Załącznik do sprawozdania Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ za 2013 r. I. Wykaz publikacjiPobieranie 0.56 Mb.
Strona5/6
Data06.05.2016
Rozmiar0.56 Mb.
1   2   3   4   5   6


9a. opublikowane komunikaty zjazdowe krajowe (abstrakty)

lp.

imiona, nazwisko, autora lub autorów publikacji będących pracownikami jednostki naukowej i niebędących pracownikami tej jednostki

tytuł publikacji

nazwa wydawnictwa

tom

rok wyda-nia

numery stron

słowa kluczowe w jęz. polskim i angielskim

określenie tematu pracy

katedraDariusz Idczak,

Andrzej Skowron,

Stanisław Walczak

Sensitivity of some fractional integro-differential Cauchy problem

Materiały V Konferencji Naukowej Rachunek Różniczkowy Niecałkowitego Rzędu i Jego Zastosowania


-

2013

27

ułamkowy całkowo-różniczkowy problem Cauchy’ego, wrażliwość rozwiązań
integro-differential Cauchy problem, sensitivity of solutions

w pracy badany jest całkowo-różniczkowy problem Cauchy’ego ułamkowego rzędu; udowodnione jest twierdzenie o istnieniu, jednoznaczności i różniczkowalnej zależności rozwiązania od parametru funkcyjnego; metoda badania oparta jest na twierdzeniu o dyfeomorfizmie między przestrzeniami Banacha i Hilberta.

KRRiIRafał Kamocki,

Marek Majewski


Fractional linear control systems with Caputo derivative and their optimization

Materiały V Konferencji Naukowej Rachunek Różniczkowy Niecałkowitego Rzędu i Jego Zastosowania


-

2013

28

pochodne i całki ułamkowego rzędu, zwyczajny problem Cauchy’ego ułamkowego rzędu, zasada maksimum, istnienie rozwiązań optymalnych
fractional integrals and derivatives, fractional ordinary Cauchy problem, maximum principle, existence of optimal solutions

w pracy badane są układy równań różniczkowych zawierające pochodną ułamkową w sensie Caputo; główne wyniki pracy to twierdzenie o istnieniu i jednoznaczności rozwiązania oraz twierdzenia o warunkach: koniecznym optymalności i dostatecznym istnienia rozwiązań optymalnych dla ułamkowych liniowych układów sterowania z całkowym funkcjonałem kosztu.

KRRiIAntoni Pierzchalski

oraz spoza jednostki:

Bogdan Balcerzak

Laplace type operators on Lie algebroids

V Konferencja Modelowanie Matematyczne w Fizyce i Technice

-

2013

2-3

algebroid Liego, operatory typu Laplace'a,
Lie algebroids, laplace type operators

wprowadzono i zbadano gradienty na algebroidach Liego

KAMiTSMałgorzata Filipczak

Some algebraic properties of sets of continuous singular functions

Abstracts of XXVII International Summer Conference on Real Functions Theory

-

2013

29

funkcja silnie singularna, algebraizowalność
strongly singular function, algebrability

o pewnych własnościach algebraicznych rodziny ciągłych funkcji silnie singularnych

KFRzGrażyna Horbaczewska

Is a geometric sequence really crucial for microscopic sets

Abstracts of XXVII International Summer Conference on Real Functions Theory

-

2013

40

zbiory mikroskopijne
microscopic sets

próba uogólnienia pojęcia zbioru mikroskopijnego na ciągi inne niż geometryczne

KFRzGertruda Ivanova,

Elżbieta Wagner-BojakowskaSome generalization of strong Świątkowski property

Abstracts of XXVII International Summer Conference on Real Functions Theory

-

2013

41

silna własność Świątkowskiego
strong Świątkowski property

o pewnym uogólnieniu silnej własności Świątkowskiego

KFRzAndrzej Kowalski

Some property of for category base (F)

Abstracts of XXVII International Summer Conference on Real Functions Theory

-

2013

88

zbiory Marczewskiego-Burstina, baza Morgana, zupełna algebra Boole'a
Marczewski-Burstin sets, category base, complete Boolean algebra

o pewnych własnościach pary i algebry Boole'a S(F)/ S0(F)

KFRzAleksandra Karasińska , Elżbieta Wagner-Bojakowska,

Some remarks on microscopic sets.

Abstracts of XXVII International Summer Conference on Real Functions Theory

-

2013

49

zbiory mikroskopijne
microscopic sets

uwagi o zbiorach mikroskopijnych

KFRzElżbieta Wagner-Bojakowska,

Władysław Wilczyński,Density topologies on the plane between ordinary and strong. II.

Abstracts of XXVII International Summer Conference on Real Functions Theory

-

2013

92

topologie gęstości na płaszczyźnie
density topologies on the plane

topologie gęstości na płaszczyźnie pomiędzy topologią gęstości zwykłej a topologią silnej gęstości

KFRzRenata Wiertelak,

Jacek HejdukOn deep I(J)-density topologies and semiregularization

Abstracts of XXVII International Summer Conference on Real Functions Theory

-

2013

75

topologia typu topologii gęstości, topologia regularna
density topologies

o własnościach topologii silnej I(J)-gęstości

KFRzRafał Zduńczyk

Local system, generalized topology, generalized open set

Abstracts of XXVII International Summer Conference on Real Functions Theory

-

2013

81

systemy lokalne, topologie uogólnione
local system, generalized topology

o związkach systemów lokalnych z pojęciem topologii uogólnionych

KFRzSebastian Lindner

oraz spoza jednostki:

Małgorzata Terepeta

On relations between topologies

Abstracts of XXVII International Summer Conference on Real Functions Theory

-

2013

53

topologie podobne, operacja wnętrza, topologie gęstości
similar topologies, interior operation, density topologies

o pewnych własnościach topologii związanych z operacją wnętrza

KFRzRyszard Pawlak

Anna Loranty

Ewa Korczak-Kubiak


Natural generalized topologies in the unit interval and dynamics of Darboux functions with respect to these topologies

Abstracts of XXVII International Summer Conference on Real Functions Theory

-

2013

63-64

uogólnione przestrzenie topologiczne, uogólnione przestrzenie metryczne, funckcje Darboux, funkcje quasi-ciągłe, układy dynamiczne
generalized topological space, generalized metric space, Darboux function, quasi-continuous function, dynamical systems

naturalne uogólnione przestrzenie topologiczne na przedziale jednostkowym i dynamika funkcji Darboux względem tych topologii

KMNMAnna Loranty

Ryszard Pawlak

Ewa Korczak-Kubiak


On some kind of continuous, quasi-continuous and cliquish functions in GTS and GMS

Abstracts of XXVII International Summer Conference on Real Functions Theory

-

2013

54-55

uogólnione przestrzenie topologiczne, uogólnione przestrzenie metryczne, funkcje ciągłe, funkcje silnie ciągłe, funkcje quasi-ciągłe, funkcje klikowe
generalized topological space, generalized metric space, continuous function, strongly continuous function, quasi-continuous function, cliquish function

o pewnych rodzajach funkcji ciągłych, quasi-ciągłych i klikowych w przestrzeniach GTS i GMS

KMNM


9b. opublikowane komunikaty zjazdowe międzynarodowe (abstrakty)

lp.

imiona, nazwisko, autora lub autorów publikacji będących pracownikami jednostki naukowej i niebędących pracownikami tej jednostki

tytuł publikacji

nazwa wydawnictwa

tom

rok wyda-nia

numery stron

słowa kluczowe w jez. polskim i angielskim

określenie tematu pracy

katedraTadeusz Antczak

Saddle point criteria and duality for a new class of nonconvex nonsmooth multiobjective programming problems

26th European Conference on Operational Research, Rome, Italy, July 1-4, 2013

-

2013

131

programowanie wielokryterialne,

punkt siodłowy, dualność Wolfe’a, uogólniona nieziennicza wypukłość,


multiobjective programming, saddle point, Wolfe duality, generalized invexity

kryteria punktu siodłowego i dualność Wolfe’a w niegładkich wielokryterialnych zadaniach optymalizacji

KAiBDMarcin Studniarski

oraz spoza jednostki:

El-Desouky Rahmo

Generating epsilon-optimal solutions in multiobjective optimization by genetic algorithm

26th European Conference on Operational Research, Rome, Italy, July 1-4, 2013

-

2013

161

optymalizacja wektorowa, rozwiązania przybliżone, algorytm genetyczny, kryteria zatrzymania
vector optimization, approximate solutions, genetic algorithm, stopping criteria

metoda generowania przybliżonych rozwiązań zadania optymalizacji wektorowej za pomocą algorytmu genetycznego.

KAiBD
Dariusz Idczak,

Rafał Kamocki,

Marek Majewski


Partial derivatives of fractional orders and their applications to fractional partial differential equations

Conference on Dynamical Systems and Applications in honor of Prof. Avner Friedman

-

2013

3

ułamkowe cząstkowe całki i pochodne w sensie Riemanna-Liouville’a, ułamkowe równania różniczkowe cząstkowe
fractional partial integrals and derivatives in Riemann-Liouville sense; fractional partial differential equations

w pracy przedstawiona została charakteryzacja funkcji posiadających ułamkowe pochodne cząstkowe Riemanna-Liouville’a względem jednej zmiennej i dwóch zmiennych oraz ich zastosowanie do równań cząstkowych ułamkowego rzędu typu Roessera i Fornasiniego-Marchesiniego

KRRiIDorota Bors,

Andrzej Skowron,Stanisław Walczak

Dynamical systems described by Volterra type integral operators

Conference on Dynamical Systems and Applications in honor of Prof. Avner Friedman

-

2013

3

nieliniowy operator Volterry, globalny dyfeomorfizm
nonlinear Volterra operator global diffeomorphism

w pracy podane zostały warunki wystarczające na to aby całkowy operator typu Volterry określony na przestrzeni Sobolewa był dyfeomorfizmem; uzyskany wynik zastosowany jest do układu sterowania

KRRiIJoanna Smejda (doktorantka)

oraz spoza jednostki:

Marek Galewski

Nonlinear algebraic equations

Conference on Dynamical Systems and Applications in honor of prof. Avner Friedman, Łódź, 7.05.2013

-

2013

31

równanie różnicowe, dyskretne problemy brzegowe, operator monotoniczny, punkt krytyczny
difference equation, discrete boundary value problem, monotone operator, critical point

stosując metody punktu krytycznego i metody operatorów monotonicznych zbadane zostało istnienie rozwiązań do pewnych typów rodzajów równania różnicowego w zależności od parametru.

KAMiTSAntoni Pierzchalski

oraz spoza jednostki:

Bogdan Balcerzak

Natural differential operators on Lie algebroids

Conference on Dynamical Systems and Applications in honor of prof. Avner Friedman, Łódź, 7.05.2013

-

2013

27

algebroid Liego, koneksja, gradienty Steina-Weissa, diagramy Younga, operatory typu Laplace'a, formuły Weitzenboecka.
Lie algebroids, connection, Stein-Weiss gradients, Young diagrams, laplace type operators, Weitzenböck formulas

wprowadzono i zbadano gradienty Steina-Weissa na algebroidach Liego

KAMiTSAndrzej Nowakowski

Solvability and stability by mass term of semilinear wave equation with nonlinear boundary conditions

Conference on Dynamical Systems and Applications in honor of prof. Avner Friedman, Łódź, 7.05.2013

-

2013

23

półliniowe równanie fali, nieliniowość na brzegu, stabilizacja przez człon masy
semilinear wave, nonlinear boundary, stabilization by mass term

istnienie i własności rozwiązań dla równania fali z nieliniowością będącą różnicą dwu członów - nieliniowości głównej i "masy" oraz nieliniowymi warunkami na brzegu

KAMiTSAleksandra Orpel

oraz spoza jednostki:

S. Djebali

Positive evanescent solutions for eliptic problems

Conference on Dynamical Systems and Applications in honor of prof. Avner Friedman, Łódź, 7.05.2013

-

2013

5

nieliniowe równania eliptyczne, dodatnie znikające rozwiązania, metoda nad I pod rozwiązań
nonlinear elliptic equation, positive evanescent solution, subsolution and supersolution method

referat dotyczył istnienia i asymptotyki rozwiązań pewnej klasy nieliniowych problemów eliptycznych w obszarze nieograniczonym –wyniki wspólne z S. Djebali

KAMiTSAleksandra Orpel

oraz spoza jednostki:

Donal O’Regan

Higher order boundary value problems with singular nonlinearities

Conference “Mathematics, mechanics and modeling a tribute to Zbigniew Peradzyński, Będlewo, 22-27.09.2013

-

2013

-

problem brzegowy wyższego rzędu, osobliwe nieliniowości, zależność od parametru
problems higher order boundary value problems

rozważamy istnienie i zależność od parametru rozwiązań dla problem brzegowego wyższego rzędu z warunkami wielopunktowymi.

KAMiTSAdam Paszkiewicz

Andrzej Komisarski

Stanisław Goldstein

Tomasz SobieszekProjections in von

Neumann algebrasInternational Conference “QP-34 – Quantum Probability and Related Topics”, Moscow, 16-20 września 2013

-

2013

-

rzuty ortogonalne w przestrzeniach Hilberta, algebra von Neumanna, faktor
orthogonal projections in Hilbert spaces, von Neumann algebra, factor

pokazano możliwość przedstawienia operatora samosprzężonego w postaci kombinacji liniowej skończonej liczby rzutów ortogonalnych

KTPiSAdam Paszkiewicz

Conditional expectations and new results in geometry of orthogonal projections, measure theory and regularity of stochastic processes

Stochastic Analysis and Control, Będlewo, 5-10.05.2013

-

2013

-

warunkowa wartość oczekiwana, rzuty ortogonalne, miary majoryzujące
conditional expectation, orthogonal projections, majorizing measures

wzajemne położenie dwóch warunkowych wartości oczekiwanych
w przestrzeni L2 i pokrewne problemy

KTPiSAdam Paszkiewicz

On some consequences of Gleason theorem and on Wootters conjecture

Intensive Month on Operator Algebra and Quantum Information, 17-30.06 Madrid

-

2013

-

twierdzenie Gleasona, informacja, algebra B(H), pomiar
Gleason theorem, information, algebra B(H), measurement

ogólna postać funkcji informacji związanej z rozkładem jedynki w przestrzeni operatorów ograniczonych na przestrzeni Hilberta

KTPiSAdam Paszkiewicz

On main conjectures on products of projections in Hilbert space

German-Polish Joint Conference on Probability and Mathematical Statistics, 6-9.06.2013, Toruń

-

2013

-

rzuty ortogonalne w przestrzeni Hilberta, mocna zbieżność operatorów
orthogonal projections in Hilbert spaces, strong convergence of operators

hipotezy dotyczące zbieżności ciągów złożeń rzutów ortogonalnych w przestrzeni Hilberta

KTPiSAdam Paszkiewicz

Projections in L2 spaces and l2 space. Some complete solutions

XI Казанская  летняя школа-конференция «Теория функций, ее приложения и смежные вопросы», 22-28 sierpnia, Kazań

-

2013

-

rzuty ortogonalne w przestrzeni Hilberta, przestrzenie L2
orthogonal projections in Hilbert spaces, L2 spaces

wzajemne położenie dwóch warunkowych wartości oczekiwanych w przestrzeni L2

KTPiSArtur Męski

oraz spoza jednostki:

Wojciech Jamroga,

Maciej Szreter

Modularity and Openness in Modeling MAS

Proceedings of the 25th Benelux Conference on Artificial Intelligence

I

2013

326-327

systemy interpretowane, systemy wieloagentowe, modularność, otwartość, współbieżność
interpreted systems, multi-agent systems, modularity, openness, concurrency

modularne systemy interpretowane, miary otwartości i modularności

KISTadeusz Krasiński, Sebastian Sakowski

oraz spoza jednostki:

Tomasz Popławski,

Jacek Waldmajer

Arithmetical analysis of biomolecular finite automaton

Proceedings of the Nineteen National Conference on Applications of Mathematics in Biology and Medicine

-

2013

105-106

automat ze stosem, komputery DNA, obliczenia biomolekularne
Biomolecular computer, DNA automaton, DNA computing

komputery DNA

KGAiITAndrzej Biś

Entropy-like invariants for groups,pseudogroups and foliations

Geometry and Foliations 2013

-

http://gf2013.ms.u-tokyo.ac.jp

-

grupa, pseudogrupa, foliacja, entropia
group, pseudogroup, foliation, entropy

entropia grup przekształceń

KGMaciej Czarnecki

Classsication of maximal codimension totally geodesic foliations of the complex hyperbolic space

Geometry and Foliations 2013

-

http://gf2013.ms.u-tokyo.ac.jp

-

foliacja, zespolona przestrzeń hiperboliczna, geodezyjna
foliation, complex projective space, geodesic

foliacje całkowicie geodezyjne zespolonej przestrzeni hiperbolicznej

KGWojciech Kozłowski, Kamil Niedziałomski

oraz spoza jednostki:

Krzysztof Andrzejewski

Generalized Newton transformation and its applications to extrinsic geometry

Geometry and Foliations 2013

-

http://gf2013.ms.u-tokyo.ac.jp

-

geometria zewnętrzna, transformacja Newtona
extrinsic geometry, Newton tranformation.

geometria zewnętrzna, transformacje Newtona

KGMagdalena Lużyńczyk

Application of a new integral formula for two distributions with singularities on Riemannian manifolds

Geometry and Foliations 2013

-

http://gf2013.ms.u-tokyo.ac.jp

-

foliacja, dystrybucja, osobliwości, wzory całkowe
foliation, distribution, singularities, integral formulae

wzory całkowe dla foliacji i dystrybucji

KGKamil Niedziałomski

Foliations via frame bundles

Geometry and Foliations 2013

-

http://gf2013.ms.u-tokyo.ac.jp

-

foliacja, wiązka baz
foliation, frame bundle

foliacje i wiązki baz

KGPaweł Walczak

On a peculiar conformally defined class of surfaces and foliations

Geometry and Foliations 2013

-

http://gf2013.ms.u-tokyo.ac.jp

-

foliacja, powierzchnia, geometria konforemna

foliation, surface, conformal geometry.geometria konforemna powierzchni i foliacji

KGMałgorzata Filipczak

On Borel sets with Classic Steihaus Property

Workshop on Set Theory and its Applications to Topology and Real Analysis, Gdańsk, 4-6 July 2013

-

2013

8

własność Steinhausa, zbiory borelowskie

o zbiorach borelowskich których różnica algebraiczna ma niepuste wnętrze

KFRz
1   2   3   4   5   6


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna