Załącznik nr 1 do Uchwały nr 4/2010 Śląskie Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Sprawozdanie z działalności Forum za 2010 rok i za okres 2007-2010Pobieranie 17.32 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar17.32 Kb.
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 4/2010

Śląskie Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów

Sprawozdanie z działalności Forum za 2010 rok i za okres 2007-20101. Informacje ogólne:

W 2010 roku Forum liczyło 28, a od II kwartału 2010 r. 27 członków.

Zarząd Forum w 2010 roku tworzyli:

Przewodniczący Zarządu:

Piotr Szczęsny – Przewodniczący Rady Miasta Tarnowskie Góry

Członkowie Zarządu:

Andrzej Fiała – Przewodniczący Rady Powiatu Tarnogórskiego
Andrzej Gościniak – Przewodniczący Rady Miasta Siemianowice Śląskie
Adam Rozlach – Przewodniczący Rady Powiatu Zawierciańskiego

Andrzej Szaton - Przewodniczący Rady Miasta Świętochłowice

Zgodnie ze statutem Zarząd jest organem koordynującym prace Forum oraz reprezentuje Forum na zewnątrz, współpracuje z koordynatorem Forum reprezentującym Ośrodek i składa raz w roku sprawozdanie z działalności Forum na Zebraniu Ogólnym.


Koordynatorem Forum była Ewa Pytasz, dyrektor Ośrodka Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki. W czasie nieobecności p. Ewy Pytasz zadania koordynatora Forum pełnił Marcin Smala, z-ca dyrektora Ośrodka. Obsługę księgową Forum realizowała Teresa Kusak, gł. księgowa Ośrodka.

2. Działalność Forum w 2010 r.:
Podstawową formą działalności Forum były w 2010 r. spotkania konsultacyjne i sesje merytoryczne. Służyły one rozwiązywaniu problemów związanych z pełnieniem funkcji przewodniczącego, pogłębianiu wiedzy na temat funkcjonowania samorządu terytorialnego, obowiązków i uprawnień radnych i przewodniczącego w związku z końcem kadencji, ordynacji wyborczej, problemom public relations, budowaniu wizerunku. W 2010 roku Forum zebrało się 4-krotnie. Zrealizowano łącznie 6 dni obrad Forum (2 spotkania 2-dniowe oraz 2 spotkanie 1-dniowe).
Spotkanie nr 1. Odbywało się w Katowicach 29 stycznia br. i było poświęcone problematyce obowiązków i zadań radnego w ostatnim roku kadencji rady. Moderatorem spotkania był dr Rafał Budzisz, specjalista z zakresu prawa samorządowego i cywilnego. Obecnych było na spotkaniu 15 członków Forum.
Ocena jakości: Wypełniono 9 ankiet ewaluacyjnych, w których zapytano o opinię na temat przebiegu spotkania, jego poziomu przydatności, o ocenę prowadzącego i programu, a także organizację. Moderator uzyskał wysoką notę 5,5 pkt., program oceniono na 5,2 pkt., organizacja uzyskała 5,2 pkt. (skala 1-najniższe, 6-najwyższe oceny).
Spotkanie nr 2. Odbyło się w Ustroniu w ORW „Ondraszek” w dniach 11-12 czerwca br. i było poświęcone dwóm zagadnieniom – ordynacji wyborczej, a moderatorem spotkania była Ewa Morawska-Jerye, specjalista i praktyk w tym zakresie. Drugim tematem były zagadnienia związane z public relations i budowaniem wizerunku, kontaktom z mediami, a prowadził to spotkanie Przemysław Jedlecki, wiodący dziennikarz śląskiej „Gazety Wyborczej”. Obecnych było 15 członków Forum.

Ocena jakości: Wypełniono łącznie 9 ankiet ewaluacyjnych, na podstawie których zebrano następujące oceny zbiorcze: prowadzących oceniono na 5,6 i 5,7 pkt., podobnie oceniono program spotkania, organizację na 5,7 pkt.
Spotkanie nr 3. Odbyło się w Wiśle w ORW „Ewa” w dniach 17-18 września br., poświęcone było roli przewodniczącego rady w związku z zakończeniem obecnej kadencji i rozpoczęciem nowej. Prowadził je, podobnie jak spotkanie styczniowe, dr Rafał Budzisz. Członkowie Forum podjęli również uchwałę i zajęli stanowisko w sprawie Raportu FRDL przygotowanego przez prof. Jerzego Regulskiego, a poświęconego barierom rozwoju samorządu terytorialnego w Polsce. Stanowisko to zostanie za pośrednictwem FRDL przekazane wraz z innymi stanowiskami forów Fundacji zespołowi ds. zmian legislacji samorządowej powołanym przy Prezydencie RP. Jednocześnie Forum podjęło jeszcze jedną uchwałę na temat wpłaty składki za udział w Forum za IV kwartał w związku z tym, że planuje jeszcze przed zakończeniem kadencji rad ostatnie spotkanie podsumowujące działania Forum w roku obecnym i w czasie całej kadencji działalności Forum.

Ocena jakości: Wypełniono ankiet 9 ewaluacyjnych dotyczących spotkania, w którym prowadzącego oceniono na 6 pkt., program na 5,8 pkt., a organizację przedsięwzięcia oceniono na 5,7 pkt.
Spotkanie nr 4. Odbyło się 4 listopada br. w Katowicach w Centrum Konferencyjnym Club99. Było poświęcone przyjęciu przez członków Forum sprawozdania merytycznego i finansowego Forum za 2010 rok. Zarząd Forum przedstawił również sprawozdanie merytoryczne z 4 lat działalności Forum.

3. Działalność Forum w latach 2007-2010:
Śląskie Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów zostało zawiązane 26 czerwca 2007 roku. Na początku liczyło 33 członków, ale w związku z interpretacjami urzędów skarbowych, nakazującymi obciążanie radnych w rozliczeniu rocznym podatków kosztami szkoleń, w których uczestniczą, rezygnację z prac w Forum złożyło 6 przewodniczących. Forum podjęło w tej sprawie uchwałę w 2009 roku, która została przesłana do FRDL i Ministerstwa Finansów, ale, jak dotychczas, sprawa nie uzyskała pozytywnego rozstrzygnięcia. Należy mieć nadzieję, że zespół ds. zmian w legislacji samorządowej powołany przez Prezydenta RP, zajmie się tą sprawą. W trakcie swojego istnienia Forum odbyło 18 spotkań, co przekłada się na 25 dni posiedzeń Forum, najczęściej były to spotkania 2-dniowe. Miały one charakter ściśle merytoryczny, dotyczyły różnych aspektów procedowania rad, zagadnień związanych ze służbą zdrowia, oświatą samorządową oraz zagospodarowaniem przestrzennym. Moderatorami spotkań byli eksperci, praktycy samorządowi, urzędnicy Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego, Minister Edukacji.

 Lata 2007-2008 • 3.10.2007 r. w sali sesyjnej Rady Miejskiej w Siemianowicach Śląskich odbyło się spotkanie Forum poświęcone procedurze prac nad projektami budżetu jednostek samorządu terytorialnego na 2008 r.

 • 22.11.2007 r. w Urzędzie Miasta Tarnowskie Góry odbyło się spotkanie poświęcone nadzorowi prawnemu wojewody nad uchwałami podejmowanymi przez rady gmin i powiatów.

 • 21.02.2008 r. odbyło się spotkanie z prof. Czesławem Martyszem, prezesem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, poświęcone udzielaniu absolutorium najczęstszym uchybieniom w prawie lokalnym stwierdzanym przez samorządowe kolegia odwoławcze.

 • 13.03.2008 r. odbyło się spotkanie poświęcone Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Prowadziła je Pani Bożena Ginter z Referatu Wyboru Projektów w Wydziale Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowiskiego Województwa Śląskiego.

 • 21.04.2008 r. odbyło się spotkanie poświęcone tematyce obowiązków samorządu w zakresie ochrony zdrowia.

 • 20-21.06.2008 r. "Prowadzenie sesji i zebrań, radzenie sobie w trudnych sytuacjach" .

 • 12.09.2008 r. "Skargi - rejestr, rozpatrywanie, sposób procedowania".

 • 14.10.2008 r. "Uchwalanie budżetu w świetle obowiązującego prawa".

 • 17.11.2008 r. "Działalność uchwałodawcza samorządu terytorialnego z perspektywy nadzoru prawnego Wojewody - uchybienia, wątpliwości, problemy".

2009 rok

 • 27-28.02.2009 r. w Ustroniu w ORW „Ondraszek” "Problemy zarządzania oświatą samorządową" - spotkanie z Panią Minister Edukacji Narodowej Krystyną Szumilas oraz zebranie sprawozdawcze Forum.

 • 13.03.2009 r. - w sali sesyjnej Rady Miejskiej w Siemianowicach Śląskich odbyło się spotkanie na temat procedury absolutorium i związanych z tym zagadnieniem uchybień i wątpliwości.

 • 15-16.05.2009 r. - w Poraju w Ośrodku "Leśna Radość" odbyło się spotkanie na temat kompetencji samorządów oraz problematyki zagospodarowania przestrzennego.

 • 18-19.09.2009 r. w Ustroniu w ORW „Ondraszek” odbyło się spotkanie nt. budowania wizerunku przewodniczącego rady.

 • 20-21 listopada 2009 r. w Mierzęcicach spotkanie poświęcone planowaniu i realizacji budżetu na 2010 roku po nowelizacji ustawy o finansach publicznych oraz prezentacji Międzynarodowego Portu Lotniczego "Katowice".

Przewodniczący Forum


Piotr Szczęsny
Zarząd Forum:
Andrzej Fiała.............................................
Andrzej Gościniak.....................................Adam Rozlach...........................................
Andrzej Szaton..........................................

Katowice, 04 listopada 2010 r.©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna