Załącznik nr 1 do siwzPobieranie 100.72 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar100.72 Kb.


Załącznik nr 1 do SIWZFormularz oferty
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o nr referencyjnym
COI-ZZAK.3201.5.2016 na

Świadczenie usług wsparcia i serwisu pamięci masowych i serwera IBM z procesorami POWER wraz ze wsparciem systemu operacyjnego AIX


 1. ZAMAWIAJĄCY:

Centralny Ośrodek Informatyki

ul. Suwak 302-676 Warszawa

 1. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez1:

Lp.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

 1. DANE KONTAKTOWE WYKONAWCY2:

[wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie na n/w adres / faks / e-mail]


Osoba do kontaktów
Adres korespondencyjny:
Nr telefonu
Nr faksu
Adres e-mail 1. OŚWIADCZENIA

Ja(my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

 1. do przedmiotowych dokumentów, w tym zwłaszcza do wzoru umowy, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń i akceptuję w pełni,

 2. w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi w SIWZ oraz we wzorze umowy,

 3. w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego,

 4. uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od momentu upływu terminu złożenia ofert,

 5. akceptuję(emy) wskazane przez Zamawiającego terminy wykonania niniejszego zamówienia:

od dnia zawarcia Umowy do dnia 31.03.2017 z zastrzeżeniem że świadczenie Usług dla poszczególnych urządzeń w poszczególnych Lokalizacjach rozpocznie się wraz z upływem terminów określonych w cz. II SIWZ.

 1. jestem / nie jestem * czynnym podatnikiem podatku VAT,

 2. w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu proszę zwrot na konto nr: ………………………………………………………………………………………….

 3. nie uczestniczę jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia,

 4. Oświadczam/my, że termin płatności faktury wynosi ………………….. dni od daty doręczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Termin płatności (T) będzie oceniany w ramach kryterium oceny ofert „T”,

 5. oświadczam, że korzystam / nie korzystam* w trakcie realizacji niniejszego zamówienia z potencjału innego podmiotu w rozumieniu art. 26 ust 2b ustawy;

 6. W przypadku złożenia w powyższym pkt. oświadczenia o korzystaniu w trakcie realizacji niniejszego zamówienia z potencjału innego podmiotu w rozumieniu art. 26 ust 2b ustawy Wykonawca wypełnia poniższą tabele wskazując dane rejestrowe podmiotu udostępniającego zasoby:

Lp.

Nazwa(y) Podmiotu(ów)

Adres(y) siedziby Podmiotu(ów)

Numer wpisu do odpowiedniego rejestru – KRS

lub datę rozpoczęcia działalności z

CEIDG

NIP oraz Regon


 1. w przypadku wygrania postępowania:

 • całość prac objętych zamówieniem wykonam siłami własnymi*,

 • zaangażuję podwykonawców do realizacji przedmiotu zamówienia*:

Zakres prac przewidywanych do zlecenia podwykonawcom:


...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................


 1. CENA OFERTY4

[Cena brutto winna zawierać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją zamówienia]

  1. gwarantuję wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnieniami do treści SIWZ oraz zmianami treści SIWZ

  2. Cena całkowita brutto mojej (naszej) oferty za realizację całości przedmiotu zamówienia obejmującego „Świadczenie usług wsparcia i serwisu pamięci masowych i serwera IBM z procesorami POWER wraz ze wsparciem systemu operacyjnego AIX”, zgodnie z warunkami dokumentacji przetargowej wynosi:


Tabela 1 - Usługi serwisu serwerów IBM z procesorami POWER

LP

Urządzenie

Ilość

(j.m. - szt.)

Zryczałtowane miesięczne wynagrodzenie

netto za serwis

Stawka podatku VAT

w %

Miesięczna wartość podatku VAT

w złotych

[kol.4 x kol.5]

Zryczałtowane miesięczne wynagrodzenie brutto

[kol.4 + kol.6]

Okres obowiązywania umowy

[w miesiącach]

Tabela 1 razem brutto [kol.7 x kol.8]

Kol. 1

Kol.2

Kol.3

Kol.4

Kol 5

Kol 6

Kol 7

Kol.8

Kol 9.p720

1

…………….. zł

…… %

………… zł

…………….. zł

12

…………. złtape library

1

…………….. zł

…… %

………… zł

…………….. zł

12

…………. złtape library

1tape library

1tape library

1

…………….. zł

…… %

………… zł

…………….. zł

12

…………. złSystem Storage DS8100

1

…………….. zł

…… %

………… zł

…………….. zł

12

…………. złStorewizeV7000

1System Storage DS8100

1System Storage DS8700

1System Storage DS8300

1

…………….. zł

…… %

………… zł

…………….. zł

12

…………. złSystem Storage DS8100

1Tabela 1 razem brutto słownie: …………………………………………………………………………………………………………………..Tabela 2 – Wsparcie systemu AIX

LP

Urządzenie

Ilość

(j.m. - szt.)

Zryczałtowane miesięczne wynagrodzenie

netto za wsparcie systemu AIX

Stawka podatku VAT

w %

Miesięczna wartość podatku VAT

w złotych

[kol.4 x kol.5]

Zryczałtowane miesięczne wynagrodzenie brutto

[kol.4 + kol.6]

Okres obowiązywania umowy

[w miesiącach]

Tabela 2 razem brutto [kol.7 x kol.8]

Kol. 1

Kol.2

Kol.3

Kol.4

Kol 5

Kol 6

Kol 7

Kol.8

Kol 9.

1

p720

1

…………….. zł

…… %

………… zł

…………….. zł

12

…………. zł

Tabela 2 razem brutto słownie: …………………………………………………………………………………………………………………..


Cena oferty razem brutto:

Cena oferty razem brutto (tabela 1 + tabela 2):

…………..…………………………. zł

Cena oferty razem brutto słownie: ……………………………………………………………………………………..Załącznik nr 2 do SIWZ

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług wsparcia i serwisu pamięci masowych i serwera IBM z procesorami POWER wraz ze wsparciem systemu operacyjnego AIX (nr referencyjny sprawy: COI-ZZAK.3201.5.2016), działając w imieniu (nazwa Wykonawcy / Wykonawców)
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
zwanego dalej „Wykonawcą” i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania, oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy (obowiązek złożenia oświadczenia wynika z art. 44 ustawy PZP).).


………………………………………..………

………………………………………………………………………………………………..………..

Miejscowość / Data

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)Załącznik nr 3 do SIWZ

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług wsparcia i serwisu pamięci masowych i serwera IBM z procesorami POWER wraz ze wsparciem systemu operacyjnego AIX (nr referencyjny sprawy: COI-ZZAK.3201.5.2016), działając w imieniu (nazwa Wykonawcy)
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
zwanego dalej „Wykonawcą” i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania, oświadczam, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

…………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..

Miejscowość / Data

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

*) niepotrzebne skreślićZałącznik nr 4 do SIWZ- wzór wykazu usług w postępowaniu na „Świadczenie usług wsparcia i serwisu pamięci masowych i serwera IBM z procesorami POWER wraz ze wsparciem systemu operacyjnego AIX

nr referencyjny sprawy: COI-ZZAK.3201.5.2016...................................................

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

Wykaz wykonanych/wykonywanych głównych usług, w tym określonych w pkt. 9.1.2. SIWZ
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

o wartościach nie mniejszych niż określone w pkt. 9.1.2. SIWZ
z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców

Lp.

Data realizacji

(od - do)

Odbiorca usług

(nazwa i adres)

Przedmiot realizacji

(wyszczególnić rodzaj dostawy)

Wartość brutto

(w zł)

1

2

3

4

5

1

2

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty dowody potwierdzające, że wymienione
w wykazie usługi zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie - wystawione przez podmioty, dla których je wykonano.

Podpis(y):


…………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..

Miejscowość / Data

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

Załącznik nr 5 do SIWZ –

wzór listy podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej
Informacja o przynależności do grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług wsparcia i serwisu pamięci masowych i serwera IBM z procesorami POWER wraz ze wsparciem systemu operacyjnego AIX (nr referencyjny sprawy: COI-ZZAK.3201.5.2016), działając w imieniu (nazwa Wykonawcy)

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


zwanego dalej „Wykonawcą” i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania, na podstawie art. 26 ust 2d ustawy, w związku z art. 24 ust 2 pkt. 5 informuje, że :

 • nie należę do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz 331, z późn zm.)*

 • należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz 331, z późn zm.), w której skład wchodzą
  n/w podmioty*:

 1. Nazwa :………………………………………., Adres: ……………………………………

 2. Nazwa :………………………………………., Adres: ……………………………………

 3. Nazwa :………………………………………., Adres: ……………………………………

 4. Nazwa :………………………………………., Adres: ……………………………………

 5. Nazwa :………………………………………., Adres: ………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..

Miejscowość / Data

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

___________________________*) niepotrzebne skreślić


1 Wykonawca modeluje tabelę powyżej w zależności od swego składu.

2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują dane pełnomocnika (lidera), z którym prowadzona będzie wszelka korespondencja.

* niepotrzebne skreślić


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna