Załącznik nr 1 do uchwały nr 329/2011/2012Pobieranie 114.69 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar114.69 Kb.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 329/2011/2012

Senatu UAM z dnia 28 maja 2012 r.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

DLA KIERUNKU STUDIÓW INFORMATYKA


poziom kształcenia

studia pierwszego stopnia

profil kształcenia

ogólnoakademicki

tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta

licencjat - dla programów licencjackich

inżynier - dla programów inżynierskich1. Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia z uzasadnieniem


Informatyka jest młodą, samodzielną dyscypliną nauki tradycyjnie uprawianą zarówno w zakresie nauk ścisłych jak i nauk technicznych. Kształcenie na kierunku informatyka jest oferowane w Polsce od lat siedemdziesiątych. Na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu kierunek informatyka prowadzony jest od roku 1993. Wcześniej, od roku 1969 były prowadzone studia o charakterze informatycznym na kierunku matematyka w ramach specjalności „metody numeryczne i programowanie”, a od roku 1991 w ramach specjalności "informatyka". 
Od samego początku informatyka była umieszczana w naukach matematycznych i w naukach technicznych. Obecnie, niezależnie czy mówimy o dziedzinie nauk matematycznych, czy też dziedzinie nauk technicznych, obszary wiedzy informatycznej są takie same. Dały temu wyraz dwie największe zawodowe organizacje informatyków „IEEE Computer Society” i „Association for Computer Machinery”, które w roku 2001 przygotowały wspólną propozycję curriculów studiów informatycznych: „Computing Curricula 2001, Computer Science” (http://www.acm.org/education/education/education/ curric_vols/cc2001.pdf). Curricula z 2001 roku wyznaczały standardy kształcenia informatycznego w Polsce. W roku 2008 dokonano przeglądu curriculów z roku 2001 i przedstawiono ich nową, zaktualizowaną wersję: „Computer Science Curriculum 2008: An Interim Revision of CS2001” (http://www.acm.org//education/curricula/ComputerScience2008.pdf).
To ostatnie opracowanie, dotychczas obowiązujące standardy kształcenia oraz praktyka nauczania informatyki na innych wiodących uczelniach  są podstawą przygotowanych na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM efektów kształcenia dla kierunku informatyka. Na WMiI UAM na studiach pierwszego stopnia na kierunku informatyka prowadzone jest kształcenie w obszarze nauk ścisłych o profilu ogólnoakademickim. Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk matematycznych w dyscyplinie informatyka. Informatyka w obszarze nauk ścisłych wykorzystuje w dużym stopniu język i metody formalne matematyki oraz skupia się na szeroko rozumianych obliczeniach, a w mniejszym stopniu na urządzeniach, na których obliczenia są realizowane.
Kształcenie informatyczne na studiach pierwszego stopnia z jednej strony umożliwia absolwentom zdobycie podstawowej wiedzy informatycznej niezbędnej do rozumienia praw rządzących obliczeniami, a z drugiej strony pozwala posiąść umiejętności praktyczne wystarczające do podjęcia pracy informatyka przy bardzo różnorodnych i szybko zmieniających się warunkach. 
Na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w kształceniu na studiach pierwszego stopnia na kierunku informatyka kładzie się nacisk zarówno na aspekty teoretyczne, jak i praktyczne i aplikacyjno inżynierskie. Dlatego studenci mogą wybierać pomiędzy studiowaniem wg programów licencjackich lub inżynierskich.
Programy licencjackie trwają 3 lata (6 semestrów) i po ich ukończeniu student uzyskuje tytuł zawodowy licencjata. W trakcie studiów realizowane są kierunkowe efekty kształcenia określone dla kierunku informatyka w obszarze kształcenia nauk ścisłych.
Programy inżynierskie trwają 3,5 roku (7 semestrów) i po ich ukończeniu student uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera. W trakcie studiów realizowane są kierunkowe efekty kształcenia określone dla kierunku informatyka w obszarze kształcenia nauk ścisłych oraz osiągane są dodatkowo wszystkie inżynierskie efekty kształcenia określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego.

2. Efekty kształcenia


Objaśnienie oznaczeń:

K (przed podkreślnikiem) – kierunkowe efekty kształcenia

W – kategoria wiedzy w efektach kształcenia

U – kategoria umiejętności w efektach kształcenia

K (po podkreślniku) – kategoria kompetencji społecznych

01, 02, 03 i kolejne – numer efektu kształcenia


SYMBOL

Efekty kształcenia dla kierunku studiów informatyka
Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów informatyka absolwent:

Odniesienie do

efektów kształcenia

w obszarach nauk ścisłych
WIEDZA
KINF1_W01

ma wiedzę w zakresie podstaw analizy matematycznej, przybliżonych metod opisu zjawisk ciągłych, metod numerycznych oraz wybranych ich zastosowań

X1A_W02

X1A_W03


KINF1_W02

ma wiedzę w zakresie podstaw algebry i algebry liniowej, w szczególności metod rozwiązywania równań oraz ich zastosowań do modelowania obiektów

X1A_W02 X1A_W03

KINF1_W03

ma podstawową wiedzę w zakresie logiki i matematyki dyskretnej (elementy logiki i teorii mnogości, kombinatoryki i teorii grafów), metod probabilistycznych i statystyki (ze szczególnym uwzględnieniem metod dyskretnych)

X1A_W02 X1A_W03

KINF1_W04

ma podstawową wiedzę w zakresie teorii informacji (entropia, redundancja, kod zwarty), zna procesy przetwarzania informacji

X1A_W01 X1A_W02

KINF1_W05

zna narzędzia, technologie i urządzenia informatyczne właściwe dla wybranych obszarów zastosowań oraz podstawy ich działania

X1A_W04

KINF1_W06

zna podstawowe konstrukcje programistyczne (przypisanie, instrukcje sterujące, wywoływanie podprogramów i przekazywanie parametrów) oraz pojęcia składni i semantyki języków programowania

X1A_W01 X1A_W04

KINF1_W07

zna podstawowe metody projektowania, analizowania i programowania algorytmów (projektowanie strukturalne, rekurencja, metoda dziel i zwyciężaj, programowanie z nawrotami, poprawność, metoda niezmienników, złożoność obliczeniowa)

X1A_W01 X1A_W03 X1A_W04

KINF1_W08

zna podstawowe struktury danych i wykonywane na nich operacje (reprezentacja danych liczbowych, arytmetyka i błędy zaokrągleń, tablice, napisy, zbiory, rekordy, pliki, wskaźniki i referencje, struktury wskaźnikowe, listy, stosy, kolejki, drzewa i grafy)

X1A_W01 X1A_W02 X1A_W04

KINF1_W09

ma ogólną wiedzę na temat różnych paradygmatów programowania i języków programowania (imperatywny, obiektowy, funkcyjny, logiczny, skryptowy, maszyna wirtualna, podstawy translacji, deklaracje i typy, odśmiecanie, mechanizmy abstrakcji)

X1A_W01 X1A_W04

KINF1_W10

zna metody projektowania i programowania obiektowego (kapsułkowanie i ukrywanie informacji, klasy i podklasy, dziedziczenie, polimorfizm, hierarchie klas)

X1A_W01 X1A_W04

KINF1_W11

ma wiedzę na temat inżynierii oprogramowania, w tym projektowania (wzorce projektowe, architektura oprogramowania, analiza i projektowanie obiektowe), wykorzystania API, narzędzi i środowisk wytwarzania oprogramowania (narzędzia do analizy wymagań i modelowania)

X1A_W01 X1A_W04

KINF1_W12

ma podstawową wiedzę na temat architektury współczesnych systemów (logika układów cyfrowych i reprezentacja danych, architektura procesora, wejście-wyjście, pamięć, architektury wieloprocesorowe)

X1A_W01 X1A_W05

KINF1_W13

ma wiedzę na temat technologii sieciowych, w tym podstawowych protokołów komunikacyjnych, bezpieczeństwa i budowy aplikacji sieciowych (siedmiowarstwowy model ISO, protokoły komunikacyjne w tym TCP/IP, trasowanie, model klient-serwer, protokoły kryptograficzne

X1A_W01 X1A_W05

KINF1_W14

zna zasady działania systemów operacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem procesów, współbieżności, szeregowania zadań i zarządzania pamięcią

X1A_W01 X1A_W04 X1A_W05

KINF1_W15

ma wiedzę na temat zarządzania informacją, w tym dotyczącą systemów baz danych, modelowania danych, składowania i wyszukiwania informacji

X1A_W01 X1A_W02 X1A_W03 X1A_W04

KINF1_W16

ma wiedzę dotyczącą klas języków formalnych oraz rodzajów automatów i gramatyk

X1A_W01 X1A_W02 X1A_W03

KINF1_W17

ma wiedzę na temat grafiki komputerowej i komunikacji człowiek-komputer

X1A_W01 X1A_W03 X1A_W04 X1A_W05

KINF1_W18

ma wiedzę na temat metod sztucznej inteligencji

X1A_W01 X1A_W03 X1A_W04 X1A_W05

KINF1_W19

ma wiedzę na temat budowy systemów wielowarstwowych i rozproszonych

X1A_W01 X1A_W05

KINF1_W20

ma podstawową wiedzę dotyczącą prawnych i społecznych aspektów informatyki, w tym odpowiedzialności zawodowej i etycznej, kodeksów etycznych, własności intelektualnej, prywatności i swobód obywatelskich, ryzyka i odpowiedzialności związanej z systemami informatycznymi

X1A_W07 X1A_W08

KINF1_W21

zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w zawodzie informatyka

X1A_W06

KINF1_W22

ma podstawową wiedzę dotyczącą tworzenia i rozwoju firmy informatycznej oraz świadczenia wybranych usług informatycznych

X1A_W09
UMIEJĘTNOŚCI
KINF1_U01

potrafi zastosować wiedzę matematyczną do formułowania, analizowania i rozwiązywania prostych zadań związanych z informatyką

X1A_U01 X1A_U02

X1A_U04


KINF1_U02

potrafi badać własności funkcji jednej i wielu zmiennych z uwzględnieniem rachunku granic, pochodnych i całek, stosować je w rozwiązywaniu problemów praktycznych

X1A_U01

X1A_U02


KINF1_U03

umie posługiwać się aparatem algebry liniowej i abstrakcyjnej oraz geometrii z uwzględnieniem klasycznych struktur algebraicznych, umie posługiwać się rachunkiem macierzowym i stosować go do problemów liniowych i rozwiązywania różnych typów równań i układów równań

X1A_U01

X1A_U02


KINF1_U04

umie posługiwać się aparatem logiki i teorii mnogości obejmującym rachunek zdań, logikę pierwszego rzędu, algebry zbiorów, relacje; potrafi posługiwać się aparatem matematycznym do analizowania zbiorów skończonych (przeliczanie, porównywanie, przekształcanie) oraz podstawowych struktur grafowych

X1A_U01

X1A_U02


KINF1_U05

umie wyznaczać parametry rozkładów zmiennych losowych dyskretnych i ciągłych, umie przeprowadzić analizę danych statystycznych i podstawowe wnioskowania statystyczne także z wykorzystaniem pakietów statystycznych

X1A_U01 X1A_U02 X1A_U03

X1A_U04


KINF1_U06

potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz wiedzy, Internetu oraz innych wiarygodnych źródeł, integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie

X1A_U05 X1A_U07

X1A_U08


KINF1_U07

potrafi pracować indywidualnie i w zespole informatyków, w tym także potrafi zarządzać swoim czasem oraz podejmować zobowiązania i dotrzymywać terminów

X1A_U03,

X1A_U07


KINF1_U08

potrafi w sposób przystępny przedstawić podstawowe fakty z zakresu informatyki, porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, w tym w języku angielskim oraz z wykorzystaniem narzędzi informatycznych

X1A_U05 X1A_U06 X1A_U09

X1A_U10


KINF1_U09

potrafi pisać, uruchamiać i testować programy w wybranym środowisku programistycznym

X1A_U01 X1A_U02 X1A_U03 X1A_U04

X1A_U05


KINF1_U10

umie czytać ze zrozumieniem programy zapisane w języku programowania imperatywnego

X1A_U01

X1A_U04


KINF1_U11

projektuje, analizuje pod kątem poprawności i złożoności obliczeniowej oraz programuje algorytmy; wykorzystuje podstawowe techniki algorytmiczne i struktury danych

X1A_U01 X1A_U02 X1A_U03

X1A_U04


KINF1_U12

rozumie i potrafi wykorzystywać niskopoziomowe zasady wykonywania programów

X1A_U03

X1A_U04


KINF1_U13

posługuje się przyjętymi formatami reprezentacji różnego rodzaju danych stosownie do sytuacji (liczby, tablice, tekst, obrazy, dźwięk i filmy) pamiętając o ich ograniczeniach, np. związanych z arytmetyką komputera

X1A_U01 X1A_U03 X1A_U04

X1A_U05


KINF1_U14

potrafi zainstalować i skonfigurować wybrany system operacyjny oraz nim administrować, w tym instalować potrzebne oprogramowanie

X1A_U01 X1A_U02

X1A_U03


KINF1_U15

opisuje problemy związane z wykonywaniem programów współbieżnych; rozumie mechanizmy synchronizacji procesów

X1A_U01 X1A_U02 X1A_U03

X1A_U04


KINF1_U16

potrafi wyjaśnić na czym polega zarządzanie pamięcią w systemach operacyjnych, co to jest hierarchia pamięci, co to jest pamięć wirtualna

X1A_U01

KINF1_U17

potrafi skonfigurować prostą sieć (jeden serwer, kilku klientów) i nią administrować z wykorzystaniem stosownych narzędzi

X1A_U01

X1A_U03


KINF1_U18

potrafi dbać o bezpieczeństwo danych, w tym o ich bezpieczne przesyłanie; posługuje się narzędziami kompresji i szyfrowania danych

X1A_U01 X1A_U02 X1A_U03

X1A_U04


KINF1_U19

ma umiejętność tworzenia prostych, bezpiecznych aplikacji z wykorzystaniem baz danych

X1A_U01 X1A_U03

X1A_U04


KINF1_U20

potrafi zaprojektować wygodny interfejs użytkownika ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji internetowych

X1A_U01 X1A_U03

X1A_U05


KINF1_U21

potrafi stworzyć model obiektowy prostego systemu (np. w języku UML)

X1A_U01 X1A_U03

X1A_U05


KINF1_U22

ma umiejętność budowy prostych systemów bazodanowych wykorzystujących przynajmniej jeden z najbardziej popularnych systemów zarządzania bazą danych

X1A_U01 X1A_U03

X1A_U04


KINF1_U23

potrafi formułować zapytania do bazy danych w wybranym języku zapytań

X1A_U01 X1A_U03

X1A_U04


KINF1_U24

ocenia przydatność różnych paradygmatów i związanych z nimi środowisk programistycznych do rozwiązywania różnego typu problemów

X1A_U01 X1A_U02 X1A_U03

X1A_U04


KINF1_U25

projektuje oprogramowanie zgodnie z metodyką obiektową

X1A_U01 X1A_U03 X1A_U04

X1A_U05


KINF1_U26

potrafi ocenić, na podstawowym poziomie, przydatność rutynowych metod i narzędzi informatycznych oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia do typowych zadań informatycznych

X1A_U01 X1A_U02 X1A_U03

X1A_U04


KINF1_U27

potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować oraz zrealizować prosty system informatyczny, używając właściwych metod, technik i narzędzi

X1A_U01 X1A_U02 X1A_U03 X1A_U04

X1A_U05


KINF1_U28

potrafi wykonać prostą analizę sposobu funkcjonowania urządzenia oraz systemu informatycznego i ocenić istniejące rozwiązania informatyczne, przynajmniej w odniesieniu do ich cech funkcjonalnych

X1A_U01 X1A_U02

X1A_U03


KINF1_U29

potrafi stosować techniki prowadzące do otrzymania oprogramowania wysokiej jakości

X1A_U01 X1A_U03

X1A_U04


KINF1_U30

ma umiejętność posługiwania się przynajmniej jednym z najbardziej popularnych systemów zarządzania wersjami

X1A_U01

KINF1_U31

posługuje się wzorcami projektowymi

X1A_U01

X1A_U03


KINF1_U32

potrafi zaimplementować wybrane formalizmy dla automatów i gramatyk we wskazanym języku programowania

X1A_U01

X1A_U03


KINF1_U33

potrafi opracować, przeanalizować i zaimplementować wybrane metody numeryczne z wykorzystaniem pakietów i bibliotek numerycznych

X1A_U01 X1A_U02 X1A_U03

X1A_U04


KINF1_U34

umie wyznaczać podstawowe parametry informacji w wybranych obszarach zastosowań

X1A_U01 X1A_U02

X1A_U03


KINF1_U35

potrafi wykorzystywać podstawowe narzędzia informatyczne

X1A_U03

X1A_U04


KINF1_U36

potrafi zastosować wybrane metody sztucznej inteligencji

X1A_U01 X1A_U02 X1A_U03

X1A_U04


KINF1_U37

potrafi zbudować prosty system w architekturze wielowarstwowej lub rozproszonej

X1A_U01 X1A_U03

X1A_U05


KINF1_U38

ma umiejętności językowe zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w co najmniej jednym języku obcym oraz zna język angielski w stopniu umożliwiającym czytanie ze zrozumieniem dokumentacji oprogramowania, podręczników i artykułów informatycznych

X1A_U10

KINF1_U39

potrafi utworzyć opracowanie przedstawiające określony problem z zakresu informatyki, w tym z wykorzystaniem współczesnych metod prezentacyjnych

X1A_U05

X1A_U08


KINF1_U40

posiada umiejętność przygotowania dokumentacji, opracowań i raportów w języku polskim i języku obcym, w tym z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

X1A_U05

X1A_U08


KINF1_U41

posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień teoretycznych i praktycznych informatyki

X1A_U09
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
KINF1_K01

ma świadomość wagi i rozumie znaczenie matematyki w rozmaitych zastosowaniach, w szczególności w informatyce

X1A_K04

X1A_K06


KINF1_K02

ma świadomość roli informatyki w kształtowaniu życia społecznego

X1A_K04

X1A_K06


KINF1_K03

ma świadomość odpowiedzialności zawodowej informatyka

X1A_K04,

X1A_K05


KINF1_K04

zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia

X1A_K01

X1A_K05


KINF1_K05

potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania

X1A_K03

X1A_K04


KINF1_K06

potrafi pracować zespołowo; rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter

X1A_K02 X1A_K03 X1A_K04

X1A_K07


KINF1_K07

rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; postępuje etycznie

X1A_K05

X1A_K06


KINF1_K08

rozumie potrzebę popularnego przedstawiania laikom wybranych osiągnięć informatyki

X1A_K06

KINF1_K09

potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień informatycznych

X1A_K03

X1A_K04


X1A_K06

KINF1_K10

potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

X1A_K07
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna