczenia w budynku komunalnym w Podlesiu dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Małgorzaty w Pierzchnicy wnosząc do rady o przyjęcie projektu uchwały.

Ad.3.Sprawy różne.

Radny Adam Chmiel zapytał Wójta, która komisja i kiedy będzie jeździć po drogach celem kwalifikowania dróg do remontu.

Wójt odpowiedział, że podobnie jak w roku poprzednim będzie to komisja samorządowa, bo jest najliczniejsza i w kwietniu komisja powinna się zająć tym problemem.

Radny Adam Chmiel zwrócił się do Wójta czy da się odtworzyć gdzie został zawieziony kamień z przydzielonej puli do Osin w 2007r. i kto potwierdził dowóz kamienia, co zarzucił na sesji sołtys Roman Poniewierka. Dodał, że zarzut jest pod adresem radnego ale także Wójta też i należałoby to wyjaśnić.

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia przewodniczący komisji podziękował wszystkim za udział i zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokółował:

S.Kielesiński

Przewodniczący komisjiMarek Malinowski©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna