Załącznik Nr 1 do Uchwały xxviii/253/2009 z dnia 6 lipca 2009r Jedlnia-Letnisko, 2009 spis treśCIPobieranie 329.36 Kb.
Strona5/5
Data10.05.2016
Rozmiar329.36 Kb.
1   2   3   4   5Lp.

Nazwa projektu

Instytucja koordynująca realizację

Okres realizacji

Szacunkowa wartość inwestycji

Możliwe źródła finansowania

Uzasadnienie


PRIORYTET 3 ROZWÓJ LOKALNEJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ

CELE: BUDOWA I MODERNIZACJA BAZY OŚWIATOWEJ, SPORTOWEJ I REKREACYJNEJ


1.

Zagospodarowanie zalewu - kontynuacja zadania

Urząd Gminy Jedlnia-Letnisko

2012-2016

3.000.000


RPO WM 2007-2013;

Budżet GminyZalew „Siczki” jest główną atrakcją turystyczną i rekreacyjną Jedlni-Letnisko. Zbiornik ten na trwałe wpisał się w pejzaż gminy. Co roku w okresie letnim ściągają tu licznie amatorzy kąpieli słonecznych i wodnych, a nawet wędkowania. Pobliski las zachęca do spacerów śródleśnymi ścieżkami, grzybobrania, zbierania jagód, itp. Przyległa do zalewu plaża, to wymarzone miejsce do rodzinnych i koleżeńskich spotkań, grillowania.

Aby był w pełni wykorzystany przez miejscową ludność i turystów należy podjąć szereg działań inwestycyjnych polegających na wyposażeniu tego akwenu w odpowiednią infrastrukturę.2.

Budowa stadionu –zagospodarowanie terenu – kontynuacja zadania

Urząd Gminy Jedlnia-Letnisko

2014-2016

200.000

RPO WM 2007-2013;

Budżet GminyW miejscowości gminnej brak jest wystarczającego zaplecza sportowego, utrudniającego organizowanie lokalnych imprez sportowych oraz spotkań mieszkańców.

Budowa stadionu w pobliżu zalewu „Siczki” oraz jego zagospodarowanie stanowić będzie podstawę integracji społecznej, kulturalnej oraz sportowo-rekreacyjnej mieszkańców i odwiedzających miejscowość turystów. Ponadto sprawi, że mieszkańcy zaczną dbać o rozwój fizyczny.3.

Budowa i rozbudowa obiektów oświatowych (przedszkola)

Urząd Gminy Jedlnia-Letnisko

2008-2013

3.000.000

RPO WM 2007-2013;

Budżet GminyW miejscowości brakuje miejsca do wspólnej nauki i zabawy najmłodszych mieszkańców. Budowa przedszkola przyczyni się

nie tylko do zaspokajania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych przedszkolaków ale także zapewni właściwy poziom opieki nad dziećmi i zwiększy integrację rodziców we wspólnych działaniach pedagogów i rodzin w przygotowaniu dzieci – podopiecznych placówki, do edukacji szkolnej w warunkach pełnej integracji społecznej.4.

Rozwój intelektualny mieszkańców poprzez organizowanie szkoleń, kursów odpowiadających zapotrzebowaniu

Firmy szkoleniowe

2008-2013

200.000

PO KL 2007-2013

Brak wystarczających kwalifikacji u znacznej grupy mieszkańców, jest jedną z ważniejszych barier do przezwyciężenia bezrobocia czy ożywienia gospodarczego tego obszaru. Dlatego realizacja projektów mających na celu podwyższenia poziomu wiedzy i umiejętności zawodowych mieszkańców przyczyni się do rozwoju gminy pod każdym względem. Bardziej wykształceni mieszkańcy to szansa dla nich na zatrudnienie, rozwój pewności, wartości i wiary w siebie oraz szansa dla gminy na wzrost gospodarczy czy zmniejszenie bezrobocia.

  1. Opis zadania przyjętego na lata 2008-2010

Projekt

BUDOWA DEPTAKA PRZY ULICY NADRZECZNEJ W JEDLNI-LETNISKO”.

Jedlnia Letnisko, jako miejscowość wypoczynkowa częściowo spełniająca funkcje uzdrowiskowe ze względu na specyficzny mikroklimat, musi w szczególny sposób dbać o zabezpieczenie odpowiedniego standardu wypoczynku dla turystów oraz mieszkańców.

Ruch turystyczny, szczególnie w okresie sezonu letniego, skupia się głównie w okolicach zalewu, wzdłuż ulicy Nadrzecznej.

Wykonanie profesjonalnego ciągu komunikacyjnego – od drogi wojewódzkiej nr 699 do kładki wschodniej - wzdłuż atrakcyjnego zbiornika wodnego „Siczki” powinno pozwolić na realizację działań w zakresie:


 1. rekreacyjno-sportowym (pływanie, jazda na rowerach, jazda konna, jogging, rolki i deskorolki, spacery, wędkarstwo, wyznaczenie terenów pod sporty letnie np. kort tenisowy, boisko do siatkówki plażowej oraz sporty zimowe: narciarskie trasy biegowe, kuligi),

 2. turystycznym (włączenie obiektu w lokalne ścieżki rowerowe oraz piesze szlaki kulturowo-turystyczne),

 3. społecznym (miejsce spotkań mieszkańców i młodzieży, aktywizacja mieszkańców na rzecz zagospodarowania „swojego” zbiornika, poszanowanie przyrody, wspólne inicjatywy, pomysł na nudę i zagrożenie patologiami wśród dzieci i młodzieży itp.),

 4. rozrywkowym (plenerowe imprezy cykliczne i okolicznościowe - malarstwo, rzeźba, ogniska, konkursy wędkarskie).

Uzasadnienie:

Planowany do realizacji projekt budowy deptaka na ulicy Nadrzecznej, przebiegać będzie wzdłuż południowej strony zalewu „Siczki” w Jedlni-Letnisko.

Dzięki realizacji planowanego ciągu komunikacyjnego o charakterze turystycznym wzrośnie zainteresowanie zbiornikiem wodnym, a w konsekwencji całym otoczeniem, wśród odbiorców zewnętrznych, turystów. Osoby takie są potencjalnymi konsumentami lokalnych dóbr (produktów rolnych, usług gastronomicznych czy hotelarskich) lub klientami pobliskich placówek handlowych i usługowych. Oczywiście zainteresowani mieszkańcy muszą swoją ofertę odpowiednio dostosować i rozreklamować wśród potencjalnych turystów.

Bliskość dostępnego i profesjonalnie urządzonego zbiornika wodnego może stać się bardzo znamiennym atutem dla rozwoju sektora agroturystycznego pod kątem turystyki letniej i weekendowej, nie tylko samej miejscowości ale całej Gminy Jedlnia-Letnisko. Istotnym czynnikiem wpływającym na atrakcyjność terenu jest fakt istnienia rezerwatu „Jedlnia” okalającego zalew oraz źródełek z wodą wysoko zmineralizowaną.

Budowa deptaka przy ul. Nadrzecznej (ciągu komunikacyjnego), zmierzającego do zaktywizowania lokalnego sektora rekreacyjno-turystycznego, dostępnego dla każdej grupy wiekowej i zawodowej, wypełnia wiele aspektów wskazanych do dofinansowania w Działaniu „Odnowa i rozwój wsi” w ramach PROW.

W ramach projektu planuje się wykonać nawierzchnie ciągów komunikacyjnych tj. ciąg pieszy (chodnik) od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 699 z ul. Nadrzeczną, ciąg rowerowy oraz deptak.

Ulica Nadrzeczna od strony zachodniej – będzie posiadała nawierzchnię asfaltową, we wschodniej części - będzie wykonany deptak wraz ze ścieżką rowerową i pieszą.

Wzdłuż deptaka zostaną dodatkowo zamontowane: • tablica informacyjna o miejscowości (mapa miejscowości z naniesionymi ulicami, ważniejszymi instytucjami, obiektami zabytkowymi i rekreacyjnymi, umożliwi bezproblemowe poruszanie się i dotarcie do miejsca docelowego),

 • ławeczki, sanitariaty

 • stojaki na rowery

 • nasadzenia i wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych zieleni istniejącej

 • oświetlenie (ew. uzupełnienie)

Dla lepszego zabezpieczenia środowiska naturalnego zostaną ustawione kosze na śmieci.

Rezultaty realizacji Planu Odnowy Miejscowości Jedlnia-Letnisko

W efekcie projekt „Budowa deptaka przy ul. Nadrzecznej” wpłynie pozytywnie na:


 • podniesienie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej poprzez zmianę wizerunku miejscowości,

 • poprawę bezpieczeństwa i wygodę ruchu pieszych,

 • wzrost znaczenia zbiornika wodnego,

 • ożywienie życia kulturalnego.

Realizacja tego zadania będzie miała ciąg dalszy przy realizacji kolejnych przedsięwzięć związanych z aktywizacją i zagospodarowaniem zalewu „Siczki”, poprzez jego uporządkowanie zaczynając od czyszczenia dna zalewu, remonty pomostów, jazu, poszerzenia i urządzenia plaży, modernizacji i budowy obiektów pełniących funkcje sportowo-rekreacyjne, itp.

Wraz z budową deptaka, które będzie pierwszą inwestycją związaną ze zbiornikiem wodnym równolegle powinno się wykonać i urządzić plażę oraz plac zabaw, poprzez doposażenie go w urządzenia sprawnościowe, drabinki, huśtawki wagowe, huśtawki łańcuchowe tzw. „motocykle na sprężynach”.

Korzyści, jakie uzyskają beneficjenci końcowi bezpośrednio po zakończeniu realizacji projektów są wielopoziomowe i przyczynią się przede wszystkim do poprawy i zwiększenia jakości życia mieszkańców Jedlni-Letnisko, jak również całej Gminy, wzmocnienia atrakcyjności turystycznej, poprawy standardu usług świadczonych na rzecz turystów oraz poszerzenie i wzbogacenie oferty rekreacyjnej dla turystów i lokalnej społeczności.

Projekt jest doskonałym przykładem wykorzystania walorów lokalnej przyrody na cele rozwoju turystyki w regionie i promowania form aktywnego wypoczynku.  1. Kosztorys i harmonogram przedsięwzięcia

Harmonogram prac budowlanych

Poniżej przedstawiono harmonogram prac oraz koszty związane z budową deptaka przy ul. Nadrzecznej w Jedlni-Letnisko. Nazwa zadania

Jednostka realizująca zadanie

Okres

realizacjiWartość zadania

Środki własne budżetu Gminy

PROW
2007-2013

„Odnowa i Rozwój Wsi”Budowa deptaka przy ul. Nadrzecznej w Jedlni-Letnisko

Urząd Gminy w Jedlni-Letnisko

2008-2010

660.000

165.000

495.000

Kosztorys inwestorski przedsięwzięcia stanowi załącznik do wniosku.

Harmonogram przedsięwzięcia

Planowany termin rozpoczęcia zadania – II kwartał 2009

Planowany termin zakończenia zadania – IV kwartał 2010

Planowany termin złożenia wniosku o płatność – IV kwartał 2010X. WDRAŻENIE I MONITOROWANIE PLANU
Prace nad Planem Odnowy Miejscowości Jedlnia-Letnisko od początku były poddane społecznej ocenie. Mieszkańcy Jedlni brali czynny udział w zgłaszaniu propozycji zadań, które przysłużą się podniesieniu standardu życia poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych, a także podniesieniu atrakcyjności turystycznej swojej miejscowości.

Wdrażanie Planu Odnowy Miejscowości rozpocznie się poprzez wprowadzenie go w życie uchwałą Rady Gminy w Jedlni-Letnisko. Odpowiedzialnym za jego realizację będzie Wójt Gminy. Zarządzaniem realizacją Planu zajmują się: 1. Przedstawiciele lokalnej społeczności (organizacje, Grupa Odnowy) będą się włączać poprzez udział społeczny tak w trakcie realizacji zadań, jak i w zmianach w zapisie planu.

 2. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Usług, Rolnictwa, Budżetu i Finansów - koordynuje i monitoruje realizację poszczególnych zadań przyjętych do realizacji.

 3. Wójt Gminy - zapewnia właściwą komunikację pomiędzy wszystkimi osobami i podmiotami zainteresowanymi realizacją Planu.

System wdrażania ze strony finansowej będzie realizowany przede wszystkim przy udziale środków finansowych Unii Europejskiej, budżetu państwa oraz własnych zasobów finansowych przewidzianych w budżecie Gminy. Niektóre przedsięwzięcia wymagały będą zaangażowania środków prywatnych społeczności i przedsiębiorców.

Analiza i ocena realizacji Planu pozwoli na weryfikację i wprowadzanie niezbędnych zmian w zakresie priorytetów rozwojowych, celów i projektów określonych w Planie.

Decyzję o tym w jakim stopniu i przy których zadaniach ma włączyć się społeczność lokalna, podejmie Wójt Gminy w uzgodnieniu z przedstawicielem społeczności lokalnej - Grupy odnowy.

Raport z oceny i analizy Planu zostanie przedstawiony Wójtowi Gminy.XI. PODSUMOWANIE

Opracowany Plan Odnowy Miejscowości dla Jedlni-Letnisko zakłada w najbliższych latach realizację działań ze sfery życia kulturalnego, społecznego i gospodarczego. Zadania te wpisują się w okres programowania. Istotą tych działań jest pobudzenie lokalnej społeczności do wspólnego działania na rzecz rozwoju swojej „małej ojczyzny”. Każda taka inicjatywa zbliża ludzi do siebie rodząc poczucie przynależności do wspólnoty.Wszystkie te działania mają na celu zapoczątkowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz poprawy warunków i jakości życia na wsi. Zakładane cele przewidują wzrost znaczenia miejscowości jako lokalnego ośrodka rozwoju turystyki i rekreacji, przy jednoczesnym zachowaniu zasobów środowiskowych.

1   2   3   4   5


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna