Załącznik nr 1 do opz szablon projektu dokumentacji Planu Dokumentacja Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 plh020006 w województwie dolnośląskimPobieranie 0.69 Mb.
Strona1/6
Data09.05.2016
Rozmiar0.69 Mb.
  1   2   3   4   5   6


Zamówienie prowadzone jest w ramach realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.3 priorytetu V.
Załącznik nr 1 do OPZ
Szablon projektu dokumentacji Planu
Dokumentacja Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 PLH020006 w województwie dolnośląskim


  1. Etap wstępny pracy nad Planem

    1. Informacje ogólne

Nazwa obszaru

Karkonosze

Kod obszaru

PLH020006

Opis granic obszaru

Plik shp – załącznik do dokumentacji

SDF

SDF w formacie PDF stanowi załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu, w trakcie weryfikacji

Położenie

Województwo dolnośląskie, powiaty: jeleniogórski, kamiennogórski, m. Jelenia Góra, gm. Szklarska Poręba, Piechowice, m. Jelenia Góra, Podgórzyn, Karpacz, Kowary, Kamienna Góra, Lubawka

Powierzchnia obszaru (w ha)

18 204,9

Status prawny

Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty od 01-Nov-2007, 2011/64/UE: Decyzja Komisji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9669)

Termin przystąpienia do sporządzenia Planu

18-10-2011

Termin zatwierdzenia Planu
Koordynator Planu

Monika Rusztecka, monika@gridw.pl, +48228406664 wew. 115

Planista

Lidia Przewoźnik, lidia.przewoznik@kpnmab.pl, +48757556244

Sprawujący nadzór

Andrzej Raj, Dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego, ul. Chałubińskiego 23, 58-570 Jelenia Góra

1.2 Ustalenie terenu objętego Planem

L.p.

Nazwa krajowej formy ochrony przyrody pokrywającej się z obszarem

Dokument planistyczny

Uzasadnienie wyłączenia części terenu ze sporządzania PZO

Procent powierzchni obszaru pokryty istniejącym dokumentem planistycznym

1

Karkonoski Park Narodowy

Plan Ochrony Karkonoskiego Parku Narodowego (w trakcie uchwalania)

Część obszaru Natura 2000 PLH020006 pokrywa się z parkiem narodowym, dla którego ustanawiany jest plan ochrony (art. 28 ust. 11.2 Ustawy o ochronie przyrody)

30,65%

UWAGA: Dane te należy także przekazać w warstwie informacyjnej systemów informacji przestrzennej GIS zgodnie z wymaganiami zawartymi
w pkt 13.1.3. Mapa obszaru Natura 2000


1.4. Opis założeń do sporządzenia Planu

Założenia do sporządzenia planu stanowią załącznik nr 2 do niniejszego dokumentu.1.5. Ustalenie przedmiotów ochrony objętych Planem

Lp.

Kod

Nazwa polska

Nazwa łacińska

% pokrycia

Pop.

Osiadł.

Pop. Lęgowa

Populacja Migr.

Ocena Pop.

Ocena
St. zach.


Ocena

Izol.

Ocena

Ogólna

Opina dot. wpisu

S1

6230

Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion)

0,02


C

C

C

C
S2

6430

Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)

0,05


C

B

B

B
S3

6510

Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)

0,7


B

B

C

B
S4

6520

Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono-Trisetion)
0,3


C

B

C

C
S5

7110

Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)

0,01


C

C

C

C
S6

77120


Torfowiska wysokie zdegradowane, zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji
0,01


C

C

C

C

Nie uwzględniane w SDF, być może siedliska 7110 należy tutaj zakwalifikować

S7

7140

Torfowiska przejściowe i trzęsawiska ( z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea nigrae)

0.02


C

B

B

B
S8

7230

Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk (Caricion davallianae)

0,01


C

B

C

C
S9

8110


Piargi i gołoborza krzemianowe
0,01


C

C

C

C
S10

8220

Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii
0,15


A

A

A

A
S11

9110

Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
6,5


A

B

A

A
S12

9130

Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
3


C

B

A

B
S13

9170

Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

0,05


C

B

B

B
S14

9180

Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani)
0,05


C

A

B

B
S15

91D0

Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Pino mugo- Sphagnetum, Sphagno – Piceetum, Bazzanio – Piceetum)
0,3


C

B

B

B
S16

91E0

Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion)
0,08


C

B

B

B
S17

9410

Górskie bory świerkowe (Piceion abietis )
1


B

C

C

CZ1

1061

modraszek nausitous

Phenagris nausithous
3-4 loc.C

B

C

C

Dane do zweryfikowania.

Z2

1163

głowacz białopłetwy

Cottus gobio
RC

B

C

C

-

Z3

1188

kumak nizinny

Bombina bombina
PC

B

C

C

Dane do zweryfikowania..

Brak stwierdzeń potwierdzonych w literaturze.Z4

1355

wydra

Lutra lutra
PD


-

Z5

1303

podkowiec mały

Rhinolophus hipposideros
1-5iD


Stwierdzenia tylko z zimowisk.

Z6

1308

mopek

Barbastella barbastellus
PC

B

C

B

-

Z7

1318

nocek łydkowłosy

Myotis dasycneme
1-10iD


Stwierdzenia tylko z zimowiska.

Z8

1323

nocek Bechsteina

Myotis bechsteinii
PD


-

Z9

1324

nocek duży

Myotis myotis
PC

B

C

B

-

pZ1

1059

modraszek teleius

Phenagris teleius
XXXX

XX

XX

XX

Brak szczegółowych danych. Wymaga weryfikacji w czasie prac terenowych.

pZ2

1096

minóg strumieniowy

Lampetra planeri
XXXX

XX

XX

XX

Brak szczegółowych danych. Wymaga weryfikacji w czasie prac terenowych.

Gdzie symbol: S oznacza siedliska, R – rośliny, Z – zwierzęta (w tym ptaki). Uwaga: Siedliska i/lub gatunki nie wykazane jako przedmioty ochrony w SDF w momencie przystąpienia do sporządzenia PZO, a kwalifikujące się do tego o czym świadczy dostępna wiedza zaznaczamy indeksem „p” w kolumnie Lp. i wpisujemy kursywą. W tabeli wpisujemy dane z SDF po zweryfikowaniu o dostępne inne dane.
  1   2   3   4   5   6


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna