Załącznik do uchwały Nr 165/128/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 stycznia 2012 rPobieranie 1.32 Mb.
Strona1/9
Data08.05.2016
Rozmiar1.32 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


U
Załącznik do uchwały Nr 165/128/12

Zarządu Województwa Mazowieckiego

z dnia 24 stycznia 2012 r.
RZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE

Marszałek Województwa Mazowieckiego

Adam Struzik


ZATWIERDZAM


Plan kontroli na 2012 rok

wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych

oraz jednostek lub podmiotów podlegających kontroli na mocy przepisów prawa

Sekretarz Województwa Skarbnik Województwa Mazowieckiego

Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Marek Miesztalski

Województwa Mazowieckiego

w Warszawie

Waldemar Kuliński

AKCEPTUJĘ ………………………………. AKCEPTUJĘ ……………………………….

Warszawa 2012 r.

Spis kontroli:

1. Kontrole jednostek realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia i polityki społecznej ................................................................................................. 3

2. Kontrole Zakładów Opieki Zdrowotnej i Indywidualnych Praktyk Lekarskich prowadzących staże podyplomowe .......................................................... 15

3. Kontrole jednostek realizujących zadania z zakresu kultury, promocji i turystyki ................................................................................................................ 17

4. Kontrole jednostek realizujących zadania z zakresu edukacji publicznej i sportu ................................................................................................................ 26

5. Kontrole jednostek realizujących zadania z zakresu rolnictwa i modernizacji terenów wiejskich ....................................................................................... 29

6. Kontrole jednostek realizujących zadania z zakresu nieruchomości i infrastruktury ........................................................................................................... 30


7. Kontrole innych samorządowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek lub podmiotów podlegających kontroli

na mocy przepisów prawa lub zawartych umów ....................................................................................................................................................................... 35

8. Kontrole ochotniczych straży pożarnych………………………………………………………………………………………………………………….……….………. 40

9. Kontrole obiektów hotelarskich ……………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 43

10. Kontrole podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie

środowiska ................................................................................................................................................................................................................................... 50

11. Kontrole przedsiębiorców posiadających koncesje na wydobywanie kopalin ze złóż ......................................................................................................... 52

12. Kontrole organizatorów turystyki i pośredników turystycznych wpisanych do Rejestru Organizatorów Turystyki

i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego na 2011 rok …………………................................................................................................... 54

13. Kontrole ośrodków szkolących pilotów wycieczek i przewodników turystycznych wpisanych do Centralnego Wykazu Organizatorów

Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek Województwa Mazowieckiego na 2011 rok ………………….……..…. 57

14. Kontrole podmiotów realizujących projekt systemowy PO KL 2007-2013 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez

dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe Zagrajmy o sukces” …………………………………………………………………………….….….….. 59

15. Kontrole archiwów zakładowych w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym

okresie przechowywania ...….………..…………………………………………………………………………………………………………………………..….….….… 61

16. Kontrole projektów realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 ……….….................................................................... 62


17. Kontrole projektów realizowanych w ramach SPO-ROL działania 2.3..……………………………………………………………………………………...…......... 63

18. Kontrole projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego RYBY …………………………………………………………………………………….. 64

19. Kontrole systemowe i projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2007-2013 ...................................................................................................................................................................................................................................... 65

20. Kontrole systemowe i projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki ............................................................................. 67Kontrole jednostek realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia i polityki społecznejLp.

Nazwa jednostki kontrolowanej

Rodzaj kontroli

Komórka organizacyjna

realizująca kontrolęZakres tematyczny kontroli

Uwagi

1.

2.

Specjalistyczny Szpital

Wojewódzki w Ciechanowie

ul. Powstańców Wlkp. 2

06-400 Ciechanów

kompleksowa*

problemowa**

Departament Kontroli


Ze szczególnym uwzględnieniem:

 1. analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne oddziały szpitalne
  w aspekcie umów zawartych z NFZ uwzględniającej wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek;


 2. średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz na wybrane badania diagnostyczne jak USG, tomografia komputerowa, rezonans, mammografia;

 3. przestrzegania praw pacjenta;

 4. niedoboru kadry medycznej w/g poszczególnych grup zawodowych
  z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy.Realizacja programu „Szkoła Promocji Zdrowia”.
Prawidłowość przebiegu procesu inwestycyjnego oraz zgodność
z umową dotacyjną na realizację zadania pod nazwą:


 • Budowa i modernizacja stacji transformatorowych z agregatami prądotwórczymi i linii kablowych S/N i N/N,

 • Poprawa jakości usług medycznych w zakresie rehabilitacji poprzez modernizację obiektu Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego
  w Ciechanowie przy ul. Okrzei,


 • Ochrona środowiska naturalnego i podniesienie jakości diagnostycznej badań poprzez ucyfrowienie Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim
  w Ciechanowie,


 • Termomodernizacja budynków Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie.

Dysponowanie nieruchomościami stanowiącymi własność jednostki, ze szczególnym uwzględnieniem czy:

 • umowy zawarte z kontrahentami zostały zawarte zgodnie
  z terminem wskazywanym w podjętej uchwale Zarządu oraz czy corocznie aktualizowane są opłaty roczne z tytułu czynszu;


 • wynajem pomieszczeń oraz dzierżawa gruntu podmiotu nastąpiła
  w trybie przetargu (protokół z przetargu);


 • pomieszczenia i powierzchnie gruntu zostały wynajęte zgodnie
  z przeznaczeniem określonym w uchwale,


 • wynajem pomieszczeń korytarzy firmom handlującym nie przeszkadza pacjentom oraz personelowi medycznemu
  w wykonywaniu zadań statutowych.

3.

4.

Wojewódzki Szpital

Specjalistyczny w Radomiu

ul. Aleksandrowicza 5

26-617 Radom

kompleksowa*

problemowa

Departament Kontroli

Ze szczególnym uwzględnieniem:

 1. analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne oddziały szpitalne
  w aspekcie umów zawartych z NFZ uwzględniającej wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek;


 2. średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz na wybrane badania diagnostyczne jak USG, tomografia komputerowa, rezonans, mammografia;

 3. przestrzegania praw pacjenta;

 4. niedoboru kadry medycznej w/g poszczególnych grup zawodowych
  z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy.Realizacja programu „Szkoła Promocji Zdrowia”.
Prawidłowość przebiegu procesu inwestycyjnego oraz zgodność
z umową dotacyjną na realizację zadania pod nazwą:


 • Ucyfrowienie Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej,

 • Adaptacja i przystosowanie Oddziału Procedur Jednodniowych dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii.
5.

6.

Wojewódzki Szpital

Zespolony w Płocku

ul. Medyczna 19

09-400 Płock

kompleksowa*

problemowa

Departament Kontroli

Ze szczególnym uwzględnieniem:

 1. analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne oddziały szpitalne
  w aspekcie umów zawartych z NFZ uwzględniającej wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek;


 2. średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz na wybrane badania diagnostyczne jak USG, tomografia komputerowa, rezonans, mammografia;

 3. przestrzegania praw pacjenta;

 4. niedoboru kadry medycznej w/g poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy.


Realizację programu „Szkoła Promocji Zdrowia”.
Prawidłowość przebiegu procesu inwestycyjnego oraz zgodność
z umową dotacyjną na realizację zadania pod nazwą:


 • Zakup tomografu komputerowego,

 • Przebudowa i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
  w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku.

7.

8.

Samodzielny Zespół

Publicznych Zakładów Opieki

Zdrowotnej im. dr Józefa

Psarskiego w Ostrołęce

ul. Konopnickiej 65

07-400 Ostrołęka

kompleksowa*

problemowa

Departament Kontroli

Ze szczególnym uwzględnieniem:

 1. analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne oddziały
  w aspekcie umów zawartych z NFZ uwzględniającej wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek;


 2. średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz na wybrane badania diagnostyczne jak USG, tomografia komputerowa, rezonans, mammografia;

 3. przestrzegania praw pacjenta;

 4. niedoboru kadry medycznej w/g poszczególnych grup zawodowych
  z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy;


 5. działalności Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, w tym:

  • kolejność przyjmowania pacjentów do zol w trybie zwykłym
   i pilnym


  • przestrzeganie norm opieki pielęgniarskiej i lekarskiej;

  • przestrzegania praw pacjenta (m.in. prawidłowości dysponowania depozytem pieniężnym pacjenta).


Realizację programu „Szkoła Promocji Zdrowia”.
Prawidłowość przebiegu procesu inwestycyjnego oraz zgodność
z umową dotacyjną na realizację zadania pod nazwą „Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce”.

9.

10.

Samodzielny Specjalistyczny

Zespół Zakładów Opieki

Zdrowotnej im. dr Teodora

Dunina w Rudce

Al. Teodora Dunina 1

05-320 Mrozy


kompleksowa*

problemowa

Departament Kontroli

Ze szczególnym uwzględnieniem:

 1. analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne oddziały
  w aspekcie umów zawartych z NFZ uwzględniającej wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek;


 2. średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz na wybrane badania diagnostyczne;

 3. przestrzegania praw pacjenta;

 4. niedoboru kadry medycznej w/g poszczególnych grup zawodowych
  z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy;


 5. działalności Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, w tym:

 • przestrzeganie norm opieki pielęgniarskiej i lekarskiej;

 • przestrzegania praw pacjenta (m. in. prawidłowości dysponowania depozytem pieniężnym pacjenta).

 • kolejność przyjmowania pacjentów do zol w trybie zwykłym
  i pilnym.


Prawidłowość przebiegu procesu inwestycyjnego oraz zgodność
z umową dotacyjną na realizację zadania pod nazwą:


  • Centralna stacja przygotowania łóżek- modernizacja transportu pionowego w budynku głównym szpitala,

  • Przyspieszenie rozwoju Mazowsza poprzez informatyzację
   i ucyfrowienie radiologii w SSZZOZ w Rudce,


  • Zakup aparatury i sprzętu medycznego.11.

12.

Mazowieckie Centrum

Leczenia Chorób Płuc

i Gruźlicy w Otwocku

ul. Narutowicza 80

05-400 Warszawa


kompleksowa*

problemowa


Departament Kontroli

Ze szczególnym uwzględnieniem:

 1. analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne oddziały
  w aspekcie umów zawartych z NFZ uwzględniającej wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek;


 2. średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz na wybrane badania diagnostyczne jak USG, tomografia komputerowa, rezonans, mammografia;

 3. przestrzegania praw pacjenta;

 4. niedoboru kadry medycznej w/g poszczególnych grup zawodowych
  z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy.Prawidłowość przebiegu procesu inwestycyjnego oraz zgodność
z umową dotacyjną na realizację zadania pod nazwą:


- Modernizacja, przebudowa i rozbudowa Pawilonu Głównego,

- Przebudowa Pracowni Leku Cytostatycznego w Pawilonie B
w Otwocku przy ul. Reymonta 83/91,


- Zakup sprzętu medycznego.13.Samodzielny Zespół

Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

im. Dzieci Warszawy

w Dziekanowie Leśnym

ul. M. Konopnickiej 75

05-092 Łomianki


kompleksowa*

Departament Kontroli

Ze szczególnym uwzględnieniem:

 1. analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne oddziały
  w aspekcie umów zawartych z NFZ uwzględniającej wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek;


 2. średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz na wybrane badania diagnostyczne jak USG, tomografia komputerowa, rezonans;

 3. przestrzegania praw pacjenta;

 4. niedoboru kadry medycznej w/g poszczególnych grup zawodowych
  z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy.
14.

15.

Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny SP ZOZ

ul. Barska 16/20

02-315 Warszawa


kompleksowa*

problemowa**


Departament Kontroli

Ze szczególnym uwzględnieniem:

 1. analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne oddziały
  w aspekcie umów zawartych z NFZ uwzględniającej wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek;


 2. średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz na wybrane badania diagnostyczne jak USG, tomografia komputerowa, rezonans, mammografia;

 3. przestrzegania praw pacjenta;

 4. niedoboru kadry medycznej w/g poszczególnych grup zawodowych
  z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy.Realizację programu „Szkoła Promocji Zdrowia”.
Dysponowanie nieruchomościami stanowiącymi własność jednostki, ze szczególnym uwzględnieniem czy:

 • umowy zawarte z kontrahentami zostały zawarte zgodnie
  z terminem wskazywanym w podjętej uchwale Zarządu oraz czy corocznie aktualizowane są opłaty roczne z tytułu czynszu;


 • wynajem pomieszczeń oraz dzierżawa gruntu podmiotu nastąpiła
  w trybie przetargu (protokół z przetargu);


 • pomieszczenia i powierzchnie gruntu zostały wynajęte zgodnie
  z przeznaczeniem określonym w uchwale,


 • wynajem pomieszczeń korytarzy firmom handlującym nie przeszkadza pacjentom oraz personelowi medycznemu
  w wykonywaniu zadań statutowych.
16.

17.


Szpital Dziecięcy

im. prof. dr med. Jana

Bogdanowicza

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Niekłańska 4/24

03-924 Warszawa

kompleksowa*

problemowa


Departament Kontroli

Ze szczególnym uwzględnieniem:

 1. analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne oddziały
  w aspekcie umów zawartych z NFZ uwzględniającej wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek;


 2. średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz na wybrane badania diagnostyczne jak USG, tomografia komputerowa, rezonans;

 3. przestrzegania praw pacjenta;

 4. niedoboru kadry medycznej w/g poszczególnych grup zawodowych
  z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy.Prawidłowość przebiegu procesu inwestycyjnego oraz zgodność
z umową dotacyjną na realizację zadania pod nazwą:


 • Budowa obiektu dla nowej lokalizacji Bloku Operacyjnego, Oddziału Pooperacyjnego, Oddziału Intensywnej Terapii oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego,

 • Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Dziecięcego
  w Warszawie,


 • Modernizacja Oddziału Patologii Noworodka i Niemowlęcia,

 • Zakup aparatury i sprzętu medycznego.
18.

SP ZOZ Wojewódzki Szpital

Zakaźny

ul. Wolska 37

01-201 Warszawa

kompleksowa*

Departament Kontroli

Ze szczególnym uwzględnieniem:

 1. analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne oddziały
  w aspekcie umów zawartych z NFZ uwzględniającej wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek;


 2. średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz na wybrane badania diagnostyczne;

 3. przestrzegania praw pacjenta;

 4. niedoboru kadry medycznej w/g poszczególnych grup zawodowych
  z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy.
19.

20.

Międzyleski Szpital

Specjalistyczny SP ZOZ

w Warszawie

ul. Bursztynowa 2

04-749 Warszawa


kompleksowa*

problemowa

Departament Kontroli


Ze szczególnym uwzględnieniem:

 1. analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne oddziały
  w aspekcie umów zawartych z NFZ uwzględniającej wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek;


 2. średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz na wybrane badania diagnostyczne jak USG, tomografia komputerowa, rezonans, mammografia;

 3. przestrzegania praw pacjenta;

 4. niedoboru kadry medycznej w/g poszczególnych grup zawodowych
  z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy.Prawidłowość przebiegu procesu inwestycyjnego oraz zgodność
z umową dotacyjną na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja budynku F”.

21.

22.

Szpital Kolejowy

im. dr med. Wł. Roeflera

w Pruszkowie SP ZOZ

ul. Warsztatowa 1

05-800 Pruszków

kompleksowa*

problemowa

Departament Kontroli

Ze szczególnym uwzględnieniem:

 1. analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne oddziały
  w aspekcie umów zawartych z NFZ uwzględniającej wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek;


 2. średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz na wybrane badania diagnostyczne jak USG, tomografia komputerowa, rezonans, mammografia;

 3. przestrzegania praw pacjenta;

 4. niedoboru kadry medycznej w/g poszczególnych grup zawodowych
  z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy.Prawidłowość przebiegu procesu inwestycyjnego oraz zgodność
z umową dotacyjną na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej Szpitala Kolejowego w Pruszkowie”.

23.

24.

Centrum Leczniczo-

Rehabilitacyjne i Medycyny

Pracy „ ATTIS” SP ZOZ

ul. Górczewska 89

01-401 Warszawa

kompleksowa*

problemowa**

Departament Kontroli

Ze szczególnym uwzględnieniem:

 1. analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne oddziały
  w aspekcie umów zawartych z NFZ uwzględniającej wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek i ilość udzielonych porad;


 2. średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz na wybrane badania diagnostyczne jak USG, tomografia komputerowa, rezonans, mammografia;

 3. przestrzegania praw pacjenta;

 4. niedoboru kadry medycznej w/g poszczególnych grup zawodowych
  z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy;


 5. kontroli procesu połączenia Centrum „ATTIS” z SPZOZ dla Szkół Wyższych „PALMA” w Warszawie z uwzględnieniem wyników kontroli zawartych w wystąpieniu pokontrolnym znak
  KO-ZE-I.1711.26.2011.KZ;


 6. kontroli procesu połączenia Centrum „ATTIS” z SPZOZ „Lecznica Centrum” w Warszawie.


Dysponowanie nieruchomościami stanowiącymi własność jednostki, ze szczególnym uwzględnieniem czy:

 • umowy zawarte z kontrahentami zostały zawarte zgodnie
  z terminem wskazywanym w podjętej uchwale Zarządu oraz czy corocznie aktualizowane są opłaty roczne z tytułu czynszu;


 • wynajem pomieszczeń oraz dzierżawa gruntu podmiotu nastąpiła
  w trybie przetargu (protokół z przetargu);


 • pomieszczenia i powierzchnie gruntu zostały wynajęte zgodnie
  z przeznaczeniem określonym w uchwale,


 • wynajem pomieszczeń korytarzy firmom handlującym nie przeszkadza pacjentom oraz personelowi medycznemu
  w wykonywaniu zadań statutowych.
25.


26.

Samodzielny Wojewódzki

Publiczny Zespół Zakładów

Psychiatrycznej Opieki

Zdrowotnej im. Dr B. Borzym

w Radomiu

ul. Krychnowicka 1

26-600 Radom


kompleksowa*


problemowa

Departament Kontroli

Ze szczególnym uwzględnieniem:

 1. analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne oddziały
  w aspekcie umów zawartych z NFZ uwzględniającej wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek;


 2. średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz na wybrane badania diagnostyczne;

 3. przestrzegania praw pacjenta;

 4. niedoboru kadry medycznej w/g poszczególnych grup zawodowych
  z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy;


 5. prawidłowość dysponowania depozytami pacjentów oddziałów psychiatrycznych i leczenia uzależnień;

 6. działalności Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, w tym:

  • przestrzeganie norm opieki pielęgniarskiej i lekarskiej;

  • przestrzegania praw pacjenta (m. in. prawidłowości dysponowania depozytem pieniężnym pacjenta).


Prawidłowość przebiegu procesu inwestycyjnego oraz zgodność
z umową dotacyjną na realizację zadania pod nazwą:


 • Modernizacja sieci wod – kan, c.o., c.w.u. i elektrycznej,

 • Modernizacja wraz z rozbudową pawilonu ZOL,

 • Zakup sprzętu medycznego.27.

28.

Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego
w Gostyninie-Zalesiu


ul. Zalesie 1

09-500 Gostynin

kompleksowa*

problemowa

Departament Kontroli

Ze szczególnym uwzględnieniem:

 1. analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne oddziały
  w aspekcie umów zawartych z NFZ uwzględniającej wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek;


 2. średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz na wybrane badania diagnostyczne;

 3. przestrzegania praw pacjenta;

 4. niedoboru kadry medycznej w/g poszczególnych grup zawodowych
  z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy;


 5. prawidłowość dysponowania depozytami pacjentów oddziałów psychiatrycznych i leczenia uzależnień;

 6. działalności Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, w tym::

 • przestrzeganie norm opieki pielęgniarskiej i lekarskiej,

 • przestrzegania praw pacjenta (m. in. prawidłowości dysponowania depozytem pieniężnym pacjenta),

 • kolejność przyjmowania pacjentów do zol w trybie zwykłym i pilnym.


Prawidłowość przebiegu procesu inwestycyjnego oraz zgodność
z umową dotacyjną na realizację zadania pod nazwą:


  • Adaptacja pomieszczenia na gabinet zabiegowy i dostosowanie pomieszczeń higieniczno – sanitarnych do obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych w Oddziale Psychogeriatrii,

  • Wymiana podłóg na Oddziale Psychogeriatrii w WSZOZOZ im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie.
29.

30.

Mazowieckie Specjalistyczne

Centrum Zdrowia

im. prof. Jana Mazurkiewicza

w Pruszkowie

ul. Partyzantów 2/4

05-802 Pruszków

kompleksowa*

problemowa

Departament Kontroli

Ze szczególnym uwzględnieniem:

 1. analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne oddziały
  w aspekcie umów zawartych z NFZ uwzględniającej wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek;


 2. średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz na wybrane badania diagnostyczne;

 3. przestrzegania praw pacjenta;

 4. niedoboru kadry medycznej w/g poszczególnych grup zawodowych
  z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy;


 5. prawidłowość dysponowania depozytami pacjentów oddziałów psychiatrycznych i leczenia uzależnień;

 6. prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej w roku 2011 ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na działalność WOTUW;

 7. działalności Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, w tym:

 • przestrzeganie norm opieki pielęgniarskiej i lekarskiej;

 • przestrzegania praw pacjenta (m. in. prawidłowości dysponowania depozytem pieniężnym pacjenta).

 • kolejność przyjmowania pacjentów do zol w trybie zwykłym
  i pilnym.Realizację programu „Szkoła Promocji Zdrowia”.
Prawidłowość przebiegu procesu inwestycyjnego oraz zgodność
z umową dotacyjną na realizację zadania pod nazwą:


Adaptacja istniejących pomieszczeń na potrzeby funkcji medycznych,

Kompleksowa modernizacja Oddziału Przyjęciowego z Izbą Przyjęć Szpitala Tworkowskiego w Pruszkowie,

Przystosowanie byłego budynku gospodarczo-technicznego na cele medyczne (etap I) - utworzenie Centrum Radiologii oraz Oddziału VIIA Ogólnopsychiatrycznego wraz z zakupem aparatury medycznej w Szpitalu Tworkowskim w Pruszkowie,

Wykonanie Stacji Uzdatniania Wody wraz z doprowadzeniem wody surowej ze studni głębinowych i włączeniem przewodów wody uzdatnionej do istniejącej sieci wodociągowej.
31.

Samodzielny Wojewódzki

Zespół Publicznych

Zakładów Psychiatrycznej

Opieki Zdrowotnej

w Warszawie

ul. Nowowiejska 27

00-665 Warszawa

kompleksowa*

Departament Kontroli

Ze szczególnym uwzględnieniem:

 1. analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne oddziały
  w aspekcie umów zawartych z NFZ uwzględniającej wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek;


 2. średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz na wybrane badania diagnostyczne;

 3. przestrzegania praw pacjenta;

 4. niedoboru kadry medycznej w/g poszczególnych grup zawodowych
  z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy;


 5. prawidłowość dysponowania depozytami pacjentów oddziałów psychiatrycznych i leczenia uzależnień;

 6. działalności Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, w tym:

 • przestrzeganie norm opieki pielęgniarskiej i lekarskiej;

 • przestrzegania praw pacjenta (m. in. prawidłowości dysponowania depozytem pieniężnym pacjenta).

 • kolejność przyjmowania pacjentów do zol w trybie zwykłym
  i pilnym.
32.

SPZOZ „RM-MEDITRANS” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach

ul. B-pa Świrskiego 38

08-110 Siedlce

kompleksowa*

Departament Kontroli

Ze szczególnym uwzględnieniem:

 1. analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne rodzaje działalności;

 2. przestrzegania praw pacjenta;

 3. niedoboru kadry medycznej w/g poszczególnych grup zawodowych
  z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy.

33.
34.

SPZOZ "Meditrans Ostrołęka" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce

ul. Kościuszki 49

07-409 Ostrołęka

kompleksowa*
problemowa

Departament Kontroli

Ze szczególnym uwzględnieniem:

 1. analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne rodzaje działalności;

 2. przestrzegania praw pacjenta;

 3. niedoboru kadry medycznej w/g poszczególnych grup zawodowych
  z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy.Prawidłowość przebiegu procesu inwestycyjnego oraz zgodność
z umową dotacyjną na realizację zadania pod nazwą „Usunięcie
i unieszkodliwienie płyt azbestowo- cementowych w budynkach”.

35.
36.

Wojewódzka Stacja

Pogotowia Ratunkowego

i Transportu Sanitarnego

MEDITRANS” SP ZOZw Warszawie

ul. Poznańska 22

00-685 Warszawa

kompleksowa*
problemowa**

Departament Kontroli

Ze szczególnym uwzględnieniem:

 1. analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne rodzaje działalności;

 2. przestrzegania praw pacjenta;

 3. niedoboru kadry medycznej w/g poszczególnych grup zawodowych
  z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy.Dysponowanie nieruchomościami stanowiącymi własność jednostki, ze szczególnym uwzględnieniem czy:

 • umowy zawarte z kontrahentami zostały zawarte zgodnie
  z terminem wskazywanym w podjętej uchwale Zarządu oraz czy corocznie aktualizowane są opłaty roczne z tytułu czynszu;


 • wynajem pomieszczeń oraz dzierżawa gruntu podmiotu nastąpiła
  w trybie przetargu (protokół z przetargu);


 • pomieszczenia i powierzchnie gruntu zostały wynajęte zgodnie
  z przeznaczeniem określonym w uchwale,


 • wynajem pomieszczeń korytarzy firmom handlującym nie przeszkadza pacjentom oraz personelowi medycznemu
  w wykonywaniu zadań statutowych.

37.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku

ul. Gwardii Ludowej 5

09-400 Płock

kompleksowa*

Departament Kontroli

Ze szczególnym uwzględnieniem:

 1. analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne rodzaje działalności;

 2. przestrzegania praw pacjenta;

 3. niedoboru kadry medycznej w/g poszczególnych grup zawodowych
  z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy.

38.


39.

40.

Mazowiecki Wojewódzki

Ośrodek Medycyny Pracy

w Płocku

ul. Kolegialna 19

09-402 Płock

kompleksowa*


problemowa

problemowa

Departament Kontroli

Delegatura UMWM
w Płocku


Ze szczególnym uwzględnieniem:

 1. realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnym
  i statucie,


 2. dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych,

 3. prawidłowości gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi (Ustawa z dn. 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
  Dz. U. z 2011r., Nr 112, poz. 654).

Realizacja umowy dotyczącej przeprowadzenia faktycznych czynności kontrolnych odnośnie:  • badań lekarskich i wydawania orzeczeń,

  • badań psychologicznych i wydawania orzeczeń wskazanych w art. 80 ust.1 i 2 oraz w art. 88 ust.1 i 2 ustawy z dnia
   5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

Prawidłowość przebiegu procesu inwestycyjnego oraz zgodność


z umową dotacyjną na realizację zadania pod nazwą:

 • Rozbudowa Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku,

 • Modernizacja budynku przy ul. Kolegialnej 19.

Kontrola dotacji na zadanie z zakresu medycyny pracy.

I i II półrocze 2012 r.

41.

Krajowy Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane (SM)
w Dąbku


Dąbek 129

06-561 Stupsk Mazowiecki

kompleksowa*


Departament Kontroli

Realizacja decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego
w przedmiocie umieszczenia oraz ustalenia opłaty za pobyt
w Krajowym Ośrodku Mieszkalno-Rehabilitacyjnym dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Dąbku.42.


43.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 62 a


02-002 Warszawa

problemowa


sprawdzająca

Departament Kontroli

1.Prawidłowość wydatkowania środków finansowych uzyskanych za wydane zezwolenia na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi o zawartości do 18 % alkoholu, przeznaczonych na realizację zadań z zakresu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii z wyjątkiem dotacji.

2. Terminowość i prawidłowość wydawania zezwoleń na prowadzenie skupu maku niskomorfinowanego na cele spożywcze,

3. Terminowość i prawidłowość wydawania zezwoleń na prowadzenie
w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi o zawartości do 18 % alkoholu.
Prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Prawidłowość sporządzania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdania finansowego.


Realizacja zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Marszałka Województwa Mazowieckiego znak
KO-ZE- I.1711.2.2011.MK z dnia 4 sierpnia 2011 r.
44.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Siedlcach

ul. Poniatowskiego 26

08-110 Siedlce Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o.

(umowa po 1 lipca 2011 r.)

problemowa


Departament Kontroli

Prawidłowość przebiegu procesu inwestycyjnego oraz zgodność
z umową dotacyjną na realizację zadania pod nazwą
„e-Platforma Medyczna dla mieszkańców subregionu siedleckiego”.
45.

Wojewódzki Szpital Bródnowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie

ul. Kondratowicza 8

03-242 Warszawa Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie Sp. z o.o.

(umowa po 1 lipca 2011 r.)

problemowa

Departament Kontroli

Prawidłowość przebiegu procesu inwestycyjnego oraz zgodność
z umową dotacyjną na realizację zadania pod nazwą:

 • Zakup angiografu do badań naczyniowych dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o.,

 • Zakup gamma kamery hybrydowej SPECT CT dla Zakładu Medycyny Nuklearnej i Rezonansu Magnetycznego Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o.,

 • Budowa sieci informatycznej w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Warszawie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

 • Modernizacja Zakładu Medycyny Nuklearnej Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o.

Likwidacja SPZOZ.


46.

Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu k. Warszawy

05-462 Wiązowna - Zagórze Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o Zagórze k. Warszawy

problemowa


Departament Kontroli

Prawidłowość przebiegu procesu inwestycyjnego oraz zgodność
z umową dotacyjną na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja awaryjnego zasilania w energię elektryczną Szpitala w Zagórzu wraz z wymianą agregatu prądotwórczego na agregat z funkcją RZS samostartu”.
47.

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Drewnica" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ząbkach

ul. Rychlińskiego 1

05-210 Ząbki

problemowa


Departament Kontroli

Prawidłowość przebiegu procesu inwestycyjnego oraz zgodność
z umową dotacyjną na realizację zadania pod nazwą:

 • Budowa sieci teletechnicznej oraz dostawa i instalacja centrali telefonicznej,

 • Zakup sprzętu medycznego,

 • Poprawa warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego
  w Szpitalu Drewnica,

 • Remont dachu Pawilonu III.
48.

Wojewódzki Szpital

Specjalistyczny w Siedlcach

ul. Poniatowskiego 26

08-110 Siedlce

(szpital w likwidacji)

problemowa**

Departament Kontroli

Dysponowanie nieruchomościami stanowiącymi własność jednostki, ze szczególnym uwzględnieniem czy:

 • umowy zawarte z kontrahentami zostały zawarte zgodnie
  z terminem wskazywanym w podjętej uchwale Zarządu oraz czy corocznie aktualizowane są opłaty roczne z tytułu czynszu;


 • wynajem pomieszczeń oraz dzierżawa gruntu podmiotu nastąpiła
  w trybie przetargu (protokół z przetargu);


 • pomieszczenia i powierzchnie gruntu zostały wynajęte zgodnie
  z przeznaczeniem określonym w uchwale;


 • wynajem pomieszczeń korytarzy firmom handlującym nie przeszkadza pacjentom oraz personelowi medycznemu
  w wykonywaniu zadań statutowych.
* kontrola i ocena działalności jednostki organizacyjnej oraz pracy jej Kierownika, w szczególności w zakresie: • realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń;

 • prawidłowości gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi;

 • przestrzegania praw pacjenta;

 • gospodarki finansowej.

** kontrola w zakresie dysponowania nieruchomościami stanowiącymi własność jednostki zostanie przeprowadzona w zakresie przestrzegania przepisów uchwały


Nr 178/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2008 r. w sprawie zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, będących wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, przy zbywaniu aktywów trwałych, oddawaniu ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna