Załącznik Nr 1 do Uchwały xxviii/253/2009 z dnia 6 lipca 2009r Jedlnia-Letnisko, 2009 spis treśCIPobieranie 329.36 Kb.
Strona1/5
Data10.05.2016
Rozmiar329.36 Kb.
  1   2   3   4   5


Załącznik Nr 1

do Uchwały XXVIII/253/2009

z dnia 6 lipca 2009rJedlnia-Letnisko, 2009

SPIS TREŚCI

 1. Wprowadzenie….………..……………………………..……………………………

3

II.

Obszar i czas realizacji Planu Odnowy Miejscowości Jedlnia-Letnisko………………………………………………………………………………….

5


III.

Rys historyczny………………………………………………………………………..

6

IV.

Analiza zasobów miejscowości…………………………………………………..

7
1. Położenie i powierzchnia……………………………………………………………………………..

7
2. Środowisko przyrodnicze…………………………………………………………………………….

7
3. Środowisko kulturowe…………………………………………………………………………………

9
4. Infrastruktura techniczna ………………………………………………………………………....

11
5. Sytuacja gospodarcza………………………………………………………………..……………….

14
6. Potencjał społeczny…………………………………………………………………………………….

15

V

Ocena zasobów miejscowości - podsumowanie……………………………………

21

VI.

Analiza SWOT…………………………………………………………………………..

22

VII.

Diagnoza aktualnej sytuacji miejscowości Jedlnia-Letnisko…………..

23

VIII.

Wizja i misja rozwoju miejscowości Jedlnia-Letnisko.………….……….

24

IX.

Program Rozwoju Miejscowości – opis planowanych przedsięwzięć

26
 1. Opis zadania przyjętego na lata 2008-2010…………….……………..

32
 1. Kosztorys i harmonogram przedsięwzięcia…………………………….

34

X.

Wdrażanie i monitorowanie Planu…………………………..………………….

35

XI.

Podsumowanie…………………………………………………………………………

35

I. WPROWADZENIE

Rozwój i odnowa obszarów wiejskich to jedno z kluczowych wyzwań, jakie stoją przed Polską w okresie integracji z Unią Europejską. Zasadniczym jej celem jest wzmocnienie działań służących zmniejszaniu istniejących dysproporcji i różnic w poziomie rozwoju obszarów wiejskich w stosunku do terenów miejskich.

Plan Odnowy Miejscowości jest jednym z najważniejszych elementów odnowy wsi, jej rozwoju oraz poprawy warunków pracy i życia mieszkańców. Sporządzenie i uchwalenie takiego dokumentu stanowi niezbędny warunek przy aplikowaniu m.in. o środki finansowe w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”, Działanie „Odnowa i rozwój wsi”, jak również stanowić będzie wytyczne dla władz Gminy Jedlnia-Letnisko przy opracowaniu kierunków rozwoju miejscowości Jedlnia-Letnisko.

Celem działania „Odnowa i rozwój wsi” jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Działanie umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost ich atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej.Plan Odnowy Miejscowości Jedlnia-Letnisko obejmuje wykaz priorytetów i celów rozwoju sołectwa Jedlnia-Letnisko na lata 2008 – 2013 z perspektywą do roku 2016 zgodnie z dokonaną przez społeczność lokalną (Grupę Odnowy) analizą zasobów i ustaloną hierarchią potrzeb. Głównym celem przygotowania Planu w oparciu o konsultacje społeczne jest pobudzenie aktywności lokalnych środowisk i stymulowanie współpracy mieszkańców na rzecz rozwoju oraz promocji wartości związanych z miejscową specyfiką społeczną, kulturową i przyrodniczą. Na podstawie konsultacji społecznych, w trakcie rozmów i podczas spotkań z mieszkańcami określono wszystkie ważne obszary problemowe oraz preferencje rozwojowe wynikające z istniejących uwarunkowań.

Realizacja planu ma służyć mieszkańcom wsi Jedlnia-Letnisko oraz instytucjom i organizacjom funkcjonującym na jej terenie.

Niniejszy Plan został opracowany przy współudziale mieszkańców wsi (Grupie Odnowy), co wpływa pozytywnie na wartość tego dokumentu. W pracy nad planem wykorzystana została wiedza ludzi najlepiej znających problemy i potrzeby wsi, a także nastąpiła integracja społeczności wokół istotnych problemów sołectwa. Projekt Planu poddano społecznej konsultacji, której wyniki są podstawą do przyjęcia i realizacji zaplanowanych działań.

W opracowaniu dokumentu brali udział: • Krynicka Barbara

 • Fabiński Mirosław

 • Jasiński Marek

 • Gizan Jan

 • Zdziech-Mąkosa Halina

 • Głębocki Jan – członek Rady Gminy

 • Bocheńska Mariola – członek Rady Gminy

 • Drózd Jadwiga

 • Daniłowicz Wojciech

Niniejsze opracowanie zawiera: charakterystykę miejscowości, w której będzie realizowany projekt oraz planowane kierunki jej rozwoju, inwentaryzację zasobów służącą ujęciu stanu rzeczywistego, ocenę mocnych i słabych stron miejscowości (analiza SWOT), planowane priorytety rozwoju, opis planowanych przedsięwzięć, szacunkowe koszty planowanych przedsięwzięć/lub źródła ich pochodzenia oraz harmonogram działań.

Opracowanie Planu… oraz jego realizacja w najbliższych latach ma na celu: • zwiększenie aktywności mieszkańców oraz ich zaangażowania w sprawy rozwoju swojej miejscowości,

 • efektywne gospodarowanie zasobami tj.: środowisko, ludzie, infrastruktura

 • zagospodarowanie i upiększenie terenu wsi,

 • poprawę warunków życia mieszkańców,

 • ochronę walorów środowiskowych we wszystkich jego aspektach,

 • stworzenie szansy uzyskania środków finansowych w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

Plan Odnowy Miejscowości Jedlnia-Letnisko jest zgodny z Planem Rozwoju Lokalnego dla Gminy Jedlnia-Letnisko oraz ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jedlnia-Letnisko oraz Programem Ochrony Środowiska dla Gminy Jedlnia-Letnisko.

Cechą tego dokument jest jego otwarty charakter, co w praktyce oznacza możliwość jego aktualizacji w zależności od zgłaszanych potrzeb społecznych, których realizacja jest zarazem uwarunkowana możliwościami finansowymi.II. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI JEDLNIA-LETNISKO

Plan Odnowy Miejscowości został opracowany dla miejscowości Jedlnia-Letnisko, administracyjnie przynależącej do Gminy Jedlnia-Letnisko, leżącej we wschodniej części powiatu radomskiego, zlokalizowanego w południowej części województwa mazowieckiego.

Mapa 1. Gmina Jedlnia-Letnisko na tle powiatu radomskiegoŹródło: internet

W skład Gminy Jedlnia-Letnisko wchodzi 21 sołectw: 1. Aleksandrów

 2. Antoniówka

 3. Cudnów

 4. Dawidów

 5. Groszowice

 6. Gzowice

 7. Gzowice -Folwark

 1. Gzowice -Kolonia

 2. Jedlnia-Letnisko

 3. Lasowice

 4. Maryno

 5. Myśliszewice

 6. Natolin

 7. Piotrowice

 1. Rajec Poduchowny

 2. Rajec Szlachecki

 3. Sadków

 4. Sadków Górki

 5. Siczki

 6. Słupica

 7. Wrzosów

Plan przygotowano w związku z ubieganiem się Gminy Jedlnia-Letnisko o środki unijne. Opracowany dokument jest wymagany przy składaniu wniosku w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w „Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”.

III. RYS HISTORYCZNY

Zanim powstała Jedlnia-Letnisko, tereny nad Gzówką, leżące w granicach dzisiejszej Jedlni-Letnisko były zamieszkane już od drugiej połowy XIX w, istniała tu bowiem wieś Mokrzec.

Pierwszym impulsem do intensywnego rozwoju miejscowości była budowa linii kolejowej na trasie Zagłębie - Radom – Dęblin (1884-1886), i powstanie stacji Jedlnia. Kolejny powód przyciągający osadników to przeznaczenie przez Dyrekcję Lasów Państwowych części terenów zalesionych na działki budowlane i ostatni najważniejszy to uzdrowiskowy charakter miejscowości.

Z czasem w Jedlni zaczęły powstawać pierwsze domy letniskowe, stawiane na wzór podwarszawskich willi w stylu Świder. Do dziś zachowało się kilka ponad stuletnich willi m.in. w posiadaniu rodzin: Chrzanowskich, Chmielewskich i Kaliszczaków. W okresie „mody” na wypoczynek w Jedlni-Letnisko ściągali tu zamożniejsi mieszkańcy Radomia, m.in. ówczesny Prezydent Radomia Czesław Golczewski.

W 1917r. miejscowości nadano nazwę – Jedlnia-Letnisko. Do powstania pierwszego członu nazwy - Jedlnia, przyczynił się rejent Marcin Kaliszczak, natomiast do drugiego - Letnisko, Ludwik Żerański.

W czasie ostatniej wojny był to teren walk z hitlerowskimi najeźdźcami oraz miejsce licznych dywersji kolejowych.

W latach 1945-1975 miejscowość administracyjnie należała do województwa kieleckiego, natomiast potem w latach 1975-1998 do województwa radomskiego.

W ostatnich latach Jedlnia-Letnisko stała się ulubionym miejscem wypoczynku mieszkańców Radomia, gdyż zbudowano tu 2,5 kilometrowy zalew na rzece Gzówce o powierzchni ok. 40 ha. Powstały również 3 duże ośrodki wypoczynkowo-konferencyjne z pełnym zapleczem.

Natomiast kościół parafialny odrestaurowany przez proboszcza ks. Andrzeja Margasa, jako jedyny na Mazowszu w stylu zakopiańskim, stał się wizytówką miejscowości.

Z Jedlni-Letnisko pochodzi sufragan radomski ks. bp Stefan Siczek.

Od 1978r. Jedlnia-Letnisko jest siedzibą władz Gminy.

IV. ANALIZA ZASOBÓW MIEJSCOWOŚCI

Analizę zasobów miejscowości przeprowadzono na podstawie informacji uzyskanych z Urzędu Gminy oraz danych statystycznych. Istotnym źródłem wiedzy były opracowania i dokumenty planistyczne Gminy oraz informacje znajdujące się na stronie internetowej Urzędu Gminy Jedlnia-Letnisko – www.jedlnia.pl. Ważnym źródłem informacji, które zostały wykorzystane w tym opracowaniu, byli mieszkańcy oraz sympatycy Jedlni-Letnisko, którzy mając na uwadze zrównoważony rozwój swojej miejscowości uczestniczyli w tworzeniu tego dokumentu.

Zasoby miejscowości, są to materialne i niematerialne składniki miejscowości oraz obszaru, który ją otacza. Składniki te mogą stanowić fundament przy realizacji przedsięwzięć tak prywatnych jak i publicznych służących odnowie wsi. Przy analizie zasobów wzięto pod uwagę: środowisko przyrodnicze i kulturowe, infrastrukturę techniczną i społeczną oraz gospodarkę i rolnictwo.

1. Położenie i powierzchnia

Jedlnia-Letnisko jest jedną z 21 wsi sołeckich należących do Gminy Jedlnia-Letnisko, która jest obszarowo najmniejszą gminą powiatu radomskiego. Ma ona specyficzny podłużny kształt – długość wynosi ok. 16 km natomiast szerokość ok. 6 km.

Gmina graniczy:

- od zachodu z miastem Radom,

- od północy z gminami Jastrzębia i Pionki,

- od wschodu z gminą Pionki,

- od południa z gminą Gózd.

Przez jej teren przebiega międzyregionalna droga krajowa Łódź - Radom – Lublin – Chełm i regionalna droga wojewódzka Radom – Kozienice oraz linia kolejowa Radom – Dęblin.

Powierzchnia Jedlni-Letnisko wynosi 438,8ha, co stanowi 7,4% ogólnej powierzchni Gminy.

2. Środowisko przyrodnicze

Rzeźba terenu

Teren Jedlni-Letnisko i jej okolic znajduje się na pograniczu dwóch mezoregionów - Równiny Kozienickiej i Równiny Radomskiej (J. Kondracki (2002) - Podział fizyczno-geograficzny).

Omawiany obszar jest równiną zdenudowaną w warunkach peryglacjalnych, w czasie ostatniego zlodowacenia - północnopolskiego (to tzw. obszar o rzeźbie staroglacjalnej).

Miejscowość od południa ograniczona jest przez zdenudowaną wysoczyznę morenową zbudowaną głównie z glin zwałowych (reprezentujących okres zlodowacenia środkowopolskiego) i jej eluwiów (z przełomu plejstocenu i holocenu), wysoczyzna ta rozcięta jest dolinami rzek: Pacynki i Gzówki, które wypełnione są holoceńskimi piaskami i żwirami.

Na północ od zalewu w Jedlni-Letnisko występują pola piasków przewianych, na których rozwinęły się formy eoliczne w postaci utrwalonych wydm (głównie wydmy paraboliczne). Wydmy te zostały ukształtowane przez wiatr wiejący z zachodu, na przełomie plejstocenu i holocenu. Klasycznym przykładem rzeźby eolicznej są „Mysie Górki”.

Najwyższą kulminacją jest wydma na terenie „Mysich Górek”, która osiąga wysokość 183,3 m n.p.m., najniżej położony teren znajduje się w dolinie Pacynki, poniżej ujścia Gzówki, osiąga on wysokość ok. 145 m n.p.m.Klimat

Jedlnia-Letnisko leży w strefie klimatu kontynentalnego postępującego ze wschodu na zachód. Wyraża się to zwiększoną amplitudą średnich rocznych wahań temperatury, małą ilością opadów i nierównomiernym ich rozkładem w ciągu roku oraz dłuższym trwaniem pokrywy śnieżnej. • średnia roczna temperatura wynosi 7,6°C,

 • średnia temperatura najzimniejszego miesiąca – lutego wynosi -3,5°C,

 • średnia temperatura najcieplejszego miesiąca - lipca wynosi +18,2°C,

 • średnia temperatura poniżej 0° występuje przez 75-95 dni (od końca listopada do końca lutego),

 • temperatura powyżej 15°C wynosi 80-100 dni,

 • długość okresu wegetacyjnego wynosi 210-220 dni,

 • roczna suma opadów wynosi 513 mm – największa w miesiącach letnich czerwiec – sierpień.

Zasoby surowcowe

W Jedlni występują osady związane z akumulacją wodnolodowcową i lodowcową takie jak: piaski, żwiry, pospółki, surowce ilaste (gliny).

Zasoby wodne

Jedlnia-Letnisko położona jest w widłach dwóch rzek: Pacynki i Gzówki.

Ogromnym skarbem przyrodniczym Jedlni jest sztuczny zalew „Siczki” utworzony w 1976r. na rzece Gzówce. Zajmuje powierzchnię ok. 40ha. Na prawym brzegu zalewu, na skraju rezerwatu „Jedlnia”, znajdują się dwa źródełka mocno zmineralizowanej wody.

Gleby

Na obszarze Gminy występują gleby bielicowe lekkie i średnie wytworzone z glin zwałowych, gleby bielicowe luźne wytworzone z piasków, gleby bielicowe słabogliniaste wytworzone z piasków, czarne ziemie wytworzone z piasków, gleby mułowo-bagienne w dolinach Pacynki i Gzówki, gleby torfowe w dolinie Zagożdżonki oraz gleby rdzawe pod zbiorowiskami leśnymi.Lasy

Miejscowość cechuje specyficzny mikroklimat. Jedlnię otaczają wspaniałe lasy Puszczy Kozienickiej. Znaczną cześć tego obszaru zajmuje utworzony w 1982r. rezerwat „Jedlnia” (86,42ha). Położony jest po obu stronach szosy Radom-Kozienice. Południową granicę rezerwatu stanowi zalew „Siczki” na rzece Gzówce, który jest jednym z większych zbiorników wodnych dostępnym do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Radomia i innych miejscowości. Panującymi zespołami są bory mieszane sosnowo-dębowe i grądy z fragmentami świetlistej dąbrowy. Drzewostany mieszane 100-200 letnie z panującą sosną oraz dębem bezszypułkowym i szypułkowym z domieszką brzozy, osiki i grabu należą do najcenniejszych w Puszczy. Na szczególną uwagę zasługują piękne gonne sosny o grubości do 100 cm i wysokości do 30 m. Do najciekawszych gatunków roślin zielnych rezerwatu należą: buławnik czerwony, lilia złotogłów, lędźwian czarny, żankiel zwyczajny, miodunka wąskolistna. W rezerwacie gniazduje 29 gatunków ptaków, przy czym zagęszczenie wynosi 141 par na 10 ha. Do najciekawszych z nich można zaliczyć: gołębia siniaka, myszołowa, turkawkę, puszczyka, grzywacza, wilgę i modraszkę.3. Środowisko kulturowe

Kultura pojmowana jako dziedzictwo materialne, duchowe odgrywa ogromną rolę w życiu każdego człowieka. Wpływa na kształtowanie naszej wrażliwości, duchowości, to ona wychowuje pokolenia.

W Jedlni-Letnisko nie brak miejsc przypominających o upływającym czasie, zachowało się do dziś kilka zabytkowych domów drewnianych z XIX wieku oraz innych obiektów wartych odwiedzenia.

Tabela nr 1. Obiekty zabytkowe na terenie Jedlni-LetniskoObiekt

Numer
z Krajowego Rejestru Zabytków


Kościół parafialny p.w. św. Józefa

373/A/88

Dzwonnica przy kościele parafialnym p.w. św. Józefa

373/A/88

Domy mieszkalne i obejścia gospodarskie z XIX i XX w.

brak wpisu w rejestrze

Budynek leśniczówki

brak wpisu w rejestrze

Budynek (magazyn kolei) z lat 80-tych XIX w.

brak wpisu w rejestrze

Ośrodek Zdrowia z 1909r.

brak wpisu w rejestrze

Budynek Urzędu Gminy (lata 20-te XX w.)

brak wpisu w rejestrze

Źródło: Dane uzyskane z UG Jedlnia-LetniskoKościół p.w. św. Józefa

Najbardziej znanym zabytkiem Gminy jest zbudowany w 1927 roku Kościół p.w. św. Józefa. Stylowy zakopiański kościół jest prawdziwą perełką Jedlni - został zakwalifikowany do zabytków klasy „0”. Składa się z części murowanej cegły w stylu neogotyckim i drewnianej z bali w stylu staropolskim z sobotami. W ołtarzu głównym znajduje się obraz Matki Boskiej Wniebowziętej, a w kaplicy obraz św. Józefa. Budowniczym Kościoła był pierwszy proboszcz parafii, ks. Władysław Korpikiewicz. Parafia w Jedlni-Letnisko została powołana w 1921r. jednym aktem erekcyjnym z parafią Najświętszego Serca Jezusowego i Opieki NMP w Radomiu.Obok kościoła p.w. św. Józefa znajduje się Letni kościół Matki Bożej, powstały w 2000r., organizowane są tu w okresie od czerwca do sierpnia „Wieczory Muzyczne ” - koncerty różnych wykonawców muzyki chrześcijańskiej.Cmentarz parafialny

W Jedlni znajduje się cmentarz parafialny, na którym stoją zabytkowe grobowce, m.in.: • grób zbiorowy żołnierzy poległych na polu chwały w latach 1939-1945.

 • grób ks. Wł. Korpikiewicza

 • grób Józefa i Franciszki Kuropiewskich

 • pomnik ku czci mieszkańców Jedlni poległych podczas II wojny światowej

 • mogiły żołnierzy września, partyzantów i ofiar terroru

Przed stacją PKP w Jedlni-Letnisko znajduje się pomnik wybudowany w 1981 roku, poświęcony bohaterom ruchu oporu poległym za wolność kraju.

Jedlnia-Letnisko posiada wiele zabytków kultury materialnej, których walory są dodatkowo podkreślone pomnikową roślinnością oraz pięknem otaczającego krajobrazu. W części południowej rezerwatu „Jedlnia” znajdują się zbiorowe mogiły Polaków pomordowanych przez okupanta hitlerowskiego:


 • zbiorowa mogiła ok. 450 ofiar rozstrzelanych przez Niemców w czasie II wojny światowej,

 • drewniany krzyż z 1917 roku na wydmach piaskowych tzw. „Mysie Górki”,

 • pojedyncze groby żołnierzy (znajdujące się w okolicznych lasach)

4. Infrastruktura techniczna

W skład infrastruktury technicznej wchodzą wszelkiego rodzaju sieci uzbrojenia terenu tworzące funkcjonalną, spójną całość. Istotnym czynnikiem jest również stan układu komunikacyjnego w układzie urbanistycznym. Elementy infrastruktury technicznej mają ogromny wpływ na perspektywy rozwoju miejscowości jak i całej Gminy. Im wyższy stopień wyposażenia w te elementy, tym lepszy poziom życia mieszkańców oraz wyższa atrakcyjność danego obszaru dla potencjalnych turystów czy inwestorów.Infrastruktura drogowa

Stan techniczny dróg w ostatnich latach uległ znacznej poprawie poprzez modernizację nawierzchni, nie mniej jednak wiele odcinków wymaga pilnej modernizacji. Dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego konieczna jest budowa chodników na odcinkach intensywnego ruchu pieszego.

Przez teren Jedlni-Letnisko przebiegają następujące drogi:


 • droga wojewódzka nr 699 – przecina obszar Gminy stanowiąc skrót między drogą krajową nr 12 Radom – Zwoleń i wojewódzką nr 737 Radom – Kozienice – długość drogi biegnąca przez Jedlnię – 3,20km

 • droga powiatowa nr 3524W – długość drogi przebiegająca przez miejscowość Jedlnia – 1,1km.

 • drogi gminne - długość dróg przebiegających przez sołectwo - 20,4km

Na terenie Jedlni-Letnisko przyjęto układ funkcjonalno-przestrzenny zbliżony do układu urbanistycznego ośrodków miejskich co skutkowało powstaniem 93 ulic. Istniejąca sieć dróg osiedlowych (ulic), wzdłuż których realizowana jest zabudowa mieszkaniowa w większości przypadków nie spełnia parametrów technicznych, co ogranicza i utrudnia rozbudowę infrastruktury technicznej.

Wykaz ulic: • 1 Maja

 • 1000-Lecia

 • 15 Grudnia

 • Aleksandrowska

 • Andersena

 • Asnyka

 • Bliźniacza

 • Bracka

 • Brzozowa

 • Chopina

 • Cicha

 • Ciemna

 • Cmentarna

 • Czarneckiego

 • Dolna

 • Fabryczna

 • Grunwaldzka

 • Górna

 • Jana Głębockiego

 • Jana Pawła II

 • Jasna

 • Kilińskiego

 • Kolejowa

 • Kopernika

 • Konopnickiej

 • Kościuszki

 • Krótka

 • Ks. Jana Dzierżona

 • Kwiatowa

 • Lelewela

 • Leśna

 • Letniskowa

 • Lipowa

 • Łąkowa

 • Mała

 • Matejki

 • Mickiewicza

 • Moniuszki

 • Nadrzeczna

 • Narutowicza

 • Niecała

 • Nowa

 • Ogrodowa

 • Orzeszkowej

 • Osiedlowa

 • Partyzantów

 • Piaskowa

 • Piastowska

 • Piotrowicka

 • Piłsudskiego

 • Plac Piłsudskiego

 • Plac Wolności

 • Plażowa

 • Podgórna

 • Polna

 • Południowa

 • Płużańskiego

 • Poprzeczna

 • Prusa

 • Radomska

 • Reymonta

 • Równa

 • Różana

 • Sawickiej

 • Sienkiewicza

 • Spokojna

 • Sporna

 • Staroogrodowa

 • Staroradomska

 • Stawowa

 • Sucha

 • Słoneczna

 • Słowackiego

 • Słupicka

 • Sobieskiego

 • Sosnowa

 • Średnia

 • Tartaczna

 • Traugutta

 • Wąska

 • Widok

 • Wiśniowa

 • Wjazdowa

 • Wojciechowskiego

 • Wspólna

 • Zachodnia

 • Zacisze

 • Zgodna

 • Zielona

 • Żerańskiego

 • Żeromskiego

 • Żwirowa

 • Żytnia

W Jedlni-Letnisko występuje komunikacja publiczna, która obsługiwana jest przez:

 • autobusy MPK w Radomiu (linia nr J i 26),

 • „mini busy” prywatne,

 • autobusy PKS,

 • samochody osobowe.

W okresie letnim ze względu na przemieszczanie się letników, turystów, wycieczkowiczów następuje znaczne ożywienie ruchu na drogach. Zwiększona jest także częstotliwość kursowania autobusów MPK.

Również istotną rolę w układzie komunikacyjnym odgrywa szlak kolejowy Radom - Dęblin. Aczkolwiek w transporcie osób ma mniejsze znaczenie z uwagi na:

- droższe bilety w stosunku do komunikacji MPK i prywatnej,

- brak stacji kolejowej we Wrzosowie,

- brak stosownego taboru umożliwiającego obsługę wahadłową, sezonową itd.,

- brak spójnej polityki dotyczącej transportu lokalnego.Wodociąg i kanalizacja

W gminie Jedlnia-Letnisko jak również w poszczególnych sołectwach zauważa się duże dysproporcje pomiędzy długością sieci kanalizacyjnej, a długością sieci wodociągowej, która wynosi odpowiednio (50,4 km i 195,4 km).

Jedlnia-Letnisko zaopatrywana jest w wodę ze studni głębinowej zlokalizowanej w miejscowości Aleksandrów. Praktycznie całe sołectwo jest zwodociągowane, a długość sieci wynosi ok. 63,4km.

W gminie Jedlnia-Letnisko funkcjonują dwie oczyszczalnie ścieków tj.: Gminna Oczyszczalnia Ścieków – II stopniowa mechaniczno-biologiczna działająca na zasadzie zmodyfikowanej technologii osadu czynnego o przepustowości 611 m3/d (obecnie ilość odprowadzanych ścieków wynosi 220 m3/d) oraz mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków przy Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Lasów Państwowych o przepustowości średniej 30 m3/d.

Długość sieci kanalizacyjnej, z której korzystają mieszkańcy Jedlni-Letnisko wynosi ok. 28,20km.

Ścieki z gospodarstw domowych (nie posiadających dostępu do sieci) gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych (tzw. szambach), które nie w pełni są szczelne.

Planowana w najbliższych latach inwestycja w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej w Jedlni-Letnisko będzie miała pozytywne oddziaływanie na zanieczyszczenia odprowadzane bezpośrednio do gruntu i jednocześnie wpłynie pozytywnie na ochronę środowiska, w tym ochronę gleb oraz wód podziemnych i powierzchniowych.

Sieć ciepłownicza

Na terenie miejscowości jak i całej Gminy brak jest sieci ciepłowniczej. Większe instalacje grzewcze obsługują obiekty użyteczności publicznej takie jak:

- Urząd Gminy,

- Ośrodek Zdrowia,

- Ośrodek Edukacji Ekologicznej Integracji Europejskiej Lasów Państwowych,

- Piekarnia w Jedlni-Letnisko,

- Ceramiczna Spółdzielni Pracy,

- Szkoła Podstawowa i Gimnazjum,

- Ośrodek Szkolno-Wypoczynkowy „Relaks”,

- Hotel „Pod Różami”.

Mieszkańcy sołectwa wykorzystują przydomowe kotłownie opalane węglem. W niewielkim stopniu jako źródło ciepła wykorzystywany jest gaz oraz olej opałowy.

Gazyfikacja

Źródłem zaopatrzenia miejscowości w gaz jest gazociąg wysokoprężny relacji Radom-Kozienice. W miejscowości Piotrowice znajduje się stacja redukcyjna sieci wysokociśnieniowej, natomiast do Jedlni-Letnisko doprowadzona jest poprzez rozdzielczą sieć gazową.Gospodarka odpadami

W Jedlni nie ma żadnego składowiska odpadów. Jedyne składowisko znajdujące się na terenie Gminy w miejscowości Cudnów, obecnie jest zamknięte i przeprowadzany jest proces rekultywacji.

Urząd Gminy nie prowadzi zbiórki odpadów. Mieszkańcy zawierają indywidualne umowy na wywóz nieczystości.

Koncesje na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych z terenu Gminy uzyskały dwie Radomskie firmy: Przedsiębiorstwo Wywozu Nieczystości Stałych „Almax” oraz „SITA”. Koncesję na odbiór nieczystości płynnych uzyskała firma Hamad z Siczek gm. Jedlnia-Letnisko oraz firma Wywóz Nieczystości Płynnych Jan Woźniak z Wielogóry k. Jedlińska.Energetyka

Jedlnia-Letnisko jak i cały obszar Gminy, zaopatrywana jest w energię pochodzącą z elektrowni Kozienice za pośrednictwem węzła elektroenergetycznego Rożki oraz sieci średniego napięcia (będącej w części rozwinięciem sieci zasilającej miasto Radom).Telekomunikacja

Większość gospodarstw posiada przyłącza telefoniczne stacjonarne. Głównym operatorem jest Telekomunikacja Polska oraz MNI TELECOM (wcześniejsza nazwa - Telefonia Pilicka). Poza siecią telefonii przewodowej działają również operatorzy telefonii komórkowej.


  1   2   3   4   5


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna