Załącznik Nr 1 do uchwały Nr xxv/177/08 Rady Gminy Andrespol z dnia 27 marca 2008 rPobieranie 0.76 Mb.
Strona1/10
Data10.05.2016
Rozmiar0.76 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Andrespol - zmianaZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/177/08 Rady Gminy Andrespol
z dnia 27 marca 2008 r.


w sprawie zatwierdzenia zmiany w studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Andrespol

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

GMINY ANDRESPOL

TEKST UJEDNOLICONY

SPIS TREŚCI

 1. CZĘŚĆ OGÓLNA .................................................................................................................... 4

  1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE W ZAKRES ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ
   I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ANDRESPOL.................................... 4


  2. CHARAKTER, OBSZAR I ZAKRES ZMIANY STUDIUM.................................................................................... 4

  3. ROLA I ZADANIA STUDIÓW UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMIN.................................................................................................................................. 5

  1. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ANDRESPOL wraz z odniesieniami do obecnej zmiany Studium.................. 6

  2. PROBLEMATYKA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ANDRESPOL........................................................................................................ 7

  3. ANALIZA I OCENA MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ANDRESPOL........................................................................................................................................................ 9

 1. ZAKRES POWIĄZAŃ ZEWNĘTRZNYCH............................................................................. 12

  1. WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z OPRACOWAŃ WYŻSZEGO RZĘDU.................................................................... 12

   1. WNIOSKI Z „KONCEPCJI POLITYKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KRAJU”.............. 12

   2. WNIOSKI ZE „STUDIUM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO” ................................................................................................................................................12

   3. WNIOSKI ZE STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007 – 2020...............13

   4. WNIOSKI Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ...14

  2. POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE GMINY ORAZ GŁÓWNE CECHY KRAJOBRAZOWO PRZYRODNICZE
   W NAWIĄZANIU DO OTOCZENIA ...................................................................................................................14


  3. POŁOŻENIE GMINY W UKŁADZIE POWIĄZAŃ FUNKCJONALNYCH ..........................................................16

 2. UWARUNKOWANIA ROZWOJU GMINY NA TLE DIAGNOZY STANU ZAGOSPODAROWANIA ..................................................................................................18

  1. SYTUACJA SPOŁECZNA GMINY .....................................................................................................................18

   1. DEMOGRAFIA ..............................................................................................................................................18

   2. RYNEK PRACY I ZATRUDNIENIE ..............................................................................................................19

  2. ANALIZA STANU UŻYTKOWANIA I ZAINWESTOWANIA TERENU .............................................................. 21

   1. MIESZKALNICTWO ..................................................................................................................................... 21

   2. ADMINISTRACJA I USŁUGI........................................................................................................................ 22

   3. PRZEMYSŁ I RZEMIOSŁO.......................................................................................................................... 23

   4. ROLNICTWO................................................................................................................................................ 24

   5. FUNKCJE REKREACYJNE GMINY............................................................................................................. 26

  3. DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO ŚRODOWISKA ORAZ UWARUNKOWANIA I WNIOSKI DYSPOZYCYJNO-PRZESTRZENNE DOTYCZĄCE OCHRONY I ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW....... 27

   1. WALORYZACJA I KWALIFIKACJA PRZYRODNICZO-PRZESTRZENNA OBSZARU GMINY
    NA PODSTAWIE ISTNIEJĄCYCH CECH I ZJAWISK ABIOTYCZNYCH I BIOTYCZNYCH ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO..................................................................................................................................... 27


   2. KWALIFIKACJA OBSZARU NA PODSTAWIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYWOŁANYCH ANTROPOPRESJĄ. ISTNIEJĄCE I POTENCJALNE KONFLIKTY PRZYRODNICZO
    – FUNKCJONALNE .................................................................................................................................... 33


  4. WARTOŚCI KULTUROWE................................................................................................................................ 34

  5. KOMUNIKACJA................................................................................................................................................. 36

  6. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA................................................................................................................... 38

 3. ZASADY POLITYKI KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA W GMINIE
  W NAWIĄZANIU DO AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ........................................................... 40


  1. PODSTAWOWE KIERUNKI DZIAŁAŃ.............................................................................................................. 40

  2. KONCEPCJA KSZTAŁTOWANIA EKOLOGICZNEGO SYSTEMU OBSZARÓW CHRONIONYCH............... 42

 4. ANALIZA STANU I IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW GMINY
  na podstawie Programu Rozwoju Lokalnego................................................................ 42


 5. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ANDRESPOL.......... 43

  1. WYJŚCIOWE WARIANTY ROZWOJU I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY.................. 43

  2. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY W PRZYJĘTYM MODELU
   ROZWOJU.......................................................................................................................................................... 45


   1. ZASADY OGÓLNE....................................................................................................................................... 45

   2. STRUKTURA FUNKCJONALNO — PRZESTRZENNA.............................................................................. 46

   3. MIESZKALNICTWO..................................................................................................................................... 46

   4. USŁUGI......................................................................................................................................................... 47

   5. PRZEMYSŁ I RZEMIOSŁO.......................................................................................................................... 48

   6. ROLNICTWO................................................................................................................................................ 49

   7. REKREACJA................................................................................................................................................49

   8. OBSZARY PRZESTRZENI PUBLICZNEJ...................................................................................................50

  3. KIERUNKI ROZWOJU UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO ................................................................................50

   1. ZASADY OGÓLNE .......................................................................................................................................50

   2. UKŁAD KOLEJOWY ....................................................................................................................................51

   3. UKŁAD DROGOWY .....................................................................................................................................51

  4. KIERUNKI ROZWOJU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ...........................................................................52

 6. INSTRUMENTALIZACJA WDRAŻANIA POLITYKI PRZESTRZENNEJ GMINY ............54

  1. ZASADY OGÓLNE .............................................................................................................................................54

  2. USTALENIA STUDIUM DLA JEDNOSTEK STRUKTURALNYCH WYRÓŻNIONYCH W POLITYCE PRZESTRZENNEJ GMINY ................................................................................................................................55

  3. INTERPRETACJA ZAPISÓW USTALEŃ STUDIUM .........................................................................................60

  4. TERENY DO OBJĘCIA MIEJSCOWYMI PLANAMI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I INNEGO TYPU OPRACOWANIAMI PLANISTYCZNYMI .................................................................................................60

 7. SYNTEZA USTALEŃ ZMIANY W STUDIUM ( dla obszaru objętego zmianą ) ...........61

  1. UWARUNKOWANIA i wpływ uwarunkowań na ustalenie kierunków i zasad zagospodarowania przestrzennego ..............................................................................................61

  2. KIERUNKI I ZASADY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ..........................................64

  3. ZAKRES ZMIAN WPROWADZONYCH NA RYSUNKACH STUDIUM ...........................................69

 1. CZĘŚĆ OGÓLNA

  1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE W ZAKRES ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ
   I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ANDRESPOL


Pierwotnie opracowane Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Andrespol zostało sporządzone na podstawie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia
7 lipca 1994 roku ( Dz. Ust. Nr 89, poz. 415 ze zmianami ). Zatwierdzono je Uchwałą Nr XV/137/99 Rady Gminy Andrespol z dnia 28 grudnia 1999 r. Organem sporządzającym Studium był Zarząd Gminy Andrespol.


Merytorycznie Studium zostało opracowane przez Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Miast
i Osiedli „TEREN” Sp. z o. o., 90-006 Łódź, ul. Piotrkowska 118. Generalnym Projektantem był mgr Kazimierz Bald Nr upr. urbanistycznych 263/88.

Uchwałą Nr VIII/56/07 z dnia 19 kwietnia 2007 r. Rada Gminy Andrespol przystąpiła do sporządzania zmiany Studium wskazując obszar w rejonie ul. Brzezińskiej / ul. Słowiańskiej, w którym Gmina chciała dokonać korekty swojej polityki przestrzennej. Pozostałe elementy polityki przestrzennej przedstawione w Studium, Gmina uznała za obowiązujące i aktualne, co jest zgodne z art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ), który stanowi, że Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwalone po 1 stycznia 1995 r., zachowały swoją moc.
Zmiana wprowadzana w studium dokonywa jest w myśl ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ).


Wprowadzana zmiana polityki przestrzennej została podyktowana koniecznością zachowania zgodności pomiędzy Studium oraz opracowywaną zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ul. Brzezińskiej / ul. Słowiańskiej na potrzeby funkcjonowania i rozwoju istniejącego zakładu przetwórstwa mięsnego.


Obowiązek zachowania zgodności pomiędzy obydwoma dokumentami planistycznymi wynika z art. 9 pkt. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r.
Nr 80, poz. 717 ). Przepis ten stwierdza bowiem, że ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych.


  1. CHARAKTER, OBSZAR I ZAKRES ZMIANY STUDIUM

Zmiana w Studium jest nowelizacją dokumentu, a nie jego derogacją. Rada Gminy modyfikuje
w ten sposób jedynie część ustaleń, pozostałe pozostawiając bez zmian. Zakres zmiany zależy od tego, w jakim obszarze gmina koryguje swoją politykę przestrzenną”
- taka zasada dokonywania zmiany Studium przytoczona zostaje w oparciu o Komentarz do Ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym pod redakcją prof. zw. dr hab. Zygmunta Niewiadomskiego
( Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2005 ).


W części obejmującej uwarunkowania rozwoju Gminy przeanalizowano dodatkowo możliwość
i zasadność wprowadzenia zmiany. Analizowano wszelkie aspekty, które mogą sprzeciwić się możliwości zmiany lub ją ograniczyć oraz argumenty, które popierają założony kierunek przekształceń. Analizowano m. in. aspekty środowiskowe, kulturowe, demograficzne. W części obejmującej kierunki rozwoju
- rozpatrzono zgodność planowanej zmiany ustaleń Studium z ustaloną polityką przestrzenną Gminy, określając jednocześnie warunki jej realizacji. Wprowadzono nowe elementy do ustaleń Studium podyktowane zmienionymi uwarunkowaniami – głównie w aspektach środowiskowych i kulturowych, opisano, które z ustalonych obszarów funkcjonalnych należy traktować jako przestrzenie publiczne.


W celu wskazania, że niniejsze Studium Gminy, zarówno w warstwie pierwotnej z 1999 r. jak i
w części nowelizowanej, zawiera wszystkie elementy wymagane art. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ) przeprowadzono syntezę jego zawartości.


Dodatkowo tekst Studium przeformatowano ze względów edytorskich. W celu wyróżnienia zmian, tekst wprowadzany zapisano kursywą.

Ujednolicona forma Studium jest załącznikiem do uchwały Rady Gminy zatwierdzającej dokument.
Obecne opracowanie, w wersji ujednoliconej, dla całego obszaru Gminy Andrespol, stanowi wykładnik polityki przestrzennej Gminy. Jest to zgodne z art. 9 ust. 3 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.


Na Studium składają się:

   1. tekst studium - obejmujący uwarunkowania rozwoju, kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy, kierunki polityki przestrzennej oraz instrumentalizację wdrażania polityki przestrzennej
    w nawiązaniu do uwarunkowań i powiązań zewnętrznych – wersja ujednolicona
    ..................................................................................................................
    załącznik Nr 1 do uchwały

   2. rysunki na mapach w skali 1 : 10 000 przedstawiające kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy:

    1. polityka przestrzenna – kierunki zagospodarowania – wersja ujednolicona ...........– załącznik Nr 2

    2. polityka przestrzenna – instrumentalizacja – wersja ujednolicona ..........................– załącznik Nr 3

   3. rysunki na mapach w skali 1 : 10 000, 1 : 25 000 przedstawiające uwarunkowania rozwoju przestrzennego gminy i wskazania do ustaleń kierunkowych

    1. stan zabudowy i zagospodarowania terenu 1:10000 – wersja ujednolicona .......... – załącznik Nr 4

    2. uwarunkowania stanu istniejącego środowiska – dyspozycje kierunków zagospodarowania przestrzennego 1:10000 – wersja ujednolicona .....................................................– załącznik Nr 5

    3. powiązania zewnętrzne 1:25000 - wersja zatwierdzona Uchwałą Nr XV/137/99 Rady Gminy Andrespol z dnia 28 grudnia 1999 r. ......................................................................załącznik Nr 6

    4. uwarunkowania rozwoju - komunikacja 1:10000 – wersja ujednolicona.................. załącznik Nr 7

    5. uwarunkowania rozwoju – infrastruktura techniczna 1:10000 – wersja ujednolicona
     ................................................................................................................................–
     załącznik Nr 8

Zakłady mięsne, których usankcjonowanie w Studium jest zasadniczym tematem niniejszej zmiany, powstały w 1998 r. Ich istnienie nie zostało wskazane w pierwotnym opracowaniu Studium, z uwagi na początkowy, drobny charakter działalności. W obowiązującym na terenie gminy Andrespol planie miejscowym zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXII/340/05 Rady Gminy Andrespol z dnia 12 kwietnia 2005 r.
( Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 183, poz. 1835 z dnia 11 czerwca 2005 r. ) znalazły się w niepełnym obszarze istnienia, głównie z tego powodu, że na terenie zakładu istnieje funkcja mieszkalnictwa jednorodzinnego ( budynek jednorodzinny właściciela zakładu ).


Teren zmiany ( obszar zakładu wraz z przyległym terenem mieszkalnictwa ) obejmuje następujące funkcje ustalone w Studium:

 • zakłady mięsne funkcjonują na terenach „produkcyjno – gospodarczych z udziałem zabudowy mieszkaniowej” i „ terenach zabudowy letniskowej”

 • ustalone w obowiązującym planie miejscowym przyległe tereny „zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej” i „ tereny mieszkaniowo – usługowe” funkcjonują według obecnego Studium
  w jednostkach o funkcjach: „tereny produkcyjno – gospodarcze z udziałem zabudowy mieszkaniowej”, tereny zabudowy mieszkaniowej o znacznej intensywności z usługami” oraz
  w terenach „ lasów i zadrzewień”, „zabudowy letniskowej oraz w „terenach rolnych” .


W obowiązującym planie miejscowym zakłady mięsne zlokalizowane są na terenie jednostek
o funkcjach:


 • tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej,

 • tereny działalności gospodarczej.

Celem obecnej zmiany Studium jest uporządkowanie sytuacji planistycznej.

  1. ROLA I ZADANIA STUDIÓW UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMIN.

Pojęcie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy” wprowadzone zostało ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. Ust.


Nr 89, poz. 415) wraz z późniejszymi zmianami.

Zakres unormowań prawnych dotyczących studium zamieszczono w tej ustawie w rozdziale zatytułowanym „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego”, nie nadając mu jednak rangi planu miejscowego. W tej sytuacji prace nad studium były traktowane jako etap prac poprzedzających opracowanie planu miejscowego.Miejsce Studium w planowaniu przestrzennym na szczeblu lokalnym gminy nie uległo zmianie również poprzez wprowadzenie „nowej” ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ).


Studium stanowi tzw. „akt kierownictwa wewnętrznego”. Jest aktem określającym całokształt lokalnej polityki przestrzennej i społeczno - gospodarczej gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego.

Ranga studium — mimo, że nie jest ono przepisem gminnym — jest bardzo znacząca w stosunku do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zadaniem studium jest sformułowanie lokalnych uwarunkowań, celów i programów rozwoju, dzięki czemu studium staje się dokumentem wytyczającym ogólną politykę przestrzenną gminy. Cechą zaś szczególną jest fakt, że jednocześnie studium posiada charakter „wytycznych” do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
  1. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ANDRESPOL
   wraz z odniesieniami do obecnej zmiany Studium


Realizując ustalenia ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994 roku (art. 6 ust. 1) Rada Gminy Andrespol podjęła w dniu 9 października 1997 roku uchwałę nr XXl/1258/97
w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Andrespol”.

Opracowanie, sporządzone zostało zgodnie z art. 6 ustawy z 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym.


Zmiana w Studium prowadzona jest na podstawie uchwały Nr VIII/56/07 Rady Gminy Andrespol
z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Andrespol. Opracowywana jest zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r.: Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz.  1492; z 2005 r.: Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r.: Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635 .

Studium określa najkorzystniejsze kierunki przekształceń przestrzennych obszaru gminy preferowane z uwagi na ich walory ekonomiczno — społeczne, poprawę życia mieszkańców, ochronę środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz wymogi ładu przestrzennego, uwzględniające przy tym kierunki polityki przestrzennej państwa na obszarze województwa łódzkiego.

Opracowanie obejmuje obszar gminy Andrespol w granicach administracyjnych z roku 1990,


tj. po przyłączeniu sołectwa Andrzejów do obszaru Łodzi.
Od 1 stycznia 1999r. w wyniku reformy administracji publicznej Gmina Andrespol należy do powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Zajmując zachodnie obszary powiatu, graniczy:

 • od zachodu – z obszarem administracyjnym Łodzi

 • od północy – z gminą Nowosolna i Brzeziny

 • od wschodu – z gminą Koluszki

 • od południa – z gminą Brójce


Gminę Andrespol tworzy 9 sołectw o charakterze wiejskim: Andrespol, Bedoń Przykościelny, Bedoń Wieś, Janówka, Justynów, Kraszew, Nowy Bedoń, Stróża, Wiśniowa Góra.
Odległość siedziby gminy - Andrespola od strategicznego ośrodka miejskiego, jakim jest stolica województwa - Łódź, która jest zarazem siedzibą władz powiatowych, wynosi 16 km. Lokalizacja zapewnia też dobry dostęp do głównych ośrodków miejskich powiatu, jakimi są Tuszyn i Koluszki.

Powierzchnia gminy według ewidencji gruntów — 2334 ha;

Liczba mieszkańców — 10430 osób (stan 31.12.1996 r);
Dla porównania: Liczba mieszkańców - stan na 2005 r. - 11361 osób

Obecna liczba mieszkańców to ponad 11 400 osób
Podstawowe informacje o gminie, zebrane dla okresu porównywalnego, zaczerpnięto z opracowań
i materiałów statystycznych, takich jak:


 • Gminy w Polsce w 1996 roku, wydawnictwo Głównego Urzędu Statystycznego, listopad 1997;

 • Powszechny Spis Rolny 1996, wydanie pełne;

 • Powszechny Spis Rolny 1997 /1996, wydawnictwa cząstkowe;

 • Roczniki Statystyczne województwa łódzkiego z lat 1991 — 1997;

 • Rocznik statystyczny województwa łódzkiego – baza regionalna - z roku 2005 i 2006

W niniejszym opracowaniu uwzględniono także dokumenty strategiczne i planistyczne opracowywane na szczeblu gminy:

 • Program Rozwoju Lokalnego – opracowany na lata 2004 – 2013 zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Andrespol Nr XXV/252/04 z dnia 16 listopada 2004 r.

 • Plan Rozwoju Miejscowości Bedoń – Wieś zatwierdzony uchwałą Nr XXXVI/370/05 Rady Gminy Andrespol z dnia 28. 06. 2005 r.

 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Andrespol zatwierdzony Uchwałą
  Nr XXXII / 340 / 05 Rady Gminy Andrespol z dnia 12 kwietnia 2005 r.


 • Gminny Program Ochrony Środowiska

 • Uchwały nr XLIX/466/06 z dnia 8 czerwca 2006 r. oraz nr LI/496/06 z dnia 3 sierpnia 2006 r. odpowiednio: w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu „Doliny Miazgi pod Andrespolem” oraz zmiany tej uchwały.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna