Załącznik Nr 1 do siwz umowa nrPobieranie 51.14 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar51.14 Kb.
Załącznik Nr 1 do SIWZ

U M O W A NR ............................
Zawarta w dniu ..................................... roku w Warszawie

pomiędzy:

Szkołą Główną Handlową w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 162

REGON 000001502; NIP PL 525-000-84-07

reprezentowaną przez:

……………………………………………………….

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM,

a

…………………………………………………………………………………………………z siedzibą w ………………………………………………………………………………….., zarejestrowanym w ………………………………..…………… pod nr .………... / wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, będącym płatnikiem VAT, nr NIP: ……………………, REGON:………………… zwanym dalej Wykonawcą,

reprezentowanym przez: ……………………………………………..


W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych”, Strony zawierają umowę o następującej treści:
§ 1
Przedmiotem niniejszej umowy są usługi w zakresie nanoszenia poprawek, składu, łamania, skanowania i przygotowania do druku książek, czasopism oraz innych materiałów; konwersji książek i czasopism do e-booków; przygotowanie publikacji w formacie PDF do zamieszczenia w internecie dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa.
§ 2
1. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy:

  1. zlecenie wykonania pracy,

  2. materiały źródłowe.

 1. Wszystkie zamawiane książki będą miały numer ISBN, a czasopisma numer ISSN.

 2. Wykonawca będzie:

 1. nanosił poprawki po redakcji merytorycznej (o dużej i średniej trudności – w pracach może występować duża liczba poprawek na jednej stronie),

 2. składał i łamał książki, czasopisma o średnim i dużym stopniu trudności (duża liczba przypisów, tabel, wykresów, schematów, rysunków, wzorów matematycznych) zgodnie z zasadami składu tekstów w języku polskim (PN–83/P–55366),

 3. wykonywał rysunki i wykresy w formie elektronicznej (w niektórych przypadkach: ze skanów, rysunków wykonanych odręcznie, ksero, itp.) zlecone przez Zamawiającego,

 4. w publikacjach seryjnych, dodrukach i kolejnych wydaniach: nanosił poprawki, uzupełnienia i korekty składu,

 5. nanosił korekty po składzie,

 6. skanował zdjęcia, ilustracje,

 7. w przypadku braku plików publikacji: skanował strony tekstowe i nanosił na nich poprawki,

 8. przygotowywał pliki publikacji do druku i wysyłał je do drukarni określonej przez Zamawiającego, w tym również pliki prac gotowych, wykonywanych przez autorów,

 9. archiwizował wszystkie publikacje przygotowane do druku na CD i przekazywał Zamawiającemu.

 1. Wykonawca będzie przygotowywał przed złamaniem całej publikacji jej makietę do akceptacji Zamawiającego.

 2. Wykonawca będzie konwertował pliki z wybranych publikacji o formacie wyjściowym InDesign lub DOC do e-booków, przekazywał Zamawiającemu e-booka na CD.

 3. Wykonawca będzie przygotowywał publikacje w formacie PDF do zamieszczenia w internecie (w przypadku wybranych prac – z podziałem na poszczególne artykuły), przekazywał Zamawiającemu PDFy na CD.

 4. Wykonawca zobowiązany będzie każdorazowo do osobistego stawienia się w siedzibie Zleceniodawcy w celu omówienia ze Zleceniodawcą poprawek po redakcji merytorycznej, makiety publikacji oraz korekty pracy po składzie i łamaniu, jeśli Zamawiający uzna to za potrzebne.

 5. Wszystkie prace Wykonawca będzie przygotowywał w systemach współpracujących z PC i MAC (z możliwością składu i skanowania powierzonych prac).

 6. Wykonawca przed wystawieniem faktury VAT, każdą zleconą pracę będzie przygotowywał i przekazywał Zamawiającemu na płycie CD z plikami po ostatecznych poprawkach i przygotowaniu do druku.

 7. Wykonawca przed wystawieniem faktury VAT, będzie zwracał Zamawiającemu wszystkie otrzymane materiały stanowiące własność Zamawiającego (wydruki, dyskietki, płyty, zdjęcia, itp.).

 8. Wykonawca będzie odbierał oraz dostarczał własnym transportem od/do Zamawiającego materiały do realizacji zamówienia (nośniki elektroniczne, wydruki, ilustracje, zdjęcia itp.) oraz wykonane prace.

 9. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy po 1 egzemplarzu wydrukowanych publikacji, do których Wykonawca nanosił poprawki, wykonywał skład, łamanie i skanowanie oraz przygotowywał do druku.

§ 3
Zakres i harmonogram wykonywanych prac dotyczących przygotowania i realizacji zamówienia.

Wykonawca będzie wykonywał prace według zleceń Zamawiającego na podstawie poniższego harmonogramu zgodnie z czasem realizacji poszczególnych zadań.


Lp.

Harmonogram prac

(przeciętnie 250 stron)Czas realizacji (w zależności od stopnia trudności)

1.1

 • Odbiór od Zamawiającego zlecenia na wykonanie usługi wraz z materiałami źródłowymi i harmonogramem prac.

 • Nanoszenie poprawek po redakcji merytorycznej.

3–5 dni

1.2

 • Próba składu (makieta).

 • Dostarczenie przygotowanej próby składu do zaakceptowania przez Zamawiającego. Odbiór od Zamawiającego zaakceptowanej próby składu.

 • Skład i łamanie tekstu.

 • Wykonanie ilustracji (rysunków, wykresów, tabel, wzorów).

 • Dostarczenie do Zamawiającego I wydruku publikacji po składzie i łamaniu.

4–8 dni

1.3

 • Odbiór od Zamawiającego składu po I korekcie.

 • Nanoszenie I korekty.

 • Dostarczenie do Zamawiającego II wydruku publikacji po I korekcie.

2–4 dni

1.4

 • Odbiór od Zamawiającego składu po II korekcie.

 • Nanoszenie II korekty.

 • Dostarczenie do Zamawiającego III wydruku publikacji po II korekcie.

2–3 dni

1.5

 • Odbiór od Wykonawcy zaakceptowanego składu publikacji.

 • Nanoszenie III korekty.

1–2 dni

1.6

 • Przygotowanie plików publikacji do druku i wysłanie ich do drukarni.

 • Przygotowanie płyty CD do archiwum Zamawiającego.

 • Dostarczenie Zamawiającemu wszystkich materiałów źródłowych oraz zarchiwizowanego materiału na CD.

2 dni

1.7

 • Konwersja plików publikacji do e-booka, dostarczenie Zamawiającemu e-booka na CD

2–5 dni

1.8

 • Przygotowanie publikacji w formacie PDF do zamieszczenia

w internecie

2 dni

1.9

 • Przygotowanie publikacji w formacie PDF do zamieszczenia

w internecie z podziałem na poszczególne artykuły

2 dni

§ 4
Zamawiający zastrzega sobie prawo przekazywania do wykonania kilku zleceń jednocześnie, co nie może wydłużyć czasu realizacji poszczególnych zadań.


§ 5
Wymagania dotyczące składu i łamania publikacji. Wykonawca będzie:

  • składał publikacje w programie InDesign CS (PC),

  • skanował zdjęcia i grafiki odpowiednio w programach Photoshop i Ilustrator
   (w formacie EPS, CMYK lub skala szarości, 300 dpi),

  • zapisywał elektronicznie wykonane rysunki w dwóch wersjach: z zachowaniem czcionek oryginalnych oraz czcionek zamienionych na krzywe.

§ 6
Wymagania dotyczące sprzętu i oprogramowania przy realizacji zamówienia: 1. Posiadanie komputera współpracującego z PC i MAC oraz:

 • drukarki laserowej do wydruku stron publikacji,

 • profesjonalnego skanera z oprogramowaniem do skanowania tekstów (z możliwością nanoszenia poprawek),

 • profesjonalnego skanera do skanowania rysunków, zdjęć, slajdów, itp.

2. Operowanie programami:

 • Microsoft Office Professional

 • Word Perfect

 • LaTeX

 • Adobe Photoshop

 • Adobe Illustrator

 • Adobe Page Maker

 • Corel Draw

 • Corel Photo Paint

 • Corel Ventura

 • QuarkXPress

 • InDesign

lub równorzędnymi.

§ 7 1. Ze względu na specyfikę działalności wydawniczej planowana wielkość zamówienia ujęta w formularzu cenowym może nie zostać zrealizowana w pełnym podanym wymiarze i zakresie, nie więcej niż o 15%.

 2. Podane w formularzu cenowym dane dotyczące wielkości zamówienia stanowią jedynie szacowaną górną granicę możliwego zamówienia.

§ 8
Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania podanej łącznej kwoty za usługę, o której mowa w § 10 ust. 5, z zachowaniem dla poszczególnych zleceń terminów ustalanych przez Zamawiającego.
§ 9


 1. W razie opóźnienia w wykonaniu któregokolwiek ze zleceń, realizowanych w ramach zamówienia, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości do 3% wartości zlecenia za każdy dzień opóźnienia, a jeżeli okres opóźnienia przekroczy 7 dni, Zamawiający może od niniejszej umowy odstąpić, niezależnie od żądania kary umownej.

 2. Zamawiającemu przysługuje prawo domagania się ponownego wykonania usługi lub/i obniżenia wysokości opłaty za zlecenie w przypadku:

 • wykonania zlecenia niezgodnie z harmonogramem i czasem realizacji,

 • niewłaściwego przygotowania materiałów do druku,

 • gdy wykonana praca będzie niezgodna z zasadami składu tekstów w języku polskim (PN–83/P–55366).

 1. Zamawiający może dochodzić uzupełniającego odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wielkość szkody przewyższy wysokość zastrzeżonej powyżej kary umownej.

§ 10 1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za usługę według cen ofertowych z dnia .................................................. (załącznik niniejszej umowy) w cenach brutto (z podatkiem VAT), według obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

 2. W przypadku zmian w ustawie o podatku VAT niniejsza umowa będzie odpowiednio zmieniona w zakresie dotyczącym należnego Wykonawcy podatku VAT w związku z realizacją zamówienia.

 3. Wykonawca wystawi fakturę w ciągu 7 dni od daty: wysłania plików do drukarni, dostarczenia wszystkich materiałów źródłowych i zarchiwizowanego materiału na CD do Zamawiającego.

 4. Zapłata za poszczególne zlecenia będzie dokonywana przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy............................................................................................................................................na podstawie faktury VAT w ciągu 30 dni od jej otrzymania i zaakceptowania przez Zamawiającego.

 5. Ogólna wartość usług objętych umową nie może przekroczyć ………………………zł netto plus należny podatek VAT tj. kwoty ……………………………………………………………zł brutto.

§ 11
Zamawiający może dochodzić swoich uprawnień z tytułu rękojmi za wady wykonania usługi, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.


§ 12


 1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej i będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 2. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości umowy brutto, o której mowa w § 10 ust. 5 umowy.

 3. Zamawiający może odstąpić od umowy jedynie na podstawie art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 – postanowienia o karze umownej nie mają zastosowania.

 5. Jeżeli wyrządzona szkoda przekracza wysokość zastrzeżonej kary umownej Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 13 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 2. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych z realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 14
Strony zobowiązują się do nie udzielania podmiotom trzecim jakichkolwiek informacji, uzyskanych od drugiej Strony w trakcie realizacji niniejszej umowy, pod rygorem rozwiązania jej bez wypowiedzenia.


§ 15
W przypadku rażącego naruszenia przez jedną ze stron obowiązków wynikających z niniejszej umowy, druga strona ma prawo odstąpienia od niej ze skutkiem natychmiastowym.
§ 16
Wykonawca upoważnia do stałego kontaktu z Zamawiającym następujące osoby:


 1. .......................................................................... tel. .........................................................

 2. .......................................................................... tel. .........................................................

 3. .......................................................................... tel. .........................................................

§ 17


 1. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla Wykonawcy i 2 egzemplarze dla Zamawiającego.

 2. Umowa zawiera 2 załączniki stanowiące integralną jej część:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Oferta WykonawcyWykonawca Zamawiający©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna