Zał. nr 1 do zw 4/2015 wydział Architektury / studium doktoranckiePobieranie 75.02 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar75.02 Kb.
Zał. nr 1 do ZW 4/2015

WYDZIAŁ Architektury / STUDIUM Doktoranckie

KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa w języku polskim Wybrane zagadnienia z historii sztuki nowoczesnej i współczesnej (malarstwo, grafika, rzeźba, fotografia, performance)


Nazwa w języku angielskim: Selected topics in the history of contemporary art (painting, graphics, sculpture, photography, performance)

Kierunek Studiów (jeśli dotyczy): Architektura

Specjalność (jeśli dotyczy): ……………………………

Obszar wiedzy Nauki techniczne

Dziedzina Nauki techniczne

Dyscyplina Architektura i urbanistyka


Stopień studiów i forma: I / II/III stopień*, stacjonarna / niestacjonarna*

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy / wybieralny / ogólnouczelniany *

Kod przedmiotu AUA 112866 BK, AUA 112866 W, AUA 112866 S

Grupa kursów TAK / NIE*

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Projekt

Seminarium

Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU)

1515


Liczba godzin całkowitego nakładu pracy studenta (CNPS)

30


30


Forma zaliczenia

egzamin


Zaliczenie na ocenę

Dla grupy kursów zaznaczyć kurs końcowy (X)
Liczba punktów ECTS

1


1

w tym liczba punktów odpowiadająca zajęciom

o charakterze praktycznym (P)


w tym liczba punktów ECTS odpowiadająca zajęciom wymagającym bezpośredniego kontaktu (BK)

1


1

*niepotrzebne skreślić

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

brak\


CELE PRZEDMIOTU

C1 Zapoznanie studentów z podstawowymi tendencjami z zakresu sztuki współczesnej (modernizm, postmodernizm,wpółczesność)
PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA


Z zakresu wiedzy:

PEK_W01 posiada wiedzę na temat zagadnień związanych ze sztuką współczesną, w tym jej powiązań z aktywnością twórczą współczesnego architekta i projektanta krajobrazu


Z zakresu umiejętności:

PEK_U01 potrafi wykorzystywać wiedzę wyniesioną z kursu do krytycznej analizy dzieła sztuki współczesnej

PEK_U02 potrafi przygotować i przedstawić prezentację na zadany temat związany z przedmiotem kursu; potrafi poprowadzić dyskusję
Z zakresu kompetencji społecznych:

PEK_K01 rozumie konieczność współpracy (również międzynarodowej) podczas zdobywania informacji na zadany temat związany z tematem zajęć


TREŚCI PROGRAMOWEForma zajęć - wykład

Liczba godzin
W1

Perspektywa i iluzja w sztuce

2
W2

Techniki artystyczne (plastyczne)

2
W3

Sztuka modernizmu 2. poł. XIX w. (impresjonizm, neoimpresjonizm, postimpresjonizm , symbolizm, nabizm)

2
W4

Sztuka modernizmu przed II wojną światową (secesja, fowizm, ekspresjonizm kubizm, futuryzm, konstruktywizm, suprematyzm)

2
W5

Sztuka modernizmu przed II wojną światową (dadaizm, surrealizm, neoplastycyzm)

2
W6

Sztuka modernizmu po II wojnie światowej: (abstrakcyjny ekspresjonizm, informel, taszyzm, hard-edge painting, geometria strachu, Arte Povera, color field painting)

2
W7

Sztuka modernizmu po II wojnie światowej: (rzeźba kinetyczna, minimalizm, hiperrealizm, abstrakcja liryczna, op art, sztuka konceptualna, spacjalizm)

2
W7

Sztuka modernizmu po II wojnie światowej: sztuka ziemi (land art), mail art

2
W8

Sztuka postmodernizmu

1Suma godzin15Forma zajęć – seminarium

2
Se1

Socrealizm i sztuka „totalitarna”

2
Se2

Sztuka współczesna

2
Se3

Performance, happening, body art

2
Se4

Kicz, czy dzieło sztuki ? Sztuka campu

2
Se5

Enviroment, instalacja

2
Se6

Street art

2
Se7

Sztuka krytyczna

2
Se8

Fluxus

1Suma godzin

15


STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE


N1. notebook

N2. projektor
OCENA OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA


Oceny (F – formująca (w trakcie semestru), P – podsumowująca (na koniec semestru)

Numer efektu kształcenia

Sposób oceny osiągnięcia efektu kształcenia

F1

PEK_W01, PEK_U01

PEK_U02, PEK_K01frekwencja, egzamin związany z prezentacją wybranego tematu

P- ocena końcowa 50% frekwencja, 25% egzamin, 25% udział w dyskusji. Skala ocen od 2,0-5,5
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Zdzisław Kępiński, Impresjonizm, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1982 r.

M. Wallis, Secesja, Warszawa: Arkady 1984

Urszula Czartoryska, Od pop-artu do sztuki konceptualnej, Warszawa 1976.

Światopogląd surrealizmu. Jego założenia i konsekwencje dla teorii twórczości i teorii sztuki, Krystyna Janicka. Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1985. ISBN 83-221-0287-9

Katarzyna Śliwińska, Socrealizm w PRL i NRD, Wydawnictwo Poznańskie 2006, ISBN 83-7177-417-6.

Grzegorz Dziamski, Postmodernizm wobec kryzysu estetyki współczesnej, ISBN 83-232-0766-6.

Grzegorz Dziamski, Awangarda a problem końca sztuki, w: Grzegorz Dziamski (red.), Awangarda w perspektywie postmodernizmu, ISBN 83-7112-119-9.Grzegorz Dziamski Zwrot ku naturze, czyli odnowienie pamięci gatunkowej, w: Grzegorz Dziamski, Awangarda po awangardzie, od neoawangardy do postmodernizmu, Poznań, 1995, ISBN 83-7112-086-9,

Grzegorz Sztabiński, Awangarda a postmodernizm: zagadnienie cytatu, w: Grzegorz Dziamski (red.), Awangarda w perspektywie postmodernizmu, ISBN 83-7112-119-9.

Wojciechowski Aleksander, Młode malarstwo polskie 1944-1974, Zakład narodowy im. Ossolińskich - wydawnictwo, Wrocław 1975.Anda Rottenberg, Sztuka w Polsce 1945-2005, Stentor, Warszawa, 2005, ISBN 83-89315-57-2.

Jacek Zydorowicz, Artystyczny wirus, polska sztuka krytyczna wobec przemian kultury po 1989 roku, Instytut im. Adama Mickiewicza, Warszawa, 2005, ISBN 83-60263-00-0.

Piotr Krakowski: Happening, Fluxus, performance. W: Piotr Krakowski: O sztuce nowej i najnowszej. Warszawa: PWN, 1981, s. 33-65. ISBN 83-01-02583-2.Fluxus East. Katalog wystawy. Berlin 2007

E.H. Gombrich, Sztuka i złudzenie, Warszawa 1981

W. Strzemiński, Teoria widzenia, Kraków 1974

B. Kowalska, Od impresjonizmu do konceptualizmu, Warszawa 1989Izabela Kowalczyk, Sztuka krytyczna – wybrane zagadnienia, listopad 2006 – ilustrowany artykuł w serwisie Kultura polska.

Michał Paweł Markowski, Sztuka, krytyka, kryzys, marzec 2007 – artykuł na stronie czasopisma Obieg.

Magdalena Ujma, Sztuka krytyczna – cd. – artykuł na stronie galerii Bunkier Sztuki.

T. Sikorski: Czy street art jest sztuką? W: E. Dymna, M. Rutkiewicz: Polskie street art, cz.2. Między anarchią, a galerią. s.373.. Carta Blanca, 2012.

K. Jurkiewicz: Historia i cele street artu ze szczególnym uwzględnieniem jego społecznej roli - na przykładzie prac Banksy'ego

Biskupski Łukasz, Graffiti i street art: na pograniczu sztuki publicznej i ruchu alternatywnego, „Przegląd Kulturoznawczy” 2008 nr 4.
OPIEKUN PRZEDMIOTU (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL)

dr hab. inż. arch. Marzanna Jagiełło, prof. PWr marzanna.jagiello@pwr.wroc.pl

MACIERZ POWIĄZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

Wybrane zagadnienia z historii malarstwa i grafiki cz. I

Z EFEKTAMI KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW DOKTORANCKICH POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

Przedmiotowy efekt kształcenia

Odniesienie przedmiotowego efektu do efektów kształcenia zdefiniowanych dla kierunku studiów i specjalności (o ile dotyczy)**

Cele przedmiotu***

Treści programowe***

Numer

narzędzia dydaktycznego***

PEK_W01 (wiedza)

D3_W03

C1

Se1-Se8

N1, N2

PEK_U01

(umiejętności)

D3_U05, D3_U08

C1

Se11-Se8

N1, N2

PEK_U02

D3_U04

C1

Se11-Se8

N1, N2

PEK_K01 (kompetencje)

D3-K01

C1

Se11-Se8

N1. N2

** - wpisać symbole kierunkowych/specjalnościowych efektów kształcenia*** - z tabeli powyżej

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna