Załącznik do Zarządzenia nr 22Pobieranie 40.8 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar40.8 Kb.

Załącznik do Zarządzenia nr 22

Kanclerza AWF z dnia 16 kwietnia 2014
Załącznik nr 7 do

Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Akademii

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU


 1. Zamawiający.

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Ul. Marymoncka 34,

00-864 Warszawa


 1. Nazwa przedmiotu zamówienia:

................................................................................................................................................

Opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w załączniku nr 1 do Ogłoszenia


 1. Termin realizacji zamówienia:

.........................................................................................................................................

................................................................................................................................................
 1. Wykaz dokumentów, które należy złożyć do oferty:

1) FORMULARZ OFERTY ZAŁACZNIK NR 2 DO OGŁOSZENIA

2)…………………………………….

3)……………………………………

4)…………………………………….


 1. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz

przekazywania oświadczeń lub dokumentów:

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje dotyczące niniejszego postępowania Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień faksem lub drogą elektroniczną każda ze stron na wezwanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt jej otrzymania.Wszelką korespondencję należy kierować na adres Zamawiającego z dopiskiem Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych.

Adres Zamawiającego:

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

ul. Marymoncka 34,

00-968 Warszawa

faks: (022) 864-17-08

e-mail: aleksandra.bojarska@awf.edu.pl anna.stepniewska@awf.edu.pl
 1. Osoba wyznaczona do kontaktu z Wykonawcą:

.................................................................................................................................................


nr telefonu…………………………………. mail………………………………………… 1. Opis sposobu przygotowania ofert.

 1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim,

 2. Wskazane jest, aby błędne zapisy były poprawione poprzez skreślenie błędnej kwoty lub tekstu, ponowne wpisanie kwoty lub tekstu właściwego oraz złożenie podpisu przez upoważnionego przedstawiciela bądź przedstawicieli Wykonawcy.

 3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 4. Oferta musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela lub przedstawicieli Wykonawcy. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie musi być ustanowiony pełnomocnik do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wszyscy członkowie podmiotu występującego wspólnie muszą udzielić pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty. Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

 1. Wskazane jest, aby podpisy na ofercie były złożone czytelnie lub były potwierdzone imienną pieczątką.

 2. Ofertę należy złożyć w:

Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

ul. Marymoncka 34,

00-968 Warszawa

Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych

z dopiskiem „oferta w postępowaniu na …………………………….AWF w Warszawie. Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, sprawa nr ………/N/……”.

Dopuszcza się złożenie oferty w wersji elektronicznej (skan), pod warunkiem przesłania oferty w formie oryginału w ciągu 5 dni od dnia składania ofert.

Decyduje data dostarczenia przesyłki na wskazany adres Zamawiającego, a nie data stempla pocztowego (nadania).

W przypadku niedostarczenia przesyłki w ciągu 5 dni od Zamawiającego, Zamawiający wybierze kolejną najkorzystniejszą ofertę.

Wskazane jest, aby koperta zawierała nazwę i adres Wykonawcy.

Koperta musi być zabezpieczona w sposób uniemożliwiający jej otwarcie w sposób niewidoczny.

Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może dokonać zmian lub wycofać ofertę. Powiadomienie o dokonaniu zmian w ofercie wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi zmiany lub wycofaniu oferty należy złożyć w formie przewidzianej dla składania ofert z dodatkowym zapisem na kopercie „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 1. Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego w Samodzielnej Sekcji Zamówień Publicznych budynek administracji-parter lub przesłać za pośrednictwem poczty.

 2. W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez Zamawiającego (art. materiałów reklamowych, informacyjnych, art.) pożądane jest, aby stanowiły one odrębną część niezłączoną z ofertą w sposób trwały. Materiały takie nie będą podlegały ocenie przez Zamawiającego.
 1. Miejsce oraz termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć do dnia ………………. r. roku do godz. ……… w siedzibie Zamawiającego, w Samodzielnej Sekcji Zamówień Publicznych, budynek administracji-parter, e mail Aleksandra.bojarska@awf.edu.pl, Anna.stepniewska@waf.edu.pl
9. Kryterium oceny ofert.
Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:

CENA – 100%

lub

CENA - ….. % i inne kryteria ……%
10. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty.

Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

Warszawa, …………………………..

…………………………….……………..

Podpis kierownika jednostki zaopatrującej

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia


 1. Nazwa zamówienia:

…………………………………………………………………………………………. 1. Dokładny opis sprzętu wraz z konfiguracją techniczną…………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………..


 1. Szczegółowy wykaz ilości sprzętu i materiałów wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


 1. Wymagania serwisowe i gwarancyjne……………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Załącznik nr 2 do ogłoszeniaFormularz Oferty
Nazwa Wykonawcy

……………………………………………………………………..


Adres Wykonawcy

……………………………………………………………………..


TEL./FAX

……………………………………………………………………..


E-mail ………………………………………………………………
Nawiązując do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na dostawę …………………………………………………………………………………………………..do Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego składamy niniejszą ofertę:

Wartość netto .................................................................................................zł

(słownie.............................................................................................................................................................................................................................................)


Podatek VAT ............%
Wartość brutto ..............................................................................................zł

(słownie..........................................................................................................................................................................................................................................zł)Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami określonymi w ogłoszeniu, w tym z projektem umowy i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń.
W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej

umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

………………………………..

Pieczątka i podpis Wykonawcy


Załącznik nr 3 do ogłoszenia
Oświadczenie

Oświadczam, iż przedmiot zamówienia tj. …………………………………………………………………………………………………..służy wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, który nie służy prowadzeniu produkcji seryjnej, mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.

…………………………….……………..

Data i podpis kierownika jednostki zaopatrującej
AWF Warszawa©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna