Załącznik do sprawozdania Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ za 2013 r. I. Wykaz publikacjiPobieranie 0.56 Mb.
Strona3/6
Data06.05.2016
Rozmiar0.56 Mb.
1   2   3   4   5   6


e) publikacje w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych uwzględnionych w Web of Science (dot. grupy nauk ścisłych i inżynierskich oraz nauk
o życiu)
– 10 pkt.


lp.

imiona, nazwisko, autora lub autorów publikacji będących pracownikami jednostki naukowej i niebędących pracownikami tej jednostki

tytuł publikacji

nazwa czasopisma

tom

rok wyda-nia

numery stron

słowa kluczowe w jęz. polskim i angielskim

określenie tematu pracy

katedra

1

Dariusz Idczak,

Marek Majewski


Compactness of fractional embeddings for boundary value problems


Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR) 2013, 18th International Conference

wersja on-line, ISBN: 978-1-4673-5506-3

2013

599-603

problem Dirichleta, istnienie rozwiązania, metoda wariacyjna, słaba zbieżność
Dirichlet problem, existence of a solution, variational method, weak convergence

w pracy uzyskano istnienie rozwiązania równania Eulera dla funkcjonału zależnego od ułamkowych pochodnych Riemanna-Liouville’a różnych rzędów.

KRRiI

2

Jacek Hejduk

oraz spoza jednostki:

Magdalena Górajska

Pointwise density topology with respect to admissible -algebras

Tatra Mountains Mathematical Publications

55

2013

77-83

gęstość punktowa, topologia gęstości, zbieżność punktowa
pointwise density, density topology, pointwise convergence

o topologii typu topologii gęstości generowanej poprzez zbieżność punktową względem -algebr dopuszczalnych

KFRz  1. monografie naukowe oraz ich rozdziały autorstwa pracowników jednostki naukowej:


d) autorstwo rozdziału w monografii w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim – 5 pkt.

lp.

imiona, nazwisko, autora lub autorów publikacji będących pracownikami jednostki naukowej i niebędących pracownikami tej jednostki

tytuł rozdziału

tytuł monografii

tom

rok wyda-nia

numery stron

słowa kluczowe w jęz. polskim i angielskim

określenie tematu pracy

katedraTadeusz Antczak

The exact l1 penalty function metod for nonsmooth invex optimization problems

System Modelling and Optimization, 25th IFIP TC Conference, CSMO 2011, AITC 391, Berlin, Germany, September 2011

AITC 391

2013

461-471

metoda funkcji dokładnej kary typu l1, funkcja kary typu wartość bezwzględna, zadanie optymalizacyjne z funkcją kary, lokalnie lipschitzowska funkcja niezmienniczo-wypukła, uogólnione warunki optymalności Karusha-Kuhna-Tuckera
exact l1 penalty function method; absolute value penalty function; penalized optimization problem; locally Lipschitz invex function; generalized Karush-Kuhn-Tucker optimality conditions;

wykazanie równoważności pomiędzy zbiorami rozwiązań optymalnych w niegładkim zadaniu optymalizacyjnym z ograniczeniami i stowarzyszonym zadaniu z karą definiowanym w metodzie dokładnej kary typu wartość bezwzględna przy założeniu, iż funkcje tworzące strukturę zadania optymalizacyjnego są lokalnie lipschitzowskimi funkcjami niezmienniczo-wypukłymi.

KAiBDMichał Bleja

oraz spoza jednostki:

Marcin Drozd

Krzysztof Stencel

Kazimierz Subieta

Optimization of Object-Oriented Queries through Pushing Selections

Advances in Intelligent Systems and Computing (Springer)

186

2013

57-68

optymalizacja zapytań, podejście stosowe, wyciąganie selekcji
query optimization; Stack-Based Approach; pushing selection

praca przedstawia nową metodę optymalizacji dla obiektowo zorientowanych zapytań; metoda umożliwia wyciągnięcie warunków selekcji przed operatory struktur, złączenia i kwantyfikatory.

KAiBD
Elżbieta Wagner-Bojakowska,

Władysław Wilczyński,Convergence of sequences of measurable functions

Traditional and present-day topics in real analysis , Łódź University Press

-

2013

55-68

-algebra, -ideał, zbieżność I-prawie wszędzie, zbieżność według -ideału
-algebra, -ideal, convergence I-a.e., convergence with respect to the -ideal I

o zbieżności ciągów funkcji mierzalnych

KFRGrażyna Horbaczewska,

Aleksandra Karasińska,Elżbieta Wagner-Bojakowska

Properties of the -ideal of microscopic sets

Traditional and present-day topics in real analysis , Łódź University Press

-

2013

325-344

zbiory mikroskopijne, zbiory miary zero, zbiory zaniedbywalne, zbiory typu zbioru Cantora, porównywanie -ideałów I -ciał
microscopic sets, null sets, negligible sets, Cantor-type sets, comparison of -ideals, comparison of -fields

o własnościach -ideału zbiorów mikroskopijnych

KFRMałgorzata Filipczak

oraz spoza jednostki:

Artur Bartoszewicz

Franciszek Prus-Wiśniowski

Topological and algebraic aspects of subsums of series

Traditional and present-day topics in real analysis , Łódź University Press


-

2013

345-366

podsumy szeregów, zbiory osiągalne ciągów
subsums of series, achievment set of sequence, M-Cantorvals

o topologicznych i algebraicznych własnościach podsum szeregów

KFRMałgorzata Filipczak

oraz spoza jednostki:

Małgorzata Terepeta

On -density topologies on the real line and on the plane

Traditional and present-day topics in real analysis , Łódź University Press


-

2013

367-388

topologia gęstości, topologia -gęstości, porównywanie topologii
density topology, --density topology, comparison of topologies.

o topologiach -gęstości na prostej rzeczywistej i na płaszczyźnie

KFRMałgorzata Filipczak

oraz spoza jednostki:

Tomasz Filipczak

Density type topologies generated by functions. Properties of f-density

Traditional and present-day topics in real analysis , Łódź University Press


-

2013

411-430

operator dolnej gęstości, topologia gęstości, f-gęstość, porównywanie topologii
lower density operator, density topology, f-density, comparison of topologies

o topologiach typu topologii gęstości generowanych przez funkcje. Własności f-gęstości

KFRJacek Hejduk,

Renata WiertelakOn the abstract density topologies generated by lower and almost lower density operators

Traditional and present-day topics in real analysis , Łódź University Press

-

2013

431-448

operator dolnej gęstości, topologia gęstości
lower density operator, density topology

o abstrakcyjnych topologiach gęstości generowanych przez operatory dolnej gęstości I operatory "prawie" dolnej gęstości.

KFRBeata Osińska-Ulrych,

Grzegorz Skalski,

Stanisław Spodzieja


On C0-suffi-ciency of jets

Analytic and Algebraic Geometry, Łódź University Press

1

2013

95-113

dżet, dostateczność dżetu, wykładnik Łojasiewicza
jet, sufficiency of jets, Łojasiewicz exponent

w pracy podano pełny dowód twierdzenia Kuipera, Kuo i Bachnaka i Łojasiewicza

KFAiRRAnna Loranty

Ryszard PawlakOn Baire generalized topological spaces and some problems connected with discrete dynamical systems

Traditional and present-day topics in real analysis, Łódź University Press

-

2013

151-172

uogólnione przestrzenie topologiczne, (słabe, silne) przestrzenie Baire’a, multifunkcja, tranzytywność, entropia, uogólniona entropia, uogólniona topologia Vietorisa.
generalized topological space, (weak, strong) Baire space, set valued function, transitivity, entropy, generalized entropy, generalized Vietoris topology.

o uogólnionych przestrzeniach topologicznych Baire’a i pewnych problemach związanych z dyskretnymi układami dynamicznymi

KMNMEwa Korczak-Kubiak

Helena Pawlak

Ryszard Pawlak


On rings of Darboux-like functions. From questions about the existence to discrete dynamical systems

Traditional and present-day topics in real analysis, Łódź University Press

-

2013

173-194

funkcje Darboux, pierścień funkcji, ideał pierścienia funkcji, własność Świątkowskiego, silna własność Świątkowskiego, własność Sharkovsky’ego, punkt entropii, uogólniony warunek Fleissnera, funkcja prawie ciągła, ciągłość pierwszego powrotu.
Darboux function, ring of functions, ideal of a ring of functions, Świątkowski property, strong Świątkowski property, Sharkovsky property, entropy point, generalized Fleissner condition, almost continuous function, first return continuity.

o pierścieniach funkcji Darboux; od pytań o istnienie do dyskretnych układów dynamicznych

KMNM

KGAiITMariusz Jarocki,

Agata Półrolaoraz spoza jednostki:

Artur Niewiadomski,

Wojciech Penczek,

Maciej Szreter

PlanICS 2.0-a web service composition system

Advances in Software Development

I

2013

93-102

automatyczna kompozycja, usługi sieciowe, SOA/automated composition, web services, SOA

oryginalny system automatycznej kompozycji

usług sieciowych o nazwie PlanicsKISPiotr Cybula,

Agata Półrola,Artur Męski

SMT-Based Reachability Checking for Bounded Time Petri nets

Proceeding of the International Workshop on Concurrency, Specification and Programming

1032

2013

332-341

sieci Petriego z czasem, weryfikacja modelowa, osiągalność, SMT/time Petri nets, model checking, reachablility, SMT

weryfikacja modelowej sieci Petriego z czasem, w pracy przedstawiono zastosowanie SMT (Satisfiability Modulo Theory) do testowania osiągalności w tych sieciach

KISArtur Męski

oraz spoza jednostki:

Wojciech Jamroga,

Maciej Szreter

Modularity and Openness in Modeling Multi-Agent Systems

Proceedings of the Fourth International Symposium on Games, Automata, Logics and Formal Verification GandALF119

2013

DOI:10.4204/EPTCS.119.19 224-239

systemy interpretowane, systemy wieloagentowe, modularność, otwartość/ interpreted systems, multi-agent systems, modularity, openness

Modularne systemy interpretowane, miary otwartości i modularności

KISJan Pustelnik

Numerical Shape Optimization via Dynamic Programming

System Modeling and Optimization; IFIP AICT (Advances in Information and Communication Technology; Proceedings of the 25th IFIP TC 7 Conference


391

2013

417-426

programowanie dynamiczne, aproksymacja numeryczna, optymalizacja kształtu, wystarczający warunek optymalności, pochodna topologiczna
dynamic programming, numerical approximation, shape optimization, sufficiency optimality condition, topological derivative

metody numeryczne i programowanie dynamiczne w optymalizacji kształtu na przykładzie problemu przepływu cieczy.

KISMaria Łuszczkiewicz-Piątek oraz spoza jednostki:

Bogdan Smołka

Color Image Retrieval Based on Spatio-Chromatic Multichannel Gaussian Mixture Modelling

Proceedings of 8th International Symposium on Image and Signal Processing and Analysis (ISPA 2013)


9

2013

130-135

przestrzenie barwne, wyszukiwanie obrazów barwnych w multimedialnych bazach, miary odległości, sumy gaussowskie
color spaces, color image retrieval, similarity measures, Gaussian mixture modeling

wyszukiwanie obrazów barwnych w multimedialnych bazach danych

KISSzymon Brzostowski

Necessary conditions for irreducibility of algebroid plane curves

Analytic and Algebraic Geometry, Łódź University Press

1

2013

33-40

pierwiastek aproksymatywny, warunek nierozkładalności, ciąg charakterystyczny, krotność przecięcia
approximate root, irreducibility condition, characteristic sequence, intersection multiplicity

teoria osobliwości

KGAiITGrzegorz Oleksik

On combinatorial criteria for isolated singularities

Analytic and Algebraic Geometry , Łódź University Press


1

2013

81-94

osobliwość izolowana, niedegeneracja w sensie Kusznirenki, diagram Newtona
isolated singularity, nondegeneracy in the Kouchnirenko sense, Newton diagram

teoria osobliwości

KGAiITJustyna Walewska

Jumps of Milnor numbers in families of non-degenerate and non-convenient singularities

Analytic and Algebraic Geometry, Łódź University Press

1

2013

141-153

osobliwość izolowana, niedegeneracja w sensie Kusznirenki, diagram Newtona
isolated singularity, nondegeneracy in the Kouchnirenko sense, Newton diagram

teoria osobliwości

KGAiITMarek Badura,

Maciej CzarneckiRecent progress in geometric foliations theory

Foliations 2012, World Sci. Singapore, 2013

-

2013

9-22

foliacja, geometria zewnętrzna, geometria konforemna
foliation, extrinsic geometry, conformal geometry

geometria foliacji

KGAndrzej Biś

A class of dimensional type estimations of topological entropy of groups and pseudogroups

Foliations 2012, World Sci. Singapore, 2013

-

2013

23-39

grupa, pseudogrupa, entropia
group, pseudogroup, entropy

teoria uogólnionych układów dynamicznych, w szczególności podaje metody konstrukcji niezmienników typu entropia dla grup oraz pseudogrup

KGPaweł Walczak

Tautness and the Godbillon-Vey class of foliations

Foliations 2012, World Sci. Singapore, 2013

-

2013

205-213

foliacja, klasy charakterystyczne
foliation, characteristic classes

klasy charakterystyczne foliacji

KG


e) autorstwo rozdziału w monografii w języku polskim – 4 pkt.

lp.

imiona, nazwisko, autora lub autorów publikacji będących pracownikami jednostki naukowej i niebędących pracownikami tej jednostki

tytuł rozdziału

tytuł monografii

tom

rok wyda-nia

numery stron

słowa kluczowe w jęz. polskim i angielskim

określenie tematu pracy

katedraPiotr Fulmański,

Alicja Miniak-Górecka, Arkadiusz Popaoraz spoza jednostki:

Jakub Foryś

Samooptymalizujące sieci neuronowe jak narzędzie wspomagające w długoterminowym przewidywaniu ryzyka wystąpienia ponownego zawału serca

Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, „Sieci neuronowe w inżynierii biomedycznej”

9 rozdział 22 w,

2013

615-634

sztuczne sieci neuronowe, sztuczna inteligencja
artificial neural networks, artificial intelligence

w pracy przedstawiono możliwość przystosowania sieci typu SONN do działania na danych ciągłych; zaproponowane rozwiązanie wykorzystane do analizy rzeczywistych danych medycznych pozwoliło na osiągnięcie wyników lepszych od uzyskanych przez człowieka (eksperta z danej dziedziny).

KAMITSPiotr Fulmański

Sztuczne sieci neuronowe z dwuprogowa funkcją aktywacji

Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego Seria B, „Komputerowe wspomaganie badań naukowych”

XX

nr 219


2013

165-174

sztuczne sieci neuronowe, sztuczna inteligencja
artificial neural networks, artificial intelligence

w pracy przedstawiono koncepcję nowej funkcji aktywacji dla sztucznych sieci neuronowych - tzw. dwuprogowej funkcji aktywacji; funkcja ta łączy w sobie cechy neuronu sigmoidalnego, uzyskując jednocześnie funkcjonalność typową dla neuronów radialnych.


KAMITSAnita Omyła

(doktorantka)Numeryczna analiza rozwoju komórek rakowych uwzględniająca wpływ cytokin (GM-CSF, MCP-1/CCL2, VEGF, sVEGFR-1) oraz ilości tlenu

Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego Seria B, „Komputerowe wspomaganie badań naukowych”

XX

nr 219


2013

227-234

numeryczny model rozwoju guzów nowotworowych, wpływ cytokin (GM-CSF, MCP-1/CCL2, VEGF, sVEGFR-1) oraz ilości tlenu na rozwój komórek nowotworowych
numerical model of the cancer tumor growth, impact of cytokines (GM-CSF MCP-1/CCL2, VEGF, SVEGFR-1) and oxygen on tumor growth

w pracy został przedstawieniowy numeryczny model rozwoju guzów nowotworowych.

KAMITSSebastian Wojczyk

Sieci neuronowe samooptymalizujace a systemy neuronowo-rozmyte w klasyfikacji danych medycznych

Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego Seria B, „Komputerowe wspomaganie badań naukowych”

XX

nr 219


2013

283-292

samooptymalizujace sieci neuronowe, systemy neuronowo-rozmyte
self-optimizing neural networks, neuro-fuzzy systems

w pracy przedstawiono możliwości sieci neuronowych samooptymalizaujących SONN i systemów neuronowo-rozmytych w klasyfikacji danych.

KAMITS


g) redaktor naukowy wieloautorskiej monografii – 5 pkt.

lp.

imiona, nazwisko, autora lub autorów publikacji będących pracownikami jednostki naukowej

i niebędących pracownikami tej jednostki

tytuł publikacji

nazwa wydawnictwa

tom

rok wyda-nia

numery stron

słowa kluczowe w jez. polskim

i angielskim

określenie tematu pracy

katedra

1

Małgorzata Filipczak,

Elżbieta Wagner-BojakowskaTraditional and present-day topics in real analysis

Łódź University Press

-

2013

1-491

analiza rzeczywista, topologia, teoria mnogości
real analysis, topology, set theory

analiza rzeczywista, topologia, teoria mnogości

KFR

2

Tadeusz Krasiński,

Stanisław SpodziejaAnalytic and Algebraic Geometry

Łódź University Press

1

2013

1-202

osobliwość, krzywa algebraiczna, różniczkowania, funkcja dzeta, rozmaitość algebraiczna, wykładnik Łojasiewicza
singularity, algebraic curve, derivation, dzeta function, algebraic variety, Łojasiewicz exponent

geometria analityczna i algebraiczna

KGAiiT

KFAiRR

3

Paweł Walczak

Foliations 2012

World Sci. Singapore 2013

-

2013

1-265

foliacja, topologia, geometria , dynamika
foliation, topology, geometry, dynamics

foliacja, topologia, geometria , dynamika

KG
1   2   3   4   5   6


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna