Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2016 Data i miejsce wypełnienia formularza ofertowegoPobieranie 20.99 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar20.99 Kb.Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2016

Data i miejsce wypełnienia formularza ofertowego:


……………………………………………………….Nazwa oferenta
Adres oferenta
NIP
REGON
Adres e -mail
Nr tel.


AEP Rybicki, Zawada spółka jawna

ul. Ciernie 18

58-160 Świebodzice
Oferta na Prace budowlane, wykończeniowe
Przedmiot oferty:

Przedmiotem oferty są prace budowlane i wykończeniowe zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 1/2016, przedmiarem robót i projektem budowlanym.
Cena oferty brutto:
Cena oferty netto:
Wartość VAT:

Stawka: Kwota: .

Termin ważności oferty:
Długość gwarancji:
Doświadczenie wykonawcy:
Wymagana zaliczka:W imieniu oferenta oświadczam, że koszt całkowity robót budowlanych został oszacowany z uwzględnieniem wszystkich elementów składowych wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym, a w szczególności został oszacowany na podstawie, przedstawionego projektu budowlanego i wykonanego przedmiaru robót.


W imieniu oferenta oświadczam, że koszt całkowity wyposażenia został oszacowany z uwzględnieniem wszystkich elementów składowych wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym. Przygotowana oferta spełnia wszystkie wymagania wyszczególnione w zapytaniu ofertowym nr 1/2016.
W imieniu oferenta oświadczam, że powyższe ceny zawierają wszystkie koszty jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
W imieniu oferenta oświadczam, że wyszczególnione powyżej elementy zostaną wykonane zgodnie z terminem wskazanym w zapytaniu ofertowym.
W imieniu oferenta oświadczam, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
W imieniu oferenta oświadczam, że zapoznaliśmy się z informacjami i warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym z dnia 04.03.2016 r. i załącznikami i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.
W imieniu oferenta oświadczam o braku powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji:

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W załączeniu do niniejszej oferty przedkłada się:

- uzupełniony załącznik nr 2, który stanowią integralną część niniejszej oferty.

Z poważaniem,
…………………………

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji oferenta)______________________________________________________________________________________________________________________

Projekt ubiega się o dofinansowanie w ramach Schematu 1.5 A „Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014–2020

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna