Zał. nr 3 „projekt” umowa nrPobieranie 56.3 Kb.
Data01.05.2016
Rozmiar56.3 Kb.


zał. nr 3

PROJEKT”UMOWA Nr .....................

zawarta w dniu ……………… roku pomiędzy 6 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym, 76-271 Ustka, Lędowo – Osiedle 1 N, NIP 839-30-43-908, zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym” reprezentowaną przez:Komendant - ............................................................................


Główny Księgowy - ............................................................................

a firmą: ……………………...................................................…, działającym na podstawie

....................……………………………………………, zwanym w treści umowy „Wykonawcą” w imieniu, którego działają:

.................................... ........................................

.................................... ........................................
Zamówienie nie podlega ustawie „Prawo zamówień publicznych” ze względu na wartość nie przekraczającą wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro – art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. „Prawo zamówień publicznych” ( tj. Dz.U.

z 2015r. poz. 2164 ).


§ 1

 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca podejmuje się wykonania dostawy sprężarki tłokowej B 200/52 400 V AEG, testerów diagnostycznych DELPHI DS150E CAR MAX i TRUK (HEAVY DUTY) + licencja na aktualizację 12 m-cy

 2. Wykonawca zobowiązuje się do:

 • sprzedaży i dostawy sprężarki tłokowej B 200/52 400 V AEG, testerów diagnostycznych DELPHI DS150E CAR MAX i TRUK (HEAVY DUTY) + licencja na aktualizację 12 m-cy oraz przeszkolenia z zakresu ich obsługi;

 • spełniających warunki techniczne określone w zał. nr 2., według cen jednostkowych i w ilości zgodnej z formularzem cenowym.

 • dostarczenia wymaganej dokumentacji eksploatacyjno-użytkowej wraz

z dokumentem gwarancji.

 1. Całkowita wartość zamówienia nie przekroczy …………………………………………………………..kwoty brutto.

 2. Zapłata nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

 3. Kwota, o której mowa w § 1, ust. 3, obejmuje wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym koszty sprzętu oraz jego dostawy do siedziby Zamawiającego i przeprowadzeniu szkolenia o jakim mowa w pkt 2.

 4. Odbiór: sprężarki tłokowej B 200/52 400 V AEG, testerów diagnostycznych DELPHI DS150E CAR MAX i TRUK (HEAVY DUTY) wraz z licencją na 12 m-cy oraz przeszkolenie z zakresu ich obsługi, zostanie dokonany przez komisję wyznaczoną przez Zamawiającego.

 5. Dostawa przedmiotu umowy opisana w § 1 ust. 1 i 2 odbędzie się w siedzibie Zamawiającego.

§ 2
Termin realizacji zamówienia – do 30 dni od dnia zawarcia umowy.
§ 3Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Szefa Służby Czołgowo-Samochodowej o przygotowaniu dostawy i planowanym terminie dostarczenia jej pod numer tel. 261 231 215 lub 261 231 299.

§ 4


 1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za wykonaną dostawę, po technicznym odbiorze dostarczonych urządzeń wymienionych w § 1 ust. 1 i 2
  i przeprowadzeniu szkolenia o jakim mowa w § 1 cenę w wysokości określonej w § 1 ust. 3.

 2. Zapłata za przedmiot umowy zostanie dokonana w terminie 30 dni od daty wpłynięcia faktury do Zamawiającego w formie przelewu na rachunek bankowy wykonawcy wskazany na fakturze.

§ 5 1. W przypadku stwierdzenia wad ilościowych lub jakościowych dostarczonego sprzętu o jakich mowa w § 1 ust. 1 i 2 w stosunku do złożonego zamówienia, Zamawiający złoży Wykonawcy stosowną reklamację. Jeżeli Wykonawca nie udzieli odpowiedzi w ciągu 5 dni reklamacja będzie uważana za uznaną w całości przez Wykonawcę, zgodnie z żądaniem Zamawiającego.

 2. Usunięcie wady winno nastąpić w terminie 14 dni od zgłoszenia.

 3. Dostarczony przedmiot umowy musi być fabrycznie nowy, nieużywany, spełniający wymagania techniczno-jakościowe określone przez producenta na dany wyrób oraz spełniać odpowiednie normy.

§ 6
Wykonawca udzieli przez min. 24 miesiące rękojmi oraz gwarancji jakościowej na dostarczony sprzęt na warunkach określonych w przepisach o rękojmi i gwarancji zawartych w Kodeksie Cywilnym oraz w innych przepisach prawnych dotyczących przedmiotowej kwestii. W tym miejscu umowa stanowi dokument gwarancji. Niezależnie od gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje gwarancja udzielona przez producenta na przedmiot umowy.

§ 7
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, w tym, jeżeli Wykonawca dostarcza przedmiot umowy niezgodny z warunkami technicznymi określonymi w zał. nr 2., bądź w jakikolwiek sposób narusza postanowienia niniejszej umowy.

§ 8
 1. W razie zwłoki w wykonaniu dostawy, o którym mowa w § 2 Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,5 % wartości umowy wskazanej w § 1, ust. 3 umowy za każdy dzień zwłoki.

 2. W razie zwłoki w usunięciu wady z tytułu rękojmi lub gwarancji o którym mowa w § 5 ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić karę umowną w wysokości 0,5% wartości umowy wskazanej w § 1, ust. 3 umowy za każdy dzień zwłoki.

 3. W razie odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca zapłaci on karę umowną w wysokości 20% wartości umowy wskazanej w §1 ust. 3 umowy.

 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku nieterminowego lub nienależytego wykonania dostawy bądź jej zaniechania bez wyznaczania dodatkowego terminu, niezależnie od przysługujących Zamawiającemu roszczeń z przepisów prawa i niniejszej umowy.

 5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i musi zawierać uzasadnienie, §9 ust 1 stosuje się odpowiednio.

§ 9

 1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

 2. Odstąpienie Zamawiającego od umowy może nastąpić także w przypadku braku realizacji dostawy (Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn, bądź nie kontynuuje umowy pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie).

§ 10

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 12


W przypadku wystąpienia sporu właściwy do jego rozpatrzenia będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 13

  1. Wykonawca, pod rygorem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego oraz naliczenia kary umownej za odstąpienie od umowy, zobowiązany jest do przestrzegania zasad postępowania z osobami nie będącymi obywatelami narodowości polskiej, które określa załącznik nr 1 do umowy.

  2. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 następuje w formie pisemnej, w terminie nie później niż 30 dni od ujawnienia przyczyny uzasadniającej odstąpienie od umowy.

  3. W przypadku gdy Zamawiający nie skorzysta z prawa odstąpienia od umowy, zostanie naliczona kara umowna w wysokości 2 % wartości umowy, o której mowa w § 1, ust. 3 za każdy ujawniony przypadek nieprzestrzegania zasad o których mowa w ust. 1.

§ 14

 1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, jeden dla Zamawiającego.

 2. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia.

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

............................................. .............................................

.............................................


Załącznik nr 1 do umowy nr.........
ZASADY POSTĘPOWANIA Z PRACOWNIKAMI NIE BĘDĄCYMI OBYWATELAMI NARODOWOŚCI POLSKIEJ


 1. Wykonawca lub podwykonawca, który będzie realizował (dostarczał), przedmiot zamówienia na terenie Jednostki Wojskowej Nr 4220 lub jednostek organizacyjnych będących na zaopatrzeniu, a do tego zadania będzie korzystał z pracowników nie będącymi obywatelami narodowości polskiej (cudzoziemców), jest zobowiązany spełniać wymagania zawarte w:

 1. ustawie o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1650 z późn. zm.);

 2. ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.);

 3. ustawie z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (tj. Dz. U z 2014 r. poz. 1525);

 4. rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 r.
  w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz.U.2009.16.84
  z późn. zm.);

 5. rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 r.
  w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz.U.2009.16.85 z późn. zm.);

 6. rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lipca 2011 r.
  w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. (Dz.U.2011.155.919 z późn. zm.);

 7. decyzji Nr 21/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2012 r.
  w sprawie planowania i realizowania przedsięwzięć współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 14 lutego 2012 r., poz. 33), (Rozdział 6. Zasady wstępu cudzoziemców na teren chronionej jednostki lub instytucji wojskowej1).

 1. W przypadku nie spełnienia warunków zawartych w powyższych dokumentach, realizacja zadania przez Wykonawcę będzie możliwa wyłącznie przez pracowników posiadających obywatelstwo polskie.

 2. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia składa stosowne oświadczenie o spełnieniu warunków dopuszczających realizację przedsięwzięcia przez zatrudnionych u siebie cudzoziemców (dotyczy również podwykonawców), jako załącznik do oferty (wzór oświadczenia - załącznik Nr 1a).

 3. Wykonawca który do realizacji zadania będzie zatrudniał u siebie cudzoziemców jest zobowiązany do:

 1. poinformowania Zamawiającego o zatrudnieniu przez siebie lub przez Podwykonawcę cudzoziemców, podając ich dane personalne (imię i nazwisko, datę urodzenia, nazwę jednostki organizacyjnej, numer paszportu), nie później jednak jak w dniu złożenia oferty, a także ewentualnego potwierdzenia posiadania przez tych pracowników dokumentów potwierdzających ich uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych (tylko gdy takie uprawnienia będą wymagane).

 1. Złożenia oświadczenia za zatrudnionych pracowników o przestrzeganiu przez nich wewnętrznych przepisów obowiązujących w obiektach i na terenach Zamawiającego, (wzór oświadczenia – załącznik Nr 1b),

 2. Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z wewnętrznymi przepisami dotyczącymi zasad przebywania na terenie Zamawiającego oraz ich bezwzględnego przestrzegania

 3. Złożenie oświadczeń nie zgodnych ze stanem faktycznym będzie traktowane jako nieprzestrzeganie niniejszych zasad. Warunkiem dopuszczenia do pracy cudzoziemców jest otrzymanie Jednorazowego Pozwolenia (z imiennym wykazem osób), do wstępu na teren administrowany przez Jednostkę Wojskową Nr 4220 lub jednostki organizacyjne będące na zaopatrzeniu, wydanego przez Dowódcę Generalnego RSZ.

 4. Przez pracowników w rozumieniu niniejszych zasad rozumie się także osoby nie będące pracownikami, przy pomocy których Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca realizują zamówienie. Natomiast przez zatrudnienie rozumie się także wykonywanie czynności na podstawie stosunku prawnego wynikającego z prawa cywilnego.


Zał. Nr 1a - oświadczenie o zatrudnieniu cudzoziemców.

........................................

(miejscowość, data)

..........................................................................

(nazwa firmy, przedsiębiorcy, podwykonawcy)

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany(a), oświadczam, że firma: .......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(nazwa firmy, przedsiębiorcy, podwykonawcy, adres, NIP, tel. kontaktowy)
spełnia warunki związane z zatrudnieniem przez przedsiębiorcę cudzoziemców wynikające z przepisów obowiązujących w tym zakresie i będzie/nie będzie* zatrudniała do realizacji zamówienia cudzoziemców.

.............................................................

(podpis i pieczęć dyrektora, kierownika, szefa, osoby uprawnionej)
* - niepotrzebne skreślić

Zał. Nr 1b - Oświadczenie za zatrudnionych pracowników o przestrzeganiu przez nich wewnętrznych przepisów obowiązujących w obiektach i na terenach Zamawiającego
........................................

(miejscowość, data)

..........................................................................

(nazwa firmy, przedsiębiorcy, podwykonawcy)OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany(a), oświadczam, że zatrudnieni przez: ...................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

(nazwa firmy, przedsiębiorcy, podwykonawcy, adres, NIP, tel. kontaktowy)
cudzoziemcy realizujący przedmiot zamówienia zostali poinformowani i przeszkoleni w zakresie wewnętrznych przepisów obowiązujących w obiektach i na terenach Zamawiającego, ze szczególnym uwzględnieniem wejścia/wyjścia, wjazdu/wyjazdu, wnoszenia/wywożenia, posługiwania się urządzeniami do przetwarzania obrazu i dźwięku² oraz poruszania się po terenie Zamawiającego, a także jednostek organizacyjnych będących na zaopatrzeniu.

..............................................................

(podpis i pieczęć dyrektora, kierownika, szefa, osoby uprawnionej)

___________________________² Decyzja Nr 221/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie zasad używania urządzeń
do przetwarzania obrazu i dźwięku raz organizacji ochrony informacji niejawnych podczas odpraw, narad i szkoleń
w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (dz. Urz. MON z dn. 21 lipca 2012, poz. 287 z późn. zm.)


11 Instrukcja w sprawie planowania i realizowania przedsięwzięć współpracy międzynarodowej
w resorcie obrony narodowej stanowiąca Załącznik do Decyzji Nr 21/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2012 r. (Dz. Urz. MON z 14 lutego 2012 r., poz. 33).


Str. /©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna