Załącznik nr 1 do opz szablon projektu dokumentacji Planu Dokumentacja Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 plh020006 w województwie dolnośląskimPobieranie 0.69 Mb.
Strona5/6
Data09.05.2016
Rozmiar0.69 Mb.
1   2   3   4   5   6

4. Analiza zagrożeń

W tej części należy opisać zidentyfikowane główne zagrożenia istniejące i potencjalne w odniesieniu do przedmiotów ochrony. Wskazane jest opracowanie schematu pokazującego związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy przedmiotami ochrony a zagrożeniami. Przy opracowywaniu listy zagrożeń należy posłużyć się kodami zagrożeń z SDF.

L.p.

Przedmiot ochrony

Numer stanowiska

Zagrożenia

Istniejące

Potencjalne

S1

6230 Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion)

141 – zarzucenie pasterstwa

403 Zabudowa rozproszona,

501 Ścieżki, szlaki piesze, szlaki rowerowe,

602 Kompleksy narciarskie,

250 Pozyskiwanie / usuwanie roślin – ogólnie


161 – zalesianie

180 – wypalanie

602 Kompleksy narciarskie


S2

6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)

250 Pozyskiwanie / usuwanie roślin – ogólnie,

954 Inwazja gatunku161 – zalesianie

800 – zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie – ogólnie

850 – modyfikowanie funkcjonowania wód – ogólnie

853 – kształtowanie poziomu wódS3

6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)

141 – zarzucenie pasterstwa

250 Pozyskiwanie / usuwanie roślin – ogólnie,

403 Zabudowa rozproszona,

501 Ścieżki, szlaki piesze, szlaki rowerowe,

602 Kompleksy narciarskie,


161 – zalesianie

180 – wypalanie

602 – Kompleksy narciarskie


S4

6520 Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono-Trisetion)
141 – zarzucenie pasterstwa

250 Pozyskiwanie / usuwanie roślin – ogólnie,

403 Zabudowa rozproszona,

501 Ścieżki, szlaki piesze, szlaki rowerowe,

602 Kompleksy narciarskie,


161 – zalesianie

180 – wypalanie

602 – Kompleksy narciarskie


S5

7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)

250 Pozyskiwanie / usuwanie roślin – ogólnie,


800 – zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie – ogólnie

850 – modyfikowanie funkcjonowania wód – ogólnie

853 – kształtowanie poziomu wód


S6

7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji
250 Pozyskiwanie / usuwanie roślin – ogólnie,

850 – modyfikowanie funkcjonowania wód – ogólnie

853 – kształtowanie poziomu wódS7

7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska ( z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea nigrae)

250 Pozyskiwanie / usuwanie roślin – ogólnie,


800 – zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie – ogólnie

850 – modyfikowanie funkcjonowania wód – ogólnie

853 – kształtowanie poziomu wód,

602 Kompleksy narciarskie,S8

7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk (Caricion davallianae)

250 Pozyskiwanie / usuwanie roślin – ogólnie,


161 – zalesianie

800 – zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie – ogólnie

850 – modyfikowanie funkcjonowania wód – ogólnie

853 – kształtowanie poziomu wód,

602 Kompleksy narciarskie


S9

8110

Piargi i gołoborza krzemianowe


624 – turystyka górska, wspinaczka, speleologia

301 kamieniołomy

S10

8220 Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii
624 – turystyka górska, wspinaczka, speleologia

301 kamieniołomy

S11

9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
166 usuwanie martwych i umierających drzew,

954 Inwazja gatunku167 – eksploatacja lasu bez odnawiania,

602 – kompleksy narciarskie
S12

9130 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
166 usuwanie martwych i umierających drzew,

954 Inwazja gatunku167 – eksploatacja lasu bez odnawiania,

602 – kompleksy narciarskie
S13

9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

166 usuwanie martwych i umierających drzew,

954 Inwazja gatunku167 – eksploatacja lasu bez odnawiania,

602 – kompleksy narciarskie
S14

9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani)
160 Gospodarka leśna – ogólnie,

166 usuwanie martwych i umierających drzew

954 Inwazja gatunku167 – eksploatacja lasu bez odnawiania


S15

91D0 Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Pino mugo- Sphagnetum, Sphagno – Piceetum, Bazzanio – Piceetum)
160 Gospodarka leśna – ogólnie,

166 usuwanie martwych i umierających drzew

702 Zanieczyszczenie powietrza167 – eksploatacja lasu bez odnawiania


S16

91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion)
160 Gospodarka leśna – ogólnie,

166 usuwanie martwych i umierających drzew

954 Inwazja gatunku167 – eksploatacja lasu bez odnawiania,

800 – zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie – ogólnie

850 – modyfikowanie funkcjonowania wód – ogólnie

853 – kształtowanie poziomu wód,
S17

9410 Górskie bory świerkowe (Piceion abietis )
160 Gospodarka leśna – ogólnie,

702 Zanieczyszczenie powietrza602 – kompleksy narciarskie

Z1

1061

modraszek nausitous

Phenagris nausithous

Ogół stanowisk w obszarze

241 – kolekcjonowanie (owadów, gadów, płazów…)

602 – kompleksy narciarskie (lokalizacja kompleksów w sąsiedztwie siedlisk gatunku - Kowary)

620 – sporty i różne formy czynnego wypoczynku uprawiane w plenerze

623 – pojazdy zmotoryzowane (niszczenie siedlisk gatunku kładami)102 – koszenie/ścinanie (prowadzenie koszeń w nieodpowiednich okresach)

110 – stosowanie pestycydów

141 – zarzucenie pasterstwa

161 – zalesianie

180 – wypalanie

800 – zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie – ogólnie

850 – modyfikowanie funkcjonowania wód – ogólnie

853 – kształtowanie poziomu wódZ2

1163

głowacz białopłetwy

Cottus gobio


Ogół stanowisk w obszarze

220 – wędkarstwo

420 – odpady, ścieki

830 - regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych

850 – modyfikowanie funkcjonowania wód – ogólnie

853 – kształtowanie poziomu wód (liczne konstrukcje ograniczające możliwość migracji gatunku)


110 – stosowanie pestycydów

701 – zanieczyszczenie wód

810 – kształtowanie wodnej lub nadwodnej roślinności dla celów związanych z odwadnianiem

953 – zakwaszenieZ3

1188

kumak nizinny

Bombina bombina


Ogół stanowisk w obszarze

952 – eutrofizacja wypłycanie, zarastanie i w

konsekwencji zanik starorzeczy oraz zarastanie

niewielkich zbiorników (zanik siedliska)

Z4

1355

wydra

Lutra lutra

Ogół stanowisk w obszarze

243 – chwytanie, trucie, kłusownictwo (np. w ramach ochrony stawów rybnych)

420 – odpady, ścieki

502 – drogi, szosy (zlokalizowane wzdłuż cieków wodnych zwiększają prawdopodobieństwo kolizji z samochodami)

507 – mosty, wiadukty (niewłaściwa konstrukcja mostów zwiększa prawdopodobieństwo kolizji z pojazdami)

701 – zanieczyszczenie wód

830 - regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych (utrata optymalnych siedlisk gatunku)

850 – modyfikowanie funkcjonowania wód – ogólnie

853 – kształtowanie poziomu wód (m.in. ograniczające migracje ryb wpływają na dostępność bazy pokarmowej gatunku)

953 – zakwaszenie (powodujące zubożenie bazy pokarmowej)


110 – stosowanie pestycydów

810 – kształtowanie wodnej lub nadwodnej roślinności dla celów związanych z odwadnianiem
Z5

1303

podkowiec mały

Rhinolophus hipposideros


Ogół stanowisk w obszarze

160 – gospodarka leśna – ogólnie

164 – wycinka lasu (utrata potencjalnych schronień i żerowisk)

166 – usuwanie martwych i umierających drzew

502 – drogi, szosy

602 – kompleksy narciarskie (planowana lokalizacja kompleksów w bezpośrednim sąsiedztwie zimowisk, zwiększona penetracja siedlisk)

624 – turystyka górska, wspinaczka, speleologia (niekontrolowana penetracja zimowisk)

740 – wandalizm (zabijanie hibernujących nietoperzy w niezabezpieczonych zimowiskach i koloniach rozrodczych)


167 – eksploatacja lasu bez odnawiania

626 – narciarstwo, tym poza trasamiZ6

1308

mopek

Barbastella barbastellus

Ogół stanowisk w obszarze

160 – gospodarka leśna – ogólnie

164 – wycinka lasu (utrata potencjalnych schronień i żerowisk)

166 – usuwanie martwych i umierających drzew

502 – drogi, szosy

602 – kompleksy narciarskie (planowana lokalizacja kompleksów w bezpośrednim sąsiedztwie zimowisk, zwiększona penetracja siedlisk)

624 – turystyka górska, wspinaczka, speleologia (niekontrolowana penetracja zimowisk)

740 – wandalizm (zabijanie hibernujących nietoperzy w niezabezpieczonych zimowiskach i koloniach rozrodczych)


167 – eksploatacja lasu bez odnawiania

626 – narciarstwo, w tym poza trasamiZ7

1318

nocek łydkowłosy

Myotis dasycneme

Ogół stanowisk w obszarze

160 – gospodarka leśna – ogólnie

164 – wycinka lasu (utrata potencjalnych schronień)

166 – usuwanie martwych i umierających drzew będących potencjalnymi schronieniami dla nietoperzy

502 – drogi, szosy

602 – kompleksy narciarskie (planowana lokalizacja kompleksów w bezpośrednim sąsiedztwie zimowisk, zwiększona penetracja siedlisk)

624 – turystyka górska, wspinaczka, speleologia (niekontrolowana penetracja zimowisk)

740 – wandalizm (zabijanie hibernujących nietoperzy w niezabezpieczonych zimowiskach i koloniach rozrodczych)


167 – eksploatacja lasu bez odnawiania

626 – narciarstwo, tym poza trasami

701 – zanieczyszczenie wód (będących żerowiskami gatunku)

800 – zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie - ogólnie

802 – osuszanie terenów morskich, ujściowych, bagiennych

810 – kształtowanie wodnej lub nadwodnej roślinności dla celów związanych z odwadnianiemZ8

1323

nocek Bechsteina

Myotis bechsteinii

Ogół stanowisk w obszarze

160 – gospodarka leśna – ogólnie

164 – wycinka lasu (utrata potencjalnych schronień i żerowisk)

166 – usuwanie martwych i umierających drzew będących potencjalnymi schronieniami dla nietoperzy

502 – drogi, szosy

602 – kompleksy narciarskie (planowana lokalizacja kompleksów w bezpośrednim sąsiedztwie zimowisk, zwiększona penetracja siedlisk)

624 – turystyka górska, wspinaczka, speleologia (niekontrolowana penetracja zimowisk)

740 – wandalizm


167 – eksploatacja lasu bez odnawiania

626 – narciarstwo, w tym poza trasamiZ9

1324

nocek duży

Myotis myotis


Ogół stanowisk w obszarze

160 – gospodarka leśna – ogólnie

164 – wycinka lasu (utrata potencjalnych schronień i żerowisk)

166 – usuwanie martwych i umierających drzew

502 – drogi, szosy

602 –kompleksy narciarskie (planowana lokalizacja kompleksów w bezpośrednim sąsiedztwie zimowisk, zwiększona penetracja siedlisk)

624 – turystyka górska, wspinaczka, speleologia (niekontrolowana penetracja zimowisk)

740 – wandalizm (zabijanie hibernujących nietoperzy w niezabezpieczonych zimowiskach i koloniach rozrodczych)


167 – eksploatacja lasu bez odnawiania

626 – narciarstwo, w tym poza trasami
pZ1

1059

modraszek teleius

Phenagris teleius

Ogół stanowisk w obszarze

241 – kolekcjonowanie (owadów, gadów, płazów…)

602 – kompleksy narciarskie (lokalizacja kompleksów w sąsiedztwie siedlisk gatunku - Kowary)

620 – sporty i różne formy czynnego wypoczynku uprawiane w plenerze

623 – pojazdy zmotoryzowane (niszczenie siedlisk gatunku kładami)102 – koszenie/ścinanie (prowadzenie koszeń w nieodpowiednich okresach)

110 – stosowanie pestycydów

141 – zarzucenie pasterstwa

161 – zalesianie

180 – wypalanie

800 – zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie – ogólnie

850 – modyfikowanie funkcjonowania wód – ogólnie

853 – kształtowanie poziomu wódpZ2

1096

minóg strumieniowy

Lampetra planeri


Ogół stanowisk w obszarze

220 – wędkarstwo

420 – odpady, ścieki

830 - regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych

850 – modyfikowanie funkcjonowania wód – ogólnie

853 – kształtowanie poziomu wód (konstrukcje ograniczające możliwość migracji gatunku)


110 – stosowanie pestycydów

701 – zanieczyszczenie wód

810 – kształtowanie wodnej lub nadwodnej roślinności dla celów związanych z odwadnianiem

953 – zakwaszenie

Kod i nazwa przedmiotu ochrony,

Unikalny(e) numer(y) (ID) poligonu(ów), linii, punktu (ów) zawarty w wektorowej warstwie informacyjnej GIS umożliwiające identyfikację w przestrzeni

Zagrożenia, dla utrzymania lub osiągnięcia właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony.

Zagrożenia, które mogą ujawnić się z chwilą realizacji planów/programów, pojawienia się negatywnych trendów w rozwoju społecznym i gospodarczym.
UWAGA: Dane te przekazać także w wektorowej warstwie informacyjnej systemów informacji przestrzennej GIS zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt 13.

W części opisowej należy opisać i uzasadnić wskazane zagrożenia.


5. Cele działań ochronnychPrzedmiot ochrony

Numer stanowiska

Stan ochrony

Cele działań ochronnych

Perspektywa osiągnięcia właściwego stanu ochrony

Kod i nazwa przedmiotu ochrony,

Unikalny(e) numer(y) (ID) poligonu(ów), linii, punktu (ów) zawarty w wektorowej warstwie informacyjnej GIS umożliwiające identyfikację w przestrzeni

FV, U1, U2 (z pkt 3)
Należy określić realny termin osiągnięcia wyznaczonego celu oraz wskazać cele, dla których realizacji wymagane będzie sporządzenie 20 letniego planu ochrony.
1   2   3   4   5   6


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna