zł, zostały wykonane w wysokości 480. 901. 566,- złPobieranie 2.56 Mb.
Strona1/23
Data01.05.2016
Rozmiar2.56 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA DOCHODÓW

W roku 2006 roku planowane dochody w kwocie 491.616.438,- zł, zostały wykonane w wysokości 480.901.566,- zł, tj. 97,8 % planu.

Uzyskane dochody pochodziły z dotacji celowych, subwencji ogólnej, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, dochodów z mienia, odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz usług wykonanych przez jednostki budżetowe.

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wraz z opisem źródeł pochodzenia przedstawiono poniżej.DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO


Zaplanowane dochody w kwocie 32.794.579,- zł wykonane zostały w wysokości 30.773.271,- zł, tj. 93,8% planu. Dotyczyły:

 1. dotacji celowych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w wysokości 16.536.400,- zł, z tego na:

 1. inwestycje melioracyjne – 16.486.500,- zł,

 2. wdrażanie Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich – 49.900,- zł,

 1. dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 9.094.519,- zł, z tego na:

  1. konserwację urządzeń melioracji wodnych – 8.463.000,- zł,

  2. wdrażanie Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich – 611.519,- zł,

  3. analizę zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynację prac urządzeniowo – rolnych – 20.000,- zł,

 2. dotacji z funduszy celowych w kwocie 1.774.573,-zł, z tego na:

 1. zadania melioracyjne – 1.700.316,- zł,

 2. zakup wyposażenia magazynów przeciwpowodziowych – 74.257,- zł,

 1. zwrotu środków z budżetu UE wydatkowanych z pożyczki na prefinansowanie na zadanie pn. Łęg I – 2.843.413,- zł,

 2. 5 % udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na urządzeniach melioracji wodnych – 1.877,- zł,

 3. wpływu niewykonanych wydatków niewygasających – 27.606,- zł,

 4. pomocy finansowej udzielonej przez jednostki samorządu terytorialnego na zadania melioracyjne – 291.041,- zł,

 5. dochodów realizowanych przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie na kwotę: 203.842,- zł, w tym z:

 1. opłat za wynajem mieszkań dla pracowników, zbędnych powierzchni biurowych i garaży, domków letniskowych w Polańczyku – 82.457,- zł,

 2. opłat z tytułu partycypacji w kosztach za korzystanie z centrali telefonicznej, mediów, klatki schodowej w pomieszczeniach budynku biurowego przy ul. Hetmańskiej 9 – 91.070,- zł,

 3. sprzedaży dokumentacji przetargowych oraz zbędnych składników majątkowych – 7.114,- zł,

 4. refundacji poniesionych wydatków z tytułu podatku od nieruchomości, opłaty za trwały zarząd przez najemców budynków biurowych w Krośnie, Dębicy i Tarnobrzegu – 3.769,- zł,

 5. refundacji wynagrodzeń wraz z pochodnymi z PUP w Krośnie za zatrudnianie bezrobotnych w ramach robót interwencyjnych – 2.348,- zł,

 6. wynagrodzenia płatnika wynikającego z przepisów podatkowych oraz o ubezpieczeniach społecznych oraz odszkodowania za uszkodzone mienie – 2.127,- zł,

 7. rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu refundacji za media od najemców lokali – 11.707,- zł.

 8. zwrotu kosztów zastępstwa procesowego – 2.550,- zł,

 9. kar umownych – 700,- zł


DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Planowane dochody w kwocie 23.388.159,-zł zrealizowane zostały w wysokości 17.970.024, tj. 76,8 % planu. Dotyczyły: 1. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa - w kwocie 2.319.536,-zł w tym na współfinansowanie Działania:

  1. 2.5 „Promocja przedsiębiorczości” w kwocie 2.312.355,-zł,

  2. 3.4 „Mikroprzedsiebiorstwa” w kwocie 7.181,-zł,

 2. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa - współfinansowanie Działania 3.4 „Mikroprzedsiebiorstwa” w kwocie 4.900.043,-zł,

 3. zwrotu środków z budżetu Unii Europejskiej poniesionych przez beneficjentów Działania 3.4 „Mikroprzedsiebiorstwa” w kwocie 6.665.473,-zł,

 4. zwrotu środków z budżetu Unii Europejskiej wydatkowanych z pożyczki na prefinansowanie na realizację Działania 2.5 „Promocja przedsiębiorczości” w kwocie 4.058.755,-zł,

 5. zwrotu dotacji z 2005 r. wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami przez beneficjentów Działania 2.5 „Promocja przedsiebiorczosci” oraz 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa” w kwocie 26.217,-zł.

Ponadto dotacja z budżetu państwa na współfinansowanie ww. działań – w wysokości 3.512.710,- zł planowana w 2006 r. wpłynie w 2007 r. jako środki ujęte w Rozporządzeniu Rady Ministrów, które niewygasają z upływem roku budżetowego 2006, w tym dla:


  1. Działania 2.5 – 1.084.975,- zł.
  2. Działania 3.4 – 2.427.735,- zł,


Ostateczny termin wykorzystania środków ustalony został na 30 czerwca 2007 r.
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane dochody w kwocie 76.822.468,-zł, zrealizowane zostały w wysokości 76.905.773,- zł tj. 100,1 % planu. Dotyczyły: 1. pomocy finansowej udzielonej przez jednostki samorządu terytorialnego na odnowy dróg wojewódzkich oraz remonty i budowy chodników przy dorogach wojewódzkich w kwocie 4.567.457,-zł. Pomocy finansowej udzieliły jednostki samorządu terytorialnego na terenie których realizowane były zadania. Wykaz tych jednostek przedstawiono w części opisowej dotyczącej wydatków.

 2. zwrotu środków z budżetu UE wydatkowanych z pożyczki na prefinansowanie na realizację zadań na drogach w ramach ZPORR – 66.369.094,- zł,

 3. zwrotu środków z budżetu UE wydatkowanych ze środków własnych województwa na realizację zadań na drogach w ramach ZPORR – 980.875,- zł,

 4. dotacji z budżetu państwa na usuwanie szkód powodziowych na drogach – 861.904,- zł,

 5. dotacji z Powiatu Leżajskiego na modernizację dróg powiatowych – 984.529,- zł,

 6. wpływu niewykonanych wydatków niewygasających – 2.270.682,- zł,

 7. opłat za wydawanie zezwoleń na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób oraz analizę sytuacji rynkowej – 176.336,-zł,

 8. zwrotu kosztów uruchomienia komunikacji zastępczej w 2005r. wraz z odsetkami przez PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o. – 35.166,- zł,

 9. zwrotu środków z tytułu odszkodowania oraz podatku VAT w związku z uszkodzeniami autobusów szynowych – 216.450,- zł,

 10. zwrotu nienależnie pobranej dopłaty z tytułu stosowania ustawowych ulg przez przewoźnika autobusowego – 23.384,- zł

 11. dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na kwotę: 419.896,-zł, w tym :

 1. wynagrodzenie płatnika wynikające z przepisów podatkowych oraz o ubezpieczeniach społecznych – 1.285,- zł,

 2. zwrot kosztów rozmów telefonicznych, postępowania sądowego, zniszczonych znaków drogowych, nadpłaconych składek na ubezpieczenia – 3.720,- zł,

 3. wpływy ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych (sieć komputerowa i telefoniczna, żaluzje pionowe) w związku ze zmianą siedziby jednostki – 11.540,- zł,

 4. kary i potrącenia wynikające z nienależytego wykonania zleconych robót budowlanych i dokumentacyjnych – 110.770,- zł,

 5. zwrot części opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej w wyniku ich przekwalifikowania – 292.581,- zł.

w informacji za I półrocze 2006 r. błędnie zaklasyfikowana została w dziale 700 rozdziale 70005, kwota 203.223,- zł stanowiła dochód PZDW.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna