Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy nr xxv/165 /2009 rokPobieranie 128.32 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar128.32 Kb.


Załącznik nr 1

do uchwały Rady Gminy nr XXV/165 /2009 rok

z dnia 30 czerwca 2009 roku


Zbigniew Kulpa

ul. Dominikańska 9, 87-100 Toruń

tel./fax: (56) 65 21 521, tel. kom. 0 601 62 15 82,

e-mail: dormen@op.pl

Plan Odnowy Miejscowości

Osięciny
Plan Odnowy Miejscowości

powstał z inicjatywy i z udziałem mieszkańców wsi.

Znając swoje potrzeby dokonano opisu stanu istniejącego,

jak również dokonano wyboru kierunków rozwoju wsi.

Na tej podstawie wskazano projekty, których

realizacja niezbędna jest dla rozwoju i odnowy wsi.

Plan został przyjęty uchwałą zebrania wiejskiego

a następnie zatwierdzony uchwałą Rady Gminy .

.
Osięciny 2008

Spis treści


2

I.Charakterystyka miejscowości 3

II.Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości. 8

III. Analiza SWOT 17

IV.Planowane zadania inwestycyjne i przedsięwzięcia aktywizujące społeczność lokalną. 18


 1. Charakterystyka miejscowości

Według znalezionych źródeł Osięciny istnieją od ok. 700 lat.Osięciny po raz pierwszy wymienione są w dokumencie z 1295 roku.
W tym czasie, aż do roku 1303 lub 1305 właścicielem Osięcin i terenów przyległych był Przecław z Osięcin zwany Bachorzą, herbu Pomian. Przecław miał trzech synów: Ubysława, Jałbrzyka i Rozdziała. Kiedy Ubysław dostał się do niewoli litewskiej, Litwini za jego uwolnienie zażądali okupu. Przecław zdecydował się na sprzedaż jednej ze swoich wsi. Była to wieś Silno ( Zieliń ) leżąca na prawym brzegu Wisły koło Złotoryi. Sprzedał ją biskupowi włocławskiemu Wisławowi za 100 grzywien toruńskich. Na tą okoli­czność sporządzono w Toruniu dokument, który został podpisany przez kilku świadków. Jednym ze świadków był Tebonico Cappellano de Osencin - Tebonico, ksiądz z Osięcin. Dokument został wystawiony w 1295 roku. Wynika z tego, że w tym czasie musiał istnieć kościół w Osięcinach a tym samym i miejscowość Osięciny. Przecław stał się protoplastą możnej gałęzi Bachorzów, a jeden z jego synów został dziedzicznym właścicielem Osięcin.
W roku 1489 właścicielem Osięcin był Mikorski, a w latach 1560 - 82 w części Lubieniecki, a w części Wilkostowski. W roku 1584 Osięciny należały do Jana Boruckiego. W roku 1634 Osięciny należały do dwóch rodzin szlacheckich. Były tu wtedy 23 domy. W roku 1662 było już tylko 18 domów. W 1674 w Osięcinach mieszkało 6 ludzi pochodzenia szlacheckiego i 63 pochodzenia plebejskiego oraz proboszcz i trzech z czeladzi rolnej. W roku 1779 Osięciny były własnością Leona Gąsiorowskiego, a w roku 1789 należały już do Józefa Gzowskiego.
Po drugim rozbiorze w 1793 r. Osięciny znalazły się w granicach zaboru pruskiego. W dniu 24 grudnia 1823 r., staraniem Józefa Gzowskiego Osięciny otrzymały prawa miej­skie jako miasto prywatne. Akt nadania praw miejskich zabezpieczał wszystkim mieszkańcom wolność zarobkowania.
W 1824 roku został sporządzony opis Osięcin przez dozorcę miast okręgu kujawskiego - Ksawerego Garzteckiego, właściciela miasta - Józefa Gzowskiego i burmistrza - Adamieckiego. W Osięcinach w tym czasie było 427 mieszkańców, z czego chrześci­jan 261, Żydów 140 i 26 innych wyznań. Domów było ogółem 31, z czego 9 drewnianych i 22 murowane.
W roku 1831 wybuchło powstanie listopadowe. W Osięcinach przestała działać szkoła, ponieważ jedyny jej nauczyciel poszedł walczyć w szeregach powstańców. Po upadku powsta­nia rozpoczęły się represje.
Po roku 1841 właścicielem Osięcin został Józef hr. Skarbek (zmarł 8 października 1900 r.). Był on przyjacie­lem Fryderyka Chopina. Jego pierwszą żoną była sympatia Słowackiego i Chopina - Maria Wodzińska. Skarbek po pewnym czasie rozstał się z nią i wstąpił w związek małżeński z hrabiną Karoliną. Niestety hrabia był bezdzietny i na jego osobie skończyła się genealogia rodu. Dnia 12 września 1895 r. sporządził testament, w którym cały swój ma­jątek przeznaczył na cele dobroczynne. Utworzył “Wieczystą Fundację Dobroczynną Józefa i Karoliny z Popławskich hr. Skarbków”. Po śmierci Karoliny w 1905 r. Fundacja zaczęła działać a jej cała administracja mieściła się w dworze. Ostatnim Kuratorem Fundacji był Edward Marylski. Działalność dobroczynną Fundacji przerwał wybuch II wojny światowej. Po zakończeniu wojny majątki wchodzące w skład fundacji, tzn. Samszyce, Bartłomiejowice i Wola Skarbkowa, zostały rozparcelowane, a z majątku Osięciny powstało Państwowe Gospodarstwo Rolne.
W 1860 roku w Osięcinach było 607 mieszkańców, w tym 263 Żydów. W roku 1863 wy­buchło powstanie styczniowe. Osięciny także mia­ły swój udział w powstaniu. Lodownia dworska służyła jako tajny magazyn broni. Józef hr. Skarbek był powstańczym naczelnikiem powiatu włocławskiego, pełniąc równocześnie fun­kcję członka rady powiatowej we Włocławku i przewodniczącego rady schronienia w powie­cie. Po upadku powstania styczniowego na jego uczestników spadły wyroki śmierci i zesłania oraz zastosowane zostały represje administracyjne. W 1867 roku Osięciny utraciły prawa miejskie; Utrzy­manie terroru ułatwiał obowiązujący prawie bez przerwy do 1914 roku stan wojenny.
W roku 1928 zbudowana została duża i funkcjonalna szkoła. Pow­stały zakłady rzemieślnicze i małe sklepy, skupione przeważnie w rękach ludności żydowskiej.
10 września 1939r. do Osięcin dotarli Niemcy. W dniu 24 maja 1940 r. dokonali straszliwego mordu na ks. Wincentym Matuszewskim i ks. Józefie Kurzawie. Dnia 16 kwietnia 1942 r. Niemcy przeprowadzili likwidację Żydów w Osięcinach. W ciągu jednego dnia wywieźli wszystkich w nieznanym kierunku. Dnia 19 stycznia 1945 roku Osięciny zostały wyzwolone.

W lutym 2007 roku błogosławieni księża męczennicy czasów II wojny światowej Wincenty Matuszewski i Józef Kurzawa zostali ogłoszeni patronami gminy Osięciny.

Miejscowość Osięciny leży w województwie kujawsko-pomorskim, na Kujawach, powiecie radziejowskim, w gminie Osięciny. Miejscowość jest siedzibą gminy Osięciny.

W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa włocławskiego.

Poniżej przedstawiona została mapa województwa kujawsko- pomorskiego z zaznaczonym położeniem Osięcin. Poniżej znajduje się herb miejscowości i najważniejsze informacje.


Osięciny

Województwo

Kujawsko- pomorskie

Powiat

Radziejowski

Gmina

Osięciny

Liczba ludności

2.843

Powierzchnia

721 ha

Dominanty przestrzenne Osięcin stanowią m.in. cmentarz, kościół neogotycki i dwór klasycystyczny z I połowy XIX w.


Cmentarz w Osięcinach ma szczególne znaczenie dla mieszkańców, gdyż jest pomnikiem pamięci o bohaterach walczących w obronie tych regionów. Wchodząc na cmentarz główną bramą, mija się grób trzech żołnierzy, którzy broniąc Osięcin zginęli w 1939r. Pochowani tu są: Marian Lesowski, Jan Wyczyński i Kazimierz Jakubowski. Idąc główną aleją cmentarza w Osięcinach, po lewej stronie alei jest grobowiec w formie sarkofagu. Na jego górze znajduje się ułański mundur z szablą i czakiem polskim. W mogile spoczywa pułkownik Tomasz Zieliński.
Istotnym punktem przestrzennym Osięcin jest kościół neogotycki. Zapis w pierwszym znanym dokumencie, w którym występują Osięciny z 1295 r. pozwala przypusz­czać, że już wtedy istniał w Osięcinach kościół. Jednakże dopiero wykaz parafii z 1525 r. jednoznacznie stwierdza, że w Osięcinach istniał kościół parafialny pod wezwaniem św. Prokopa (patro­nat nad kościołem mieli zawsze właściciele Osięcin).

Jest to kościół neogotycki, murowany z cegły, na cokole kamiennym. Prezbiterium zbliżone jest do kwadratu, z objętymi bryłą korpusu dwiema przybudówkami po bokach. Od północy mieści się przybudówka mieszcząca zakrystię. Wystrój ma charakter neogotycki z czasu budowy. Ołtarz w kaplicy ma formy klasycystyczne, z obrazem Małej Św. Rodziny,. Chrzcielnica również jest klasycystyczna, z owalną czarą. Kropielnica kamienna na podstawie wolutowej pochodzi z połowy XIX w.


Na wschód od rynku w parku krajobrazowym wznosi się murowany, parterowy dwór klasycystyczny z 1 poł. XIX.
Parterowy korpus główny dworu zbudowany został w pierwszej połowie XIX wieku przez ówczesnego właściciela Józefa Gzowskiego. Około połowy XIX wieku został powiększony o piętrową część wschodnią przez następnego właściciela - Józefa hrabiego Skarbka. Dwór frontem zwrócony jest na północ. Zbudowany jest z cegły i otynkowany. Korpus główny parterowy, zbudowany jest na rzucie prostokąta, z półkolistym ryzalitem na osi. Od frontu wejście poprzedzone jest gan­kiem wspartym na dwóch filarach, zakończonym tarasem. Wewnętrzny układ dwutraktowy ma sień i salon pośrodku korpusu. Po gruntownym odnowieniu w 1967 roku nastąpiło częściowe przekształcenie pierwotnego układu.
W 1900 r. zarząd nad majątkiem przejęta fundacja dobroczynna ustanowiona przez Józefa hr. Skarbka. Po II wojnie światowej dwór w Osięcinach wszedł w skład Państwowego Gospodarstwa Rolnego. Obecnie stano­wi własność spółki z o.o. OHZ Osięciny.
Przed frontem na północ od dworu znajduje się duży podjazd
z klombem, z okazami starych drzew. Za dworem w stronę południową rozmieszczony jest park krajobrazowy. Jest on mocno zdewastowany z zachowanymi okazami starych kasztanów, akacji i lip. Na zachód od dworu znajduje się staw.

W miejscowości Osięciny można wyznaczyć także otwarte przestrzenie wspólne, centralne. Jednym z nich jest ulica Plac Bohaterów Powstania Warszawy. Dookoła tej ulicy znajduje się skwer, przy którym zlokalizowany jest bank, przystanek PKS oraz plac targowy, gdzie codziennie spotykają się mieszkańcy Osięcin. Bardzo ważną rolę odgrywa również główna ulica Osięcin, przy której zlokalizowane ważne ośrodki i punkty strategiczne miejscowości i całej gminy. Jest to ulica I Armii Wojska Polskiego. Przy ulicy tej znajduje się Urząd Gminy Osięciny, Gminna Biblioteka Publiczna, urząd pocztowy, placówki handlowo- usługowe (m.in. stacja paliw), a także Gminny Ośrodek Kultury- jedno z najważniejszych miejsc Osięcin, którego mieszkańcy tak bardzo zaangażowani są w działalność kulturową. Tutaj działają liczna stowarzyszenia i kluby zachęcające miejscową ludność do uczestnictwa w kulturowym rozwoju Osięcin.

To co wyróżnia miejscowość Osięciny na tle innych jest jej niesamowita estetyka. Mieszkańcy bardzo dbają o wygląd domostw. Wyróżniają się także aktywnością społeczną i kulturową.

 1. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości.

ZASOBY PRZYRODNICZELasy i parki

Lasy na terenie gminy, a więc także Osięcin, administrowane przez Nadleśnictwo Włocławek, zostały włączone w skład tzw. promocyjnego kompleksu leśnego. Powinno to się przyczynić do praktycznej ochrony lasów, ich przebudowy gatunkowej oraz zwiększenia powierzchni. Jest to tym bardziej ważne ze względu na fakt, iż gmina charakteryzuje się niskim wskaźnikiem lesistości. Bardzo ważną funkcję pełni w Osięcinach jeden z 9 w całej gminie dawny park dworski o typie krajobrazowym. Stanowi on ważna enklawę przyrodniczą istotną dla systemu ekologicznego miejscowości

DZIEDZICTWO KULTUROWEObiekty zabytkowe

Do obiektów zabytkowych w Osięcinach należy cmentarz, gdzie znajduje się m.in. grób trzech żołnierzy walczących w obronie Osięcin, a także pomnik- grobowiec pułkownika Tomasza Zielińskiego. Zabytkiem jest także neogotycki kościół parafialny z plebanią oraz zespół parkowo- dworski. Zabytkiem jest również dawna karczma murowana przy ul. Rataja oraz synagoga żydowska.

Obiekty o wartościach historycznych i sentymentalnych

Wszystkie powyżej wskazane obiekty wykazują wartości historyczne, ponieważ stanowią dziedzictwo kulturowe i przekazują historię miejscowości z pokolenia na pokolenie. Nacechowane są dużą dozą wartości sentymentalnych dla mieszkańców.

DZIEDZICTO RELIGIJNE I HISTORYCZNEŚwięta, odpusty

Dużym zainteresowaniem cieszą się uroczystości z okazji świąt państwowych, środowiskowych, jak również festiwale i konkursy literackie, recytatorskie, plastyczne, imprezy związane z obrzędowością szkolną i regionalną, przedsięwzięcia mające już tradycję, określoną renomę a także wydźwięk społeczny.


Mieszkańcy Osięcin, jak również innych miejscowości gminy, nie wyobrażają sobie jakiejkolwiek uroczystości zarówno świeckiej, jak i kościelnej bez udziału strażackiej orkiestry dętej oraz trzech zespołów folklorystycznych: „Kujawiaki”, „Kujawy Bachorne”, Kujawy Bachorne – Stare”. Kultywując ludową muzykę, taniec, pieśni, gwarę, strój i obrzędy, uwypuklają regionalne osobliwości Kujaw.

Na uwagę zasługuje tu „Chór Męski – Osięciny”, który już na stałe wpisał się w pejzaż kulturowy gminy i okolic, uświetniając uroczystości lokalne.

Cenną inicjatywą jest działanie na rzecz zachowania tradycji ludowej poprzez organizowanie imprez folklorystycznych, widowisk muzycznych i tanecznych.
Przedszkolaki również mają swoje turnieje: taneczny, teatralny, recytatorski. Podobnie jest z młodzieżą, dla której organizuje się m.in. konkursy tańca disco, plastyczne i rekreacyjno-sportowe.

Corocznie organizowana jest loteria fantowa, z której dochód przeznaczony jest na zakup sprzętu strażackiego. Społeczeństwo, doceniając trud strażaków, chętnie ofiaruje przedmioty na loterię i masowo bierze w niej udział. Ochotnicza Straż Pożarna okazuje też znaczną pomoc w organizowaniu festynów i Dożynek połączonych z pokazami sprawności strażaków.

Do corocznych tradycji należy już organizowanie „Dni Osięcin”, „Powitanie wakacji” czy „Pożegnanie lata”.Tradycje, obrzędy, gwara

Z innych obrzędów i zwyczajów kultywowanych na terenie gminy Osięciny należy wymienić wystawianie warty strażaków przy Grobie Pańskim i Dożynki organizowane przez parafie. Bogatą oprawę zyskał w ostatnich latach praktykowany tu, rzec by można od zawsze, zwyczaj, który potocznie nazywa się „chodzeniem z kozą”, kultywowane od Bożego Narodzenia do święta Trzech Króli.


Legendy, podania i fakty historyczne

Najbardziej popularna jest legenda o powstaniu herbu Habdank-Abdank.


Król Bolesław Krzywousty wyznaczył Jana z Góry jako posła do niemieckiego cesarza Henryka w celu zawarcia pokoju. Cesarz, chcąc olśnić posłów polskich, otworzył przed nimi skrzynię napełnioną złotem, proponując, żeby wzięli go ile chcą. Jan Skarbek nie tylko, że nie wziął złota, to jeszcze zdjął z palca pierścień i rzucił go do skrzyni ze słowami: “idź złoto do złota”. Cesarz podziękował po niemiecku “hab dank”. Na pamiątkę tego wydarzenia król Polski nazwał Jana z Góry Skarbkiem i nadał mu herb Habdank oraz dołożył jeszcze tytuł “hra­bia”.


Ważne postaci historyczne

Przecław z Osięcin zwany Bachorzą pierwsza historyczna postać związana z Osięcinami.

O dużym znaczeniu historycznym ma postać Józefa Gzowskiego, do którego wieś Osięciny należała od 1789r. w 1823r, dzięki jego staraniom, Osięciny otrzymały prawa miejskie jako miasto prywatne (w 1870r. Osięciny utraciły prawa miejskie).

Kolejną ważną postacią był Józef hr. Skarbek- właściciel Osięcin od 1841r. Utworzył “Wieczystą Fundację Dobroczynną Józefa i Karoliny z Popławskich hr. Skarbków”.OBIEKTY I TERENYSkwery

Przy ulicy Plac Bohaterów Powstania Warszawy znajduje się skwer- miejsce o dużym znaczeniu dla miejscowej ludności. Jest tu zlokalizowany bank, przystanek PKS oraz targowisko handlowe.

Parki

Przy ulicy włocławskiej znajduje się zespół parkowo dworski z parkiem o charakterze krajobrazowym.
Na zachód od dworu znajduje się staw.Ścieżki rowerowe

Na terenie Osięcin brak jest ścieżek rowerowych.

Rynki

Istotnym miejscem, spełniającym rolę rynku w Osięcinach, jest skwer przy ulicy Plac Bohaterów Powstania Warszawy. Przy skwerze umiejscowiony jest przystanek PKS, tutaj też stoi bank. Skwer pełni również funkcję placu targowego, a więc jest miejscem spotkań i rozmów mieszkańców Osięcin.

INFRASTUKTURA SPOŁECZNADomy kultury

Gminny Ośrodek Kultury, w którym skupia się działalność kulturowa miejscowości Osięciny i całej gminy, jest jedną z najważniejszych placówek w gminie. GOK jest siedzibą: 1. Klubu Sportowego „Ziemowit”.

 2. Towarzystwa Miłośników Osięcin.

 3. Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin.

 4. Związku Rencistów i Emerytów.

 5. Powiatowego Zrzeszenia LZS.

 6. Stowarzyszenia Kulturalnego Gminy Osięciny.

W Ośrodku działają także: 1. Zespół folklorystyczny „Kujawioki”.

 2. Zespół folklorystyczny „Kujawy Bachorne Stare”.

 3. Zespół folklorystyczny „Kujawy Bachorne”.

 4. Chór męski „Osięciny”.

 5. Grupy taneczne „Let’s Dance”, „Fantazja”, „Fantazja junior”.

 6. Teatrzyk dziecięcy.

 7. Ognisko muzyczne.

 8. Prowadzone są zajęcia z rytmiki i tańca dla młodzieży.

 9. Kawiarenka internetowa.

 10. Wspólnie ze Szkołą Podstawową organizowany jest konkurs plastyczny pt.: „Cztery pory roku”.

 11. Świetlica terapeutyczna.

 12. Regułą jest, że raz w miesiącu wyświetlany jest film, tematyka jest różna, dostosowana do wieku widza.

 13. Odbywają się kursy, spotkania, pokazy, zabawyObecnie jednak stare mury budynku (z lat ‘70) utrudniają znacznie jego funkcjonowanie, ponieważ w budynku jest po prostu za zimno.Biblioteki

Gminna Biblioteka Publiczna w Osięcinach została powołana do życia uchwałą Gminnej Rady Narodowej W Osięcinach dnia 21 sierpnia 1948 roku. Biblioteka ma dwa pomieszczenia- wypożyczalnię dla dorosłych i oddział dla dzieci. Prowadzone są zajęcia popularyzujące placówkę oraz czytelnictwo w środowisku lokalnym, m.in. przyjmuje się wycieczki do bibliotek, organizuje lekcje biblioteczne. Jedną z form prowadzonych najczęściej są zajęcia świetlicowe. Biblioteka przystąpiła także do akcji "Cała Polska czyta dzieciom", podczas której głośnym czytaniem zajmują się niemal wszyscy - osoby zaprzyjaźnione, dawni nauczyciele, ciekawi ludzie, ważni dla regionu i okolicy, co zwiększa zainteresowanie oraz uatrakcyjnia tę formę pracy. Stara się również promować twórczość nieprofesjonalnych artystów regionu - rzeźbiarzy, malarzy, rękodzieło ludowe. W miarę możliwości lokalowych organizowane są wystawy promowanych twórców, a także prezentacje ciekawych fotografii.

Muzea

Brak
Izby pamięci

Brak
INFRASTRUKTURA TECHNICZNAZaopatrzenie w energię elektryczną

Gmina Osięciny zasilana jest w energię elektryczną z dwóch głównych punktów zasilania (GPZ 110/15 kV) zlokalizowanych na terenach sąsiednich gmin (Lubraniec, Piotrków Kuj). Sieć zasilająca i rozdzielcza średniego napięcia pracuje na napięciu 15 kV. Pod względem konfiguracji ma układ linii magistralnych z możliwością drugostronnego zasilania. Linie energetyczne są typu napowietrznych. Przez teren gminy przebiegają dwie magistralne linie energetyczne: • GPZ Piotrków Kujawski – Walentynowo – Morzyce – Pścinno – Jarantowice – Bądkowo (AFL 70),

 • GPZ Lubraniec – Cukrownia Brześć Kujawski (AFL 70).

Sieć rozdzielczą 15 kV stanowią odchodzące promieniowo od linii magistralnych jako odgałęzienia, linie napowietrzne AFL – 35 i 25 mm2 do stacji transformatorowych 15/0,4 kV napowietrznych słupowych. Obecnie wszystkie stacje są zasilane jednostronnie.

Stan techniczny elektroenergetycznej sieci rozdzielczej średniego napięcia jest zróżnicowany. Linia napowietrzna magistralna 15 kV wychodząca z GPZ Piotrków Kuj w kierunku Bądkowa ma powyżej 100 km długości. Zaleca się aby łączna długość linii średniego napięcia wychodzącej ze stacji GPZ 110/15 kV przypadającej na jeden wyłącznik nie była większa niż 20-30 km (dopuszczalna 50 km). Optymalny obszar zasilania z GPZ 110/15 kV nie pokrywa całego terenu gminy Osięciny.

W celu uzupełnienia deficytu energetycznego gminy wymagana jest modernizacja linii energetycznych średniego napięcia oraz budowa nowych GPZ 110/15 kV na obszarach gmin średnich (Radziejów, Bądkowo) oraz budowa linii 110 kV zasilających GPZ Lubraniec, Radziejów.Zaopatrzenie w ciepło

Zaopatrzenie gminy w ciepło oparte jest na indywidualnych źródłach ciepła i kotłowniach zakładowych. Są to w przeważającej części kotłownie opalane węglem lub koksem i ogrzewające zakłady produkcyjne, urzędy, szkoły i budynki mieszkalne. Indywidualne źródła ciepła i kotłownie zakładowe emitujące do atmosfery SO2, NO2 i CO w ilościach, które dla pojedynczego pieca czy kuchni wydają się znikomo małe, ale są jednak uciążliwe ze względu na bezpośredniość oddziaływania na środowisko.

Zaopatrzenie w gaz

W gminie rozwinięta jest gospodarka gazem bezprzewodowym, który używany jest w gospodarstwach domowych głównie do przygotowywania posiłków.

Zgodnie z „koncepcją programową gazyfikacji gminy Osięciny” opracowanej w 1995 r. przez Biuro Projektów Gazownictwa „Gazoprojekt” – Wrocław istnieje możliwość gazyfikacji gminy gazem ziemnym wysokometanowym.
Stacja redukcyjno – pomiarowa I stopnia SRP/6000/10 zasilać będzie gminę z gazociągu ekspedycyjnego Gustorzyn – Mogilno DN 700 mm; pnom=10,0 MPa. Stacja redukcyjno – pomiarowa oraz gazociągi stanowić będą układy hermetyczne zamknięte i wyłączając stany awaryjne nie powinny zagrażać środowisku naturalnemu. Paliwo gazowe jest nośnikiem czystej energii „przyjaznej” dla środowiska naturalnego. Szerokie zastosowanie gazu ziemnego wysokometanowego dla celów technologicznych i grzewczych przyczyni się do znacznej poprawy środowiska przyrodniczego na terenie gminy.
Istotnym czynnikiem determinującym lokalnie zakres rzeczowo-nakładowy realizacji gazyfikacji gminy, jest docelowy poziom i struktura lokalnego zapotrzebowania na gaz ziemny (rachunek ekonomiczny w stosunku do innych nośników energii cieplnej).Sieć wodociągowa

Długość sieci wodociągowej w gminie wynosi 215 km. Środkowa część gminy zaopatrywana jest z ujęcia wody w Osięcinach. Wodociąg pracuje w układzie dwustopniowego pompowania wody i zaopatruje sołectwa: Osięciny, Osięciny Karolin, Osięciny Zagaj. Sołectwa: Jarantowice, Borucin, Borucinek, Samszyce, Powałkowice położone w południowej części gminy zaopatrywane są w wodę z ujęcia w Latkowie. Wodociąg pracuje w układzie dwustopniowego pompowania wody.

Gospodarka ściekowa

Mieszkańcy gminy wytwarzają rocznie ca 140 tys. m3 ścieków. Miejscowością wyposażoną w zbiorową kanalizację sanitarną jest wieś Osięciny z mechaniczno-biologiczną oczyszczalnią ścieków typu „BIOBLOK MU 200A” o przepustowości 400 m3/d.

Usuwanie odpadów

W Osięcinach nie ma wysypiska śmieci. Gminne wysypisko śmieci zlokalizowane jest na nieużytku o powierzchni 2,05 [ha] we wsi Borucin. Pojemność wysypiska wynosi 46 tys. m3.

GOSPODARKA I ROLNICWOZakłady pracy


Osięciny jako siedziba władz gminnych posiada znakomicie rozbudowaną sieć sklepów, zakładów usługowych m.in. budowlanych, transportowych, pogrzebowych, fryzjerskich, apteki, kwiaciarnię, weterynarie, liczne sklepy, w tym spożywczo- przemysłowy, mięsno- wędliniarski. Na terenie miejscowości funkcjonuje też piekarnie.


Gospodarstwa rolne


Na terenie miejscowości zarejestrowanych jest 49 gospodarstw rolnych.


Warsztaty rzemieślnicze


W miejscowości Osięciny znajduje się kowal


KAPITAŁ SPOŁECZNY I LUDZKIOrganizacje, stowarzyszenia działające na terenie miejscowości

W Osięcinach działa Stowarzyszenie Kulturalne Gminy Osięciny. Miejscem spotkań organizacji jest Gminny Ośrodek Kultury. Obecnie, działające od 4 lat Stowarzyszenie zrzesza 17 członków. W założeniu organizacji jest bliższe poznanie miejscowości, okolicy i spotkania z ciekawymi osobami z okolic. Stowarzyszenie aktywnie uczestniczy w świętach i okolicznościach Osięcin, organizowanych wspólnie z miejscowym Domem Kultury. Były to " Dni Osięcin", " Powitanie wakacji" i "Pożegnanie lata", podczas których, podczas których brały udział osoby z zaprzyjaźnionych organizacji, m.in. z Aeroklubu Włocławskiego. ni Osięcin dzięki inicjatywie Stowarzyszenia ubogacane były także poprzez udział kierownictwa Obserwatorium Astronomicznego we Włocławku. Mieszkańcy mogli oglądać układ gwiazd poprzez teleskop. Stowarzyszenie zaprosiło także rycerskie bractwo z Radziejowa oraz człowieka- siłacza z Białorusi. Stowarzyszenie organizuje także wycieczki pod hasłem "Poznaj swój region" np. do Kościelnej Wsi i do Płowiec. W ramach działań kulturalnych organizuje wycieczki do teatru do Bydgoszczy, zwiedzanie skansenu kujawskiego w Kłóbce, wyjazd do gospodarstwa agroturystycznego do Stefanowa i Połajewa, czy zwiedzanie z przewodnikiem Włocławka wraz z jego zabytkami: katedrę, kościół p.w. św. Jana, starówkę, pomnik ks. Jerzego Popiełuszki, pomnik cudu nad Wisłą 1920 roku.
Kujawskie Towarzystwo Sportowe „Ziemowit”.

Ma swoją siedzibę w Gminnym Ośrodku Kultury w Osięcinach. Klub szkolenia sportowego dzieci i młodzieży każdej grupy wiekowej, w oparciu o wynajęte obiekty sportowe oraz własny sprzęt, a także o pomoc organizacyjną i materialną działaczy i sympatyków. Angażuje dzieci i młodzieży wszystkich grup wiekowych do różnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku i stopnia sprawności. Klub zajmuje się organizowaniem działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych oraz ogólnorozwojowych oraz ze szkołami, szkolnymi klubami sportowymi, uczniowskimi klubami sportowymi, uczelniami wyższymi, akademickimi związkami sportowymi, ludowymi zespołami sportowymi oraz innymi organizacjami o podobnym spektrum działania. Towarzystwo wpływa na kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych, a także na promowanie Kujaw na arenie krajowej i zagranicznej.


W Gminnym ośrodku Kultury działa także Chór męski „Osięciny”.

Chór męski „Osięciny” powstał z inicjatywy Jana Cybertowicza, który do współpracy zaprosił miejscowego organistę Mieczysława Chrabąszczewskiego jako dyrygenta i akompaniatora. W 1996r. odbył się pierwszy koncert. Chór śpiewa z okazji świąt Bożego Narodzenia, Dnia Matki, Dnia Kobiet itp. Coraz częściej także w kościele, szczególnie podczas niezwykle uroczystych Mszy Św. Mimo, że chór męski „Osięciny” jest dwugłosowy i trudno rywalizować mu z liczniejszymi chórami czterogłosowymi na przeglądach był zawsze wysoko oceniany. Chór wypracował sobie dobrą pozycję w lokalnym środowisku. Na każdym koncercie jest komplet widzów gorąco przyjmujących prezentowany program. Za swój wkład w kulturę, chór otrzymał liczne dyplomy i podziękowania. Szczególnie miłe dla chóru i poszczególnych jego członków było podziękowanie Samorządu Gminy Osięciny. W dniach 9-11 grudnia 2005 r. chór koncertował w Wahrenholz w Niemczech. Występy okazały się wielkim sukcesem. Mieszkańcy, a szczególnie miejscowa Polonia, chórem z Osięcin była zachwycona. Ten sukces to przede wszystkim wieloletnia praca chóru.


Zespół folklorystyczny „Kujawioki” powstał w 1989 r. Jest zespołem taneczno - śpiewającym. Bazą lokalową zespołu jest Gminny Ośrodek Kultury. W swoim repertuarze ma ponad 100 piosenek związanych z folklorem Kujaw i nie tylko. Zespół od zawsze współpracuje z Ochotnicza Strażą Pożarną, ponieważ wśród członków zespołu są druhny i druhowie strażacy. Swoimi występami uświetnia uroczystości gminne, powiatowe, wojewódzkie i ogólnopolskie, np.: wielokrotny laureat festiwali w Ciechocinku, udział w dożynkach prezydenckich - Spała 2001, festynach, jarmarkach Dominikańskich w Gdańsku, przegląd kapel itp. Zespół współpracuje ze szkołami w gminie i w powiecie, np.: lekcje z wykładem członków zespołu, Dzień Babci i Dziadka, zwyczaje wielkanocne; prezentacje pieśni i obrzędów zapustnych w Zespole Szkół Rolniczych CKU Przemyska i Centrum Edukacyjne „Oświata” w Radziejowie.
Zespół swoją działalnością pielęgnuje, odtwarza i przekazuje młodym tradycje, zwyczaje i obrzędy folkloru Kujaw. Tradycją zespołu jest coroczne chodzenie z kozą. Zespół jest znany również poza granicami kraju: Francja, Białoruś i 2-krotnie Niemcy. Wydał kasetę i płytę, występował w programach telewizyjnych.


Na terenie Osięcin działają ponadto:

- Ochotnicza Straż Pożarna w Osięcinach

- Gminne Koło Gospodyń Wiejskich

- Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych

- Regionalne Stowarzyszenie Wędkarskie w Osięcinach
Wieś w obiektywie

Fot. 1. Gminny Ośrodek Kultury Fot. 2. Szkoła Podstawowa w Osięcinach


Fot. 3. Publiczne Gimnazjum Fot. 4. Kościół w Osięcinach


Fot. 5,6. Dwór klasycystycznyIII. Analiza SWOT


SILNE STRONYSŁABE STRONY

 • Duża wieś gminna z siedziba Urzędu Gminy oraz placówkami użyteczności publicznej

 • Dobrze rozwinięty handel i usługi

 • Dobrze rozwinięta oświata

 • Prężnie działające związki i stowarzyszenia, m.in. Stowarzyszenie Kulturalne Gminy Osięciny

 • Aktywne społeczeństwo, czynnie zaangażowane w działalność Gminnego Ośrodka Kultury

 • Gminna Biblioteka Publiczna

 • Wysoki poziom czytelnictwa

 • Znane zespoły folklorystyczne, promujące regionalne tradycje

 • Zwarta zabudowa w całej miejscowości

 • Położenie przy drogach powiatowych, wojewódzkich i w pobliżu drogi krajowej. • Wymagający renowacji Gminny Ośrodek Kultury

 • Częściowy brak kanalizacji

 • Brak ścieżek rowerowych

 • Niedostateczna ilość lokalnych inwestycji

 • Zły stan techniczny chodników

 • Słabo rozwinięta funkcja rekreacyjno – turystyczno – wypoczynkowa miejscowości.

SZANSEZAGROŻENIA

 • Rozwój działalności kulturalnej poprzez rozwój Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki

 • Rozwój zaplecza handlowo- usługowego

 • dokształcanie społeczeństwa – szkolenia i kursy,

 • sprzyjająca polityka regionalna, w tym adresowana do rozwoju obszarów wiejskich,

 • zwiększanie się dostępności do kapitałów i środków pomocowych, w tym pochodzących z Unii Europejskiej,

 • promocja wsi poprzez działalność kulturową, szczególnie zespołów folklorystycznych (ponadlokalna promocja)

 • tworzenie nowych miejsc pracy.
 • Brak częściowej kanalizacji pogarsza stan środowiska naturalnego

 • Rosnące bezrobocie

 • Migracja młodzieży do miast,

 • Niebezpieczeństwo wypadków z powodu zniszczonych chodników


  1. Planowane zadania inwestycyjne i przedsięwzięcia aktywizujące społeczność lokalną.
PRIORYTET 1

POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA POPRZEZ ZASPOKAJANIE POTRZEB SPOŁECZNO- KULTURALNYCH MIESZKAŃCÓW


Projekty

Cele

Przeznaczenie

Harmonogram realizacji

Kwota i źródło jej pozyskania

Remont i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Osięcinach

Projekt będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich

Projekt przewiduje m.in. remont dachu z wymianą obróbki blacharskiej, termomodernizację elewacji i częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na PCV. Dzięki realizacji inwestycji Gminny Ośrodek Kultury będzie mógł spełniać swoje cele, gdyż obecnie jest w nim zbyt zimno i w mroźne dni jego funkcjonowanie jest utrudnione.

2009r.


600.000 zł

Źródła:


- Budżet Gminy

- Dotacja z PROW


PRIORYTET 2

ROZWÓJ MIEJSCOWOSCI POPRZEZ EDUKACJĘ I SPORT

Projekty

Cele

Przeznaczenie

Harmonogram realizacji

Kwota i źródło jej pozyskania

Budowa boiska wielofunkcyjnego

 • Poprawa warunków życia mieszkańców, szczególnie dzieci i młodzieży uczącej się w szkole podstawowej i gimnazjum.

 • Poprawa warunków dla rozwoju sportu,

 • Wzrost liczby dzieci i młodzieży objętej formami zajęć sportowych.

Boisko sportowe przy szkole podstawowej i gimnazjum umożliwi przeprowadzanie zajęć wychowania fizycznego na świeżym powietrzu. Dodatkowo będzie służyć dzieciom jako miejsce aktywnego spędzania wolnego czasu po zajęciach szkolnych.

2010r.

1 mln zł

Źródła:


- Budżet Gminy

- Fundusz „Moje boisko Orlik 2012Modernizacja stadionu sportowego w Osięcinach

 • Poprawa warunków dla rozwoju sportu

 • Zachęcanie mieszkańców Osięcin do rozwoju kultury fizycznej i uprawiania sportu

 • Dostosowanie stadionu do obiektu umożliwiającego organizację imprez i festynów miejscowych

Modernizacja stadionu przyczyni się do poprawy warunków uprawiania sportu, służyć będzie również dla celów publicznych, społeczno- kulturalnych

2010

250.000 zł.

Źródła:


- Budżet Gminy

- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

PRIORYTET 3

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY WODNO- KANALIZACYJNEJ ORAZ POPRAWA STANU ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Projekty

Cele

Przeznaczenie

Harmonogram realizacji

Kwota i źródło jej pozyskania

Rozbudowa mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą

 • Ochrona i poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych

 • Poprawa jakości życia i zdrowia mieszkańców Osięcin

 • Wykorzystanie mocy przerobowych istniejącej oczyszczalni

W ramach projektu konieczna jest budowa drugiego ciągu technologicznego służyć będzie do pełnego, biologicznego oczyszczania ścieków bytowo - gospodarczych z częściowym lub całkowitym dowożeniem ścieków ze zbiorników bezodpływowych (np. szamb).


2009r.

1 mln zł.

Źródła:


- Budżet Gminy

- PROW


-RPO

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicach: Włocławskiej, Orzeszkowej, Słowackiego, Kujawskiej, Leśnej, Kruszwickiej, Konopnickiej, Piastowskiej i Rataja

  • zwiększenie liczby gospodarstw domowych podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej,

  • zwiększenie ilości ścieków odprowadzanych siecią kanalizacji sanitarnej

  • poprawa jakości (czystości) wody w Osięcinach, co skutkuje poprawą zdrowia jej mieszkańców
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej pozwoli na bezpieczne dla zdrowia mieszkańców i stanu środowiska naturalnego funkcjonowanie całego systemu wodno- kanalizacyjnego2008- 2013

4 mln zł

Źródła:


- Budżet Gminy

- PROW


-RPO
PRIORYTET 4

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ ORAZ POPRAWA JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW

Projekty

Cele

Przeznaczenie

Harmonogram realizacji

Kwota i źródło jej pozyskania

Remont chodników w Osięcinach

 • Rozwój infrastruktury na terenie wsi

 • Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych

 • Poprawa estetyki miejscowości

Wyremontowane chodniki wpłyną nie tylko na poprawę estetyki Osięcin, ale przede wszystkim będą służyły mieszkańcom jako bezpieczne miejsca spacerów i pieszej komunikacji

2009- 2015

3 mln zł

Źródła:


- Budżet Gminy

-PROW


Budowa oświetlenia ulicznego

 • Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach

 • Usprawnienie ruchu drogowego

 • Zapobieganie wypadkom w miejscach niebezpiecznych

Budowa oświetlenia ulicznego ma spełniać swą najważniejszą rolę: wpłynąć na bezpieczeństwo ruchu komunikacyjnego, a tym samym na poprawę jakości życia mieszkańców

2009-2010

100.000 zł

Źródła:


- Budżet Gminy

-PROW


Budowa ścieżek rowerowych w Osięcinach

 • Rozwój infrastruktury na terenie wsi

 • Promowanie zdrowego stylu życia i większej aktywności ruchowej

Realizacja inwestycji nie tylko jest odpowiedzią na zwiększające się problemy zdrowotne społeczeństwa, ale promowanie komunikacji rowerowej ma także dostarczać rozrywki mieszkańcom i poprawiać stan środowiska naturalnego

2010r.

100.000 zł

Źródła:


- Budżet Gminy

-PROW


Budowa dróg gminnych w Osięcinach

 • Rozwój infrastruktury na terenie Osięcin,

 • Poprawa jakości życia mieszkańców,

 • Poprawa komunikacji między miejscowościami

 • Wzrost atrakcyjności terenu.

Inwestycja ma na celu nie tylko poprawę warunków życia mieszkańców miejscowości, ale także ma być bodźcem dla przyszłych inwestorów, którzy chcieliby rozwijać swoją działalność w Osięcinach, a nierozwinięta sieć komunikacyjna zniechęca ich to takich działań.

2009-2013r.

2 mln zł

Źródła:


- Budżet Gminy

-RPO


Modernizacja Rynku w Osięcinach

 • Wzrost estetyki miejscowości

 • Poprawa jakości życia mieszkańców

 • Zwiększenie atrakcyjności terenu dla rozwoju turystyki i przyciągnięcia inwestorów.

Projekt zakładający modernizację Rynku zwiększyłby atrakcyjność miejscowości w oczach zewnętrznych inwestorów i turystów. Estetyczny centralny punkt Osięcin stałby się wizytówką miejscowości.

2010r.

100.000 zł

Źródła:


- Budżet Gminy

-PROW

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna