Załącznik do sprawozdania Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ za 2013 r. I. Wykaz publikacjiPobieranie 0.56 Mb.
Strona1/6
Data06.05.2016
Rozmiar0.56 Mb.
  1   2   3   4   5   6
Załącznik do sprawozdania Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ za 2013 r. - I. 2. Wykaz publikacji


  1. DANE O PUBLIKACJACH NAUKOWYCH I MONOGRAFIACH
  1. publikacje w czasopismach naukowych ogółem, w tym:  1. publikacje w czasopismach posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF) znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR), wymienionych
    w części A wykazu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego


lp.

imiona, nazwisko, autora lub autorów publikacji będących pracownikami jednostki naukowej i niebędących pracownikami tej jednostki


tytuł publikacji

nazwa czasopisma

tom

rok wyda-nia

numery stron

słowa kluczowe w jęz. polskim i angielskim

określenie tematu pracy

katedraKrzysztof Kaniowski,

Katarzyna Lubnauer,

Andrzej Łuczak

Quantum Blackwell–Sherman–Stein Theorem and Related Results


Open Systems & Information Dynamics

20 pkt.

20

2013

1350017-1 - 1350017-16

kwantowe modele statystyczne, algebry operatorowe, kwantowe struktury informacyjne
quantuum statistical models, operator algebras, quantum information structures


problem porównywania kwantowych modeli statystycznych, kwantowa nierówność Blackwella – Shermana - Steina

KTPiSKatarzyna Lubnauer,

Hanna PodsędkowskaState determination and sufficiency of observables

International Journal of Theoretical Physics

20 pkt.

wersja on-line

2013

DOI: 10.1007/s 10773-013-1635y

statystyka kwantowa, dostateczność, determinacja stanów kwantowych, algebra von Neumanna
quantum statistics, weak sufficiency, discrimination, von Neumann algebra


problem dostateczności statystyk kwantowych dla rodzin stanów

KTPiSAndrzej Komisarski,

Adam PaszkiewiczOn a system of measurements which is complete in a statistical sense

Infinite Dimensional Analysis, Quantum Probability and Related Topics

15 pkt.


16

2013

1350026-1 - 1350026-13

pomiar prosty, stan kwantowy, estymacja stanu, wzajemnie nieobciążone bazy
elementary measurements; state estimation; mutually unbiased bases.

problem determinacji stanu kwantowego za pomocą rodziny pomiarów prostych w d-wymiarowej przestrzeni Hilberta.

KTPiSAndrzej Łuczak

Quantum Sufficiency in the Operator Algebra Framework

International Journal of Theoretical Physics


20 pkt.

wersja on-line

2013

DOI: 10.1007/s 10773-013-1747-4

kwantowa dostateczność, algebra von Neumanna, warunkowa wartość oczekiwana, stany normalne
quantum sufficiency, von Neumann algebra, conditional expectation, normal states


pojęcie dostateczności w statystyce kwantowej – możliwe definicje i własności

KTPiSAdam Paszkiewicz

oraz spoza jednostki:

Artur Bartoszewicz,

Szymon Głąb

Large free linear algebras of real and complex functions

Linear Algebra and its Applications


25 pkt.

438

2013

3689-3701

wolna algebra, funkcja doskonale wszędzie różnowartościowa, funkcja mocno algebraiczna, zbiór punktów ciągłości
strong algebrability, perfectly everywhere surjective functions strongly everywhere surjective functions set of continuity points


niech X będzie zbiorem mocy κ takim, że κω = κ; dowodzone jest, że algebra RX (lub CX ) zawiera wolną algebrę o 2κ generatorach.

KTPiSMichał Seweryn

oraz spoza jednostki:

Anna Cebula

Grzegorz Rempała

Simarjot Singh Pabla

Richard McIndoe

Timothy Denning

Lynn Bry

Piotr Kraj

Leszek Ignatowicz

Paweł Kisielow

Thymus-derived regulatory T cells contribute to tolerance to commensal microbiota

Nature


50 pkt.

497

2013

258-262

komórki T, immunopatologia
T cells, immunopathology

zastosowanie metod statystycznych w badaniach immunologicznych

KTPiSMichał Seweryn

oraz spoza jednostki:

Grzegorz Rempała

Methods for diversity and overlap analysis in T-cell receptor populations

Journal of Mathematical Biology


35 pkt.

67

2013

1339-1368

komórki T, receptory antygenowe, miary podobieństwa, entropia Reny'ego
contingency tables, antigen receptors, richness and diversity estimation, Renyi’s entropy, Renyi’s divergence


analiza empiryczna zróżnicowania w układach biologicznych i ekologicznych

KTPiSTadeusz Antczak

oraz spoza jednostki:

Vinay Singh

Optimality and duality for minimax fractional programming with support functions under B-(p, r)-Type I assumptions

Mathematical and Computer Modelling

30 pkt.

57

2013

1083-1100

ułamkowe zadanie minimaksów, funkcja podpierająca, funkcja B-(p,r)-Typu I, optymalność, dualność
minimax fractional programming problem; support function; B-(p,r)-Type I function; optimality; duality;

w artykule została zdefiniowana nowa klasa uogólnionych funkcji niezmienniczo-wypukłych, klasa tzw. funkcji B-(p,r)-Type I, która jest uogólnieniem wielu klas uogólnionych funkcji wypukłych uprzednio zdefiniowanych w literaturze; przy założeniu, że funkcje tworzące strukturę ułamkowego zadania minimaksów należą do tej klasy funkcji zostały udowodnione warunki optymalności i rozmaite twierdzenia dualne dla nowej klasy niewypukłych zadań miniaksów z ułamkową funkcją celu.


KAiBDTadeusz Antczak

Saddle point criteria and the exact minimax penalty function method in nonconvex programming

Taiwanese Journal of Mathematics

25 pkt.

17

2013

559-581

metoda funkcji dokładnej kary typu minimax, zadanie optymalizacyjne z funkcją kary typu minimax, dokładność metody funkcji dokładnej kary typu minimax, punkt siodłowy, funkcja niezmienniczo-wypukła
minimax exact penalty function method; minimax penalized optimization problem; exactness of the exact minimax penalty function method; saddle 3point; invex function.

nowe warunki na dokładność metody funkcji dokładnej kary typu minimax zostały udowodnione przy założeniu, iż funkcje tworzące strukturę zadania optymalizacyjnego są niezmienniczo-wypukłe; została podana wartość graniczna wartość parametru kary, powyżej której zachodzi równoważność pomiędzy punktem siodłowym funkcji Lagrange’a w rozważanym zadaniu optymalizacyjnym a punktem optymalnym w stowarzyszonym zadaniu z funkcją dokładnej kary typu minimax.

KAiBDTadeusz Antczak

A lower bound for the penalty parameter in the exact minimax penalty function method for solving nondifferentiable extremum problems

Journal of Optimization, Theory and Applications

30 pkt.


159

2013

437-453

metoda funkcji dokładnej kary typu minimax, zadanie optymalizacyjne z funkcją dokładnej kary typu minimax, dokładność metody funkcji dokładnej kary typu minimax, funkcja wypukła
exact minimax penalty function method; minimax penalized optimization problem; exactness of the exact minimax penalty function method; convex function

dla wypukłego nieróżniczkowalnego zadania optymalizacyjnego z ograniczeniami równościowymi i nierównościowymi została podana wartość graniczna parametru kary, powyżej której zachodzi równoważność pomiędzy punktem minimum globalnego w tym zadaniu a punktem optymalnym w stowarzyszonym zadaniu z funkcją dokładnej kary typu minimax.

KAiBDTadeusz Antczak

On efficiency and mixed duality for a new class of nonconvex multiobjective variational control problems

Journal of Global Optimization

35 pkt.

wersja on-line

2013

DOI 10.1007/s10898-013-0092-8

wielokryterialne zadania wariacyjne, punkt rozwiązania efektywnego, (,)-niezmiennicza wypukłość, (,)-pseudo-niezmiennicza wypukłość, (,)-quasi-niezmiennicza wypukłość, mieszana dualność
multiobjective variational control problems; efficient point; (,)-invexity; (,)-pseudo-invexity; (,)-quasi-invexity; mixed duality

została podana definicja (,)-niezmienniczej wypukłości dla niewypukłych wielokryterialnych zadań wariacyjnych; w oparciu o wprowadzone pojęcie uogólnionej wypukłości zostały udowodnione warunki optymalności i rozmaite twierdzenia dualne dla tzw. dualności mieszanej dla tego typu zadań optymalizacyjnych.

KAiBDAleksandra Stasiak,

Marcin Studniarskioraz spoza jednostki:

El-Desouky Rahmo

Lower and upper Ginchev derivatives of vector functions and their applications to multiobjective optimization

Optimization Letters

35 pkt.

wersja on-line

2013

DOI: 10.1007/s11590-012-0604-3

optymalizacja wektorowa, warunki wyższych rzędów, pochodne Gincheva, stożek wielościenny
vector optimization, higher-order conditions, Ginchev derivatives, polyhedral cone

warunki optymalności wyższych rzędów w optymalizacji wektorowej przy użyciu uogólnionych pochodnych kierunkowych

KAiBDMarek Śmietański

A perturbed version of an inexact generalized Newton method for solving nonsmooth equations

Numerical Algorithms

30 pkt.

63

2013

89-106

równania niegładkie; niedokładna metoda Newtona; niedokładna uogólniona metoda Newtona; zakłócenie; B różniczka; zbieżność superliniowa
nonsmooth equations; inexact Newton method, inexact generalized Newton method; perturbation; B differential; superlinear convergence

charakteryzacja lokalnej zbieżności kombinacji niedokładnej i uogólnionej metod Newtona rozwiązywania równań niegładkich poprzez zakłócenia i residua; warunki zbieżności określające dopuszczalną wielkość zakłóceń; zakłócona wersja niedokładnej uogólnionej metody Newtona.


KAiBDDariusz Idczak, Stanisław Walczak

Fractional Sobolev Spaces via Riemann-Liouville Derivatives

Journal of Function Spaces and Applications

25 pkt.

vol. 2013 (2013)Article ID 128043

2013

http://dx.doi.org/10.1155/2013/128043

pochodna Riemanna-Liouville’a, słaba pochodna ułamkowa, ułamkowe przestrzenie Sobolewa, zwarte zanurzenie
Riemann-Liouville fractional derivative, weak fractional derivative, fractional Sobolev space, compact imbedding

z wykorzystaniem pochodnych Riemanna-Liouville wprowadzono ułamkowe przestrzenie Sobolewa i dokonano ich charakteryzacji; następnie, zdefiniowano słabe pochodne ułamkowe i pokazano, że pokrywają się one z pochodnymi Riemanna-Liouville; udowodniono także równoważność pewnych norm we wprowadzonych przestrzeniach, a następnie wykazano zupełność, refleksywność i ośrodkowość tych przestrzeni oraz zwartość pewnych zanurzeń; wprowadzone przestrzenie zastosowano do badania wybranych zagadnień brzegowych.


KRRiIDariusz Idczak,

Andrzej Skowron,

Stanisław Walczak

Sensitivity of a fractional integrodifferential Cauchy problem of Volterra type


Abstract and Applied Analysis

35 pkt.

vol. 2013 (2013)Article nr 129478

2013

DOI: 10.1155/2013/129478

całkowo-różniczkowy problem Cauchy’ego, dyfeomorfizm między przestrzeniami Banacha i Hilberta, warunek Palais-Smale’a
integrodifferential Cauchy problem, diffeomorphism between Banach and Hilbert spaces, Palais-Smale condition

udowodniono twierdzenie o istnieniu i jednoznaczności oraz tzw. wrażliwości rozwiązania (tzn. różniczkowalnej zależności rozwiązania od parametru) dla ułamkowego, całkowo-różniczkowego zadania Cauchy'ego typu Volterry; dowód tego wyniku jest oparty na twierdzeniu o dyfeomorfizmie między przestrzeniami Banacha i Hilberta.KRRiIDariusz Idczak,

Rafał Kamocki


Fractional differential repetitive processes with Riemann–Liouville and Caputo derivatives


Multidimensional Systems and Signal Processing

20 pkt.

wersja on-line

2013

DOI: 10.1007/s11045-013-0249-0

pochodna Riemanna–Liouville’a, pochodna Caputo, różniczkowy process powtarzalny, istnienie, jednoznaczność i ciągła zależność rozwiązania od sterowania, zbiór osiągalności
Riemann–Liouville derivative, Caputo derivative, differential repetitive process, existence, uniqueness and continuous dependence of solutions on controls, reachable set

w pracy badane są różniczkowe procesy powtarzalne z ułamkową pochodną w sensie Riemanna-Liouville’a i w sensie Caputo w kontekście istnienia, jednoznaczności i ciągłej zależności rozwiązań od parametrów; przedstawione są także pewne zastosowania uzyskanych wyników do badania sterowalności ułamkowych procesów powtarzalnych.KRRiIRafał Kamocki

Pontryagin maximum principle for fractional ordinary optimal control problems


Mathematical Methods in the Applied Sciences

25 pkt.

wersja on-line

2013

DOI: 10.1002/mma.2928

pochodne i całki ułamkowego rzędu; ułamkowe równania różniczkowe, zagadnienie Cauchy’ego dla równania zwyczajnego, zasada maksimum
fractional derivatives and integrals; fractional differential equations; ordinary Cauchy problem; maximum principle

w pracy badany jest układ ułamkowy z pochodnymi Riemanna-Liouville; udowodniono twierdzenia o istnieniu i jednoznaczności rozwiązania badanego problemu oraz zasadę maksimum Pontryagina dla nieliniowych ułamkowych systemów sterowania z nieliniowym wskaźnikiem jakości.KRRiIElżbieta Motyl

oraz spoza jednostki:

Zdzisław Brzeźniak

Erika Hausenblas

Uniqueness in law of the stochastic convolution process driven by Lévy noise


Electronic Journal of Probability

25 pkt.

18, 57, 05.2013

2013

DOI: 10.1214/EJP.v18-2807

miara losowa Poissona, splot stochastyczny, jednoznaczność rozkładów, stochastyczne równanie różniczkowe cząstkowe
poisson random measure, stochastic convolution process, uniqueness in law, stochastic partial differential equations

rozważane są dwie przestrzenie probabilistyczne z filtracją i określone na nich dwie skompensowane miary losowe Poissona oraz dwa progresywnie mierzalne procesy stochastyczne o wartościach w przestrzeni Banacha o jednakowych rozkładach; dla danej półgrupy operatorów rozważany jest splot stochastyczny (względem miar Poissona) i udowodniona równości rozkładów otrzymanych trójek w odpowiednich przestrzeniach.; ogólne wyniki zastosowane są do analizy pewnych równań stochastycznych.


KRRiIDorota Bors

Global solvability of Hammerstein equations with applications to BVP involving fractional laplacian

Abstract and Applied Analysis

35 pkt.

vol. 2013, Article ID 240863

2013

DOI: 10.1155/2013/240863

nieliniowy operator Hammersteina, ułamkowy laplasjan, zagadnienie brzegowe Dirichleta
nonlinear Hamerstein operator, fractional laplacian, Dirichlet boundary problem

w pracy sformułowany został warunek dostateczny na to, żeby nieliniowy operator całkowy typu Hammersteina, zdefiniowany na pewnej przestrzeni Sobolewa, był dyfeomorfizmem; głównym wynikiem pracy jest odwracalność nieliniowego operatora Hammersteina i w konsekwencji istnienie globalnego rozwiązania odpowiedniego nieliniowego równania Hammersteina; w przykładzie ilustrującym wyniki rozważane jest nieliniowe zagadnienie brzegowe Dirichleta z ułamkowym laplasjanem.


KRRiIMałgorzata Filipczak

oraz spoza jednostki:

Marek Balcerzak

Artur Bartoszewicz

Nonseparable spacebility and strong algebrability of sets of continuous singular functionsJournal of Mathematical Analysis and Applications

40 pkt.

407

2013

263-269

domknięta liniowalność, silna algebraizowalność, funkcje o ograniczonym wahaniu, funkcje singularne
spaceability, strong algebrability, functions of bounded variation, singular functions

o silnej algebraizowalności i domkniętej liniowalności rodziny ciągłych funkcji singularnych

KFRzMałgorzata Filipczak

oraz spoza jednostki:

Artur Bartoszewicz,

Marek Bienias,

Szymon Głąb


Strong c-algebraity of strong Sierpiński-Zygmund, smooth nowhere analytic and other sets of functions

Journal of Mathematical Analysis and Applications

40 pkt.


wersja on-line

2013

DOI: 10/1016/j.jmaa.2013.10.075

algebraizowalność, silna algebraizowalność, funkcje Sierpińskiego-Zygmunda, Funkcje nigdzie Holdera, funkcje aproksymatywnie ciągłe, funkcje Brucknera-Garga, klasyfikacja Baire'a
algebrability, strong algebrability, Sierpiński-Zygmund function, nowhere Holder function, approximately continuous function; nowhere monotone function; Bruckner-Garg function, Baire hierarchy


o silnej algebraizowalności rodziny funkcji mocno Sierpińskiego-Zygmunda, rodziny gładkich funkcji nigdzie różniczkowalnych i innych rodzin funkcji

KFRz
  1   2   3   4   5   6


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna