Za okres od 01. 01. 2010. do 31. 12. 2010 rPobieranie 19.38 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar19.38 Kb.
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W BRZOZOWIE

za okres od 01.01.2010. do 31.12.2010 r.

Rada Nadzorcza jest organem kontrolującym i nadzorującym działalność spółdzielni. W myśl zapisów w Statucie Spółdzielni, Rada Nadzorcza czuwa nad pracą Zarządu, koryguje nieprawidłowości, a w szczególnych przypadkach zastępuje Zarząd. Jest także instancją odwoławczą od decyzji Zarządu w sprawach dotyczących praw członków.

W 2010 r. były zmiany w składzie osobowym Zarządu. Do dnia 10.03.2010 r. Zarząd pracował w składzie dwuosobowym. Obowiązki Prezesa pełniła Pani Supel Stanisława, a Pan Adam Pomykała był Członkiem Zarządu.

Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 6/2010 r z dnia 01 marca 2010 r na stanowisko Prezesa Spółdzielni z dniem 10 marca 2010 r. powołany został Pan mgr Czyżewski Grzegorz , natomiast Pan Pomykała Adam i Pani Supel Stanisława - zostali Członkami Zarządu.


W omawianym roku Rada Nadzorcza pracowała w składzie:
Chęć Zofia - Przewodnicząca RN

Iwanowski Tadeusz – Za-ca przewodniczącego RN

Grzegorzak Tadeusz - Sekretarz RN

Śnieżek Krzysztof – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RN

Sowa Tadeusz – Członek komisji rewizyjnej RN

Pilszak Stanisław - Członek RN

Wolański Władysław – Członek RN
Wymagane statutowo funkcje kontroli i nadzoru działalności Spółdzielni, Rada Nadzorcza realizowała w oparciu o plan pracy przyjęty mocą uchwały nr 1/2010 z dnia 18.01.2010 r., który wskazywał kierunek działania Rady i Komisji Rewizyjnej.

W 2010 r. Rada Nadzorcza odbyła 14 posiedzeń plenarnych. Prezydium Rady Nadzorczej obradowało 7 razy. Podjęła 24 uchwały mające bardzo istotny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie spółdzielni ( załącznik nr 1)

Wszystkie posiedzenia Rady Nadzorczej, Prezydium i Komisji Rewizyjnej były protokołowane, są dostępne do wglądu w biurze Spółdzielni dla każdego członka spółdzielni.

Komisja Rewizyjna przeprowadziła 2 kontrole tematyczne. Przedmiotem kontroli było;

- nadzór Zarządu Spółdzielni nad dostarczaniem ciepła,

- gospodarka odpadami,

- prawidłowość zawierania umów- zleceń pod względem merytorycznym,

- prowadzenie księgowości,

- płace pracowników w tym; świadczenia urlopowe, godziny nadliczbowe, indywidualne

rozliczenie czasu pracy,

- prawidłowość wypłat ekwiwalentów za odzież roboczą i środki czystości dla pracowników

z tytułu bhp.

Ocena Komisji Rewizyjnej z kontroli przedstawionych tematów jest następująca. W zakresie dostarczania ciepła nieprawidłowości nie stwierdzono. Komisja pozytywnie oceniła działania Zarządu Spółdzielni dotyczące gospodarki odpadami oraz wyłączenie z opłaty eksploatacyjnej kosztów wywozu śmieci. Zawierane umowy zlecenia były zasadne i sporządzane prawidłowo. Sprawy prowadzenia księgowości kontrolowane były wyrywkowo. Komisja sprawdziła raporty bankowe i kasowe z dwóch miesięcy. Stwierdziła, że nie dochowuje się należytej staranności przy zatwierdzaniu rachunków do wypłaty. Na wielu rachunkach brakuje podpisów osób odpowiedzialnych za formalne i merytoryczne sprawdzenie dokumentu. W tym temacie wydane zostały odpowiednie zalecenia, które zostały zatwierdzone przez Radę Nadzorczą i zlecone Zarządowi do realizacji.

Szczegółowa weryfikacja bilansu była tematem lustracji. Omówiona została w protokole polustracyjnym w rozdziale IX. Ocena działalności na podstawie analizy wskaźnikowej wypadła pozytywnie. W zakresie płac pracowników oraz wypłacanych świadczeń nieprawidłowości nie stwierdzono. Komisja Rewizyjna zawnioskowała , aby wypłatę świadczeń urlopowych oraz podwyżki wynagrodzeń uzależniać co roku od kondycji finansowej spółdzielni. Ekwiwalenty dla pracowników z tytułu bhp przyznawane były w oparciu o uchwałę Zarządu stanowiącą załącznik do regulaminu pracy. Komisja Rewizyjna zawnioskowała aby zmienić zasady przydziału tych świadczeń.

Realizując swoje obowiązki statutowe na bieżąco rozpatrywane były zagadnienia związane z niżej wymienionymi tematami.

W zakresie zadań kontrolno – nadzorczych i zarządzających Rada Nadzorcza analizowała;

- okresowe sprawozdania finansowe Spółdzielni pod względem rzetelności i prawidłowości

oraz oceniała realizację zadań gospodarczych z uwzględnieniem przestrzegania praw jej

członków.

- zatwierdziła plany rzeczowo– finansowe, plan remontów i zamierzeń inwestycyjnych

na 2010 r. oraz strukturę organizacyjną Spółdzielni,

- badała stan zaległości w opłatach czynszowych i rozliczała Zarząd z efektywności ich

realizacji,

- bieżąco analizowała realizację planu remontów ,

- monitorowała przebieg rozmów i poczynań Zarządu w sprawie zakupu kotłowni przy ulicy

Bielawskiego oraz przejęcia kotłowni przy ulicy Kopernika.

W miesiącu lutym 2010 r. na posiedzeniu Rady podjęta została uchwała nr 3/2010 w sprawie zmiany wysokości opłat czynszowych. Wyłączono z opłaty eksploatacyjnej opłatę za wywóz nieczystości stałych, ustalając ją jako odrębny składnik czynszu.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 10 maja 2010 r. podjęto trzy uchwały a mianowicie, uchwałę nr 9/2010 w sprawie zatwierdzenia regulaminu rozliczania i ustalania opłat za wywóz nieczystości stałych, uchwałę nr 10/2010 dotyczącą wysokości stawki za wywóz nieczystości stałych w rozliczeniu na osobę oraz uchwałę nr 11/2010 upoważniającą Zarząd do zakupu kotłowni przy osiedlu Bielawskiego.

Kupno tej kotłowni wiązało się z zaciągnięciem kredytu inwestycyjnego, ponieważ zakupów inwestycyjnych nie można finansować ze środków na fundusz remontowy uchwałą nr 16/2010 Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na zaciągnięcie kredytu do kwoty 324.500,- zł. na sfinansowanie tej inwestycji.

Kontynuowane były spotkania z mieszkańcami osiedli mieszkaniowych spółdzielni. Spotkań tych przeprowadzono 5, uczestniczyło w nich 70 mieszkańców naszych bloków.

Uważamy, że takie spotkania są potrzebne, zgłaszane przez mieszkańców uwagi i postulaty są rzeczowe.

Spotkania takie winny być kontynuowane przez nowo wybraną Radę Nadzorczą Spółdzielni.

W dniu 5 listopada przeprowadzono przegląd zasobów mieszkaniowych spółdzielni. Wnioski z kontroli przekazano Zarządowi do realizacji. Część z nich już została zrealizowana, natomiast pozostałe będą realizowane w roku bieżącym.

Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczyli w opracowaniu zmian statutu Spółdzielni. Był to zespół 7 osobowy, oprócz przedstawicieli Rady byli członkowie spoza organów spółdzielni. Odbyło się 8 posiedzeń tego zespołu. Prace nad zmianami do statutu zakończone zostały w bieżącym roku opracowaniem Uchwały, którą w dniu dzisiejszym przedkładamy do zatwierdzenia. Cały skład zespołu pracował społecznie.

Analizując przychody i koszty spółdzielni za 2010 r. Rada Nadzorcza stwierdziła, że nadal utrzymuje się wynik ujemny na gospodarce zasobami mieszkaniowymi. Wprawdzie uległ on nieznacznemu zmniejszeniu w porównaniu z rokiem 2009, lecz bez zmiany dotychczasowych opłat trudno będzie zlikwidować ujemny wynik. Utrzymywanie opłaty eksploatacyjnej na dotychczasowym poziomie nie zabezpiecza ponoszonych kosztów na tej działalności.

Mając powyższe na uwadze Rada Nadzorcza postanowiła urealnić opłaty i stosowną uchwałę podjęła w bieżącym roku .

Rok 2010 zamknął się wynikiem ujemnym w kwocie 215.627,- zł na gospodarce zasobami mieszkaniowymi i wynikiem dodatnim brutto w kwocie 130.482,20 zł. a 105.690,20 zł. netto na działalności opodatkowanej.

Na wielkość tego wyniku wpływa ujemny wynik finansowy z roku 2009 w kwocie -218.410,10 zł. który, pomniejszony o zysk z działalności opodatkowanej, uchwałą Walnego Zgromadzenia został rozliczony w ciężar kosztów roku 2010 co dało znaczny wzrost kosztów w omawianym roku.

Przyjmując odpowiedzialność za całokształt działalności Spółdzielni, Rada wnikliwie badała przyczyny wzrostu poszczególnych rodzajów kosztów, analizowała przedstawione przez Zarząd wyniki ekonomiczno - finansowe, zwracając głównie uwagę na wskaźnik płynności finansowej.

Kierowane przez Radę Nadzorczą do Zarządu Spółdzielni wnioski zostały przez Zarząd przyjęte do realizacji, większość z nich została zrealizowana a jeszcze nie zrealizowane są pod stałą kontrolą Rady.

W okresie od 10.03.2011 r. do 15.04.2011 r. przeprowadzona została lustracja działalności Spółdzielni za lata 2008 - 2010 r. Tematykę oraz wyniki kontroli przedstawię omawiając protokół z lustracji.

Rada Nadzorcza w oparciu o wyniki z działalności ogólnej Spółdzielni kierowanej przez aktualnie urzędujący Zarząd i podjęte już działania zmierzające do poprawy sytuacji finansowej, nie widzi żadnych zagrożeń dla kontynuacji działalności Spółdzielni w kolejnych okresach. Stanowisko to potwierdza w swoim protokole lustracja.

W ogólnej ocenie Rady Nadzorczej, działanie Zarządu Spółdzielni miało na celu poprawę kondycji gospodarczej i finansowej spółdzielni oraz dobro jej mieszkańców, dlatego wnosi o podjęcie właściwych decyzji odnośnie udzielenia członkom Zarządu absolutorium za 2010 r. przez Walne Zgromadzenie.

Przedstawiając niniejsze sprawozdanie ze sprawowania nadzoru i kontroli nad działalnością Spółdzielni w 2010r. Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia Członków o jego zatwierdzenie.

Kadencja Rady Nadzorczej dobiega końca. Nie wszystkie zamierzenia i oczekiwania członków spółdzielni udało się zrealizować w tej kadencji.

Poczyniono starania otwierające drogę do realizacji bardzo ważnych przedsięwzięć jak np. docieplenie wszystkich bloków dzięki uzyskaniu dofinansowania ze środków unijnych, rozbudowę kotłowni przy osiedlu Bielawskiego, budowę sieci ciepłowniczej łączącej całe zasoby spółdzielni .

Z tego miejsca składam podziękowanie członkom Rady Nadzorczej za owocną i rzeczową pracę dla dobra członków spółdzielni.

Rada Nadzorcza dziękuje wszystkim członkom biorącym aktywny udział w działalności Spółdzielni za zrozumienie i zaufanie. Jednocześnie wnosi do Walnego Zgromadzenia o rzeczową dyskusję.


Sekretarz Rady Nadzorczej SM Przewodniczący Rady Nadzorczej SM
Tadeusz Grzegorzak Zofia Chęć


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna