Załącznik nr 1 do Umowy Nr it/08/DZ38/AE/50 zakres zadań wykonawcy częŚĆ I realizacja filmu promocyjnego nt. Konkursu ppp I laureatów X i XI edycji Konkursu wraz z tłoczeniem płytPobieranie 83.99 Kb.
Data01.05.2016
Rozmiar83.99 Kb.
Załącznik nr 1 do Umowy Nr IT/08/DZ38/AE/50

ZAKRES ZADAŃ WYKONAWCY

CZĘŚĆ I

Realizacja filmu promocyjnego nt. Konkursu PPP i laureatów X i XI edycji Konkursu wraz z tłoczeniem płyt
Zakres usług świadczonych przez Wykonawcę w ramach niniejszego zamówienia obejmować będzie co najmniej:

 1. Opracowanie scenariusza filmu

 2. Realizację materiału filmowego w terenie

 3. Przygotowanie 3 wersji czasowych filmu

 4. Realizacja lektora wraz z tłumaczeniem

 5. Podkład muzyczny

 6. Oprawa graficzna oraz animacje komputerowe

 7. Przygotowanie projektów filmów (masterów) do akceptacji Zamawiającego

 8. Wykonanie i duplikacja filmów na DVD

 9. Przystosowanie wersji 3-minutowej filmu do internetu

 10. Nadruk na płyty

 11. Projekt i druk okładki płyty wraz z książeczką

 12. Przedkładanie materiałów do akceptacji Zamawiającego

 13. Dostarczenie materiałów do siedziby Zamawiającego

 14. Pokrycie zobowiązań cywilno-prawnych związanych z utrwaleniem, wykorzystaniem i upowszechnianiem wizerunku osób biorących udział w filmie oraz materiałów zrealizowanych na terenie firm/instytutów.


Ad. 1. Opracowanie scenariusza filmu.

Wykonawca odpowiedzialny będzie za przygotowanie scenariusza filmu obejmującego: 1. wstęp - wypowiedź prezesa PARP

 2. podstawowe informacje nt. Konkursu PPP - wypowiedź 1-2 Członków Kapituły Konkursu:

  • idea i cel,

  • warunki udziału,

  • elementy konkursu: statuetka, logo, patronat, gala konkursu, wydawnictwa

 3. fragmenty relacji z uroczystości wręczenia nagród laureatom X i XI edycji w roku 2006 i 2007 (znajdujące się w posiadaniu Zamawiającego)

 4. prezentacja 11 rozwiązań - wyrobów i technologii nagrodzonych i wyróżnionych w X i XI edycji Konkursu. Uwaga: jedno z rozwiązań opracowane zostało przez 2 autorów.


Elementy składowe materiału prezentującego każde z nagrodzonych rozwiązań:

  • wypowiedzi co najmniej jednego z autorów rozwiązań i/lub dyrektorów/prezesów firm/instytutów w których dane rozwiązanie powstało

  • materiał filmowy zrealizowany w siedzibie każdej z firm/instytutu w którym dane rozwiązanie powstało oraz – o ile występuje - w miejscu wdrożenia danego rozwiązania do przemysłu

  • animacje komputerowe obrazujące przebieg procesu technologicznego/działania urządzenia, którego sfilmowanie ze względów technicznych nie jest możliwe. Animacje powinny także zwiększać przystępność prezentowanych rozwiązań.


Zakres informacji do prezentacji każdego z rozwiązań - materiał akcentować będzie innowacyjny charakter każdego z rozwiązań i zwierać powinien co najmniej:

 • omówienie istoty rozwiązania,

 • wprowadzone w nim nowości,

 • obszary zastosowań,

 • efekty zastosowania - ekonomiczne, ekologiczne, społeczne i inne korzyści płynące dla gospodarki, środowiska i społeczeństwa,

 • aktualny stan wdrożenia

 • krótką prezentację autora rozwiązania - instytutu/firmy i profilu jego/jej działalności

W oparciu o przygotowany scenariusz (zaakceptowany uprzednio przez Zamawiającego), zrealizowany zostanie materiał filmowy.Ad. 2. Realizacja materiału.

Materiał zrealizowany zostanie zgodnie ze scenariuszem zaakceptowanym przez Zamawiającego i obejmować będzie wszystkie elementy wymienione w pkt. 1. 1. wstęp oraz

 2. materiał nt. Konkursu PPP - zrealizowany zostanie w siedzibie Zamawiającego. Materiał ten powinien być materiałem otwierającym film.

 3. relacje z uroczystości wręczenia nagród laureatom X i XI edycji - dwie relacje po ok. 10 min. przekazane zostaną Wykonawcy przez Zamawiającego po podpisaniu umowy (dostępne są również na stronie www.ppp.pi.gov.pl). W przygotowywanym materiale wykorzystane zostaną jedynie wybrane fragmenty.

 4. materiał nt. każdego z 11 rozwiązań zrealizowany zostanie w:

  • siedzibach 12 instytutów/firm - autorów nagrodzonych rozwiązań oraz

  • w miejscu wdrożenia danego rozwiązania do przemysłu (o ile dotyczy)

Siedziby 12 instytutów/firm - autorów nagrodzonych rozwiązań znajdują się w następujących miastach:  • Kraków x 2

  • Katowice x 1

  • Gliwice x 2

  • Toruń x 1

  • Otwock/Świerk x 1

  • Warszawa x 4

  • Łódź x 1

Na prezentację każdego z rozwiązań przeznaczona zostanie w miarę możliwości taka sama liczba minut.

Wykonawca odpowiedzialny będzie za bezpośrednie uzgodnienie terminów realizacji materiału w siedzibach laureatów Konkursu oraz ścisłą współpracę z nimi.

W celu zwiększenia przystępności materiału, zrozumiałego zaprezentowania istoty rozwiązania, wyjaśnienia wprowadzonych nowości i zobrazowania przebiegu procesu technologicznego/działania rozwiązania, których sfilmowanie ze względów technicznych nie jest możliwe, wymagane jest wykonanie animacji komputerowych.
Ad. 3. Wersje czasowe.

Film wykonany zostanie w trzech wersjach czasowych: 1. wersja 60-minutowa (składająca się ze wstępu oraz 11 filmów nt. rozwiązań)

 2. wersja 20 minutowa (wizja – skrót wizji z wersji 60 minutowej)

 3. wersja 3-minutowa (wizja – skrót wizji z wersji 20 minutowej)


Ad. 4. Realizacja lektora wraz z tłumaczeniem.

Film wykonany zostanie w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.

Do zadań Wykonawcy należeć będzie przygotowanie i przedstawienie Zamawiającemu co najmniej:


 • 3 próbek głosów lektorskich w jęz. polskim i

 • 4 próbek głosów lektorskich w jęz. angielskim (w tym co najmniej 2 lektora - native speaker’a)

Angielska wersja językowa filmu zrealizowana zostanie przez dwóch lektorów: 1) narrator oraz 2) tłumacz wypowiedzi.
Wykonawca odpowiedzialny będzie za przygotowanie tekstów lektorskich dla polskiej i angielskiej wersji językowej filmu, w tym: za tłumaczenie tekstów lektorskich na jęz. angielski. Dla każdej wersji czasowej filmu nagrany zostanie oddzielny tekst lektorski.
Realizacja obejmuje więc ogółem 6 wersji:

 1. z lektorem polskim:

 • 60 min.

 • 20 min.

 • 3 min.

 1. z lektorem angielskim:

 • 60 min.

 • 20 min.

 • 3 min.

Realizacja lektora zostanie przeprowadzona po wcześniejszej akceptacji 6 tekstów lektorskich oraz głosu lektora.
Ad. 5. Podkład muzyczny.

Do każdej wersji czasowej filmu należy zrealizować podkład muzyczny. Podkład muzyczny może stanowić utwór specjalnie w tym celu skomponowany lub istniejący utwór muzyczny, do którego Wykonawca posiada prawa autorskie. Realizacja podkładu muzycznego zostanie przeprowadzona po wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego. Wersja językowa powinna być zgrana z warstwą muzyczną.


Ad. 6. Oprawa graficzna.

Należy stworzyć oprawę graficzną filmu, pozwalającą nadać spójność filmu - czołówka, jingle pomiędzy filmami, tyłówka, napisy.

Wymagane jest wykonanie animacji komputerowych obrazujących m.in. przebieg procesu technologicznego/działania urządzenia, którego sfilmowanie ze względów technicznych nie jest możliwe. Animacje powinny także zwiększać przystępność prezentowanych rozwiązań.
Do zadań Wykonawcy należeć będzie także przygotowanie funkcjonalnego menu pozwalającego na:


 • wybór wersji czasowej filmu – 60, 20 i 3 minuty

 • wybór scen w 60 minutowej wersji filmu – szybki dostęp do materiału/rozdziałów nt. poszczególnych rozwiązań prezentowanych w filmie.Ad. 7. Projekty filmów – założenia techniczne.

Wykonawca odpowiedzialny będzie za przygotowanie projektów 6 wersji filmu, które przedstawi Zamawiającemu do akceptacji w postaci masterów DVD. Mastery zostaną przygotowane zgodnie z poniższymi warunkami technicznymi.


a) Master polskiej wersji językowej spełniać powinien następujące założenia techniczne:

 • Płyta DVD-5 jednostronna, jednowarstwowa

 • Aspect 16:9

 • System: PAL

 • Zawartość:

 • 1 film w wersji 60 minutowej,

 • 1 film w wersji 20 minutowej oraz

 • 1 film w wersji 3 minutowej

 • Język: polski

 • Czas całkowity materiału: 83 minuty

 • Menu oparte na statycznej grafice

 • Encoding obrazu (MPEG-2) i dźwięk Dolby Digital 2.0

 • Nawigacja powinna zawierać:

 • wybór wersji czasowej filmu – 60, 20 i 3 minuty

 • wybór scen w 60 minutowej wersji filmu – szybki dostęp do materiału (rozdziałów) o poszczególnych rozwiązaniach

 • Autorun i odtwarzacz do automatycznego uruchamiania filmu na komputerze.

b) Master angielskiej wersji językowej spełniać powinien następujące założenia techniczne: • Płyta DVD-5 jednostronna, jednowarstwowa

 • Aspect 16:9

 • System: PAL

 • Zawartość:

 • 1 film w wersji 60 minutowej,

 • 1 film w wersji 20 minutowej oraz

 • 1 film w wersji 3 minutowej

 • Język: angielski

 • Czas całkowity materiału: 83 minuty

 • Menu oparte na statycznej grafice

 • Encoding obrazu (MPEG-2) i dźwięk Dolby Digital 2.0

 • Nawigacja powinna zawierać:

 • wybór wersji czasowej filmu – 60, 20 i 3 minuty

 • wybór scen w 60 minutowej wersji filmu – szybki dostęp do materiału (rozdziałów) o poszczególnych rozwiązaniach

 • Autorun i odtwarzacz do automatycznego uruchamiania filmu na komputerze.

W stosunku do przedstawionych projektów Zamawiający ma prawo zgłosić uwagi lub zastrzeżenia, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić przy opracowaniu wersji ostatecznych filmów. Powielenie filmów nastąpi po ostatecznej akceptacji przez Zamawiającego.


Ad. 8. Wykonanie i duplikacja filmów na DVD.

Polska i angielska wersja językowa filmu wykonana zostanie na odrębnych nośnikach cyfrowych DVD i powielona odpowiednio:
 1. polska wersja językowa – zawierająca 3 wersje czasowe: 60 minut, 20 minut, 3 minuty - powielona w ilości 1.500 egz.

 2. angielska wersja językowa - zawierająca 3 wersje czasowe: 60 minut, 20 minut, 3 minuty - powielona w ilości 1.500 egz.


Ad. 9. Przystosowanie wersji 3-minutowej filmu do internetu.

Wersja 3 minutowa filmu (polska i angielska) przystosowana zostanie do potrzeb internetowych.


Wykonana zostanie w 1 egz. i dostarczona Zamawiającemu na płycie VCD w trzech formatach:

 • MPEG-1 – rozdzielczość 352 na 288 pikseli, dźwięk MPEG Leyer 2 Audio stereo 128 Kbps, 25 ramek/sekundę, rozszerzenie .mpg

 • Macromedia Flash Movie - rozdzielczość 320 na 240 pikseli, dźwięk stereo 128 Kbps, 25 ramek/sekundę, rozszerzenie .swf

 • Quicktime Movie - rozdzielczość 320 na 240 pikseli, dźwięk stereo 128 Kbps, 25 ramek/sekundę, rozszerzenie .mov

Wykonawca przygotuje również baner do filmu na stronę internetową o wymiarach 600x800px.


Ad. 10. Nadruk na płyty.

Wykonawca odpowiedzialny będzie za przygotowanie i przedstawienie Zamawiającemu 3 projektów nadruku na płyty.


Nadruk na płyty (nie oznacza naklejki) zawierać powinien co najmniej:

 • tytuł filmu,

 • logo i nazwę Konkursu Polski Produkt Przyszłości,

 • logo i nazwę Zamawiającego,

 • oznaczenie wersji językowej oraz

 • znak/zapis identyfikujący rodzaj płyty (DVD / VCD).

Nadruk zrealizowany zostanie po ostatecznej akceptacji przez Zamawiającego zgodnie z poniższymi wymogami.

a) na płyty DVD z filmami w wersji polskiej:


 • nadruk w jęz. polskim

 • ilość: 1.500 szt.

 • druk: do pięciu kolorów

b) na płyty DVD z filmami w wersji angielskiej:

 • nadruk w jęz. angielskim

 • ilość: 1.500 szt.

 • druk: do pięciu kolorów


Ad. 11. Projekt i druk okładki płyty.

Wykonawca odpowiedzialny będzie za przygotowanie i przedstawienie Zamawiającemu: 1. 3 projektów okładek na płyty DVD w wersji polsko-angielskiej - opakowanie typu D.G.Pack 6 z możliwością umieszczenia 2 płyt. Okładka łącznie 6 stron. Dwa D.G.Traye - jeden na lewym skrzydle, drugi – na prawym, po rozłożeniu okładki od wewnątrz. Ponadto, w centralnej części okładki od wewnątrz, nacięcie na książeczkę.

 2. 2 projektów graficznych książeczki w wersji polsko-angielskiej do umieszczenia w okładce płyty DVD.


Minimalna zawartość okładki płyty (w tym książeczki) – okładka i książeczka w wersji polsko-angielskiej:

 • zdjęcie/zdjęcia rozwiązań, grafika,

 • tytuł filmu,

 • logo i nazwa Konkursu Polski Produkt Przyszłości,

 • logo i nazwa Zamawiającego,

 • krótka informacja o zawartości płyty,

 • tytuły prezentowanych w materiale rozwiązań w podziale na technologie i wyroby z podaniem roku przyznania nagrody oraz nazwy instytucji-twórcy rozwiązania,

 • krótka informacja nt. Konkursu PPP,

 • krótka informacja nt. Zamawiającego,

 • nazwa i dane teleadresowe Zamawiającego,

 • logo Unii Europejskiej, logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz napis: „Film współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” (z angielską wersją logo POKL),

 • minimalne wymagania sprzętowe i/lub systemowe,

 • oznaczenie wersji językowej

 • znak/napis identyfikujący rodzaj płyty (DVD).

 • tytuł filmu (na grzbiecie opakowania).


Wymogi techniczne:

a) okładki na płyty DVD: • ilość: 1.500 szt.

 • opakowanie: typu D.G. pack 6, str 140x126, (opakowanie na 2 płyty)

 • przezroczysty tray

 • druk: 4/0 + lakier offset, folia błyszcząca

 • płyty zapakowane w opakowanie

 • opakowanie zbiorcze: po 50 szt.

b) książeczki do umieszczenia w okładkach płyt DVD:

 • ilość: 1.500 szt. (1 szt. w opakowaniu)

 • objętość: 12 stron, zszywana

 • format: 121x120mm

 • druk: 4/4,

 • materiał: papier kredowy

 • gramatura: 150g/m2 – okładka i środek

 • książeczki zapakowane w opakowanie płyt

Druk okładek i książeczek nastąpi po ostatecznej akceptacji przez Zamawiającego.


Ad. 12. Materiały wymagające akceptacji.

a) Akceptacji Zamawiającego wymagają: • scenariusz filmu

 • tekst lektora polskiego

 • tekst lektora angielskiego

 • głos lektora polskiego

 • głos lektora angielskiego

 • podkład muzyczny

 • master DVD z 6 filmami: 3 filmy w wersji polskiej oraz 3 filmy w wersji angielskiej

 • projekty nadruku na płyty DVD

 • projekty okładki na płyty DVD, w tym: projekt książeczki do okładki

Ponadto Zamawiający ma prawo do akceptacji: • materiału zrealizowanego w siedzibie PARP dotyczącego działań Agencji oraz Konkursu PPP oraz

 • całości zrealizowanego materiału w każdej z wersji czasowych i językowych.

b) Wykonawca odpowiedzialny będzie za ścisłą współpracę z laureatami Konkursu, w tym za bezpośrednie uzgodnienia w zakresie: • terminów realizacji materiału w ich siedzibach/wskazanych miejscach wdrożenia rozwiązania,

 • dokonywanie bieżących ustaleń dot. m. in. spotkań z przedstawicielami tych firm/instytutów,

 • autoryzacji wypowiedzi,

 • poprawności tłumaczenia,

 • akceptacji materiałów cząstkowych.

Zamawiający ze swej strony dołoży wszelkich starań, aby ułatwić Wykonawcy współpracę z laureatami Konkursu. W celu zapewnienia płynnego przebiegu prac, Zamawiający po podpisaniu umowy z Wykonawcą przekaże laureatom pisemną informację o realizowanym projekcie oraz wybranym Wykonawcy z prośbą o ścisłą współpracę przy realizacji.Ad. 13. Dostarczenie materiałów do siedziby Zamawiającego.

Wykonawca przygotuje i dostarczy Zamawiającemu do jego siedziby płyty z filmami, zrealizowane w odpowiedniej ilości zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ.


Płyty powinny być spakowane w paczkach o jednakowej ilości egzemplarzy tj. po 50 szt.
Wykonawca dostarczy również:

 • ostatnie wersje masterów DVD

 • materiały na kasetach zapisane w systemie Betacam SP do ewent. emisji w TV

 • materiały poligraficzne na płycie CD w postaci pliku otwartego oraz pliku z rozszerzeniem .prn.

Kasety spełniać powinny wymogi normy polskiej na sygnał telewizyjny.
Zamawiający zastrzega sobie prawo nie przyjęcia filmów z powodu złej jakości materiału wideo lub audio i wymagać może od Wykonawcy ich poprawienia (w ramach ceny oferty złożonej przez Wykonawcę).

Ad. 14. Materiały źródłowe, znaki graficzne i zobowiązania cywilno-prawne.

a) Po podpisaniu umowy Zamawiający przekaże: • znaki graficzne PARP oraz Konkursu PPP wraz z prawem do ich wykorzystania w niniejszym projekcie

 • logotypy Unii Europejskiej i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – do wykorzystania zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” (dostępne pod adresem www.efs.gov.pl)

 • materiały informacyjne i promocyjne dot. Konkursu, w tym relacje filmowe z gali X i XI edycji Konkursu.
 1. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:

 • pozyskanie znaków graficznych laureatów Konkursu oraz zgody na ich wykorzystanie na potrzeby niniejszego projektu

Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich zobowiązań cywilno-prawnych związanych z utrwaleniem, wykorzystaniem i upowszechnianiem wizerunku osób biorących udział w filmie oraz materiałów zrealizowanych na terenie firm/instytutów, które wykorzystane zostaną w filmie.


Wykonawca zobowiązany będzie do informowania, że niniejsze zadanie jest realizowane z udziałem środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej. Wizualizacja działań realizowanych w związku z zadaniem zgodna będzie z zasadami i wymaganiami obowiązującymi dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (oznakowanie materiałów elektronicznych i drukowanych).

CZĘŚĆ II

Przygotowanie oprawy artystycznej uroczystości wręczenia nagród w XII edycji Konkursu PPP

Wykonawca zapewni oprawę uroczystości wręczenia nagród laureatom XII edycji Konkursu PPP obejmującą: 1. Podniosły tusz podczas wręczania nagród

 2. Koncert artystyczny

 3. Obsługę konferansjerską

 4. Oświetlenie i nagłośnienie sali, w której odbędzie się gala

 5. Obsługę fotograficzną

Przewidywany termin Gali PPP to 24 listopada 2008r. Miejsce: Warszawa. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o dokładnym terminie i miejscu uroczystości z co najmniej 4 tygodniowym wyprzedzeniem.


Do zadań Wykonawcy należało będzie zbudowanie (światłem i dźwiękiem) dramaturgii uroczystości tak by wyraźnie oddzielone zostały jej poszczególne części: oficjalna, związana z przemówieniami gości honorowych; kulminacyjna, związana z ogłoszeniem wyników; honorowa, związana z wystąpieniami laureatów i artystyczna (koncert).
Ramowy scenariusz uroczystości oraz schemat scenografii stanowią element Zakresu Zadań Wykonawcy (pkt 3.8 i 3.9). Wykonawca będzie także współpracował z Zamawiającym celem aranżacji sali (sposób ustawienia scenografii, dopasowanie kompozycji kwiatowej itp.) oraz w kwestiach organizacyjnych, które mogą mieć wpływ na wyraz artystyczny uroczystości. W celach informacyjnych podaje się, iż orientacyjny wymiar sceny wynosi: 4,88 x 9,15 x 0,6 m.
Ad. 1. Tusz podczas wręczania nagród
Do zadań Wykonawcy należy zapewnienie sygnału dźwiękowego, który towarzyszył będzie wchodzeniu laureatów na salę. Dźwięk ten powinien podkreślać podniosły charakter chwili ogłoszenia wyników. Po podpisaniu umowy Wykonawca przedstawi propozycje pięciu fanfar (trwających ok. 10 sek. każda) – w postaci plików .cda.


Ad. 2. Koncert

Wykonawca zapewni występ zespołu artystycznego trwający ok. 15-20 minut (minimum 4 utwory).

Wykonawca składając ofertę przedstawi propozycje co najmniej trzech zespołów artystycznych/solistów, którzy mogą uświetnić galę. Liczba członków zespołu nie powinna przekraczać 5 dyplomowanych muzyków jednocześnie przebywających na scenie. Oczekuje się zespołu wykonującego współczesne aranżacje muzyki klasycznej, muzykę klasyczną na wesoło, muzykę filmową lub standardy jazzowe i rozrywkowe.

Wśród propozycji mogą być także zespoły wokalne/soliści (podkład muzyczny z playback’u lub na żywo, śpiew na żywo). Nie wyklucza się także propozycji z układami choreograficznymi (taniec klasyczny, jazz, współczesny, taniec towarzyski) – preferowany repertuar z lat 80. i późniejszy.


Wykonawca poda nazwy co najmniej trzech zespołów/solistów wraz z proponowanym repertuarem oraz nagrania co najmniej czterech utworów wykonywanych przez proponowany zespół/solistę (nagranie audio bądź audio-video). Nagrania powinny być przygotowane w formacie pozwalającym na ich odtworzenie za pomocą oprogramowania Windows Media Player.
Spośród przedstawionych propozycji zamawiający wybierze jedną. Ostateczny repertuar zostanie określony w ścisłym porozumieniu z Zamawiającym nie później niż do połowy listopada br.
Do obowiązków Wykonawcy należy pokrycie wszelkich danin cywilno-prawnych związanych z występami artystów, wykonaniem przez nich podczas gali wybranych utworów, utrwaleniem ich autorskiego wykonania na filmie a następnie wykorzystania nagrania w relacji z gali. Wykonawca ureguluje także wszelkie zobowiązania związane z utrwaleniem, wykorzystaniem i upowszechnianiem wizerunku artystów.
Ad. 3. Obsługa konferansjerska
Wykonawca zapewni obsługę konferansjerską gali. W tym celu przedstawi propozycje osób, które mogłyby poprowadzić uroczystość. Osoby te powinny być dziennikarzami telewizyjnymi, zajmującymi się tematyką gospodarczą i powinny posiadać doświadczenie w prowadzeniu imprez o podobnym do gali charakterze.

Wykonawca zaproponuje co najmniej trzech konferansjerów wraz z opisem doświadczenia obejmującym ich doświadczenie w pracy dziennikarskiej oraz wykazem poprowadzonych do chwili obecnej imprez o podobnym charakterze.


Spośród zaproponowanych osób Zamawiający wybierze jedną osobę. Wykonawca zorganizuje co najmniej jedno spotkanie robocze przedstawicieli Zamawiającego i konferansjera celem omówienia scenariusza i innych szczegółów organizacyjnych.

Wykonawca ureguluje wszelkie zobowiązania związane z utrwaleniem, wykorzystaniem i upowszechnianiem wizerunku konferansjera.


Ad. 4. Oświetlenie i nagłośnienie sali, w której odbędzie się gala
Wykonawca zapewnieni nagłośnienie i oświetlenie sali na ok. 320 osób, w której odbędzie się Gala, w szczególności:

  • mównicy - spotlight na konferansjera oraz osoby przemawiające,

  • elementów scenografii dostarczonych przez Zamawiającego,

  • koncertu.

Nagłośnienie i oświetlenie podczas Gali dostosowane być powinno do charakteru i potrzeb poszczególnych części uroczystości tak, aby odpowiednio zbudowana została dramaturgia całej uroczystości a jednocześnie zapewnione zostały warunki niezbędne do realizacji pełnowartościowego materiału filmowego i fotograficznego.


Wykonawca zapewni także mikrofon bezprzewodowy dla konferansjera oraz bezprzewodowy mikrofon na stojaku, który w miarę potrzeb będzie ustawiany przed sceną.

Ad. 5. Obsługa fotograficzna

Wykonawca zapewni obsługę fotograficzną gali. Do zadań Wykonawcy należy wykonanie zdjęć reportażowych oraz pamiątkowych (indywidualnych i zbiorowych).

Indywidualne zdjęcia pamiątkowe wykonane zostaną:


 • wszystkim mówcom,

 • wyróżnionym i nagrodzonym w konkursie – podczas odbierania gratulacji oraz bezpośrednio po gali (zdjęcie grupowe),

 • honorowym gościom gali (zostaną oni wskazani w dniu gali przez Zamawiającego)

 • osobom wręczającym nagrody,

 • prowadzącemu galę,

 • osobom/zespołom zapewniającym oprawę artystyczną.

Wykonawca wykona także zbiorowe zdjęcia wszystkich laureatów wraz z osobami wręczającymi. Łącznie ok. 200 zdjęć.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za  ustawianie osób wręczających i obdarowywanych do zdjęć oraz za ustawienie wszystkich nagrodzonych do zdjęcia grupowego. Zdjęcia powinny być wykonane w taki sposób, aby w miarę możliwości widoczne było na nich logo Konkursu „Polski Produkt Przyszłości” lub Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (w przypadku zdjęć sali).

Wykonane zdjęcia zostaną przekazane Zamawiającemu w formie zapisu cyfrowego – na płycie CD (+1 kopia). Uprzednio Wykonawca dokona niezbędnej obróbki zdjęć celem poprawy ich jakości.

Spośród zdjęć zamieszczonych na dostarczonej płycie CD Zamawiający dokona wyboru tych, które zostaną wykonane przez Wykonawcę w formie odbitek papierowych (format 13x18, biała ramka grubości ok. 2 mm) – ok. 200 szt.


Zamawiający dokona także wyboru zdjęć, które zostaną nagrane przez Wykonawcę na płyty CD (max. 15 egz.). Okładkę każdej z płyt stanowić będzie:

 • wskazane przez Zamawiającego zbiorowe zdjęcie laureatów gali opatrzone opisem „Gala XII edycji Konkursu „Polski Produkt Przyszłości”. Warszawa,

 • logo i nazwa Konkursu Polski Produkt Przyszłości,

 • logo i nazwa Zamawiającego,

 • logo Unii Europejskiej, logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz napis: „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

 • znak/zapis identyfikujący rodzaj płyty (DVD / VCD)

Wykonawca zrealizuje również nadruk na płyty. Projekty okładek i nadruków na płyty wymagają akceptacji Zamawiającego.
Ponadto Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dwie odbitki wybranego przez niego pamiątkowego zdjęcia wszystkich laureatów w formacie 20 x 30 cm, oprawione w antyramę, opatrzone opisem: „Gala XII edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości. Warszawa, .”.
Wraz z przekazaniem zdjęć w formie zapisu cyfrowego na płycie CD Wykonawca przekaże Zamawiającemu do nich autorskie prawa majątkowe.

CZĘŚĆ III

Wykonanie relacji filmowej z uroczystości wręczenia nagród

w XII edycji Konkursu PPP
Wykonawca odpowiedzialny będzie za zrealizowanie przekrojowej relacji filmowej z gali XII edycji Konkursu PPP.

Relacja z Gali wręczenia nagród będzie udokumentowaniem wyników XII edycji Konkursu oraz sukcesu polskich innowacyjnych przedsiębiorstw z racji przyznania im prestiżowej nagrody i tytułu „Polski Produkt Przyszłości”.

Relacja z Gali stanowić będzie materiał do dalszego wykorzystania m.in. w filmach promocyjnych nt. nagrodzonych produktów, spotach reklamowych i wszelkiego rodzaju prezentacjach multimedialnych. Materiał zamieszczony zostanie na stronie internetowej Zamawiającego a także dystrybuowany będzie na płytach CD.
Wykonawca zobowiązany będzie do:


 1. zarejestrowania przebiegu Gali przy wykorzystaniu co najmniej 2 kamer

 2. przygotowania relacji o charakterze przekrojowym - długość materiału końcowego ok. 10 minut

 3. elementy składowe:

 • czołówka

 • fragmenty przemówień,

 • wręczenie nagród laureatom,

 • fragment występów artystycznych

 • oprawa graficzna, napisy oraz

 • licencjonowana muzyka.

 1. materiał filmowy wyprodukowany zostanie w polskiej wersji językowej

 2. materiał przekazany zostanie Zamawiającemu do kolaudacji

 3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu zrealizowany i zaakceptowany materiał w formie zapisu cyfrowego - na płycie DVD w 16 egz.

 4. Okładkę każdej z płyt stanowić będzie co najmniej:

 • wskazane przez Zamawiającego zbiorowe zdjęcie laureatów gali opatrzone opisem „Relacja filmowa - Gala XII edycji Konkursu „Polski Produkt Przyszłości”. Warszawa,

 • logo i nazwa Konkursu Polski Produkt Przyszłości,

 • logo i nazwa Zamawiającego,

 • logo Unii Europejskiej, logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz napis: „Film współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

 • znak/zapis identyfikujący rodzaj płyty (DVD / VCD)

Wykonawca zrealizuje również nadruk na płyty. Projekty okładki i nadruku na płyty wymagają akceptacji Zamawiającego.


 1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu plik do zamieszczenia na stronie internetowej

Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich zobowiązań cywilno-prawnych związanych z utrwaleniem, wykorzystaniem i upowszechnianiem wizerunku osób obecnych na uroczystości a także utworów i materiałów wykorzystanych w filmie.3.6. Dodatkowe warunki wykonania zamówienia
Zamawiający zastrzega, iż informacje dotyczące laureatów konkursu do momentu ich ogłoszenia podczas gali są poufne i w związku z tym Wykonawca zobowiązany jest do zachowania tajemnicy i nie rozpowszechniania, otrzymanych od Zamawiającego, informacji o zwycięzcach.
Zamawiający po podpisaniu umowy dostarczy Wykonawcy dane teleadresowe do laureatów X i XI edycji Konkursu PPP celem bezpośredniego umówienia się Wykonawcy na realizację materiału filmowego w siedzibach firm/instytutów. Zamawiający przekaże również Wykonawcy dwie 10 min. relacje filmowe z Gali Konkursu PPP X i XI edycji celem wykorzystania ich fragmentów w przygotowywanym filmie.
3.7. Terminy realizacji zamówienia

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania prac objętych zamówieniem od dnia podpisania umowy do dnia 12 grudnia 2008r., w tym:I - Realizacja filmu promocyjnego nt. Konkursu PPP i laureatów X i XI edycji Konkursu wraz z tłoczeniem płyt

 • w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt scenariusza filmu. Zamawiający zaakceptuje projekt lub zgłosi uwagi w ciągu 3 dni od dnia przedłożenia. W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do poprawienia materiału;

 • w ciągu 3 tygodni od daty podpisania umowy Wykonawca przygotuje i przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia próbki głosów lektorskich;

 • w ciągu 3 tygodni od daty podpisania umowy Wykonawca przygotuje i przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekty okładek, w tym: projekt książeczki do okładki oraz projekt nadruku na płyty;

 • w ciągu 4 tygodni od daty podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia proponowany podkład muzyczny do filmu;

 • w ciągu 5 tygodni od daty przekazania danych teleadresowych laureatów, Wykonawca zrealizuje zdjęcia filmowe w siedzibach firm/instytutów laureatów X i XI edycji Konkursu PPP;

 • w ciągu 1 tygodnia od zakończenia zdjęć filmowych w siedzibach firm/instytutów laureatów, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji polski tekst lektorski. Zamawiający zaakceptuje tekst lub zgłosi uwagi w ciągu 3 dni od dnia przedłożenia. W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do poprawienia materiału;

 • w ciągu 7dni od daty zatwierdzenia przez Zamawiającego polskiego tekstu lektorskiego, Wykonawca dokona montażu materiału filmowego, grafiki, animacji komputerowych oraz udźwiękowienia polskiej wersji językowej filmu i przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekty (mastery) 3 wersji czasowych: 3 min., 20 min i 60 min. Zamawiający zaakceptuje projekty lub zgłosi uwagi w ciągu 5 dni od dnia przedłożenia. W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do poprawienia materiału w terminie nie dłuższym niż 3 dni;

 • w ciągu 7dni od daty zatwierdzenia przez Zamawiającego polskiego tekstu lektorskiego, Wykonawca wykona tłumaczenia i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji angielski tekst lektorski. Zamawiający zaakceptuje tekst lub zgłosi uwagi w ciągu 7 dni od dnia przedłożenia. W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do poprawienia materiału;

 • w ciągu 7dni od daty zatwierdzenia przez Zamawiającego angielskiego tekstu lektorskiego, Wykonawca dokona montażu materiału filmowego, grafiki, animacji komputerowych oraz udźwiękowienia angielskiej wersji językowej filmu i przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekty (mastery) 3 wersji czasowych: 3 min., 20 min i 60 min. Zamawiający zaakceptuje projekty lub zgłosi uwagi w ciągu 5 dni od dnia przedłożenia. W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do poprawienia materiału w terminie nie dłuższym niż 3 dni;

 • w ciągu 12 tygodni od daty przekazania danych teleadresowych laureatów, Wykonawca wytłoczy i dostarczy do siedziby Zamawiającego płyty z filmem w polskiej i angielskiej wersji językowej oraz przekaże ich wersje do publikacji w internecie.


II – Przygotowanie oprawy artystycznej uroczystości wręczenia nagród w XII edycji Konkursu PPP. Przewidywany termin Gali PPP to 24 listopada 2008r. Miejsce: Warszawa. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o dokładnym terminie i miejscu uroczystości z co najmniej 4 tygodniowym wyprzedzeniem.

 • W ciągu 2 tygodni od dnia podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu propozycje pięciu fanfar (pliki .cda). Zamawiający spośród tych propozycji wybierze do realizacji jedną lub złoży uwagi w ciągu 2 dni od dnia przedłożenia. W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia kolejnych propozycji fanfar w terminie nie dłuższym niż 2 dni;

 • uzgodnienie z Zamawiającym i wybór wykonawcy koncertu podczas Gali (spośród propozycji złożonych w ofercie) w ciągu trzech tygodni od daty podpisania umowy;

 • ostateczne uzgodnienie z Zamawiającym repertuaru na potrzeby koncertu podczas Gali nie później niż do połowy listopada br.;

 • uzgodnienie z Zamawiającym i wybór osoby prowadzącej Galę - konferansjera (spośród propozycji złożonych w ofercie) w ciągu trzech tygodni od daty podpisania umowy;

 • organizacja spotkania osoby prowadzącej Galę (konferansjera) z Zamawiającym celem omówienia scenariusza i innych szczegółów organizacyjnych - nie później niż na dwa dni robocze przed datą organizacji Gali (spotkanie w siedzibie Zamawiającego);

 • uzgodnienie z Zamawiającym szczegółów dotyczących aranżacji sali, w której odbędzie się Gala nie później niż w dwa tygodnie od daty poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego o miejscu organizacji Gali;

 • wykonanie zdjęć podczas uroczystej Gali (w tym ustawianie osób fotografowanych) oraz przekazanie ich Zamawiającemu na płycie CD (+ 1 kopia) dnia następnego. Zamawiający w ciągu dwóch dni wybierze, spośród zdjęć znajdujących się na płycie, te, które zostaną przez Wykonawcę wykonane w formie odbitek papierowych oraz nagrane na płytach CD dla laureatów Konkursu;

 • dostarczenie wybranych przez Zamawiającego zdjęć w wersji papierowej w ciągu dwóch dni od daty otrzymania od Zamawiającego wykazu zdjęć do powielenia. W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do ich uwzględnienia i dostarczenia poprawionych materiałów w terminie nie dłuższym niż 2 dni

 • dostarczenie Zamawiającemu projektu okładki oraz nadruku na płytę CD ze zdjęciami z Gali dla laureatów Konkursu w ciągu dwóch dni od daty otrzymania od zamawiającego wskazania zdjęcia na okładkę płyty. W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do ich uwzględnienia i dostarczenia poprawionych materiałów w terminie nie dłuższym niż 2 dni;

 • dostarczenie płyt CD ze zdjęciami z Gali dla laureatów Konkursu PPP w ciągu trzech dni od daty akceptacji projektu okładki i nadruku na płytę.


III - Wykonanie relacji filmowej z uroczystości wręczenia nagród w XII edycji Konkursu PPP:

 • rejestracja uroczystości wręczenia nagród w XII edycji Konkursu w dniu Gali

 • przedstawienie Zamawiającemu projektu relacji w polskiej wersji językowej po montażu w ciągu 12 dni od daty Gali. Zamawiający zaakceptuje projekt lub złoży uwagi w ciągu 2 dni od dnia przedłożenia. W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do poprawienia relacji w terminie nie dłuższym niż 2 dni;

 • dostarczenie Zamawiającemu projektu okładki oraz nadruku na płytę DVD z relacją z Gali dla laureatów Konkursu w ciągu dwóch dni od daty otrzymania od Zamawiającego zdjęcia na okładkę płyty. W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do ich uwzględnienia i dostarczenia poprawionych materiałów w terminie nie dłuższym niż 2 dni;

 • dostarczenie płyt DVD z relacją z Gali dla laureatów Konkursu PPP oraz jej wersji do publikacji w internecie najpóźniej do dnia 12 grudnia 2008r.3.8. Ramowy scenariusz uroczystości wręczenia nagród XII edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości
godz. 12.00 Przybycie Gościa Honorowego

godz. 12.03 Otwarcie uroczystości - wystąpienie Przewodniczącej Kapituły Konkursu a zarazem Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

godz. 12.15 Wystąpienie Gościa Honorowego

godz. 12.20 Wystąpienie laureata ubiegłorocznej edycji konkursu

godz. 12.25 Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagródPamiątkowe zdjęcie wszystkich laureatów z Gościem Honorowym i Panią Prezes PARP - chwila dla mediów.

Ok. godz. 12.45 Wystąpienia przedstawicieli nagrodzonych w tegorocznej edycji konkursu:

godz. 12.55 Koncert

godz. 13.15 Zamknięcie oficjalnej części uroczystości – wystąpienie Przewodniczącej Kapituły Konkursu a zarazem Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

godz. 13.20 Koktajl

godz. 14.00 Zakończenie uroczystości


3.9. Schemat scenografii gali XII edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości


Załącznik 2 do Umowy Nr IT/08/DZ38/AE/50
OFERTA©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna