Załącznik do uchwały Nr xxii/40/08 z dnia 24 czerwca 2008r. Repetytorium / określa Notariusz / akt notarialnyPobieranie 41.96 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar41.96 Kb.
Załącznik do uchwały

Nr XXII/40/08 z dnia 24 czerwca 2008r.
Repetytorium ………… / określa Notariusz /
AKT Notarialny
W dniu …………. 2008 r. w Kancelarii Notarialnej we Lwówku Śląskim stawili się : 1. Starosta Lwówecki ….……… legitymujący się D.O seria … nr … wydanym przez …. w dniu …. Wicestarosta Lwówecki……./dane /Członek Zarządu Powiatu Lwóweckiego ………/ dane / reprezentujący Powiat Lwówecki zwany dalej „Wspólnikiem” oświadczają, że Wspólnik zawiązuje jednoosobową Spółkę z Ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej „Spółką”.
Akt Założycielski Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością
§ 1 1. Firmą Spółki będzie Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka
  z ograniczoną odpowiedzialnością.

 2. Spółka może posługiwać się firmą skróconą „ PCZ w Lwówku Śląskim” Sp. z o.o.

§ 2.
Siedzibą Spółki jest miejscowość Lwówek Śląski


§ 3.
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 4.


Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.
§ 5.


 1. Spółka może tworzyć oddziały, filie i przedstawicielstwa oraz przystępować do innych spółek oraz przedsiębiorstw i w nich uczestniczyć.

 2. W celu wykonywania działalności wymienionej w ustawie
  o zakładach opieki zdrowotnej PCZ Sp. z o.o. utworzy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

§ 6.
1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej: 1. Działalność szpitalna – 86.10.Z;

 2. Praktyka lekarska ogólna – 86.21.Z;

 3. Praktyka lekarska specjalistyczna – 86.22.Z;

 4. Praktyka dentystyczna – 86.23.Z;

 5. Działalność fizjoterapeutyczna – 86.90.A;

 6. Działalność pogotowia ratunkowego – 86.90.B;

 7. Praktyka pielęgniarek i położnych – 86.90.C;

 8. Działalność medyczna gdzie indziej nie sklasyfikowana – 86.90.E;

 9. Działalność paramedyczna - 86.90.D;

Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską – 87.10.Z;

 1. Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem – 87.90.Z;

 2. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych – 88.10.Z;

 3. Pomoc społeczna dla osób w podeszły wieku i osób niepełnosprawnych – 88.10.Z;

 4. Opieka dzienna nad dziećmi – 88.91.Z;

 5. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowana 87.30.Z;

 6. Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – 93.13.Z;

 7. Pozostałe zakwaterowanie – 55.90.Z;

 8. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej nie sklasyfikowane – 77.39.Z;

 9. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – 68.20.Z;

 10. Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej nie sklasyfikowany – 49.39.Z;

 11. Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) – 56.21.Z;

 12. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna – 56.29.Z;

 13. Przygotowywanie i podawanie napojów – 56.30. Z;

 14. Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.73.Z;

 15. Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.74.Z;

 16. Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.75.Z;

 17. Obrona narodowa – 84.22.Z;

 18. Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne – 84.24.Z;

 19. Działalność wspomagająca transport lądowy – 52.21.Z

 20. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – 52.10.B;

 21. Działalność związana z oprogramowaniem – 62.01.Z;

 22. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych – 62.09.Z;

 23. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – 63.11.Z;

 24. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych – 35.30.Z;

 25. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne – 38.11.Z;

 26. Zbieranie odpadów niebezpiecznych – 38.12.Z;

 27. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów – 38.2.

 1. Spółka będzie wykonywała zadania związane z obronnością Państwa jakie wynikają z odrębnych przepisów prawa.

 2. W wypadku, gdy przepisy szczególne wymagają dla uruchomienia lub prowadzenia poszczególnych rodzajów działalności uzyskania koncesji lub innego zezwolenia, działalność ta zostanie podjęta po ich uzyskaniu.

 3. Niepodjęcie lub zawieszenie tych rodzajów działalności, z wymienionych w ust. 1, które wymagają koncesji lub innego zezwolenia, na skutek nie uzyskania, utraty lub zawieszenia tej koncesji lub zezwolenia, nie oznacza niemożliwości osiągnięcia celu Spółki, o którym mowa w art. 271 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 7. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 10 (słownie: dziesięć) udziałów po 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) każdy.

 2. Udziały są równe i niepodzielne.

 3. Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.

 4. Wspólnik pokrywa swoje udziały w Spółce wkładami pieniężnymi lub aportem.

 5. Wspólnik obejmuje udziały w następujący sposób:

Powiat Lwówecki obejmuje 10 (dziesięć) udziałów po 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) każdy o łącznej wartości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym.
§ 8.


 1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony do kwoty nie przekraczającej 30.000.000 zł (słownie: trzydzieści milionów zł), jednorazowo lub sukcesywnie, w formie pieniężnej lub niepieniężnej (w tym także poprzez zmianę wartości minimalnej udziałów), uchwałą Zgromadzenia Wspólników w okresie do dnia 31.12.2025 r. Takie podwyższenie kapitału zakładowego nie stanowi zmiany umowy Spółki.

 2. Kapitał zakładowy Spółki może być obniżony na zasadach przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych.


 1. Warunki i tryb podwyższenia oraz obniżenia kapitału zakładowego określa uchwała Zgromadzenia Wspólników

§ 9.


Zgromadzenie Wspólników może zobowiązać Wspólnika do wniesienia dopłaty w wysokości, do dwukrotnej wartości posiadanych udziałów, na warunkach ustalonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników, pod warunkiem, iż uchwalenie i wniesienie dopłat będzie zgodne z przepisami prawa obowiązującymi Wspólnika.

§ 10.

Zbycie lub zastawienie udziału lub udziałów na rzecz osoby trzeciej wymaga wcześniejszej zgody Rady Powiatu w Lwówku Śląskim oraz zgody Spółki wyrażonej uchwałą Zgromadzenia Wspólników.


W przypadku zastawienia udziałów Spółki Zastawnik nie ma prawa do wykonywania prawa głosu.
§ 11.
Udział może być umorzony, uchwałą Zgromadzenia Wspólników,
z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego lub
z czystego zysku. W przypadku umorzenia udziału Wspólnikowi przysługuje ekwiwalent w wysokości wartości bilansowej udziału, jaki wynika ze sprawozdania finansowego sporządzonego na potrzeby umorzenia udziałów w kapitale zakładowym Spółki.
§ 12.


 1. O podziale zysku za rok obrotowy lub pokryciu strat decyduje każdorazowo uchwałą Zgromadzenie Wspólników.

 2. Zysk wynikający z rocznego bilansu może zostać wyłączony
  w części lub całości z pod podziału, z przeznaczeniem na fundusze celowe.
 1. Spółka może tworzyć następujące fundusze:

 1. fundusz zapasowy;

 2. fundusz rezerwowy;

 3. inne fundusze ustanowione uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

§ 13.


Władzami Spółki są:


 1. Zgromadzenie Wspólników;

 2. Rada Nadzorcza;

 3. Zarząd.

§ 14. 1. Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Zarząd Powiatu
  w Lwówku Śląskim

 2. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki.

 3. Na każdy udział przypada jeden głos.

 4. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów oddanych chyba , że przepisy Kodeksu Spółek Handlowych przewidują warunki surowsze.

§ 15.
Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników, oprócz innych spraw wskazanych w Kodeksie Spółek Handlowych lub w niniejszej umowie, należy:

1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium organom Spółki
z wykonywania przez nie obowiązków;

2) podjęcie uchwały o podziale zysku lub sposobie pokrycia strat;

3) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;

4) decydowanie o przystąpieniu do innej Spółki,

5) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej
6) określenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;

7) podejmowanie decyzji o tworzeniu funduszy celowych;

8) podejmowanie uchwał o zbyciu, nabyciu lub obciążeniu nieruchomości;

9) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;

10) zmiana umowy Spółki;

11) połączenie lub rozwiązanie Spółki;

12) uchwalenie i zmiana statutu Spółki oraz Statutu NZOZ

13) wyrażanie zgody na przystąpienie do Spółki osób trzecich;

14) wyrażanie zgody na sprzedaż środków trwałych, których wartość przekracza jednorazowo 10% kapitału zakładowego Spółki;

15) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań lub dokonywanie rozporządzeń, które przekraczają kwotę 300.000 zł (słownie; trzysta tysięcy zł)

16)Zgromadzenie Wspólników może także rozpatrywać inne sprawy wniesione przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Wspólników.
§ 16.


 1. Rada Nadzorcza składa się z 3 członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego .

 2. Członków Rady Nadzorczej powołuje Zgromadzenie Wspólników, określając równocześnie funkcję poszczególnych członków.

 3. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 36 miesięcy.

 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.

 2. Rada Nadzorcza podejmuję uchwały bezwzględną większością głosów członków prawidłowo zawiadomionych o terminie
  i miejscu posiedzenia w obecności co najmniej połowy członków Rady, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.

 3. Regulamin Rady Nadzorczej, określający szczegółowy tryb jej działania uchwala Zgromadzenie Wspólników.

 4. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie z tytułu członkostwa w Radzie i pełnionej funkcji, oraz zwrot kosztów dojazdu na posiedzenia Rady Nadzorczej.

§ 17. 1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy w szczególności:

1) ocena bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdań finansowych zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym;

2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny;

3) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki;

4) powoływanie członków Zarządu;

5) odwoływanie i zawieszanie członków Zarządu;

6) zatwierdzanie regulaminu określającego zasady działania Zarządu. 1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady, na zasadach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych.

 2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, za zasadach określonych
  w Kodeksie Spółek Handlowych.

§ 18.


 1. Zarząd składa się z osób w liczbie, od jednej do trzech.

 2. Liczbę członków Zarządu każdorazowo ustala Zgromadzenie Wspólników.

 3. Na czele Zarządu stoi Prezes powoływany przez Radę Nadzorczą. W przypadku Zarządu wieloosobowego, pozostali członkowie Zarządu pełnią funkcję Wiceprezesów.

 4. Kadencja członków Zarządu jest wspólna i wynosi 36 miesięcy.

5. Spółkę na zewnątrz reprezentuje Prezes Zarządu.
6. Przy Zarządzie wieloosobowym, Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z Prokurentem.

7. Zarząd może ustanowić prokurentów lub pełnomocników


w granicach ustalonego pełnomocnictwa.

§ 19.
Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone dla Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej zgodnie


z Kodeksem Spółek Handlowych
§ 20.
Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 2009 roku.
§ 21.


 1. Spółka prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o plan finansowy i inwestycyjny sporządzony przez Zarząd Spółki
  i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą

 2. Dla Spółki prowadzi się rachunkowość na podstawie przepisów Ustawy o Rachunkowości.

§ 22. 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz inne.

 2. wypisy tego aktu mogą być wydawane Wspólnikom i Spółce w dowolnej ilości.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna